MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, March 2, 2012

A hair raising stunt Treo người trên tócA hair raising stunt

Treo người trên tóc

IF you visited Sherwood Uniting Church on Sunday you may have seen Suthakaran Sivagnanathurai hanging around. By his hair.

NẾU bạn đến Nhà thờ Sherwood vào ngày Chủ nhật, bạn có thể đã nhìn thấy Suthakaran Sivagnanathurai treo người lơ lủng. Bằng mái tóc của mình.

The church was the venue for a unique stunt that redefined the term 'hair raising'.

Nhà thờ là địa điểm cho một diễn viên mạo hiểm có một không hai này xác định lại từ “dựng đứng tóc" nghĩa là gì

In an attempt to set a Guinness world record, the 37-year-old performed an aerial act in which he was suspended by his long, black locks.

Trong một nỗ lực để thiết lập một kỷ lục Guinness thế giới, người đàn ông 37 tuổi này thực hiện một hành động treo trên không, trong đó ông đã treo người lơ lửng trên những lọn tóc màu đen dài của mình.

For an astonishing 23 minutes and 24 seconds Mr Sivagnanathurai was literally hanging by his hair.

The feat had previously never been attempted.

Trong 23 phút 24 giây đáng kinh ngạc, Sivagnanathurai đã được treo trên đầu sợi tóc theo nghĩa đen.

Trò diễn này trước ông đã chưa bao giờ được thực thiện.

Mr Sivagnanathurai, who weighs 57kg, said he was able to perform the feat through yoga and meditation.

Ông Sivagnanathurai, nặng 57kg, cho biết ông đã có thể thực hiện trò này nhờ yoga và thiền.

He has been practising the discipline for almost 27 years.

Ông đã được thực hành môn này gần 27 năm.

Mr Sivagnanathurai tied his hair into a hang rig which he used to suspend himself from an elevated pole.

Ông Sivagnanathurai cột tóc của mình vào một giàn treo mà ông sử dụng để treo người lên trên một cái cột cao.

"There is a little bit of pain, especially when practicing ...before my hair and scalp had a chance to get conditioned to support my body weight," he said.

"Có một chút đau đớn, đặc biệt là khi luyện tập... trước khi tóc và da đầu của tôi có được một khả năng để đủ sức nâng đỡ trọng lượng cơ thể của tôi," ông nói.

Born in Sri Lanka, Mr Sivagnanathurai has previously attempted other astonishing stunts in his native country.

Sinh ra ở Sri Lanka, ông Sivagnanathurai trước đây đã biễu diễn nhiều pha nguy hiểm đáng ngạc nhiên khác tại quê hương ông.

One feat was to pull a stationary truck using his hair and another with his ear.

Một trò diễn khác kéo một chiếc xe tải không nổ máy bằng cách sử dụng tóc của mình và kéo xe tải bằng một tai.

Seeking refuge in Australia in 2010, Mr Sivagnanathurai developed the idea for the unique record while in detention camps.

Xin tị nạn tại Úc năm 2010, ông Sivagnanathurai phát triển ý tưởng lập các kỷ lục độc đáo trong khi đang ở trại tạm giam.

The Woolloongabba resident said he planned to set at least a dozen more records involving similar amazing feats.

Các cư dân Woolloongabba cho biết ông đã lên kế hoạch để thiết lập ít nhất một chục kỷ lục liên quan đến những kỳ công tuyệt vời tương tự.

http://www.thesatellite.com.au/story/2011/12/19/A-hair-raising-stunt/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn