MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, April 7, 2012

Jefferson changed 'subjects' to 'citizens' in Declaration of Independence Jefferson đã đổi "thần dân" thành "công dân", trong Tuyên ngôn độc lập


Jefferson changed 'subjects' to 'citizens' in Declaration of Independence

Jefferson đã đổi "thần dân" thành "công dân", trong Tuyên ngôn độc lập

Marc Kaufman, Washington Post

Marc Kaufman, Washington Post

Saturday, July 3, 2010

3/7/2010

"Subjects."

That's what Thomas Jefferson first wrote in an early draft of the Declaration of Independence to describe the people of the 13 colonies.

"Thần Dân."

Đó là những gì mà Thomas Jefferson đã viết trước tiên trong một bản dự thảo ban đầu của Tuyên ngôn Độc lập để diễn tả người dân của 13 thuộc địa.

But in a moment when history took a sharp turn, Jefferson sought quite methodically to expunge the word, to wipe it out of existence and write over it. Many words were crossed out and replaced in the draft, but only one was obliterated.

Nhưng trong một khoảnh khắc mà lịch sử rẽ sang một bước ngoặc, Jefferson đã cố tìm một cách hoàn toàn có tính phương pháp để xóa chữ đó, để tẩy sạch nó ra khỏi cuộc sống và viết (một trang sử mới) lên trên chữ đó. Nhiều chữ đã được gạch bỏ và được thay thế trong bản dự thảo này, nhưng chỉ có duy nhất một chữ bị bôi sạch.

Over the smudge, Jefferson then wrote the word "citizens."

Sau đó, bên trên dấu mờ, Jefferson đã viết chữ "citizens - công dân".

No longer subjects to the crown, the colonists became something different: a people whose allegiance was to one another, not to a faraway monarch.

Không còn nữa những thần dân đối với vua chúa, vương quyền, những người đi khai phá vùng đất mới đã trở thành một cái gì đó khác biệt: một dân tộc mà lòng trung thành, bổn phận của họ được dành cho nhau, không phải cho một quốc vương xa xôi.

Scholars of the revolution have long speculated about the "citizens" smear -- wondering whether the erased word was "patriots" or "residents" -- but now the Library of Congress has determined that the change was far more dramatic.

Các học giả về cuộc cách mạng này, lâu nay đã suy đoán về vết tẩy xóa trên chữ "citizens - công dân" - tự hỏi liệu cái chữ bị tẩy xóa là "patriots - người yêu nước" hay "residents - cư dân" - nhưng bây giờ, Thư viện Quốc hội (Hoa kỳ) đã xác định rằng sự thay đổi đó thật là đầy kịch tính.


Using a modified version of the kind of spectral imaging technology developed for the military and for monitoring agriculture, research scientists teased apart the mystery and reconstructed the word that Jefferson banished in 1776.

Sử dụng một phiên bản cải tiến của loại công nghệ hình ảnh quang phổ được phát triển cho quân đội và cho giám sát nông nghiệp, các nhà khoa học nghiên cứu đã tháo gở sự bí ẩn này và tái dựng lại cái chữ mà Jefferson đã trục bỏ vào năm 1776.

"Seldom can we re-create a moment in history in such a dramatic and living way," Library of Congress preservation director Dianne van der Reyden said at Friday's announcement of the discovery.

"Hiếm khi chúng ta có thể tái tạo lại một thời điểm trong lịch sử bằng một cách thức đầy kịch tính và sống động đến như vậy," giám đốc bảo tồn Thư viện Quốc hội, bà Dianne Reyden Van Der, đã phát biểu tại cuộc họp báo về phát hiện này vào hôm thứ Sáu.

"It's almost like we can see him write 'subjects' and then quickly decide that's not what he wanted to say at all, that he didn't even want a record of it," she said. "Really, it sends chills down the spine."

"Gần giống như là chúng ta có thể thấy ông viết "subjects - thần dân" và sau đó, một cách nhanh chóng ông đã quyết định rằng đó không phải là tất cả những gì mà ông muốn nói, thậm chí là ông còn không muốn một bản ghi nhớ về nó", bà cho biết như thế. "Thực sự, điều này gây cảm giác ớn lạnh cả xương sống."

The library deciphered the hidden "subjects" several months ago, the first major finding attributed to its new high-tech instruments. By studying the document at different wavelengths of light, including infrared and ultraviolet, researchers detected slightly different chemical signatures in the remnant ink of the erased word than in "citizens." Those differences allowed the team to bring the erased word back to life.

Thư viện đã giải mã được cái chữ bí ẩn "subjects - thần dân" này vài tháng trước đó, khám phá chính đầu tiên là nhờ vào những thiết bị high-tech mới của nó. Bằng cách nghiên cứu bản văn này ở các bước sóng ánh sáng khác nhau, bao gồm cả tia hồng ngoại và tia tử ngoại, các nhà nghiên cứu đã phát hiện những dấu vết hóa học hơi khác nhau ở vết mực còn sót lại của chữ đã bị xóa so với chữ "citizens - công dân". Những sự khác biệt này đã cho phép nhóm nghiên cứu đem cái chữ đã bị xóa này trở lại cuộc sống.

But the task was made more difficult by the way Jefferson sought to match the lines and curves of the underlying smudged letters with the new letters he wrote on top of them. It took research scientist Fenella France weeks to pull out each letter until the full word became apparent.

Nhưng công việc thực hiện gặp nhiều khó khăn hơn do bởi cách thức mà Jefferson đã tìm cách kết hợp những dòng và đường cong của các mẩu tự mờ nằm phía dưới với các mẩu tự mới mà ông đã viết đè lên trên chúng. Điều này đã làm cho nhà nghiên cứu khoa học Fenella France mất cả mấy tuần lể để lôi ra từng mẩu tự cho đến khi nguyên cả chữ trở nên rõ ràng.

"It's quite amazing how he morphed 'subjects' into 'citizens,' " she said. "We did the reverse morphing back to 'subjects.' "

"Thật là hoàn toàn tuyệt vời với cái cách mà ông đã chuyển đổi chữ "subjects - thần dân" thành ra chữ "công dân." Bà nói. "Chúng ta đã thực hiện sự đảo ngược chuyển đổi trở lại chữ "subjects - thần dân".

France said the possibility that the erased word was "subjects" came up during a talk she gave to library donors and visitors about how to study historical documents without harming them. France had determined that a word existed beneath "citizens," and she asked the group for ideas. One woman called out "subjects," and library staff members immediately realized that she was on to something. The intensive work on the document soon began.

Bà France cho biết cái khả năng mà chữ bị xóa là "subjects - thần dân" đã đến trong thời gian một cuộc nói chuyện mà bà dành cho các nhà tài trợ thư viện và du khách về cách thức nghiên cứu các tài liệu lịch sử mà không làm tổn hại chúng. Bà France đã xác định rằng một chữ đã tồn tại bên dưới chữ "citizens - công dân", và bà đã mời nhóm này cho biết ý kiến. Một phụ nữ đã gọi ra chữ "subjects - thần dân", và ngay lập tức, những thành viên của thư viện nhận ra rằng bà đã phát hiện ra điều gì đó thật quan trọng. Công việc tập trung sâu trên bản văn đó sớm bắt đầu.

The erased word is on the third of the draft's four pages, in the section that addressed grievances against King George III and outlined his incitement of "treasonable insurrections." The sentence is not found in the later Declaration of Independence, but "citizens" is used elsewhere in that document and "subjects" is not.

Chữ bị xoá này nằm trên trang thứ ba của bản nháp có bốn trang, trong phần nhằm diễn giải các mối bất bình chống vua George III và vạch ra sự kích động của nhà vua về "những cuộc nổi dậy mưu phản." Câu này không được tìm thấy trong bản Tuyên ngôn Độc lập sau này, nhưng chữ "citizens - công dân" được sử dụng ở những nơi khác trong bản văn đó còn chữ "subjects - thần dân" thì không.

Scholars previously determined that Jefferson had been writing his early version based on the first draft of Virginia's constitution, where the words "our fellow subjects" appear.

Các học giả trước đây xác định rằng Jefferson đã viết phiên bản ban đầu của ông dựa vào bản dự thảo hiến pháp đầu tiên của Virginia, bản đó có dòng chữ "our fellow subjects - những thần dân chúng ta" xuất hiện.

Finding Jefferson's erased word is the library's greatest accomplishment using its new technology, but several other projects are in progress. The imaging device, for instance, found thumb and fingerprints on the Gettysburg Address using infrared light, and library researchers are seeking to determine whether they are President Abraham Lincoln's.

Phát hiện ra chữ bị tẩy xóa của Jefferson là thành tựu vĩ đại của thư viện nhờ vào việc sử dụng công nghệ mới của nó, ngoài ra, một số dự án khác cũng đang trong tiến trình. Ví dụ, các thiết bị hình ảnh, đã phát hiện dấu ngón tay cái và dấu vân tay trên bài Diễn văn Gettysburg - Gettysburg Address, bằng cách sử dụng tia sáng hồng ngoại, và các nhà nghiên cứu thư viện đang tìm kiếm để xác định xem cái nào là thuộc về Tổng thống Abraham Lincoln.

Light outside the visible range has also brought to life details of Pierre L'Enfant's design for Washington and notes on papers of Jefferson and Benjamin Franklin.

Những tia sáng bên ngoài phạm vi hiển thị cũng đã mang đến cho cuộc sống những chi tiết về thiết kế của Pierre L'Enfant cho Washington và những ghi chú trên giấy tờ của Jefferson và Benjamin Franklin.

Van der Reyden said the research and discoveries illustrate why it's so important to keep and protect original documents. The erased "subjects," she said, could have been detected only from Jefferson's original draft.

Van der Reyden cho biết những khám phá, phát minh và nghiên cứu này giải thích tại sao nó lại quan trọng như vậy trong việc gìn giữ và bảo vệ những tài liệu, bản văn gốc. Bà nói, chữ bị xóa "subjects - thần dân", chỉ có thể được phát hiện từ bản dự thảo ban đầu của Jefferson.


Translated by ViAnhttp://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/02/AR2010070205525.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn