MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 13, 2012

Putin's Unruly Children Những đứa trẻ ngỗ nghịch thời Putin

Putin's Unruly Children

Những đứa trẻ ngỗ nghịch thời Putin

A New Generation Aims to Revitalize Russia

Một thế hệ mới với mục tiêu Phục Hưng nước Nga

By Benjamin Bidder

Benjamin Bidder

DER SPIEGEL No 06/2012

DER SPIEGEL Số 06/2012

Russia's young people are growing up with more freedom than ever. Twenty years after the end of communism, the first post-Soviet generation is transforming the country -- whether the once and future president likes it or not.

Giới trẻ của nước Nga lớn lên trong tự do như chưa từng có. 20 năm sau khi Chủ nghĩa Cộng sản chấm dứt, thế hệ hậu Xô viết đầu tiên đang biến đổi đất nước – dù có vừa lòng hay không vừa lòng người đã và sẽ là nguyên thủ quốc gia.

It's just before dawn at the Kremlin, and Marat Dupri is about to climb a monument to Czar Peter the Great. The 20-year-old with brown, curly hair is wearing a green, plaid jacket and blue gloves to fight the icy wind. He is standing on the bank of the Moskva River, facing the 98-meter (321-foot) colossus of dark, gray steel.

Trước khi bình minh ló dạng trên điện Kreml, Marat Dupri đã bắt đầu chinh phục tượng đài Peter Đại đế. Marat, 20 tuổi, tóc xoăn màu nâu, mặc một chiếc áo khoác kẻ ô vuông màu xanh lá cây và găng tay màu xanh nước biển để chống lại ngọn gió lạnh như băng. Anh ấy đứng ở bờ sông Moskvađối diện tượng đài khổng lồ cao 98 mét bằng thép có màu tối và xám.

Marat and his three companions sneak past video cameras and guards. They call themselves "roofers," daredevils who climb Moscow's heavily guarded roofs and towers in search of the best views and the biggest thrills. Marat starts climbing the rusty ribs on the back of the monument.

Marat và ba người bạn đồng hành lách qua các camera và những người lính gác. Họ tự gọi mình là những người leo mái liều lĩnh; họ trèo lên các mái nhà và tòa tháp cao được canh gác cẩn trọng của Moscow để tìm nơi quan sát cảnh vật tốt nhất và sự hồi hộp lớn nhất. Marat bắt đầu leo lên những bậc thang đã rỉ sét ở phía sau lưng tượng đài.

The Russians call Peter I "the Great" because he brought more changes to his country than almost any other ruler. He wanted to give Russia a European face, but he did so with ruthless brutality and violently suppressed the uprisings of starving farmers. Tens of thousands of forced laborers died building his capital, St. Petersburg.

Người Nga gọi Peter I là “Đại đế” vì ông đã làm thay đổi đất nước nhiều hơn bất kỳ nhà cai trị nào. Ông muốn mang lại cho nước Nga một diện mạo châu Âu, nhưng đã thực hiện điều đấy với một sự tàn bạo không khoan nhượng và đã đàn áp một cách dã man các cuộc nổi dậy của những người nông dân đói rét. Trong thời gian xây kinh đô mới của ông, St. Petersburg, đã có hàng chục nghìn người lao động cưỡng bức đã chết.
Born on Oct. 25, 1991, Marat is a child of change. He came into the world when the country his parents had known was dying. They told him stories about the Soviet days, when food rations and hunger were commonplace, and about the water that was dripping through the ceiling of the Moscow hospital while his mother gave birth. At that time, it had only been two months since tanks had rolled through Moscow, when hardliners in the Communist Party and from the ranks of the Soviet intelligence service, the KGB, staged a coup against the reformer of the day, then-President Mikhail Gorbachev.

Sinh ngày 25 tháng 10 năm 1991, Marat Dupri là một đứa trẻ đầy biến động. Anh chào đời khi cái đất nước mà bố mẹ anh biết đang hấp hối. Họ đã kể cho anh ấy nghe về thời Xô-viết, thời tem phiếu lương thực và đói ăn vẫn còn phổ biến, về chuyện nước dột từ trần nhà Bệnh viện Moscow, nơi mà mẹ anh sinh con. Chỉ hai tháng trước đó, xe tăng đã lăn trên đường phố Moscow, những người cứng rắn của Đảng Cộng sản và từ hàng ngũ của cơ quan mật vụ KGB đã tiến hành đảo chính chống nhà cải tổ ngày đó và sau này là Tổng Thống Mikhail Gorbachev.

When the oligarch Mikhail Khodorkovsky was arrested in 2003, Marat was 12. Today, he admires Khodorkovsky for "having gone to prison for his convictions." The judiciary is not independent, he says. The verdicts against people like Khodorkovsky have been fixed, he adds, which is why he is now studying law.

Năm 2003, khi nhà đầu sỏ chính trị Mikhail Khodorkovsky bị bắt, Marat mười hai tuổi. Ngày nay, anh ấy ngưỡng mộ Khodorkovsky, do ông ấy “vào tù vì lòng tin của mình”. Tư pháp không độc lập, Marat nói, các phán quyết đã được định trước, anh nói thêm, chính vì thế mà bây giờ anh học luật.

Marat takes a seat on the bronze shoulders of Peter the Great and waits for the sunrise. It's one of those moments when he feels "like the freest person on earth," as he will later say. The red stars on the Kremlin towers, reminders of the former communist superpower, glow at his feet.

Marat ngồi lên vai bằng đồng của Peter và chờ mặt trời mọc. Đói là một trong những khoảng khắc anh cảm thấy mình giống như “người tự do nhất trên thế giới”, như anh sẽ nói sau đấy. Dưới chân anh lấp lánh những ngôi sao đỏ trên nóc tháp Kremli, những vật tưởng nhớ về một siêu cường cộng sản đã qua.

Children of the Putin System

Những đứa trẻ của hệ thống Putin

Since the days of the czars, there has been an unwritten rule in this country: Russia is reformed from above. Stalin sold the farmers' harvests to pay for factories and industrialization, allowing 3.5 million people to starve in Ukraine alone. Gorbachev's perestroika gave the country more freedom, but it didn't know what to do with it -- at least not at the time.

Một quy định bất thành văn ở đất nước này có từ thời Nga hoàng đó là: Nước Nga được cải tổ từ trên xuống. Stalin bán thu hoạch của nông dân để mua sắm cho nhà máy và công nghiệp hóa, khiến cho 3,5 triệu người chết đói chỉ riêng ở Ukraine. Đổi mới của Gorbachev mang lại cho đất nước một sự tự do mà đất nước này chưa biết phải làm gì với tự do đó. Ít nhất là vào thời đấy.

Current Prime Minister and former President Vladimir Putin has stripped the oligarchs of their power and given Russians a system of state-controlled capitalism. At first, they were grateful to him because the system brought them modest prosperity, although they still had no political say.

Đương kim Thủ tướng và nguyên Tổng Thống Vladimir Putin tước bỏ quyền lực của giới đầu sỏ và trao cho người Nga Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước. Lúc đầu, họ đã biết ơn ông, vì nó mang lại một sự thịnh vượng khiêm tốn, mặc dù họ vẫn không có tiếng nói chính trị.

Marat and others his age were barely 10 years old when Putin became president at the end of 1999. They can hardly remember his predecessor, Boris Yeltsin. They are children of the Putin system.

Marat và những người đồng lứa tuổi với anh chưa được mười tuổi, khi Putin trở thành tổng thống cuối năm 1999. Họ hầu như không thể nhớ Boris Yeltsin, người tiền nhiệm của ông ấy. Họ là những đứa con của hệ thống Putin.

Never before has a generation of Russians grown up with as much freedom as Marat's. Socialism is something it only knows from textbooks, while it sees the cult of the masses and deference to the authority of the Communists as foreign concepts.

Chưa từng có một thế hệ người Nga nào lớn lên một cách tự do như thế hệ này. Họ chỉ biết Chủ nghĩa Xã hội từ sách giáo khoa, trong khi họ thấy sự tôn sùng của cả một tập thể và sự phục tùng với uy quyền của những người Cộng sản là những khái niệm hoàn toàn xa lạ.

In 1993, when Yeltsin ordered tanks to fire on the parliament building and pushed through a new constitution that granted the president virtually unlimited power, Putin's unruly children were still in diapers. When their parents lost their savings in the 1998 Russian financial crisis, they had just started going to elementary school.

Năm 1993, khi Boris Yeltsin ra lệnh cho xe tăng nã đạn vào toàn nhà Quốc hội và thông qua một hiến pháp mới, trao cho vị tổng thống quyền lực hầu như không giới hạn, thì những đứa con của Putin vẫn còn mặc tả lót. Khi cha mẹ của họ mất đi số tiền tiết kiệm trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 thì họ vừa mới cắp sách đến trường.

They grew up with irreverent American cartoon series like "South Park" and "The Simpsons." They use iPads, they love smartphones, and they go online every day. Most have more in common with youths their age in Europe and the United States than with their own parents. Indeed, the lines are beginning to blur between East and West.

Họ lớn lên với “South Park” và “Simpsons”, những loạt phim hoạt hình vô chính phủ từ Mỹ tới. Họ sử dụng iPad, họ thích smartphone, họ lên mạng hàng ngày. Phần lớn họ đều có nhiều điểm chung với những người đồng trang lứa ở châu Âu và châu Mỹ hơn là với chính bố mẹ họ. Qảu thật, ranh giới giữa Đông và Tây mờ dần.

No Longer Afraid

In 2012, many of Putin's children have grown out of poverty and now belong to a new middle class. Their memories of the hardships of earlier years are as faded as other impressions from their childhood days.

Không còn sợ nữa

Năm 2012, nhiều đứa con của Putin đã thoát khỏi nghèo đói và bây gờ thuộc tầng lớp trung lưu mới. Ký ức của họ về sự gian khổ của những năm trước đây cũng mờ dần như những ấn tượng từ thời thơ ấu.

The Kremlin still uses state-run TV to drive home its propaganda about how Russians should be thankful for the stability they enjoy under Putin. But Russia's youth hardly watches TV anymore. Instead, young Russians spend their time in the free worlds of the Internet, getting their information and organizing through blogs, Facebook and Twitter. For the first time in generations, an entire segment of Russians can steer clear of government propaganda, depriving the Kremlin of control over large parts of their lives.

Điện Kremli vẫn còn sử dụng truyền hình nhà nước để tuyên truyền tới các gia đình phải biết ơn vì sự ổn định mà họ được hưởng dưới thời Putin. Nhưng giới trẻ nước Nga hầu như không còn xem truyền hình nữa. Thay vào đó, họ dành thời gian sống trong các thế giới tự do của Internet, họ tìm thông tin và hình thành tổ chức qua blog, Facebook và Twitter. Lần đầu tiên trong nhiều thế hệ, một bộ phận khá đông người Nga có thể trốn thoát được sự tuyên truyền của chính phủ; rũ bỏ sự kiểm soát của điện Kremli đối với phần lớn cuộc sống của họ.

This is something new, and it has already led to a change in values and a new view of society. As diverse as they are, Putin's children are no longer afraid. They stand behind their ideals. They dream of democracy and a free press. Some envision careers as politicians or fashion journalists, while others dream of a nationalist Russia. But does the Putin generation also have the strength to break away from the top-down paradigm in place since the czars -- and to change the country from below?

Đây là cái mới và nó đã dẫn đến một sự thay đổi về các giá trị và quan điểm mới về xã hội. Dù có khác biệt nhau cho tới đâu, những thanh niên thời Putin không còn biết sợ hãi nữa. Họ bênh vực các lý tưởng của họ. Họ mơ về dân chủ và tự do báo chí. Một số người mong có sự nghiệp như là chính khách hay nhà báo chuyên về thời trang. Một ssos khác mơ về một nước Nga dân tộc chủ nghĩa. Nhưng liệu thế hệ Putin cũng có đủ sức mạnh để phá vỡ mẫu hình thay đổi từ trên xuống đang hiện hữu từ thời Nga hoàng hay không – và thay đổi đất nước từ dưới lên?

Part 2: Vera: The Dissident

Vera Kichanova, 20, has put her passport into a new cover that hides the double-headed eagle of the czars. The cover bears the image of two hands breaking a chain. Vera, who sports a pageboy haircut, wants to prevent Putin from being elected president a third time.

Phần 2: Vẻa: Người bất đồng chính kiến

Vera Kitshanova, 20 tuổi, đã bọc hộ chiếu của mình lại với một cái vỏ ngoài để che lấp con chim đại bàng hai đầu của Nga hoàng. Trên hộ chiếu có hình hai bàn tay phá tung xiềng xích. Cô gái có mái tóc của một thị đồng muốn cản trở việc Putin được bầu làm tổng thống lần ba.

She is sitting in Eat & Talk, a café near the Kremlin and a gathering place for journalists and members of the opposition. The café offers Internet access, cheap wine and pencils with which guests can scribble their plans onto paper tablecloths. Vera is typing on her laptop. She started writing for a local paper at 14, and now she works for Novaya Gazeta, a newspaper critical of the Kremlin.

Vera ngồi tại Eat & Talk, một quán cà phê ở gần điện Kremli, điểm gặp gỡ của những người đối lập và nhà báo. Quán phục vụ Internet, rượu vang rẻ tiền và bút chì để khách có thể phác thảo kế hoạch của họ lên những khăn trải bàn bằng giấy. Vera đang gõ bàn phím máy tính của cô. Cô bắt đầu viết cho một tờ báo địa phương năm 14 tuổi, hiện giờ cô đang làm việc cho tờ báo hay phê phán điện Kremli, “Novaya gaseta”. (Tân Báo)

In January 2009, a nationalist killer shot Anastasia Baburova, a journalist at the Novaya Gazeta, to death just a stone's throw south of Eat & Talk. That was the day Kichanova decided she wanted to write for the paper.

Hồi tháng 1 năm 2009, một sát thủ theo dân tộc chủ nghĩa đã giết chết Anastania Baburova, nhà báo của “Novaya gaseta” chỉ cách Eat & Talk độ trăm mét về phía Nam. Đó là ngày Vera muốn viết bài cho tờ báo này.

Anna Politkovskaya, a celebrated Russian reporter who exposed human rights violations in Chechnya and was murdered in 2006, studied in the journalism department at Lomonosov Moscow State University, where Vera is also a student.

Anna Politkovskaya, nữ phóng viên nổi tiếng người Nga đã phát hiện ra những vụ vi phạm nhân quyền ở Chechnya và đã bị giết chết năm 2006, đã học Khoa Báo chí của Đại học Lomonosov Moscow, nơi Vera từng là sinh viên.

The department, known as the "Jourfak," has been training journalists for more than 60 years, but it has never become a stronghold for advocates of press freedom. In fact, the establishment still uses the university's classical building as a backdrop for demonstrations of power. President Dmitry Medvedev was applauded when he walked up the steps of the column-lined atrium in October 2011, even though he had just been mocked online for having deferred to Putin and abandoned plans to run for a second term. Smiling blissfully, Medvedev waved to the crowd and praised the place's special energy.

Khoa báo chí, được gọi là “Jourfak”, đào tạo nhà báo từ hơn 60 năm nay, nhưng chưa từng là một căn cứ của những người bênh vực tự do báo chí. Trên thực tế, thể chế vẫn còn dùng tòa nhà có lối kiến trúc cổ điển của trường đại học này như là sân khấu để trình diễn quyền lực. Tổng Thống Dmitri Medvedev được vỗ tay hoan nghênh khi ông bước lên các bậc thang tới sảnh đường chính có nhiều cột trụ hồi tháng 10, mặc dù ông vừa bị châm chọc trên mạng vì đã chiều theo Putin từ bỏ nhiệm kỳ thứ hai. Cười sung sướng, Medvedev vẫy tay với đám đông và ca ngợi năng lực đặc biệt của nơi này.

The Kremlin had organized the event. Hand-picked activists from pro-government youth groups were seated in the crowd and following the instructions of a TV host who had instructed them that they had "to smile and clap after every response."

Sự kiện này được điện Kremli tổ chức. Ngồi trong ghế cử tọa là những nhà người trong các nhóm hoạt động tích cực, thân chính phủ được lựa chọn kỹ và tuân theo hưỡng dẫn của một người dẫn chương trình truyền hình, Người này đã đưa ra những chỉ dẫn rằng: “Các bạn phải cười và phải vỗ tay sau mỗi câu trả lời”.

Secret service agents stopped ordinary Jourfak students at the entrance. Vera was arrested. "She is a mediocre student with a fondness for causing trouble," Yassen Zassoursky, the 82-year-old who has headed the journalism department as dean and then president since 1965, would later say.

Người của cơ quan mật vụ chặn những sinh viên Jourfak bình thường ở lối vào. Vera Kitshanova bị bắt. “Cô ấy là một sinh viên tầm thường, và hay thích gây rắc rối”, người trưởng khoa 82 tuổi Jassen Sassurski nói sau đó. Ông lãnh đạo Jourfak từ chức trưởng khoa đến giàm đốc từ năm 1965 đến nay.

Indeed, Vera regularly joins protests in Moscow and, in the evenings, she organizes debates for the unregistered Libertarian Party of Russia. She dreams of a country in which "drunk police officers no longer attack citizens."

Vera thường xuyên tham dự những cuộc biểu tình phản đối ở Moscow, vào buổi tối, cô tổ chức những nhóm tranh luận cho Đảng Tự do của nước Nga không đăng ký hoạt động. Cô mơ về một đất nước trong đó “những cảnh sát say rượu không còn tấn công các công dân nữa”.

The rebellion against Putin is also a generational conflict. It began with mass demonstrations triggered by the reportedly manipulated parliamentary election in December. It pits cosmopolitan youths against their parents and grandparents, who have been worn down by crises and wars. Valuing the stability of the Putin years, they have so far avoided getting involved in politics.

Cuộc nổi dậy chống Putin cũng là một cuộc xung đột thế hệ. Nó bắt đầu với những cuộc biểu tình đông người được khởi phát bởi cuộc bầu cử Quốc hội được cho là có gian lận hồi tháng 12. Nó đặt giới trẻ theo chủ nghĩa thế giớ đối lập với bố mẹ và ông bà họ, những người đã mòn mỏi kiệt quệ vì khủng hoảng và chiến tranh. Họ đánh giá cao sự ổn định của những năm dưới thời Putin, cho tới nay họ tránh dính líu đến chính trị.

Vera says she sometimes asks her parents: "Where were you when the president took over the NTW television station in 2000?" Putin had the opposition station, controlled by oligarchs at the time, taken over by the energy company Gazprom. NTW has been broadcasting the Kremlin's propaganda ever since. NTW journalists interviewed Vera after Medvedev's visit to the Jourfak, but the interview was never aired. Whenever she comes home late at night after attending a protest and once again being interrogated by the police, she opts not to tell her mother the truth. Instead, she says she was "out dancing."

Vera nói, thỉnh thoảng cô có hỏi bố mẹ: “Bố mẹ đã ở đâu khi ông thổng thống chiếm đài truyền hình NTW năm 2000?” Lúc đó, Putin đã để cho Gazprom giành lấy quyền kiểm soát đài truyền hình đối lập này, mà trước đó nằm trong tay các đầu sỏ chính trị hồi ấy. Từ đó đến nay NTW phát sóng tuyên truyền cho điện Kreml. Sau chuyến viếng thăm Jourfak của Medvedev, Vera được người của NTW phỏng vấn nhưng cuộc phỏng vấn không bao giờ được phát sóng. Những khi trở về nhà muộn vào ban đêm sau khi tham dự một cuộc biểu tình và bị cảnh sát tra hỏi, cô tránh kể sự thật cho mẹ nghe. Thay vào đó, cô nói: “Con đi khiêu vũ về”.

Part 3: Lena: The Putin Girl

Phần 3: Cô gái PutinSome 370 kilometers (230 miles) west of Moscow, Lena Zanitskaya is making her way through the mud in her high heels on Lenin Street in Smolensk, a provincial city near the border with Belarus. The 20-year-old, who will soon graduate with a degree in mathematics, heads the local chapter of the pro-Putin youth group Young Guard and hopes that Putin will never fall from power.

Cách Moscow 370 kilômét về phía Tây, Lena Sinizkajy đang lần bước lội bùn với đôi giày cao gót trên đường Lenin thành phố Smolensk, một tỉnh lỵ gần biên giới với Belarus. Cô gái 20 tuổi sắp tốt nghiệp đại học ngành toán này dẫn đầu nhóm thanh niên ủng hộ Putin tại địa phương, Đội Cận Vệ Trẻ và hy vọng rằng Putin sẽ không bao đánh mất quyền lực.

The Kremlin may have lost the battle for the hearts of young people like Vera Kichanova in Moscow, but the 300,000 members of youth groups loyal to the Kremlin still form a well-organized, nationwide reservoir of support. When Lena sits at her desk speaking on the phone with politicians and government officials, a life-sized cardboard cutout of Putin is looking over her shoulder. Someone has written the words "Putin, our hero" on the cardboard figure.

Điện Kreml có lẽ đã thất bại trong cuộc đấu tranh cgiành lấy trái tim của những người trẻ tuổi như Vera ở Moscow, nhưng 300.000 thành viên của những nhóm thanh niên trung thành với điện Kremli cũng tạo thành một lực lượng hậu bị quốc gia có tổ chức tốt. Khi Lera gọi điện cho nhân viên nhà nước và chính khách từ bàn làm việc của cô, một hình người bằng giấy cách tông to bằng người thật, “Putin” đang nhìn qua vai của cô, “Putin người anh hùng của chúng ta”, ai đó đã viết lên trên hình người như thế.

Putin is a "role model that our youth can look up to," Lena says, adding that he has brought a new, patriotic spirit to the country. "In the past, many people walked around in T-shirts displaying the US flag," she says. "Today, they are proud of our country and wear Russia's flag or a picture of Putin on their chests."

Putin là “một mẫu hình mà giới trẻ chúng tôi có thể kính trọng”, Lena nói. Ông đã mang lại một tinh thần yêu nước mới. “Hồi trước, nhiều người đi lại với áo thun có hình cờ Mỹ. Ngày nay, họ tự hào về đất nước chúng ta và mang lá cờ Nga hay một bức ảnh Putin trên ngực”.

Lena herself is wearing fishnet stockings and earrings made of pink teddy bears. Although she still lives with her parents, she dreams of a political career in Moscow, preferably with a job at the White House on the Moskva, the seat of government. After completing an internship in the Smolensk district administration, she earned what all activists in the Kremlin youth hope for: the attention of the political establishment. Now, when she walks through Smolensk, the governor's Land Rover sometimes pulls up next to her. He rolls down his window and asks if she'd like a ride.

Lena mặc tất lưới và đeo hoa tai hình gấu nhồi bông nhỏ màu hồng. Dù vẫn còn sống chung với bố mẹ, nhcô vẫn mơ về một sự nghiệp chính trị ở Moscow: cô thích có công việc trong Tòa Nhà trắng bên bờ sông Moskva, cô thích có vị thế trong chính phủ. Sau khi hoàn thành thực tập tại ủy ban hành chính ở Smolensk cô đã đạt được điều mà tất cả các thành viên hoạt động tích cực trong đội thanh niên Kremli hy vọng có được: sựu chú ý của hệ thống chính trị. Bây giờ, khi cô đi bộ ở Smolensk, chiếc Land Rover của lãnh đạo vùng thỉnh thoảng ngừng lại cạnh cô. Ông lãnh đạo vùng hạ kính xe xuống và hỏi liệu cô có muốn lên xe đi một đoạn đường với ông hay không.

Putin abolished direct elections for provincial governors in 2004, and the Kremlin has appointed them ever since. Under pressure from the recent protests, he now intends to reinstate the elections. But Lena questions whether her country is ready for this. "Realistically," she says, "any villager can run for the job. Is this right? Governing a region is a challenge. But our president can appoint governors who are qualified for the job." She feels at odds with democracy.

Putin đã hủy bỏ bầu cử lãnh đạo vùng trực tiếp năm 2004, từ đó đến nay điện Kreml thực hiện bổ nhiệm. Dưới áp lực của những cuộc phản đối mới đây, bây giờ ông ấy lại muốn tái lập bầu cử. Nhưng Lena hoài nghi liệu đất nước cô đã sẵn sàng cho việc này chưa. Cô nói: “Nhìn một cách thực tế thì, bát kỳ một người láng quê nào cũng có thể ra tranh cử chức vụ này. Liệu điều đó có đúng không? Lãnh đạo một vùng là một thách thức. Nhưng Tổng Thống của chúng ta có thể bổ nhiệm những người có phẩm chất cho công việc này”. Cô ấy cảm thấy xa lạ với dân chủ.

Lena was born on March 20, 1991, in a garrison town on the Amur River, which marks Russia's border with China 6,000 kilometers east of Moscow. Her father was a soldier. When asked what she remembers from that time, she says, "I remember the months of waiting for his pay. And my mother, who had no money to go shopping." Putin, she adds, cleaned up these shortcomings. Now everyone is paid on time.

Lena sinh ngày 20 tháng 3 năm 1991 trong một thành phố là trại lính bên sông Amur, con sông là biên giới với Trung Quốc, cách Moscow 6.000 kilômét về phía Đông. Cha cô là một quân nhân. Khi được hỏi cô nhớ gì về thời ấy, cô nói “Tôi nhớ phải chờ nhiều tháng trời mới có lương của bố. Và mẹ không có tiền để đi chợ”, Lena nói thêm, “Putin đã dọn sạch những điều tệ hại đó, ngày nay ai cũng được trả lương đúng hạn.

Still, the cadres in Putin's United Russia party are now being denounced as "scoundrels and thieves" who have managed to secure privileges for themselves. Lena was sitting in the audience when they nominated Putin as their presidential candidate in September. The Kremlin had bused her and thousands of other young activists to Moscow. She was glad to be going to Moscow, but when people at the university ask her why she fights for United Russia, she has no answer. She can only say, "There is no alternative."

Nhưng giới cán bộ của Đảng Nước Nga Thống nhất của Putin hiện đang bị tố cáo là “quân lừa đảo và trộm cắp”, những người biết cách giữ chặt đặc quyền của mình. Khi họ chọn Putin làm ứng cử viên Tổng Thống hồi thàng 9, Lena cũng ngồi ở dưới hàng khán giả. Điện Kreml đã chở cô cũng như hàng nghìn nhà hoạt động chính trị trẻ tuổi khác về Moscow. Cô vui mừng được chuyển về Moscow, nhưng ở trường đại học khi được hỏi, tại sao cô lại đấu tranh cho đảng Nước Nga Thống nhất, thì cô không có câu trả lời nào ngoài câu này: “Không có sự lựa chọn nào khác”.

Part 4: Taissa: The Child of War

Taissa Jemalayeva, 20, demurely pulls a headscarf over her hair, though one designed by Louis Vuitton. The young Muslim woman from the Chechen capital Grozny wants to become a fashion journalist. She is a university student, but she also writes for Slukh khodyat -- Rumors, a lifestyle magazine for Chechnya's archaic society. In it, women can find tips on modest headscarves, and men test reports on handguns.

Đứa con của chiến tranh

Taissa Dshemalajeva, 20 tuổi, ý tứ kéo khăn trùm đầu che tóc, một cái khăn trùm đầu hàng hiệu của Louis Vuitton. Cô gái Hồi giáo trẻ tuổi từ thủ đô Grosny của Chechnya này thích làm nhà báo chuyên về thời trang. Vừa học đại học, cô vừa viết cho “Sluchi chodjat – Rumors”, một tạp chí về lối sống cho xã hội cổ xưa của Chechnya mà phụ nữ tìm thấy những lời khuyên về khăn trùm đầu đoan trang, còn đàn ông có thể tìm thấy những bài phóng sự thử nghiệm súng ngắn.

Taissa Jemalayeva, 20, is a young Muslim woman who grew up in war-torn Grozny, Chechnya. While writing for a lifestyle magazine, she is studying to become a fashion journalist. Though she dreams of living like the fashion-conscious, self-confident women in Moscow and the West, she has to wear a headscarf and long dress to attend university courses. "Sometimes I think of emigrating," she says.

Taissa Jemalayeva, 20 tuổi, là một người phụ nữ Hồi giáo trẻ, người lớn lên trong thời chiến tranh tàn phá Grozny, Chechnya. Trong khi viết bài cho một tạp chí lối sống, cô học để trở thành một nhà báo thời trang. Mặc dù cô ấy mơ ước sống như những phụ nữ có ý thức, tự tin, thời thượng ở Moscow và phương Tây, cô phải mang khăn trùm đầu và mặc váy dài để tham dự các bài giảng đại học. "Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ di cư," cô nói.

Putin's rule has left deeper marks in Chechnya than anywhere else in Russia. He had his troops attack the capital of the predominantly Muslim republic in 1999/2000 and, in 2004, he ordered the rebuilding of the city. But, these days, secular Russia is in danger of losing its battle against radical Islamists gaining strength in Chechnya.

Ở Chechnya sự thống trị của Putin còn để lại những dấu vết sâu đậm hơn bất kỳ nơi nào khác. Ông ta đã cho lính tấng công thủ đô của nước cộng hòa chịu nhiều ảnh hưởng Hồi giáo này năm 1999/2000 và vào năm 2004 ông ta ra lệnh tái kiến thiết thành phố. Nhưng bây giờ nước Nga thế tục đang có nguy cơ thất bại trong cuộc đấu tranh chống Hồi giáo cực đoan đang mạnh lên ở đây.

Chechnya declared its independence two months before Taissa's birth on Nov. 11, 1991. Moscow sent troops to the republic three years later, and 25,000 people died in the battle to capture Grozny alone. At the time, relatives took Taissa to neighboring Dagestan. She still remembers fleeing Chechnya and seeing bodies along the roadside. There are no photos of her as a child. "No one poses in front of ruins," she says.

Chechnya tuyên bố độc lập hai tháng trước khi Taissa ra đời vào ngày 11 tháng 11 năm 1991. Ba năm sau, Moscow gửi quân đội vào nước cộng hòa này; 25.000 người đã chết chỉ riêng trong trận đánh chiếm Grosny. Lúc đó, họ hàng đã mang Taissa sang nước Dagestan láng giềng. Cho đến hôm nay, cô vẫn nhớ cuộc chạy trốn khỏi Chechnya này và những thây người ở hai bên đường. Không có ảnh lúc cô còn bé. “Không ai đứng làm dáng để chụp ảnh trước những đống đổ nát cả”, Taissa nói.

Taissa is walking through a shopping arcade on Grozny's main boulevard, which is now called Putin Prospekt. Luxury brands such as Burberry and Pierre Cardin are sold here, just as they are in the more hedonistic Moscow. Nevertheless, quotes from the Koran and devout verses written on the walls admonish Chechens to obey God. One also reads: "And anyone who puts his faith in Allah must love kings and sultans, and must bow to their commands."

Taissa đi qua một khu mua sắm của Grosny, ngày nay có tên là Đại lộ Putin. Cũng như ở các khu ăn chơi của Moscow, Burberry và Cardin được bày bán ở đây. Tuy nhiên, trên tường có các trích dẫn Kinh Coran và những vần thơ sùng đạo nhắc nhở phải tuân thủ, Người ta cúng đọc được câu này “Và bất kỳ tin vào thánh Allah cũng đều phải yêu mến các vua chúa và tuân lệnh họ“.

Ramzan Kadyrov is Moscow's local sultan. Human rights activists accuse him of torture and murder. But the Kremlin values him because he assumes a tough stance toward Islamist rebels who are fighting to establish a theocracy in the northern Caucasus region. Russia has waged two wars over Chechnya, but thanks to Kadyrov, Moscow's soldiers are no longer engaged in house-to-house combat.

Quốc vương Hồi giáo tại địa phương của Moscow có tên là Ramsan Kadyrov. Các nhà hoạt động nhân quyền buộc tội ông đã tra tấn và giết người. Nhưng điện Kreml đánh giá cao ông, vì ông chủ trương cứng rắn với những người Hồi giáo nổi dậy, những người chiến đấu cho một nhà nước thần quyền ở Bắc Caucasus. Nước Nga đã vướng vào hai cuộc chiến tranh giành Chechnya nhưng nhờ Kadyrov mà những người lính của Moscow không còn phải lao vào các trận đánh chiếm từng căn nhà một nữa.

Taissa is also fighting a tenacious, daily battle -- but hers is for every centimeter of skin she can expose. She has just pulled her sleeves to a point above her elbows that the guardians of public morals will still allow. But she can no longer attend lectures at the university without a headscarf and a long skirt. Moscow's governor supports a strict course of Islamization.

Taissa hằng ngày cũng đang phải tiến hành một cuộc đấu tranh tự vệ dai dẳng, cô ấy đấu tranh cho việc để hở từng centimet da thịt. Cô ấy kéo tay áo lên trên khuỷu tay vừa đúng như những người canh giữ tục lệ cho phép. Nhưng cô không được phép vào nghe giảng trong trường đại học với đầu không có khăn che và không mặc váy dài. Người lãnh đạo vùng do Moscow lập nên ủng hộ đường lối Hồi giáo hóa nghiêm khắc.

Taissa would like to live like the fashion-conscious, self-confident young women in Moscow and the West, and she wants to be beautiful. "Sometimes I think of emigrating," she says. And sometimes, she says, she inadvertently dials 911, the emergency number she remembers from American films, on her cell phone.

Taissa thích sống như những người phụ nữ trẻ tuổi ở Moscow và Phương Tây: cô muốn mình đẹp, hợp thời trang và tự tin. “Có đôi lúc tôi đã nghĩ đến việc di trú”, cô nói. Thỉnh thoảng cô bấm nhầm số 911 trên chiếc điện thoại di động, số cấp cứu mà cô biết được từ phim Mỹ.

Part 5: Svetoslav: The Neo-Nazi

Svetoslav Volkov has broad shoulders and a soft spot for Germany. A black sweater made by Thor Steinar, the clothing label based in the eastern German state of Brandenburg that is popular among neo-Nazis, covers his tattoo. He has the German words for "Loyalty is my honor," the motto of Hitler's Waffen SS, tattooed on his forearm.

Phần 5: Người phát xít

Svetoslav Volkov có vai rộng và có cảm tình với nước Đức. Một chiếc áo len màu đen của Thor Steinar, nhãn hiệu quần áo có cơ sở ở Brandenburg, Đông Đức, phổ biến trong giới Phát-xít mới che mất hình xăm của anh: “Sự trung thành là danh dự của tôi”, anh đã cho xăm vào cẳng tay câu khẩu hiệu của SS Waffen dưới thời Hitler, bằng tiếng Đức.
The 20-year-old grew up where he says Russia "was the most criminal in the 1990s." Lyubertsy is a bleak neighborhood of prefabricated apartment blocks outside Moscow's city limits. The mafia committed robberies there and controlled nightclubs and entire factories. A plaque in front of his building commemorates the victims of one attack. Svetoslav and his mother witnessed the murders from a playground nearby.

Thanh niên 20 tuổi này lớn lên ở nơi có “tội phạm hình sự nhiều nhất trong thập niên 90″ của nước Nga. Lyubertsy là một thành hoang vắng với các khu chung cư bằng bê tong đúc sẵn bên ngoài ranh giới Moscow. Mafia cướp giật ở đó, kiểm soát hộp đêm và cả nhà máy. Trước khu nhà của anh có một tấm bảng tưởng nhớ đến nạn nhân của một vụ tấn công. Svetoslav đã cùng mẹ từ sân chơi cạnh đó chứng kiến những vụ giết người.

Svetoslav doesn't smoke or drink, and he is very active in sports. He pursues a philosophy called "straight edge." He is part of a new generation of neo-Nazis in Russia who are not as conspicuous as the skinheads of the past -- and more eloquent. They preach armed conflict against the state. Their main enemy, Svetoslav says, is the Russian Federation. "The goal is to seize power," he says, and, to that end, he and others like him dress up in combat gear and practice shooting with hunting rifles in a forest near Moscow.

Svetoslav không uống rượu, không hút thuốc và tích cực luyện tập thể thao. Anh theo đuổi một triết lý gọi là “Chính trực”. Anh thuộc một thế hệ mới của Tân Quốc xã ở Nga, ít gây sự chú ý hơn bọn đầu trọc trước đây và giỏi hùng biện hơn. Họ tuyên truyền cho một cuộc đấu tranh bằng vũ khí chống lại nhà nước; kẻ thù chính của họ, Svetoslav nói, là Liên bang Nga. “Mục đích là nắm lấy quyền lực”. Để làm được việc đó, y cùng với những người đồng lứa tuổi tập bắn súng bằng một khẩu súng săn trong bộ quân phục ở một cánh rừng gần Moscow.

These men dream of a different Russia, one that is nationalistic, Slavic and doesn't include the Caucasus, which has been part of Russia since 1864. Svetoslav calls this the "separation of existences." He incites hatred against Muslims and distributes a brutal video on the Internet. It depicts a Chechen man slitting the throat of a Russian woman. "Dedicated to the tolerant and the patient," Svetoslav has written under the video.

Họ mơ về một nước Nga khác: dân tộc, xlavơ và không có Caucasus, vốn sát nhập vào Nga từ 1864. Svetoslav gọi nó là “Ly khai các tồn tại”. Trên Internet, y xúi giục căm thù những người Hồi giáo và phổ biến một video tàn bạo. Video này quay cảnh một người Chechnya đang cắt cổ một phụ nữ người Nga. “Video này tặng cho những người khoan dung và nhẫn nại”, Svetoslav đã viết như thế.

At protests in Moscow, the black, yellow and white flag of the nationalists can sporadically be seen fluttering next to the banners of the liberal opposition. But if free elections were held nationwide, the right-wing nationalist would probably prevail rather than the democrats favored in the West.

Tuy trong những cuộc biểu tình phản đối ở Moscow chỉ có vài lá cờ đen-vàng-trắng của những người dân tộc chủ nghĩa thỉnh thoảng dược nhìn thấy tung bay bên cạnh những băng cờ của phe đối lập tự do. Nhưng nếu bầu cử tự do tổ chức toàn quốc thì những người theo Chủ nghĩa Dân tộc có thể sẽ vượt trội chứ không phải những người dân chủ được phương Tây ủng hộ.

Part 6: Marat: The Roof-Climber

Marat Dupri, the "roofer," is sitting on the edge of a roof overlooking the Moskva River. On the other side, the Russian flag is flying above the White House, the headquarters of the government. Putin has an office on the fifth floor. Marat says the prime minister is the "most honest of the candidates" in the presidential election. But then he rails against the "thoroughly corrupt government establishment" that Putin has spawned.

Phần 6: Người leo lên mái nhà

Marat, người leo lên mái nhà, ngồi ở rìa của một mái nhà nhìn xuống dòng sông Moskva. Bên kia bờ sông, lá cờ Nga đang tung bay trên Tòa Nhà Trắng, trụ sở của chính phủ. Putin có văn phòng làm việc trên tầng thứ năm. Marat đã nói rằng, thủ tướng là “người chân thật nhất trong số các ứng cử viên” của đợt bầu cử tổng thống này. Rồi sau đó anh lại thóa mạ “thể chế chính phủ hoàn toàn tham nhũng này”, mà chính Putin đã tạo lập nên.

Marat sometimes dreams of living in Switzerland because "everything there is so well-arranged and orderly." But then he talks about the sadness that overcomes him whenever he leaves Moscow. He is torn between conflicting desires to emigrate from and remain in Russia, and between such widely divergent political role models as the imprisoned oligarch Khodorkovsky and Prime Minister Putin.

Có lúc anh mơ về một cuộc sống ở Thụy Sĩ, vì “tất cả mọi thứ ở đó đều ngăn nắp và trật tự”. Rồi anh lại kể về sự buồn đau xâm chiếm tâm hồn anh khi anh rời Moscow. Anh dao động giữa ra đi và ở lại, giữa những khuôn mặt chính trị với vai trò hết sức khác biệt nhau như giữa cựu đầu sỏ chính trị Khodorkovsky đã bị bắt giam và Thủ tướng Putin.

Another new aspect of the Putin generation is that it doesn't feel like it has to make a decision right away. "We no longer live under the heel of the Soviet Union, which imposed its positions on every citizen," Marat says. "Today, we have free choice."

Một khía cạnh mới trong thế hệ Putin là họ không phải quyết định ngay lập tức, “Chúng tôi không còn sống dưới gót giày của Liên bang Xô viết, vốn ép buộc quan điểm lên mọi người dân. Ngày nay chúng tôi có được sự lựa chọn tự do”, Marat nói.

What's more, he makes it absolutely clear that he refuses to allow anyone to deprive him of his right to make his own decisions.

Hơn nữa, hoàn toàn rõ ràng rằng anh sẽ không cho phép bất kỳ ai tước đoạt đi quyền tự quyết định của anh.Translated from the German by Christopher Sultan


http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,814084-6,00.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn