MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, October 20, 2015

HIV 'CAN-OPENER' MOLECULE EXPOSES VIRUS'S MOST VULNERABLE PARTS; WHAT IT MEANS FOR VACCINE DEVELOPMENT Phân tử “Mở lon đồ hộp” HIV bộc lộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất của Virus này; Ý nghĩa của nó đối với phát triển vắc xin

HIV 'CAN-OPENER' MOLECULE EXPOSES VIRUS'S MOST VULNERABLE PARTS; WHAT IT MEANS FOR VACCINE DEVELOPMENT

Phân tử “Mở lon đồ hộp” HIV bộc lộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất của Virus này; Ý nghĩa của nó đối với phát triển vắc xinThe "can opener" molecule may be our newest defense in the fight against HIV.
Các phân tử “mở lon đồ hộp”  có thể là sự phòng thủ mới nhất của chúng ta  trong cuộc chiến chống lại HIV.
By Dana Dovey @danadovey
Medical daily
May 5, 2015
Dana Dovey @danadovey
Medical daily
May 5, 2015


While testing a recently developed molecule, JP-III-48, on samples from HIV-positive patients, researchers at the University of Montreal in Canada observed something groundbreaking. The molecule had the ability to open up HIV “like a flower.” Although this finding is still in its early stages, the team hopes it may set the foundation for new preventive HIV measures and even possibly a way to eliminate the virus from those already infected.

Trong khi thử nghiệm một phân tử vừa được phát triển gần đây, JP-III-48, trên các mẫu lấy từ bệnh nhân HIV dương tính, các nhà nghiên cứu tại Đại học Montreal ở Canada nhận thấy một điều có tính đột phá. Phân tử này có khả năng mở HIV ra "giống như một bông hoa." Mặc dù phát hiện này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nhóm nghiên cứu hy vọng nó có thể đặt nền tảng cho các biện pháp dự phòng HIV mới và thậm chí có thể là một cách để loại bỏ virus từ những người đã nhiễm.


Part of the reason why scientists find it so difficult to create a vaccine for HIV is that the virus has a unique way of evading the immune system. Although the host creates antibodies against HIV, without a way to physically reach the virus, it is difficult for the human body to mount an effective immune response against it. A recent study, now published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, suggests a way around HIV’s defenses.

Một phần của lý do tại sao các nhà khoa học thấy  khó tạo ra một loại vắc xin cho HIV là virus này có một cách độc đáo để trốn tránh hệ thống miễn dịch. Mặc dù vật chủ tạo ra các kháng thể chống lại HIV, nhưng không có cách nào để tiếp cận virus về mặt thực thể, cho nên cơ thể con người rất khó  thực thi một đáp ứng miễn dịch có hiệu quả chống lại nó. Một nghiên cứu gần đây, giờ được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học, cho thấy một cách phòng thủ của HIV.

The virus is similar to a tightly sealed can. Figuring out a way to “open” HIV would allow antibodies to reach the most vulnerable parts of the virus and eliminate infection.

Virus này là tương tự như một cái lon đóng kín. Tìm ra một cách để "mở" HIV sẽ cho phép các kháng thể tới được những vùng dễ bị tổn thương nhất của virus và loại bỏ nhiễm trùng.

Harvard and University of Pennsylvania researchers developed JP-III-48, but Montreal researchers were the first to successfully test it on HIV-positive patients. The molecule imitates CD4, a protein located on the surface of T lymphocytes. CD4 acts as a doorway to the T cell and allows HIV to enter and infect. It was in the Montreal study that the researchers added JP-III-48 to the serum of patients infected with HIV-1 (the most common form of HIV) and witnessed the flower-opening effect.

Các nhà nghiên cứu của đại học Harvard và Pennsylvania đã phát triển JP-III-48, nhưng các nhà nghiên cứu Montreal là người đầu tiên thử nghiệm thành công trên bệnh nhân HIV dương tính. Phân tử này bắt chước CD4, một protein nằm trên bề mặt của tế bào lympho T. CD4 hoạt động như một bậc cửa dẫn tới tế bào T và cho phép HIV xâm nhập và gây nhiễm. Chính trong nghiên cứu của đại học Montreal mà các nhà nghiên cứu đã bổ sung JP-III-48 vào huyết thanh của bệnh nhân nhiễm HIV-1 (hình thức phổ biến nhất của HIV) và chứng kiến ​​hiệu ứng hoa nở” xảy ra.

“Adding the small molecule forces the viral envelop to open like a flower,” lead author of the study, Jonathan Richard, explained in a press release. The molecule forces the virus to expose parts which are recognized by the host’s antibodies. The antibodies then create a sort of bridge with some cells in the immune system and form an attack. “The antibodies that are naturally present after the infection can then target the infected cells so they are killed by the immune system,” Richard added.

"Việc bổ sung các phân tử nhỏ khiến lớp vỏ virus mở ra như một bông hoa," tác giả chính của nghiên cứu, Jonathan Richard, giải thích trong một thông cáo báo chí. Các phân tử buộc vi rút để lộ những phần được nhận biết bởi các kháng thể của vật chủ. Các kháng thể sau đó tạo ra một loại cầu nối với một số tế bào trong hệ thống miễn dịch và khởi tạo một cuộc tấn công. "Các kháng thể xuất hiện tự nhiên sau khi nhiễm virus sau đó có thể nhắm mục tiêu vào các tế bào bị nhiễm bệnh để chúng được hệ miễn dịch tiêu diệt," Richard nói thêm.

So far, JP-III-48’s effect on HIV has only been observed in serum taken from HIV-positive patients, but the researchers hope to soon test this “can opener” molecule on primates with a simian version of the virus.

Cho đến nay, tác dụng của JP-III-48 đối với HIV chỉ được quan sát thấy trong huyết thanh lấy từ các bệnh nhân HIV dương tính, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ sớm thử nghiệm phân tử "mỏ lon đồ hộp" này loài linh trưởng có một phiên bản của virus khỉ. (SIV)

The researchers speculate that this discovery could have huge potential in research into developing a vaccine against HIV. Another factor that makes HIV so difficult to fight is that even if the virus is completely eradicated from the body, traces of it still remain dormant in HIV "resevoirs," waiting to return once treatments cease. The team believes that the “can opener” molecule can play a role in overcoming this defense. If scientists can develop a way to “shock” the HIV traces out of hiding, then they can be killed using the “can opener” molecule and already present antibodies.

Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng phát hiện này có thể có tiềm năng rất lớn trong nghiên cứu phát triển một loại vắc xin chống lại HIV. Một yếu tố khác làm cho việc chống lại HIV thật khó khăn là ngay cả khi vi rút được hoàn toàn loại trừ ra khỏi cơ thể, dấu vết của nó vẫn còn nằm im trong hồ chứa” HIV, chờ đợi để quay trở lại một khi điều trị chấm dứt. Nhóm nghiên cứu tin rằng phân tử "mở lon đồ hộp" này có thể đóng một vai trò trong việc khắc phục tuyến phòng vệ này. Nếu các nhà khoa học có thể phát triển một cách để "gây sốc" các HIV còn sót ra khỏi chỗ trú ẩn, thì chúng có thể bị tiêu diệt bằng cách sử dụng phân tử "mở lon đồ hộp" và các kháng thể đã có mặt.


Translated by Nguyễn Quang
Source: Richard J, Veillette M, Brassard N, et al. CD4 mimetics sensitize HIV-1-infected cells to ADCC. PNAS. 2015.
Nguồn: Richard J, Veillette M, Brassard N, và cộng sự. CD4 mimetics sensitize HIV-1-infected cells to ADCC. PNAS.. Năm 2015.


http://www.medicaldaily.com/hiv-can-opener-molecule-exposes-viruss-most-vulnerable-parts-what-it-means-vaccine-331996

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn