MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, February 21, 2013

The Pacific Ocean: The Pentagon’s Next “Human Battleground” Châu Á – Thái Bình Dương: Cuộc Đấu trí tiếp theo của Lầu Năm GócThe Pacific Ocean: The Pentagon’s Next “Human Battleground”

Châu Á – Thái Bình Dương: Cuộc Đấu trí tiếp theo của Lầu Năm Góc
By Wayne Madsen
Global Research,
January 28, 2013
By Wayne Madsen
Global Research,
28/1/2013


The Pentagon planners and their paid anthropologist shills are gearing up for the Pentagon’s next battle: the one for the Pacific that will ensure that the island nations that dot the vast maritime expanse will remain a part of the Anglo-American sphere of influence and not become part of a «Chinese lake».

Các nhà lập kế hoạch của Lầu Năm Góc và các tay cò mồi nhân chủng mà họ trả tiền thuê đang tăng tốc cho trận chiến tiếp theo của Lầu Năm Góc: trận chiến dành cho Thái Bình Dương mà sẽ đảm bảo rằng các đảo quốc nằm rải rác trong vùng biển mênh mông vẫn còn một phần nằm trong tầm ảnh hưởng của các  Anh-Mỹ và sẽ không trở thành một phần của một «Ao nhà Trung Quốc»


The Pacific Ocean has been a favorite stomping ground for U.S. government-financed anthropologists ever since Margaret Mead ‘s 1928 treatise on the Samoan people, Coming of Age in Samoa, laid the groundwork for the intelligence-related anthropological study of the peoples of the Pacific Ocean by the U.S. military and intelligence services.
Thái Bình Dương đã trở thành một địa điểm ưa thích của các nhà nhân chủng học được Chính phủ Mỹ tài trợ từ sau luận án về người Samoa năm 1928 của bà Margaret Mead, Coming of Age in Samoa, đã đặt nền móng cho nghiên cứu nhân chủng có liên quan đến tình báo về các tộc người sự tại Thái Bình Dương do các cơ quan và quân sựu và tình báo Mỹ chủ trì.


Mead later became a researcher for the CIA-connected RAND Corporation and became a supporter of CIA funding of anthropologic surveys and studies via laundered academic research grants from the U.S. Agency for International Development (USAID).

Bà Mead sau đó đã trở thành một nhà nghiên cứu của công ty RAND, có quan hệ với Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và ủng hộ việc CIA tài trợ cho các cuộc điều tra và nghiên cứu nhân chủng học thông qua các khoản hỗ trợ nghiên cứu học thuật do Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cấp.

USAID / CIA/Special Operations projects with names like Phoenix, Prosyms, Sympatico, and Camelot used anthropologists and social scientists to reconnoiter targeted tribal areas in South Vietnam, Indonesia, Pakistan, Colombia, and Chile to determine how U.S. Special Forces and intelligence agents could use indigenous peoples to further American military goals. The operations in the cases of Phoenix in South Vietnam and Prosyms in Indonesia resulted in genocide on a massive scale…
Các dự án Chiến dịch đặc biệt của USAID/CIA với những cái tên như Phượng Hoàng, Prosyms, SympaticoCamelot đã sử dụng các nhà nhân chủng học và khoa học xã hội để quan trắc các khu vực bộ tộc được chọn ở miền Nam Việt Nam, Inđônêxia, Pakixtan, Côlômbia và Chilê nhằm quyết định cách thức lực lượng đặc nhiệm và các điệp viên Mỹ có thể sử dụng những người thiểu số này để thúc đẩy các mục tiêu quân sự của Mỹ. Các chiến dịch trong dự án Phượng Hoàng tại miền Nam Việt Nam và Prosyms tại Inđônêxia đã dẫn đến sự diệt chủng trên quy mô lớn.

Today, the military’s tribal and native peoples targeting programs fall under the nomenclature of «human terrain systems» or HTS. Brought back to life in Afghanistan and Iraq, these genocidal programs now have their eyes on the Pacific in order to gear up for what the Pentagon and Langley planners believe is an inevitable war with China.

Ngày nay, các chương trình nhằm vào người dân bộ lạc và bản địa của quân đội Mỹ nằm trong danh mục “hệ thống địa hình con người” (HTS). Được khôi phục lại tại Afghanistan và Iraq, các chương trình diệt chủng này đang để mắt tới Thái Bình Dương để tăng tốc cho cái mà các nhà hoạch định của Lầu Năm Góc và Langley tin là một cuộc chiến không thể tránh khỏi với Trung Quốc.

It is fitting, therefore, the U.S. Army Corps of Engineers are now looking for up to 15,000 acres of land to lease on American Samoa. The U.S. military wants to establish a major training base on American Samoa for at least five years and probably longer. The base is to provide 24-hour road access that will permit 60 full days of training per year. The Army also wants the base to permit the use of pyrotechnic and blank ammunition during daytime and nighttime training. It is certain that the U.S. is looking at building a simulated rural and village tropical environment for the use of U.S. and future «coalition of the willing» armies to practice battling an enemy in the Pacific region. That «enemy» is China.

Do đó, thật sít sao, quân đội Mỹ đang tìm 15.000 acres đất cho thuê tại Samoa thuộc Mỹ. Họ muốn thành thành lập một căn cứ huấn luyện lớn trên đất Samoa trong ít nhất là 5 năm hoặc có thể lâu hơn. Căn cứ này có đường vào ra suốt 24 giờ và cung cấp huấn luyện 60 ngày tròn mỗi năm. Quân đội Mỹ muốn căn cứ này được phép sử dụng pháo hoa và đạn không sát thương trong huấn luyện ban ngày và ban đêm. Chắc chắn, Mỹ đang tìm cách xây dựng một môi trường mô phỏng làng mạc nông thôn nhiệt đới để quân đội Mỹ và các “liên minh tự nguyện” tương lai thực hành chiến đấu chống một kẻ thù tại khu vực Thái Bình Dương. Kẻ thù đó là Trung Quốc.

The United States obviously foresees the Pacific as a future battleground between American and its allied forces and China for control of the important trade routes that crisscross the vast maritime region. Not since the U.S. military campaign against Japan during World War II has the Pacific seen such an American military projection of power.

Rõ ràng, Mỹ dự kiến Thái Bình Dương là một chiến trường tương lai giữa Mỹ và các lực lượng đồng minh với Trung Quốc để giành quyền kiểm soát những tuyến đường thương mại quan trọng trong vùng biển rộng lớn này. Từ sau chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai đến nay, Thái Bình Dương mới được chứng kiến sự khuyếch trương sức mạnh quân sự lớn như vậy của Mỹ.

The decision by the Obama administration to «pivot» its military forces into Asia and the Pacific has brought about a strong response from China, which sees itself as the ultimate target for the increased U.S. military presence. China’s ambassador to Australia Chen Yuming called the stationing of 2500 U.S. Marines in Darwin an «affront» and a Cold War containment policy toward China.

Việc chính quyền của Tổng thống Barack Obama quyết định chuyển các lực lượng quân đội của họ sang châu Á-Thái Bình Dương đã tao nên một phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc, vốn vẫn tự coi mình là mục tiêu tối hậu của sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ. Đại sứ Trung Quốc tại Australia Trần Dục Minh đã gọi việc đồn trú 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ tại Darwin là một sự “xúc phạm” và là chính sách ngăn chặn kiểu Chiến tranh Lạnh nhằm vào Trung Quốc.

The establishment of a U.S. military training base on American Samoa follows Secretary of State Hillary Clinton’s first ever attendance by a U.S. Secretary of State of a Pacific Islands Forum (PIF) summit in Rarotonga, Cook Islands on August 31, 2012. It was the first such visit to the Cook Islands and underscored America’s decision to maintain its stranglehold over the small Pacific island nations while at the same time beefing up its military forces in the region.

Việc thiết lập một căn cứ huấn luyện quân sự Mỹ tại Samoa thuộc Mỹ diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) có mặt Ngoại trưởng Mỹ, được tổ chức tại Rarotonga, quần đảo Cook vào ngày 31/8/2012. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ tới quần đảo Cook và nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ duy trì sự kiểm soát chặt chẽ của họ đối với các đảo quốc nhỏ tại Thái Bình Dương, trong khi vẫn tăng cường các lực lượng quân sự trong khu vực.

The United States and its two Pacific overseers – Australia and New Zealand –- are attempting to cement their neo-colonialist hegemony over the Pacific states, which are independent in name only. Enter the Human Terrain practitioners from the Pentagon and CIA to keep the Pacific islanders divided. Clinton’s participation in the PIF summit is aimed at not only maintaining the status quo but in promoting the rivalries between Polynesians, Micronesians, and Melanesians among the island states.

Mỹ và hai đồng minh Thái Bình Dương là Australia và New Zealand đang tìm cách củng cố quyền bá chủ thực dân mới của họ đối với các quốc đảo Thái Bình Dương, chỉ độc lập trên danh nghĩa. Hãy đưa các nhà thực hành địa hình con người từ Lầu Năm Góc và CIA để giữ cho những người dân đảo Thái Bình Dương này luôn chia rẽ. Việc bà Clinton tham gia hội nghị cấp cao PIF không chỉ nhằm duy trì hiện trạng, mà còn thúc đẩy sự cạnh tranh giữa những người Polynesi, Micronesi và Melanesi giữa các đảo quốc này.


The United States, having virtual ownership of the quasi-independent Micronesian nations of Micronesia, Palau, and the Marshall Islands, as well as total control over the U.S. territories of Guam and the Northern Marianas, can use its influence over Micronesians to play them off against the other two major ethnic groups. They are the Melanesian Spearhead Group of Papua New Guinea, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, and the New Caledonia (Kanaky) liberation front and the Polynesian Leaders Group of Samoa, Tonga, Tuvalu, Cook Islands, Niue, Tokelau, French Polynesia, as well as the intelligence eyes and ears of Washington, American Samoa. The United States, Australia, and New Zealand can use their Human terrain System knowledge of ethnic rivalries in the Pacific to ensure that China is kept out of the area.

Mỹ, có quyền sở hữu chính thức các quốc gia gần như độc lập như Micronesian của Micronesia, Palau, quần đảo Marshall, cũng như hoàn toàn kiểm soát các lãnh thổ Mỹ là Guam và Bắc Marianas, có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với những người Micronesi để xúi họ chống lại hai sắc tộc lớn khác. Họ là Nhóm người Melanesian Mũi Giáo của Papua New Guinea, Fiji, quần đảo Solomon, Vanuatu và mặt trận giải phóng New Caledonia (Kanaky) và Lãnh đạo người Polynesia của các nhóm Samoa, Tonga, Tuvalu, quần đảo Cook, Niue, Tokelau, Polynesia thuộc Pháp, cũng như đôi mắt và đôi tai tình báo của Washington, là Samoa thuộc Mỹ. Mỹ, Ôxtrâylia và Niu Dilân có thể sử dụng những tri thức hệ thống địa hình con người về sự tranh đua sắc tộc tại Thái Bình Dương để đảm bảo rằng Trung Quốc phải ở ngoài khu vực này.

Part of the strategy relies on Taiwan’s «checkbook» diplomacy to maintain Taiwanese rather than Chinese embassies and aid missions in the small island states. There are currently Taiwanese embassies in Tuvalu, Solomon Islands, Marshall Islands, Palau, Nauru, and Kiribati. Among these, Nauru, Solomon Islands, and Kiribati switched their recognition back to Taiwan after opening up diplomatic relations with China. Kiribati came under pressure after it decided to allow China to build a missile tracking station on south Tarawa. The U.S. believed the China Space Telemetry Tracking Station was going to spy on the «Star Wars II» activity at the Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site in the Kwajalein Atoll of the Marshall Islands. The Marshallese on the atoll are under constant surveillance by well-armed U.S. security personnel.


Một phần của chiến lược này đang dựa trên hoạt động ngoại giao “tiền bạc” của Đài Loan nhằm duy trì các đại sứ quán và phái đoàn viện trợ của Đài Loan, chứ không phải của Trung Quốc tại các quốc đảo nhỏ này. Hiện Đài Loan đang có các đại sứ quán tại Tuvalu, Quần đảo Solomon, quần đảo Marshall, Palau, Nauru và Kiribati. Trong số các quốc đảo này, Nauru, Quần đảo Solomon và Kiribati đã chuyển lại sang công nhận Đài Loan sau khi mở rộng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Kiribati đã phải chịu sức ép lớn sau khi họ quyết định cho phép Trung Quốc xây dụng một trạm theo dõi tên lửa ở phía Nam Tarawa. Mỹ tin rằng Trạm theo dõi vũ trụ từ xa của Trung Quốc sẽ do thám hoạt động của chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao II” tại địa điểm thử nghiệm phòng thủ tên lửa đạn đạo mang tên Ronald Reagan trên đảo san hô Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall. Những người dân Marshall trên đảo san hô này cũng đang phải chịu sự giám sát thường xuyên của lực lượng an ninh Mỹ được vũ trang mạnh.

In 2004, Vanuatu switched its recognition back to China from Taiwan after Prime Minister Serge Vohor paid a secret visit to Taiwan and was ejected from office in a vote of no confidence. Vohor actually punched the Chinese ambassador after Vohor returned from Taiwan. Such incidents in the Pacific Islands have been known to set off riots between opposing political parties and ethnic groups. The Pentagon will use such politico-ethnic tinderboxes as a secret weapon against China.

Năm 2004, Vanuatu đã chuyển từ công nhận Đài Loan sang Trung Quốc sau khi Thủ tướng Vanuatu hồi đó là Serge Vohor đã có chuyến thăm bí mật tới Đài Loan và bị mất quyền lực trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ông Vohor đã đấm đại sứ Trung Quốc sau chuyến thăm Đài Loan. Những sự cố như vậy tại các quốc đảo Thái Bình Dương đã làm nổi bật các cuộc bạo động giữa các chính đảng đối lập và các nhóm sắc tộc. Lầu Năm Góc sẽ sử dụng những mồi lửa chính trị-sắc tộc này như một vũ khí bí mật chống lại Trung Quốc.

The CIA, Australian Security Intelligence Organization (ASIO), and New Zealand Secret Intelligence Service (NZSIS) have programs to undermine South Pacific governments that establish close relations with Beijing. However, the Human Terrain operatives have gone further. Aware of the animosity that poor Pacific Islanders have toward local successful Chinese businessmen, the bought-and-paid for anthropologists have stirred up riots, especially in Solomon Islands and Tonga, to marginalize China’s influence in the region.

CIA, Tổ chức tình báo an ninh Australian (ASIO) và Cơ quan tình báo bí mật New Zealand (NZSIS) đang có những chương trình nhằm vào phá hoại các chính phủ ở Nam Thái Bình Dương đang có các quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh. Tuy nhiên, các gián điệp địa hình con người còn đi xa hơn. Nhận thức được sự hận thù của người dân các đảo quốc Thái Bình Dương nghèo khổ đối với các doanh nhân người Hoa địa phương thành đạt, các nhà nhân chủng học bị mua chuộc đã khuấy động bạo loạn, nhất là ở quần đảo Solomon và Tonga để gạt bỏ ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

There are contingency plans to foment riots against ethnic Chinese in Fiji, Vanuatu, and Papua New Guinea. The CIA’s Operation Prosyms in Indonesia relied on longstanding animosity between Muslim Indonesians and ethnic Chinese to stoke riots against the Chinese in the aftermath of the 1965 CIA coup against President Sukarno. The mayhem resulted in the deaths of over 100,000 ethnic Chinese and a severance of relations between the CIA-installed Suharto government and China. President Obama’s anthropologist mother, Stanley Ann Dunham, played a crucial role in Prosyms. Mrs. Dunham’s son appears prepared to reenact anti-Chinese pogroms in the islands of the Pacific.

Hiện có những kế hoạch dự phòng để kích động bạo lực chống lại những người Hoa tại Fiji, Vanuatu và Papua New Guinea. Chiến dịch Prosyms tại Indonesia dựa vào sự hận thù lâu dài giữa những người Hồi giáo Inđônêxia và những người Hoa để gây ra cuộc bạo loạn chống lại người Hoa sau cuộc đảo chính năm 1965 do CIA dàn dựng chống lại Tổng thống Sukarno. Cuộc bạo loạn này đã khiến hơn 100.000 người Hoa thiệt mạng và cắt đứt quan hệ của chính phủ của Tổng thống Suharto do CIA dựng lên với Trung Quốc. Mẹ nhà nhân chủng học của Tổng thống Obama, Stanley Ann Dunham, đóng một vai trò rất quan trọng trong chiến dịch Prosyms. Con trai của bà Dunham tỏ vẻ sẵn sàng phát động những cuộc tàn sát chống Trung Quốc ở các đảo Thái Bình Dương.

It is clear that the U.S. military training in American Samoa will be used to train Pacific Islander mercenaries, many of whom, such as Marshall Islanders, American Samoans, and Guamanians already serve in the U.S. military, to train young men from impoverished Kiribati, Micronesia, Samoa, and Fiji. Fijian and Tongan mercenaries, battle-hardened from Western campaigns in Iraq, Afghanistan, and other regions, are also available to supplement the U.S. Pacific Command’s training complex on American Samoa. If Fiji’s military-led government , which has been the subject of diplomatic sanctions by Australia and New Zealand, continues to get close to China and North Korea, these Fijian mercenaries could see coup d’état duty on behalf of the CIA, ASIO, and NZSIS in their homeland of Fiji. And the diplomats of the small Chinese embassy in Nuku’alofa, Tonga have witnessed how fast the fury of local Tongans can be turned on the Chinese business community. These blood-soaked scenarios all figure heavily into Pentagon HTS plans for the Pacific.

Rõ ràng là việc huấn luỵện quân sự Mỹ tại Samoa sẽ được sử dụng để huấn luyện những binh lính đánh thuê gốc quốc đảo Thái Bình Dương. Nhiều người dân quốc đảo Thái Bình Dương như các công dân của quần đảo Marshall, Samoa và Guam đã tham gia quân đội Mỹ để huấn luyện thanh niên nghèo khổ từ Kiribati, Micronesia, Samoa và Fiji. Lực lượng đánh thuê Fiji. và Tonga, đã tham gia các chiến dịch quân sự của phương Tây tại Irắc, Afghanistan và các khu vực khác, cũng có thể tham gia lực lượng huấn luyện của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ tại Samoa. Nếu chính phủ quân sự của Fiji, hiện đang phải chịu các biện pháp trừng phạt ngoại giao của Australia và New Zealand, vẫn tiếp tục xích lại gần Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, thì những đối tượng đánh thuê Fiji này có thể tiên hành đảo chính nhân danh CIA, ASIO và NZSIS tại quê hương họ. Một nhóm nhỏ các nhà ngoại giao tại đại sứ quán Trung Quốc tại Nuku'alofa, Tonga chứng kiến sự tức giận của người dân Tonga sẽ nhanh chóng hướng sang cộng đồng doanh nhân người Hoa. Những kịch bản tắm máu như vậy đã được Lầu Năm Góc vạch ra cho Thái Bình Dương.

The United States will continue to keep the Pacific Islands within its vast gulag to prevent the extension of Chinese influence. Today, Pacific Islanders are faced with a virtual «Berlin Wall» that keeps Pacific Islanders confined to their own islands while outsiders, like Chinese and Russians, are kept out. The method by which Washington, Canberra, and Wellington have created airline and sea transit monopolies and transit visa requirements means that Samoans from the Independent State of Samoa cannot visit nearby American Samoa without a special permit. And the U.S. Department of Homeland Security decides who will receive special permits and transit visas, including for those traveling on diplomatic passports. Any scheduled airline that connects any of the islands via American Samoa, Guam, or Hawaii requires a U.S. transit visa and that entails invasive interviews by U.S. Immigration and Customs Enforcement personnel.

Mỹ sẽ tiếp tục giữ các quốc đảo Thái Bình Dương nằm trong tầm ảnh hưởng của họ đế ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngày nay, những người dân quốc đảo Thái Bình Dương đang phải đối mặt với một “Bức tường Berlin” ảo, giữ cho họ chỉ ở bên trong khu vực, trong khi những người bên ngoài như người Trung Quốc và người Nga không thể thâm nhập. Phương pháp mà theo đó Washington, Canberra, và Wellington đã tạo ra các hãng độc quyền về hàng không và quá cảnh biển và yêu cầu thị thực quá cảnh có nghĩa là người Samoa từ nước Samoa độc lập không có thể ghé thăm hòn đảo Samoa thuộc Mỹ gần đó nếu không có giấy phép đặc biệt. Và Cục Mỹ An ninh Nội địa Mỹ quyết định ai sẽ nhận được giấy phép đặc biệt và thị thực quá cảnh, kể cả cho những người đi du lịch với hộ chiếu ngoại giao. Bất kỳ hãng hàng không dự kiến nào ​​kết nối bất kỳ hòn đảo nào trung quá cảnh tại Samoa thuộc Mỹ, Guam, Hawaii đều bắt buộc phải thị thực quá cảnh Mỹ và mà điều này đòi hỏi phỏng vấn khó chịu với nhân viên thực thi pháp luật Hải quan và Di trú Hoa Kỳ.There is a reason why so many negotiations and agreement to establish the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership have been secret. As the title indicates, the TPP, as it is known, is a «strategic» trade bloc, which means it also has a military dimension. In essence, it is no different than the Greater East-Asia Co-Prosperity Sphere established by Imperial Japan during World War II. The United States, not wanting to be viewed as starting the bloc but wanting it to be a replacement for the Cold War military alliance, the Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), sat in the background while New Zealand, Singapore, Brunei, and Chile signed up as charter members in 2005.


Có một lý do khiến nhiều cuộc thương thuyết và thỏa thuận thành lập Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) lại bí mật. Mặc dù, theo tên gọi TPP là một khối thương mại chiến lược, nhưng cũng bao gồm các bình diện quân sự. Về bản chất nó không khác mấy so với Khối Đồng thịnh vượng Đại Đông Á mà đế quốc Nhật Bản thành lập trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Mỹ không muốn bị coi là nước khởi đầu khối này, nhưng mong muốn nó sẽ thay thế cho một liên minh quân sự hồi Chiến tranh Lạnh, Tổ chức hiệp ước Đông Nam Á (SEATO). Nằm ở hậu cảnh trong khi New Zealand, Singapore, Brunei, và Chile tham gia như thành viên đặc quyền năm 2005.

As more nations joined, the TTP’s military profile became clearer. The countries that signed up to the TPP were all being groomed for the anti-China military bloc for the Pacific: Australia, Canada, Malaysia, Mexico, Vietnam, Peru, and the United States signed on. Japan, Thailand, South Korea, the Philippines, Colombia, Costa Rica, Laos, and Taiwan later expressed an interest in joining the TPP. The eastward blockade of China became clear. The United States already had existing military alliances with six of the other ten TPP member nations. From Darwin, Australia and Subic Bay, Philippines to Cam Ranh Bay, Vietnam and the U.S. built Mataveri Airport on Easter Island (Rapa Nui), the U.S. was delineating the borders of its own Asia-Pacific Sphere and a line over which China would be warned not to cross.

Khi có càng nhiều nước tham gia thì khía cạnh quân sự của TTP càng rõ ràng. Các nước muốn gia nhập TPP đều chuẩn bị để tham gia một khối quân sự chống Trung Quốc tại Thái Bình Dương, gồm Australia, Canada, Malaysia, Mexico, Vietnam, Peru, và Mỹ đã ký tên. Japan, Thailand, South Korea,  Philippines, Colombia, Costa Rica, Laos, and Taiwan muộn hơn cũng đã bày tỏ quan tâm muốn tham gia TPP. Sự phong tỏa phía Đông Trung Quôc đã trở nên rõ ràng. Mỹ đã có các liên minh quân sự với 6/10 thành viên TPP khác. Từ Darwin, Australia, Vịnh Subic, Philippines đến Vịnh Cam Ranh, Việt Nam và phi trường Mataveri do Mỹ xây dựng trên đảo Phục sinh (Rapa Nui), Mỹ đang vạch ra đường biên giới khu vực ảnh hưởng châu Á-Thái Bình Dương của họ, một đường mà Trung Quốc được cảnh báo là không nên vượt qua.

Mrs. Clinton may have arrived in Rarotonga last year amid waves and smiles but her sinister plans for the Pacific region have more to do with using the Pacific Islanders for cannon fodder in what Washington expects to be a coming regional war with China.
Bà Clinton có thể đã tới Rarotonsa với nụ cười và cả những kế hoạch độc địa của Mỹ đối với khu vực Thái Bình Dương, sử dụng những người dân quốc đảo Thái Bình Dương làm bia đỡ đạn trong một cuộc chiến tranh khu vực sắp tới với Trung Quốc.

http://www.globalresearch.ca/the-pacific-ocean-the-pentagons-next-human-battleground/5320775

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn