MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, October 29, 2011

Letter from Vietnamese scientists to Google concerning the CowTongue line - Thư của các nhà khoa học Việt Nam gởi Google về việc đường lưỡi bò
November 26, 2011
Ms. Kate Hurowitz
Manager, Global Communications & Public Affairs
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
Email: khurowitz@google.com
Cc: Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Ngày 26 tháng 10 năm 2011
Ms. Kate Hurowitz
Manager, Global Communications & Public Affairs
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
Email: khurowitz@google.com
Cc: Dr Eric E. Schmidt, Chairman

Dear Ms. Hurowitz,
Re: Concerns over the U-shaped line in the South China Sea on Google Maps
Thưa bà Hurowitz,
Về: Những quan tâm đến đường chữ U ở Biển Đông trên Google Maps
We, the undersigned academics and professionals, wish to raise concerns over the Google Maps sites ditu.google.com and ditu.google.cn, which depict a dashed line encircling most of the South China Sea. This map, also known as the “U-shaped line” or “nine-dotted line”, is illegal and is the principal source of dangerous tensions between China and neighboring countries.
Chúng tôi, những học giả và chuyên gia ký tên dưới đây, muốn dấy lên những quan ngại về các trang web bản đồ của Google: ditu.google.com và ditu.google.cn, trong đó có miêu tả một đường đứt đoạn chiếm gần trọn biển Đông (nguyên văn: biển Nam Trung Hoa theo tên gọi quốc tế). Tấm bản đồ này, được biết đến rộng rãi là “đường chữ U” hay “đường chín đoạn”, là bất hợp pháp và chính là nguồn căn của những căng thẳng hết sức nguy hiểm giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. 

China has been using the U-shaped line in connection with its claim to most of the waters of the South China Sea. By encroaching very close to ASEAN countries’ coastlines, the U-shaped line infringes on their continental shelves and 200-nautical-mile exclusive economic zones, thus violating the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) [1] and the international maritime order established by that Convention. As a result, China’s claim to most of the South China Sea is not recognized by any other country.


Trung Quốc đã và đang sử dụng đường chữ U gắn liền với yêu sách của họ đối với phần lớn vùng biển của biển Đông. Bằng cách xâm lấn rất gần với đường bờ biển của các quốc gia Đông Nam Á, đường chữ U đã xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các quốc gia này, do đó đã vi phạm Công ước của Liên hợp Quốc về luật Biển (UNCLOS) [1]. Yêu sách chủ quyền với hầu hết biển Đông của Trung Quốc vì vậy mà đã không được công nhận bởi bất kỳ quốc gia nào khác.
The U-shaped line map has been rejected by Vietnam, Indonesia, and the Philippines. In 2009, China included the U-shaped line map in two notes verbales to the United Nations’ Commission on the Limit of the Continental Shelf (CLCS) to assert its territorial claim [2,3]. Vietnam, Indonesia and the Philippines responded with their own notes verbales to the CLCS to indicate their rejection of China’s claim and of the U-shaped line map.


Bản đồ đường chữ U đã bị bác bỏ bởi các nước Việt Nam, Indonesia và Philippines. Năm 2009, Trung Quốc đã đệ trình lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc (CLCS) hai công hàm kèm theo tấm bản đồ đường chữ U để khẳng định tuyên bố lãnh thổ của mình [2,3]. Việt Nam, Indonesia và Philippines đã phản hồi bằng công hàm tới CLCS để chỉ rõ lập trường bác bỏ yêu sách của Trung Quốc cũng như tấm bản đồ đường chữ U.
Vietnam’s notes verbales [4,5] state that,
China’s claim over the islands and adjacent waters in the Eastern Sea (South China Sea) as manifested in the map attached with Notes Verbale CLM/17/2009 and CLM/18/2009 [i.e., the U-shaped line map attached with China’s letters] has no legal, historical or factual basis, therefore is null and void.
Công hàm của Việt Nam [4,5] tuyên bố rằng,
Yêu sách của Trung Quốc trên các đảo và vùng biển lân cận ở Biển Đông như thể hiện trong bản đồ kèm theo Công hàm CLM/17/2009 và CLM/18/2009 [tức là, bản đồ hình chữ U kèm với các là thư của Trung Quốc] hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, lịch sử hay thực tế, do đó mà vô giá trị.


Indonesia’s note verbale [6] states:
Therefore, as attested by those statements, the so-called “nine-dotted-lines map” as contained in the above circular note Number: CML/17/2009 dated 7th May 2009 [i.e., the U-shaped line map in one of China’s letters] clearly lacks international legal basis and is tantamount to upset the UNCLOS 1982 [i.e., the United Nations Convention on the Law of the Sea [7]].
Công hàm của Indonesia [6] tuyên bố:
Vì vậy, như đã được thể hiện qua các tuyên bố, cái gọi là “bản đồ đường 9 đoạn” có trong Công hàm số: CML/17/2009 ngày 07 Tháng Năm 2009 [tức là bản đồ hình chữ U ở một trong những thư của Trung quốc] rõ ràng thiếu cơ sở pháp lý quốc tế và là đồng nghĩa với việc phá vỡ UNCLOS 1982 [tức là, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển [7] ].


and the Philippines’ note verbale [7] declares that,
…the claim as well by the People’s Republic of China on the “relevant waters as well as the seabed and subsoil thereof” (as reflected in the so-called 9-dash line map attached to Notes Verbales CML/17/2009 dated 7 May 2009 and CML/18/2009 dated 7 May 2009 [i.e., the U-shaped line map in China’s letters]) outside of the aforementioned relevant geological features in the KIG and their “adjacent waters” would have no basis under international law, specifically UNCLOS [i.e., the United Nations Convention of the Law of the Sea].
và Công hàm của Philippines [7] tuyên bố rằng,
... yêu sách của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trên “vùng biển liên quan cũng như đáy biển và tầng đất cái tương ứng” (như được phản ánh trong cái gọi là bản đồ đường đứt khúc 9 đoạn được kèm với Công hàm CML/17/2009 ngày 07 tháng 5 năm 2009 và CML/18/2009 ngày 07 tháng 5 2009 [tức là, bản đồ hình chữ U trong là thư của Trung Quốc]) nằm ngoài các đặc tính địa lý xác đáng trong KIG đã được đề cập ở trên, và “vùng biển lân cận” sẽ không có cơ sở theo quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là UNCLOS [tức là, Công ước Liên hợp Quốc về Luật biển].


Currently, the U-shaped line map is the center of serious international tensions in the South China Sea. In recent years, many Vietnamese fishermen working in the area within the U-shaped line have been assaulted, detained, and their properties vandalized or confiscated, by Chinese naval and paramilitary forces. Filipino fishermen have also reported that they had been shot at by Chinese maritime security forces. In March 2011, two Chinese maritime security ships threatened to ram a vessel carrying out seismic survey on behalf of the Philippines. In May and June 2011, two Vietnamese ships carrying out seismic surveys were harassed and their seismic cables were sabotaged by Chinese ships, including maritime surveillance vessels, even though the ships were well within the 200-nautical-mile exclusive economic zone of Vietnam and up to 680 nautical miles from the coast of China. The incidents in the U-shaped zone are becoming so serious that the United States Congress has publicly expressed concerns on freedom of navigation in the South China Sea, and the United States Senate has unanimously passed a resolution to “deplore [] the use of force by naval and maritime security vessels from China in the South China Sea” [8].


Hiện nay, bản đồ hình chữ U là trung tâm của các căng thẳng quốc tế nghiêm trọng ở Biển Đông. Trong những năm gần đây, nhiều ngư dân Việt Nam làm việc trong phạm vi đường chữ U này đã bị hành hung, giam giữ và tài sản thì bị phá hoại, tịch thu bởi lực lượng hải quân và bán quân sự Trung Quốc. Ngư dân Philippines cũng đã thông báo rằng họ đã bị bắn bởi lực lượng an ninh hàng hải Trung Quốc. Trong tháng 3 năm 2011, hai tàu hải giám Trung Quốc đe dọa một tàu thực hiện khảo sát địa chấn đại diện cho Philippines. Trong tháng Năm và tháng Sáu 2011, hai tàu Việt Nam thực hiện các cuộc khảo sát địa chấn cũng đã bị sách nhiễu và cáp địa chấn của họ đã bị phá hoại bởi các tàu Trung Quốc, bao gồm cả tàu hải giám, mặc dù các tàu của Việt Nam ở trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam và cách tới 680 hải lý tính từ bờ biển của Trung Quốc. Các sự cố trong khu vực hình chữ U đang trở nên nghiêm trọng đến nỗi Quốc hội Mỹ đã công khai bày tỏ mối quan ngại về tự do hàng hải ở Biển Đông, và Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua một nghị quyết để “phàn đối việc Trung Quốc sử dụng vũ lực bằng tàu hải quân và an ninh hàng hải trong vùng Biển Đông” [8].
Therefore, the presence of the U-shaped line map in Google Maps of China has major implications for instability in the region. We are afraid that Google has been used by the Chinese Government so that Google Maps users, including Chinese, are led to believe that Google endorses China’s unlawful claim to most of the South China Sea. This eventually plays into the hands of hardliners in China. Thus, Google’s publication of this map indirectly contributes to international tensions in the region.
Vì vậy, sự hiện diện của bản đồ đường chữ U trong Google Maps của Trung Quốc có ảnh hưởng quan trọng đối với sự bất ổn trong khu vực. Chúng tôi quan ngại rằng Google đã bị lợi dụng bởi Chính phủ Trung Quốc để dẫn dắt người dùng Google Maps, bao gồm người Trung Quốc, tin rằng Google xác nhận tuyên bố bất hợp pháp của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Điều này cuối cùng sẽ tiếp tay cho đường lối cứng rắn ở Trung Quốc. Như vậy, sự công bố tấm bản đồ này của Google gián tiếp góp phần căng thẳng quốc tế trong khu vực.


Clearly, Google should not publish the claim of one party in a territorial dispute at the expense of the other parties, especially when that claim is widely regarded as a violation of UNCLOS. It is also ethically unsound to publish the map when it represents a security threat to a number of ASEAN countries. We understand that ditu.google.cn and ditu.google.com are the only Google Maps sites that depict the U-shaped line, and, as such, they are aberrations from Google’s high standards in upholding the principle of neutrality.
Rõ ràng, Google không nên xuất bản các tuyên bố của một bên đang trong tranh chấp lãnh thổ với các bên khác, đặc biệt là khi tuyên bố đó được coi như là một hành vi vi phạm UNCLOS. Về mặt đạo đức, việc xuất bản bản đồ này là không lành mạnh khi nó thể hiện một mối đe dọa an ninh đối với nhiều nước ASEAN. Chúng tôi hiểu rằng chỉ có ditu.google.cn và ditu.google.com là hai trang Google Maps duy nhất mô tả đường chữ U, và, như vậy là sai so với các tiêu chuẩn cao của Google trong việc giữ gìn nguyên tắc trung lập.
We strongly urge Google to remove the U-shaped line from the Google Maps sites ditu.google.cn and ditu.google.com. We consider that the removal should help enhance Google’s political neutrality and impartiality in territorial disputes. It should also ensure that Google Maps is not used in a way that aggravates regional tensions and instability.
Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Google loại bỏ đường chữ U từ các trang web Google Maps ditu.google.cn và ditu.google.com. Chúng tôi cho rằng việc loại bỏ này sẽ giúp tăng cường tính trung lập chính trị và tính công bằng của Google trong các tranh chấp lãnh thổ. Nó cũng sẽ là sự đảm bảo rằng Google Maps không bị sử dụng theo cách làm trầm trọng thêm căng thẳng và bất ổn trong khu vực.


Thank you for your attention to a matter of utmost importance to us and to the people of the Southeast Asian countries around the South China Sea.
We look forward to hearing from you soon.
Xin cảm ơn bà đã chú ý đến một vấn đề vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và người dân của các nước Đông Nam Á xung quanh Biển Đông.
Chúng tôi mong muốn được tin sớm từ bà.
Yours sincerely,
Trân trọng,
(List of signatories)
(Danh sách những người ký tên)


Supporting documents
United Nations Convention on the Law of the Sea, http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
Tài liệu tham khảo:
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển: http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
Note verbale from China to the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf, 7 May 2009, http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf
Công hàm của Trung Quốc gửi tới Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc 1, ngày 7 tháng 5 năm 2009
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf
Note verbale from China to the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf, 7 May 2009, http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/chn_2009re_vnm.pdf
Công hàm của Trung Quốc gửi tới Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc 2, ngày 7 tháng 5 năm 2009:
Note verbale from Vietnam to the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf, 8 May 2009,
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf
Công hàm của Việt Nam gửi tới Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc 1, ngày 8 tháng 5 năm 2009:
Note verbale from Vietnam to the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf, 8 May 2009, http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/vnm_re_chn_2009re_vnm.pdf
Công hàm của Việt Nam gửi tới Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc 2, ngày 8 tháng 5 năm 2009:
Note verbale from Indonesia to the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf, 8 July 2010,
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/idn_2010re_mys_vnm_e.pdf
Công hàm của Việt Nam gửi tới Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc, ngày 8 tháng 7 năm 2010, http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/idn_2010re_mys_vnm_e.pdf
Note verbale from the Philippines to the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf, 5 April 2011,
Công hàm của Phillipines gửi tới Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc , ngày 5 tháng 4 năm 2011:
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/phl_re_chn_2011.pdf
U.S. Senate Unanimously “Deplores” China’s Use of Force in South China Sea, US Senator Jim Webb’s press release, 27 June 2011, http://webb.senate.gov/newsroom/pressreleases/06-27-2011.cfm?renderforprint=1
Thượng viện Mỹ đồng lòng “phản đối” việc sử dụng vũ lực của Trung Quốc trên biển Đông, thông cáo báo chí của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb, ngày 27 tháng 6 năm 2011: http://webb.senate.gov/newsroom/pressreleases/06-27-2011.cfm?renderforprint=1
Translated by Nguyễn Hoài Tưởng, Phạm Thanh Vân
http://levanut.wordpress.com/2011/10/26/th%c6%b0-ph%e1%ba%a3n-d%e1%bb%91i-google-v%e1%bb%81-d%c6%b0%e1%bb%9dng-l%c6%b0%e1%bb%a1i-bo-trong-b%e1%ba%a3n-d%e1%bb%93-ti%e1%ba%bfng-hoa/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn