MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 9, 2012

Iran President Ahmadinejad's car leapt on by woman Một phụ nữ nhảy lên nóc xe của Tổng thống Iran Ahmadinejad
Iran President Ahmadinejad's car leapt on by woman

Một phụ nữ nhảy lên nóc xe của Tổng thống Iran  Ahmadinejad

By James Reynolds Tehran Correspondent in London

James Reynolds, Phóng viên Tehran ở London

Bodyguards initially tried to stop the woman climbing up onto the car's bonnet

Các vệ sĩ ban đầu đã cố gắng để ngăn chặn người phụ nữ leo lên nắp ca-pô của chiếc xe.

Iran's President Mahmoud Ahmadinejad has always made a point of his approachability.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã luôn luôn thực hiện quan điểm gần gũi dân chúng của mình.

He once gave out the private contact details of his presidential office (which caused lines to jam almost immediately). He appears to enjoy the chaos of lively crowds.


Ông đã từng đưa ra địa chỉ liên lạc cá nhân chi tiết của văn phòng tổng thống (và đã gây ra nghẽn đường dây gần như ngay lập tức). Ông dường như thích thú trước sự hỗn loạn của đám đông sống động.


But even he may have been surprised by one woman's determination to meet him.

Nhưng thậm chí ông có thể đã bị ngạc nhiên bởi quyết tâm của một người phụ nữ đến gặp ông ta.


A video posted online shows a crowd surrounding Mr Ahmadinejad's open-topped car on recent tour of the southern city of Bandar Abbas.

Một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy một đám đông xung quanh chiếc xe hở mui của ông Ahmadinejad trong chuyến kinh lý gần đây tại thành phố miền nam Bandar Abbas.


"I'm hungry, I'm hungry," shouts one man, as he reaches for the president's hand. Others try to give him envelopes - often these contain appeals for help.
Continue reading the main story

"Tôi đói, tôi đói," một người đàn ông hét lên, khi ông với tới bàn tay tổng thống. Những người khác cố gắng đưa cho ông ta bao thư - thường có chứa đơn kiện để được ông giúp đỡ.


What better way for President Ahmadinejad to show that he engages with voters!


Có cách nào tốt hơn cho Tổng thống Ahmadinejad thể hiện ông tham gia với cử tri chăng!
The crowd manages to stop the motorcade. One woman standing in front of the president's car decides to take her chance.


Đám đông quản lý để ngăn chặn đoàn xe hộ tống. Một người phụ nữ đứng ở phía trước xe tổng thống quyết định giành lấy cơ hội của mình.

"Wait a second, this is the moment," one woman shouts to the president's bodyguards - who appear to be twice her size.

"Chờ cho một giây, đây là đúng lúc rồi", một người phụ nữ hét lên với vệ sĩ của tổng thống - người trông to gấp hai lần kích thước của cô.


Demonstration of frustration?

She clambers onto the bonnet of the car, shakes off one bulky officer who makes a half-hearted attempt to grab her ankle, and goes straight up to Mahmoud Ahmadinejad at the open roof-top.


Thể hiện của sự thất vọng?

Cô leo lên nắp ca-pô của chiếc xe, khoát khỏi tay một nhân viên to lớn đang nửa muốn tóm lấy cổ chân cô, nửa muốn thả, và đi thẳng lên đến mui xe của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.


She gestures to the president with tremendous animation - the video doesn't pick up whether she's criticising him or asking for his help. Mr Ahmadinejad listens with calm. And the woman then climbs back down from the car.

Cô có những cử chỉ với tổng thống với hình ảnh thật sinh động - video không ghi nhận cô chỉ trích ông ta hay yêu cầu xin ông giúp đỡ. Ông Ahmadinejad bình tĩnh lắng nghe. Và người phụ nữ sau đó trèo xuống xe.


Some believe that her actions demonstrate that Iranians are increasingly willing to demonstrate their frustration with Mr Ahmadinejad's administration.


Một số người tin rằng hành động của cô thể hiện rằng đất nước Iran đang ngày càng sẵn sàng để chứng minh sự thất vọng của họ với chính quyền của ông Ahmadinejad.


But others may see it differently - what better way for President Ahmadinejad to show that he engages with voters than by holding spontaneous constituency meetings on the roof of his car?


Nhưng những người khác có thể nhìn nó theo cách khác – Có cách những gì tốt hơn để Tổng thống Ahmadinejad thể hiện ông tham gia cùng với cử tri so với việc tổ chức cuộc họp cử tri tự phát ngay trên nóc xe hơi của mình?
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17770997

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn