MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, December 8, 2013

Beijing Pressures Spain Over Tibet Genocide Case Bắc Kinh gây sức ép lên Tây Ban Nha về vụ án diệt chủng Tây Tạng

Beijing Pressures Spain Over Tibet Genocide Case

Bắc Kinh gây sức ép lên Tây Ban Nha về vụ án diệt chủng Tây Tạng


A Tibetan monk arrives at Spain's National Court in Madrid, on Monday May 19, 2008, ready to give evidence about genocide by the Chinese Communist Party's troops in Tibet. After the court issued arrests warrants against former CCP head Jiang Zemin and four other high-ranking officials in connection with this case, the Chinese regime warned Spain the case could damage Chinese-Spanish relations. (AP Photo/Paul White)

Một nhà sư Tây Tạng đến Tòa án Quốc gia ở Madrid, Tây Ban Nha, hôm thứ hai 19 tháng 5 năm 2008, để đưa ra bằng chứng về tội ác diệt chủng của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tây Tạng. Sau khi tòa án ban hành lệnh bắt giữ đối với cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và bốn quan chức cấp cao khác liên quan với vụ việc này, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo Tây Ban Nha rằng vụ án này có thể làm tổn thương mối quan hệ Trung Quốc-Tây Ban Nha. (AP Photo / Paul White)

By Anastasia Gubin
Epoch Times
November 24, 2013

Anastasia Gubin
Epoch Times
November 24/11/2013

In diplomatic meetings in Beijing and Madrid, the Chinese regime made known its displeasure with a Nov. 18 decision by the Spanish National Court to issue arrest warrants for former Chinese regime head Jiang Zemin and four other high-ranking officials. The warrants are in connection with the court’s investigation of genocide in Tibet.


Trong các cuộc gặp ngoại giao ở Bắc Kinh và Madrid, chế độ Trung Cộng thể hiện sự không hài lòng với quyết định ngày 18 tháng 11 của tòa án quốc gia Tây Ban Nha về việc ra lệnh bắt cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và bốn quan chức cấp cao khác. Các lệnh bắt có liên quan đến vụ điều tra tội ác diệt chủng ở Tây Tạng của tòa án.


Upon the decision against Jiang Zemin and the four other officials being issued, China Foreign Ministry spokesman Hong Lei, immediately called a press conference and warned, “We hope that the relevant parts in Spain take seriously China’s concern and don’t do anything that might harm this country or the relationship between China and Spain.”

Trước việc quyết định chống lại Giang Trạch Dân và bốn quan chức khác được thông qua, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lập tức triệu tập một cuộc hội nghị báo chí và cảnh báo, “Chúng tôi hy vọng rằng các biên liên quan ở Tây Ban Nha nghiêm túc với mối bận tâm của Trung Quốc và không làm bất cứ điều gì có thể gây hại đến đất nước này hay quan hệ giữa Trung Quốc và Tây Ban Nha”.


On Nov. 20, Beijing summoned the Spanish ambassador to discuss the court ruling and, on the same day in Madrid, Director General for North America and the Asia Pacific of the Spanish Ministry of Foreign Affairs Ernesto Zulueta, met with a representative from the Chinese Embassy.


Vào ngày 20 tháng 11, Bắc Kinh triệu hồi đại sứ Tây Ban Nha để thảo luận về quyết định của tòa án, cùng ngày ở Madrid, Tổng giám đốc chi nhánh Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương của Bộ ngoại giao Tây Ban Nha Ernesto Zulueta đã gặp một đại diện từ đại sứ quán Trung Quốc.


Also on Nov. 20, the Spanish Minister of Foreign Affairs Jose Manuel Garcia Margallo, on his return from a trip to California and Florida convened an emergency meeting “to address this crisis,” while saying that the issue could be discussed in the Council of Ministers, said the Spanish newspaper El País.


Cũng vào hôm 20 tháng 11, Bộ trưởng bộ ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia Margallo trong chuyến bay trở về từ California và Florida đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp “để xử lý cuộc khủng hoảng này”, trong khi nói rằng vấn đề có thể được thảo luận tại Hội đồng bộ trưởng, Báo El País của Tây Ban Nha cho biết.


A Spanish Foreign Ministry spokeswoman said on Nov. 21 that in the Beijing meeting China repeated the concern that the court decision could damage relations between the two nations. The spokeswoman said that in the Madrid meeting the Chinese official spoke of the court decision as interference in China’s judicial system.


Một người phát ngôn bộ ngoại giao Tây Ban Nha nói vào hôm 21 tháng 11 rằng trong cuộc gặp mặt ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhắc lại mối bận tâm rằng quyết định của tòa án có thể làm tổn hại các mối quan hệ giữa hai quốc gia. Người phát ngôn nói rằng trong cuộc gặp mặt ở Madrid một quan chức Trung Quốc đã nói rằng quyết định của tòa án [Tây Ban Nha] là một sự can thiệp vào hệ thống tư pháp của Trung Quốc.


China claims “sovereign immunity” for its former presidents. In international law, a head of state only has immunity while in office.


Trung Quốc đòi hỏi “quyền miễn truy tố không hạn định” cho cựu chủ tịch nước của mình. Nhưng trong luật pháp quốc tế, người đứng đầu một nhà nước chỉ có quyền miễn truy tố khi đang đương chức.


In the past, the Chinese regime has punished nations for taking actions it disapproves of. European nations whose leaders have met with the Dalai Lama, have found that the Chinese regime refuses high-level meetings and blocks economic deals.

Trong quá khứ, chế độ Trung Quốc đã trừng phạt các quốc gia làm những việc mà họ không tán thành. Những quốc gia Châu Âu có các lãnh đạo từng gặp Đạt Lai Lạt Ma phát hiện rằng chế độ Trung Quốc từ chối các cuộc gặp cấp cao và chặn các giao dịch kinh tế.

Jose Elias Esteve, the lawyer representing the plaintiffs in genocide case before the National Court, told Epoch Times that China’s diplomatic protests are “expressly asking the Spanish government to close the case because it can damage the relationship between Spain and China.”


Jose Elias Esteve, luật sư đại diện cho các nguyên đơn trong vụ án diệt chủng trước Tòa án quốc gia, nói với Đại Kỷ Nguyên rằng những sự phản đối ngoại giao của Trung Quốc là để “yêu cầu chính phủ Tây Ban Nha khép lại vụ án vì nó có thể làm tổn hại quan hệ giữa Tây Ban Nha và Trung Quốc.”.


“Spain is a democratic country and the judiciary should be independent of the executive power,” said Esteve.

“Tây Ban Nha là một quốc gia dân chủ và hệ thống tư pháp phải độc lập với chính quyền điều hành”, Esteve nói.

Esteve rejected the argument that Spain’s economic self-interest lays in appeasing China.

Esteve bác bỏ lập luận rằng lợi ích kinh tế của Tây Ban Nha nằm ở việc nhượng bộ Trung Quốc.

“Many of the products we buy are made by Tibetan prisoners in detention centers, which are like concentration camps,” Esteve told the Spanish newspaper Levante. “From the economic point of view, the subsidized relocation of textile and toys companies not only takes advantage of the violation of human rights there, but also causes unemployment here [in Spain].”


“Nhiều sản phẩm mà chúng ta mua được làm bởi các tù nhân người Tây Tạng trong các nhà tù giống như trại tập trung”, Esteve nói với báo Levante của Tây Ban Nha. “Từ góc độ kinh tế, việc bố trí có trợ cấp lại ngành dệt may và các công ty đồ chơi không chỉ lợi dụng tình trạng vi phạm nhân quyền ở đó mà còn gây thất nghiệp ở [Tây Ban Nha] này.

The decision by Spain’s National Court comes during a time of increasing tensions in Tibet. Since February 2009 123 Tibetans have self-immolated in protest of the Chinese regime’s policies, according to International Campaign for Tibet. On Oct. 1, at least 60 Tibetans were injured when Chinese forces fired on protesters, according to the International Campaign.

Quyết định của tòa án quốc gia Tây Ban Nha đến trong một giai đoạn căng thẳng dâng cao ở Tây Tạng. Kể từ tháng 2 năm 2009, 123 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối các chính sách của chế độ Trung Quốc, theo tổ chức International Campaign for Tibet. Vào ngày 1 tháng 10, ít nhất 60 người Tây Tạng bị thương khi các lực lượng Trung Quốc nổ súng vào những người phản đối.


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn