MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, October 27, 2011

US gas find off Vietnam adds to China tension Công ty Mỹ tìm thấy khí đốt ngoài khơi Việt Nam tăng thêm căng thẳng với Trung QuốcUS gas find off Vietnam adds to China tension
Công ty Mỹ tìm thấy khí đốt ngoài khơi Việt Nam tăng thêm căng thẳng với Trung Quốc
By Ben Bland in Hanoi, Leslie Hook in Beijing and Sheila McNulty in Houston
Ben Bland - Hà Nội, Leslie Hook - Bắc Kinh và Sheila McNulty Houston


American oil major ExxonMobil has made a “potentially significant” gas discovery off the coast of Vietnam in an area that is also claimed by China.
Công ty dầu Mỹ ExxonMobil đã phát hiện khí "có khả năng đáng kể" ngoài khơi bờ biển của Việt Nam trong một khu vực Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.
The find brings the bitter territorial dispute over the resource-rich South China Sea back into focus at a time when leaders in both nations have been trying to play down tensions.
Phát hiện làm các tranh chấp gay gắt về lãnh thổ trên Biển Đông giàu tài nguyên trở lại tiêu điểm chú ý một thời điểm khi các nhà lãnh đạo ở cả hai quốc gia đã cố gắng để làm dịu căng thẳng.
China has become more vocal about its claims to the South China Sea in recent years, and Chinese vessels have several times tangled with Vietnamese and Japanese ships in contested waters this year.
Trung Quốc đã trở lớn tiếng hơn về những tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong những năm gần đây, và tàu Trung Quốc đã nhiều lần quấy rối tàu biển Việt Nam và Nhật Bản tại các vùng biển tranh chấp trong năm nay.
In May, PetroVietnam, Vietnam’s state oil and gas monopoly, claimed that Chinese ships had harassed and damaged its oil exploration ships on more than occasion.
Hồi tháng Năm, PetroVietnam, Công ty dầu khí nhà nước của Việt Nam, tuyên bố rằng các tàu Trung Quốc đã quấy nhiễu và gây thiệt hại cho tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam nhiều lần.
ExxonMobil, the world’s largest oil group by market capitalisation, said in a brief statement on Wednesday that it had “encountered hydrocarbons” after drilling a second well in block 118 off the coast of Danang, central Vietnam, in August.
ExxonMobil, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới về nguồn vốn trên thị trường, cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn hôm thứ Tư rằng họ tìm thấy "hydrocarbon" sau khi khoan mũi thứ hai ở lô 118 ngoài khơi bờ biển Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam, hồi tháng Tám.
The company did not comment on the size of the discovery, saying that it was analysing the data from the second well after its first well failed to find oil or gas.
Công ty này không bình luận về kích thước của phát hiện trên, nói rằng họ đang phân tích dữ liệu từ giếng thứ hai sau khi giếng đầu tiên không tìm thấy dầu hoặc khí.
But an executive from another oil company prospecting nearby said that this was “a potentially significant find”, given the geology of the area. An executive from PetroVietnam, ExxonMobil’s production partner, said that they had found gas.
Tuy nhiên, một người điều hành từ một công ty dầu khác đang khảo sát gần đó cho biết rằng đây là "một phát hiện có tiềm năng đáng kể", xét theo địa chất của khu vực. Một giám đốc điều hành Dầu khí Việt Nam, đối tác sản xuất của ExxonMobil, nói rằng họ đã tìm thấy khí đốt.


ExxonMobil has a licence from the Vietnamese government to explore blocks 117, 118 and 119 off the coast of Danang. This area falls well within what Vietnam claims is its 200-mile exclusive economic zone under international maritime law.
ExxonMobil được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép thăm dò các 117, 118 và 119 ngoài khơi bờ biển Đà Nẵng. Khu vực này nằm ở noi mà Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm theo quy định của pháp luật hàng hải quốc tế.
But these blocks also fall within China’s vast claim to almost the entire South China Sea, also claimed in part by Brunei, Malaysia, the Philippines and Taiwan as well as Vietnam. The sea is thought to contain substantial oil and gas reserves and encompasses key global trade routes and important fisheries.
Tuy nhiên, các lô này cũng nằm trong vùng tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc bao gồm gần như toàn bộ Biển Đông, cũng được tuyên bố chủ quyền một phần bởi Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng như Việt Nam. Biển Đông được cho là chứa trữ lượng dầu và khí đốt đáng kể và bao gồm các tuyến đường thương mại toàn cầu và khai thác thủy sản quan trọng.
China has pressed international oil companies, including BP and ExxonMobil, to withdraw from oil and gas exploration deals with Vietnam, according to industry executives and leaked American diplomatic cables that have been published online by Wikileaks.
Trung Quốc đã ép các công ty dầu quốc tế, bao gồm cả BP và ExxonMobil, rút ​​khỏi thỏa thuận thăm dò dầu khí với Việt Nam, theo giám các đốc điều hành công nghiệp và điện tín ngoại giao bị rò rỉ của Mỹ đã được công bố trực tuyến bởi Wikileaks.
A confidential American diplomatic cable sent from then ambassador Michael Michalak to Washington in July 2009 claimed that ExxonMobil “quietly signed” a production-sharing agreement with PetroVietnam in order to minimise any negative reactions from China.
Một bức điện ngoại giao bí mật từ Đại sứ Mỹ hồi ấy là ông Michael Michalak gửi về Washington vào tháng 7 năm 2009 tuyên bố rằng ExxonMobil "âm thầm ký kết một thỏa thuận phân chia sản phẩm với PetroVietnam để giảm thiểu bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ Trung Quốc.
The agreement covered blocks 117,118 and 119, which Mr Michalak said lay “well within China’s line of demarcation”.
Các thoả thuận bao gồm các lô 117, 118 và 119, ông Michalak cho biết nằm "trong đường phân giới cắm mốc của Trung Quốc".
Beijing has consistently said that China opposes oil and gas exploration in what it considers its territorial waters.
Bắc Kinh đã liên tục nói rằng Trung Quốc phản đối, thăm dò dầu khí trong khu vực được xem là vùng lãnh hải của mình.
The foreign ministry said Thursday it was too soon for them to comment on reports of the ExxonMobil discovery.
Bộ Ngoại giao cho biết còn quá sớm để họ bình luận về báo cáo phát hiện của ExxonMobil.


http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e5674186-ffe5-11e0-ba79-00144feabdc0.html#axzz1by7EWGhR


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn