MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, June 21, 2016

VIETNAM DROUGHT LEAVES ONE MILLION IN URGENT NEED OF FOOD AID - EU MỘT TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM CẦN KHẨN CẤP VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC DO HẠN HÁN – CĐCA


A farmer burns his dried-up rice on a paddy field stricken by drought in Soc Trang province in the Mekong Delta in Vietnam March 30, 2016. REUTERS/Kham

Một người nông dân đang đốt lúa bị chết khô trên cánh đồng hạn hán ở tỉnh Sóc Trăng, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam hôm 30 tháng 3 năm 2016. Ảnh REUTERS/Kham

VIETNAM DROUGHT LEAVES ONE MILLION IN URGENT NEED OF FOOD AID - EU

MỘT TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM CẦN KHẨN CẤP VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC DO HẠN HÁN – CĐCA
by Thomson Reuters Foundation

Thomson Reuters Foundation
Monday, 20 June 2016
Monday, 20/6/2016


Worst drought in 90 years and seawater intrusion in Mekong River delta destroy fruit, rice and sugar crops
Hạn hán tồi tệ nhất trong 90 năm qua và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phá hoại trái cây, lúa gạo và đường


BANGKOK, June 20 (Thomson Reuters Foundation) - An El Niño-induced drought in Vietnam has left 1 million people in urgent need of food assistance and 2 million people lacking access to drinking water, Europe's humanitarian aid agency said.

BANGKOK, ngày 20 tháng 6 (Thomson Reuters Foundation) – Cơ quan viện trợ nhân đạo của châu Âu cho biết, một cuộc hạn hán El Nino tại Việt Nam đã ảnh hưởng 1 triệu người đang trong nhu cầu cấp bách cần hỗ trợ lương thực và 2.000.000 người thiếu nguồn nước uống.


The country's worst drought in 90 years coupled with seawater intrusion into the Mekong River delta have destroyed fruit, rice and sugar crops in the world's third-largest rice exporter after India and Thailand.

Đây là cuộc hạn hán tồi tệ nhất của VN trong 90 năm qua cùng với nước biển xâm nhập vào vùng đồng bằng sông Cửu Long đã bị phá hủy cây ăn quả, gạo và đường trong nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan.

"The disruption in precipitation patterns has affected the livelihoods, food security and access to safe water of the people of Vietnam," Christos Stylianides, EU commissioner for humanitarian aid and crisis management, said in a statement.

“Sự gián đoạn trong về lượng mưa đã ảnh hưởng đến đời sống, an ninh lương thực và tiếp cận nước sạch của người dân Việt Nam,” Christos Stylianides, EU ủy viên viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng, cho biết trong một tuyên bố.

The EU's humanitarian arm ECHO said it would provide 2 million euros ($2.3 million) in funding for emergency relief.

Cơ quan viện trợ nhân của EU cho biết sẽ cung cấp 2 triệu euro (2,3 triệu $) trong việc tài trợ cho cứu trợ khẩn cấp.

"This EU contribution will help provide life-saving assistance to affected families at this critical time, ensuring that their basic needs are met," Stylianides said.

“Sự đóng góp của EU này sẽ giúp cung cấp sự hỗ trợ cuộc sống đang tình trạng nguy cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng vào thời điểm quan trọng này, đảm bảo rằng các nhu cầu cơ bản của họ được đáp ứng,” Stylianides cho biết.

Saltwater has encroached up the Mekong Delta up to 25 km (15 miles) further than average years, the ECHO statement said.

Nước mặn đã lấn lên vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 25 km (15 dặm) hơn trung bình những năm trước.

"Although the government had taken preparedness measures and launched some initiatives in anticipation, the scale of the current disaster has become much worse than initially foreseen, surpassing the local capacity to respond," the statement said.

“Mặc dù chính phủ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đưa ra một số sáng kiến với dự đoán, quy mô của thảm họa hiện nay đã trở nên tồi tệ hơn nhiều so với ban đầu dự kiến, vượt qua năng lực ứng phó của địa phương.

Weather forecasters have warned of the possibility of a La Nina weather event, the counterpart of El Nino, which could bring intense rains to Vietnam in the second half of 2016.

Dự báo thời tiết đã cảnh báo về khả năng của La Nina, một hiện tượng thời tiết ngược lại với El Nino, có thể là những cơn mưa dữ dội đến Việt Nam trong nửa năm sau của 2016.

 (Reporting by Alisa Tang @alisatang, editing by Ros Russell. Please credit the Thomson Reuters Foundation, the charitable arm of Thomson Reuters, that covers humanitarian news, women's rights, corruption and climate change. Visit http://news.trust.org to see more stories)
Translated by  Mai Vu PhamNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn