MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, June 30, 2017

Is a New China-Vietnam Maritime Crisis Brewing in the South China Sea? Có một cuộc khủng hoảng mới giữa Trung Quốc và Việt Nam đang nhen nhóm ở Biển Đông?Vietnam military delegates listen to a speech delivered by China's Central Military Commission Vice Chairman Fan Changlong at the sixth Xiangshan Forum in Beijing, China (October 17, 2015).

Các đại biểu quân sự Việt Nam lắng nghe bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Phạm Trương Long tại Diễn đàn Xiangshan lần thứ sáu tại Bắc Kinh, Trung Quốc (17 tháng 10 năm 2015).
Is a New China-Vietnam Maritime Crisis Brewing in the South China Sea?

Có một cuộc khủng hoảng mới giữa Trung Quốc và Việt Nam đang nhen nhóm ở Biển Đông?

What are the implications of China’s abrupt cancellation of military border activities with Vietnam?

Ý nghĩa của việc Trung Quốc đột ngột hủy bỏ các hoạt động quân sự ở biên giới với Việt Nam là gì?

By Carl Thayer
The Diplomat
June 29, 2017

Carl Thayer
The Diplomat
29/6/2017

Sự hủy bỏ đột ngột giao lưu ở biên giới Việt - Trung đã làm suy yếu lòng tin chiến lược giữa Hà Nội và Bắc Kinh và là sự thất bại quan trọng nhất trong quan hệ song phương kể từ vụ giàn khoan HD-981 vào giữa năm 2014.


This year’s long-scheduled Vietnam-China 4th Border Defense Friendly Exchange was unexpectedly canceled, reportedly due to Chinese displeasure at Vietnam’s resumption of oil exploration activities in the South China Sea. Neither side officially has confirmed this development. This article reviews public and private information made available to The Diplomat.

Cuộc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ tư được dự trù từ lâu diễn ra trong năm nay đã bất ngờ bị hủy bỏ, theo báo cáo là do Trung Quốc không hài lòng khi Việt Nam khôi phục các hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Không bên nào chính thức xác nhận điều này này. Bài báo này xem xét các thông tin công khai và riêng tư được cung cấp cho The Diplomat.

On June 12, China announced that Senior Lieutenant General Fan Changlong, vice chairman of the Central Military Commission, had left Beijing to visit Spain, Finland, and Vietnam. Chinese media reported that Fan “will also attend the 4th high-level border meeting between the Chinese and Vietnamese militaries” during his visit to Hanoi.

Ngày 12 tháng 6, Trung Quốc tuyên bố rằng Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã rời Bắc Kinh đến thăm Tây Ban Nha, Phần Lan và Việt Nam. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết tướng Phạm Trường Long “cũng sẽ tham dự cuộc họp biên giới cấp cao lần thứ tư giữa quân đội Trung Quốc và Việt Nam” trong chuyến thăm Hà Nội của ông.

Fan was accompanied by a high-powered delegation that included Shao Yuanming, deputy chief of staff of the Central Military Commission’s Joint Staff Department; Liu Zhenli, chief of staff of the People’s Liberation Army (PLA); Liu Yi, deputy commander of the PLA Navy; Song Kun, deputy political commissar of the PLA Air Force; and Yuan Yubai, commander of the PLA Southern Command.

Cùng đi với tướng Phạm Trường Long là một phái đoàn cấp cao gồm Thiệu Nguyên Minh, Phó tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc; Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Lục quân; Lưu Nghị, Phó Tư lệnh Hải quân; Tống Côn, Phó Chính ủy Không quân; và Viên Dự Bách, Tư lệnh Mặt trận Phía Nam.

Vietnam’s People’s Army Newspaper reported that Fan would make “a friendship official visit” from June 18-19. On June 13, Major General Nguyen Dai Hoi, deputy head of the Foreign Affairs Department of Vietnam’s Ministry of National Defense, announced that the fourth Vietnam-China border defense friendship exchange program would be held in the northern border province of Lai Chau and China’s Yunnan province from June 20-22 and that Fan would “co-chair the exchange program with General Ngo Xuan Lich,” Vietnam’s Minister of National Defense.


Báo Quân đội nhân dân Việt Nam đăng tin Phạm Trường Long sẽ “thăm hữu nghị chính thức” từ ngày 18 đến 19 tháng 6. Ngày 13/6, Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam, thông báo chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ tư sẽ được tổ chức tại biên giới Lai Châu và Vân Nam của Trung Quốc từ ngày 20 đến 22 tháng 6 và Thượng tướng Phạm Trường Long sẽ “đồng chủ trì chương trình trao đổi với Đại tướng Ngô Xuân Lịch”, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.

A discrepancy soon emerged between the public record and private reports by Hanoi-based observers concerning Fan’s visit. The public record indicates that defense relations were going well and on June 18 an agreement was reached between Lich and Fan on personnel training between their respective central military commissions under the Joint Vision Statement on Defense Cooperation to 2025, which was issued in January 2017.

Chẳng bao lâu sau đó, xuất hiện sự khác biệt giữa tin công khai và báo cáo cá nhân của các nhà quan sát tại Hà Nội liên quan đến chuyến thăm của Thượng tướng Phạm Trường Long. Tin công khai thì nói mối quan hệ quốc phòng đang diễn ra tốt đẹp và ngày 18 tháng 6 đã đạt được thoả thuận giữa Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long về việc đào tạo nhân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước theo Tuyên bố Tầm nhìn chung về Hợp tác quốc phòng đến năm 2025 được ban hành vào tháng 1 năm 2017.

Initial media reports from Hanoi and Beijing reflected discussions held on June 18 between Fan and Lich, Party Secretary General Nguyen Phu Trong, President Tran Dai Quang and Prime Minister Nguyen Xuan Phuc. Media commentary published by both sides was upbeat and positive. For example, Xinhua quoted Trong as observing “Vietnam and China are friendly socialist neighbors, and relations between the two countries and two parties have maintained good momentum with deepening cooperation and exchanges in various fields.”

Các thông tin báo chí đầu tiên từ Hà Nội và Bắc Kinh tường thuật các cuộc thảo luận được tổ chức vào ngày 18 tháng 6 giữa Thượng tướng Phạm Trường Long và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bình luận của các phương tiện truyền thông do cả hai bên xuất bản đều lạc quan và tích cực. Chẳng hạn, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trọng “Việt Nam và Trung Quốc là những nước láng giềng xã hội chủ nghĩa thân thiện, quan hệ giữa hai nước và hai đảng phát triển với sự hợp tác và trao đổi sâu rộng trong nhiều lĩnh vực”.

According to Xinhua, Quang said “closer friendly cooperation between the two militaries will help deepen the mutual trust between the two countries and two parties, and facilitate their fruitful collaboration.”

Theo Tân Hoa Xã, ông Quang nói “hợp tác thân thiện hơn nữa giữa hai quân đội sẽ giúp làm sâu sắc hơn nữa sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước và hai đảng, và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác hiệu quả của hai nước”.

Vietnam News Agency reported the two sides “agreed upon the contents and measures of cooperation in the time ahead.” Vietnam’s People’s Army Newspaper, wrote that Lich considered Fan’s visit “an important political event and a new development step in cooperative relations between the people and armies of the two nations.”

Báo Nhân Dân Việt Nam cho biết hai bên “thống nhất nội dung, biện pháp hợp tác trong thời gian tới”. Báo Quân đội nhân dân Việt Nam, viết rằng ông Ngô Xuân Lịch coi chuyến thăm của Phạm Trường Long là “một sự kiện chính trị quan trọng, bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa nhân dân và quân đội hai nước”.

Nhan Dan, the organ of the Vietnam Communist Party, reported that Lich said Fan’s “ongoing visit is vivid evidence of close relations between the two parties, states and armies.” The paper noted that Lich and Fan “will co-chair activities within the fourth Vietnam-China border defense friendship exchange program” from June 20-22.

Nhân Dân, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói “cuộc viếng thăm đang diễn ra của Thượng tướng Phạm Trường Long là biểu hiện sinh động về mối quan hệ ngày càng gắn bó mật thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước”. Bài báo ghi nhận rằng Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long “sẽ đồng chủ trì các hoạt động trong Chương trình giao lưu với Đại tướng Ngô Xuân Lịch”, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, từ ngày 20 đến 22 / 6.

Xinhua quoted Lich as observing, “ties between the two militaries have made substantial progress in recent years, with sound cooperation in border defense, peacekeeping, and search and rescue.” According to Xinhua, Fan responded, “Thanks to the promotion of the leaders of both countries, the China-Vietnam relations are developing with good momentum and their cooperation has yielded results in various fields.”

Theo Tân Hoa xã, ông Lịch cho biết “mối quan hệ giữa hai quân đội đã có những tiến bộ thực chất trong những năm gần đây, với sự hợp tác vững chắc trong việc bảo vệ biên giới, gìn giữ hoà bình và tìm kiếm cứu nạn”. Theo Tân Hoa Xã, ông Phạm Trường Long đáp lời: “Nhờ sự thúc đẩy của các nhà lãnh đạo hai nước, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đang phát triển tốt đẹp và sự hợp tác đã đem lại kết quả trong nhiều lĩnh vực”.

Fan even suggested that China align its One Belt, One Road Initiative “with Vietnam’s Two Corridors and One Economic Circle plan, and push forward pragmatic cooperation in all fields for mutual development.”

Phạm Trường Long thậm chí còn gợi ý rằng Trung Quốc sẽ nối kết Sáng kiến ​​Một vành đai - một con đường của Trung Quốc với kế hoạch Hai hành lang - một vành đai kinh tế của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác thực tiễn trong mọi lĩnh vực để cùng phát triển.

Both Vietnamese and Chinese media reported that the South China Sea issue was raised in discussions between Fan and Vietnam’s leaders. Xinhua quoted Phuc as stating, “Vietnam is ready to make joint efforts with China to fully and effectively implement the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea and reach agreement on a code of conduct in the South China Sea through consultations at an early date.”

Cả hai phương tiện truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đều báo cáo rằng vấn đề Biển Đông đã được đưa ra trong các cuộc thảo luận giữa Phạm Trường Long và các nhà lãnh đạo của Việt Nam. Tân Hoa Xã trích dẫn Nguyễn Xuân Phúc nói rằng “Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm tiến thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông thông qua tham vấn”.

Xinhua quoted Fan’s view that “the South China Sea islands have been China’s territory since ancient times… [and] that the current situation in the South China Sea has been stabilized and is turning positive…” Fan also called on “both sides to abide by the important consensus reached by the leaders of the two countries and the two parties. The two sides should enhance their strategic communications and properly manage and control their differences so as to maintain their overall relations as well as the peace and stability of the South China Sea.”

Tân Hoa Xã trích dẫn quan điểm của Phạm Trường Long cho rằng “các hòn đảo ở Biển Đông đã là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại… và tình hình hiện tại ở Biển Đông đã ổn định và đang trở nên tích cực…”. Ông Phạm Trường Long cũng kêu gọi “cả hai bên phải tuân thủ sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước và hai đảng đạt được. Hai bên nên tăng cường truyền thông chiến lược và quản lý đúng và kiểm soát những khác biệt để duy trì mối quan hệ tổng thể cũng như hòa bình và ổn định của Biển Đông”.

Nhan Dan, in its report of the Lich-Fan meeting, noted that “both host and guest agreed not to allow sea-related issues to affect the two countries relations.”

Nhân Dân, trong bài báo về cuộc gặp gỡ Ngô Xuân Lịch - Phạm Trường Long, lưu ý rằng “cả chủ và khách đồng ý không cho phép các vấn đề liên quan đến biển ảnh hưởng đến quan hệ hai nước”.

It soon became clear, however, that differences emerged over Vietnam’s renewed oil drilling in the South China Sea and these differences led to the cancellation of the planned border defense exchange activities.

Tuy nhiên, ngay sau đó, rõ ràng xuất hiện sự khác biệt về chuyện Việt Nam khởi động lại việc khoan dầu ở Biển Đông và những khác biệt này dẫn tới việc hủy bỏ các hoạt động trao đổi phòng thủ biên giới đã được hoạch định.

It is unclear whether Fan spoke in general terms about Vietnam’s oil and gas exploration in disputed waters or specifically mentioned particular exploration blocks by name.

Không rõ Phạm Trường Long nói chung chung về việc Việt Nam thăm dò dầu khí trong vùng biển đang tranh chấp hay nêu đích danh tên các lô thăm dò cụ thể.

One Vietnamese source reported in a private email that Fan “raised the question to Vietnamese leaders, including PM [Nguyen Xuan Phuc], and asked Vietnam to stop drilling oil in block 136/03.” Block 136/03 is located in the Vanguard Bank. Other analysts reported that Fan mentioned block 118, also known as the Blue Whale, where Exxon Mobile is currently operating off Vietnam’s central coast.

Một nguồn tin Việt Nam cho biết trong một email cá nhân rằng Phạm Trường Long “đã đưa vấn đề ra cho các nhà lãnh đạo Việt Nam, bao gồm cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và yêu cầu Việt Nam dừng khoan dầu tại lô 136/03”. Lô 136/03 nằm trong khu vực Vanguard Bank. Các nhà phân tích khác cho biết Phạm Trường Long đã đề cập đến khối 118, còn được gọi là Cá Voi Xanh, nơi mà Exxon Mobile hiện đang hoạt động ngoài khơi miền Trung Việt Nam.

Vietnamese sources say the unidentified leader to whom Fan spoke responded by strongly defending Vietnam’s sovereignty. It was this verbal exchange that reportedly led Fan to withdraw China’s participation in the 4th Border Defense Friendly Exchange and to return to China abruptly.

Các nguồn tin của Việt Nam cho biết nhà lãnh đạo, không nói rõ là ai, mà ông Phạm Trường Long tiếp xúc, đã trả lời bằng cách bảo vệ mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam. Chính sự trao đổi bằng lời nói đó đã khiến Phạm Trường Long hủy bỏ việc Trung Quốc tham gia cuộc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ tư và trở lại Trung Quốc một cách đột ngột.

It is unclear whether General Fan left Hanoi immediately on the night of June 18 or on the morning of next day. The 2017 border exchange was scheduled to commence on June 20.

Không rõ là Phạm Trường Long có rời khỏi Hà Nội ngay vào đêm 18 tháng 6 hay sáng ngày hôm sau. Cuộc giao lưu ở biên giới năm 2017 dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 20 tháng 6.

It should be noted that a year ago the arbitral tribunal that heard the case against China brought by the Philippines ruled that China’s nine-dash line claim to the South China Sea had no basis in international law. The tribunal also ruled that China’s claim to sovereignty based on historic rights had been extinguished when China ratified the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Cần lưu ý rằng một năm trước, Tòa án Trọng tài đã nghe vụ kiện chống lại Trung Quốc do Philippines đưa ra đã phán quyết rằng Đường chín đoạn của Trung Quốc đòi Biển Đông không có cơ sở về mặt luật quốc tế. Toà án cũng phán quyết rằng yêu sách Trung Quốc về chủ quyền dựa trên các quyền lịch sử đã bị xóa bỏ khi Trung Quốc phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS).


Fan’s reported remarks on the South China Sea could be read as insinuating that Vietnam was not abiding by the “consensus reached by the leaders of the two countries and the two parties.” His reported intervention would have been inflammatory to Vietnam’s leaders for two reasons: first, because it was delivered by a military general and not a foreign ministry diplomat, and second, because it represented a reassertion of China’s nine-dash line and China’s claim to “indisputable sovereignty” over waters in Vietnam’s exclusive economic zone, over which Vietnam has sovereign jurisdiction.


Phát biểu của Phạm Trường Long về Biển Đông có thể hiểu là nhấn mạnh Việt Nam không tuân thủ “sự nhất trí của các nhà lãnh đạo hai nước và hai bên”. Sự can thiệp của ông làm cho các nhà lãnh đạo của Việt Nam cảm thấy khó chịu vì hai lý do: Thứ nhất, bởi vì nó được chuyển giao bởi một ông tướng, chứ không phải là một nhà ngoại giao của Bộ Ngoại giao, và thứ hai, bởi vì nó đại diện cho sự tái khẳng định đường chín đoạn của Trung Quốc và tuyên bố của Trung Quốc về “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với vùng nước đặc quyền kinh tế mà Việt Nam có chủ quyền.


On June 22, China’s Global Times reported that Vietnam had resumed oil exploration in disputed waters near the Paracel Islands this year and indirectly linked this with Fan’s cancellation of this year’s planned friendly border exchanges.

Vào ngày 22 tháng 6, tờ Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc đưa tin năm nay Việt Nam đã tiến hành thăm dò dầu khí ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa và gián tiếp liên kết điều này với việc Phạm Trường Long huỷ bỏ các cuộc Giao lưu hữu nghị ở biên giới trong năm nay.

Global Times did not cite official sources, but quoted civilian analyst Liu Feng as stating, “Vietnam unilaterally broke its consensus with China, which involved shelving disputes and joint development, and its move is aimed at strengthening its territorial claims over the area… Vietnam’s illegal actions undermined the stability of the South China Sea, and violated China’s sovereignty and maritime rights.”

Hoàn Cầu thời báo không trích dẫn nguồn tin chính thức, nhưng trích lời nhà phân tích dân sự Lưu Phong nói rằng “Việt Nam đơn phương đã phá vỡ sự đồng thuận của mình với Trung Quốc, về việc gác tranh chấp và cùng khai thác, và đang có những động thái nhằm tăng cường yêu sách lãnh thổ đối với khu vực… Các hành động phi pháp của Việt Nam làm xói mòn sự ổn định của Biển Đông, vi phạm chủ quyền và quyền hàng hải của Trung Quốc”.

The Global Times, however, confirmed that General Fan “unexpectedly cut short his trip to Vietnam” and quoted China’s Defense Ministry as reporting the border defense activities were canceled due to “working arrangements.” Global Times also linked the cancellation of the border exchange to disagreement over the South China Sea by quoting “foreign media outlets.” The Global Times further noted “no official statement has yet been made by the Vietnamese side.”

Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu thời báo đã khẳng định rằng Phạm Trường Long “đột ngột cắt ngắn chuyến đi của ông sang Việt Nam” và dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng các hoạt động phòng thủ biên giới bị huỷ bỏ là do “sắp xếp làm việc”. Hoàn Cầu thời báo cũng liên kết việc hủy bỏ giao lưu ở biên giới với sự bất đồng về Biển Đông bằng cách trích dẫn “các phương tiện truyền thông nước ngoài”. Hoàn Cầu thời báo còn lưu ý “chưa có tuyên bố chính thức nào của phía Việt Nam”.

A Hanoi-based source privately confirmed that a Vietnamese colleague who was to have attended the exchanges was told they were canceled and to remain in Hanoi.

Một nguồn tin riêng tư ở Hà Nội xác nhận một đồng nghiệp Việt Nam dự định tham cuộc giao lưu được cho biết rằng các cuộc giao lưu đó đã bị hủy bỏ và người ấy phải ở lại Hà Nội.

This setback is a sign that China is becoming more assertive in response to potential oil exploration activities by the Philippines and actual oil exploration activities by Vietnam. But there are also other developments which, if taken together, explain Fan’s extraordinary about-face.

Sự thụt lùi này là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang trở nên quyết đoán hơn để đáp trả các khả năng Philippines tiến hành thăm dò dầu và các hoạt động thăm dò dầu trên thực tế của Việt Nam. Nhưng cũng có những sự phát triển khác mà nếu liên kết với nhau thì sẽ giải thích được vì sao Phạm Trường Long lại quay ngoắt một cách dị thường như thế.

These developments include: the resumption of U.S. freedom of navigation patrols in the Spratly Islands by the Trump administration on May 24; China’s interception of a U.S. Navy P-3C Orion maritime patrol aircraft flying over the waters near Hainan Island, also on May 24; Phuc’s back-to-back visits to Washington and Tokyo in late May and early June, where defense relations and maritime security were discussed; joint naval exercises by the United States and Japan’s Maritime Self-Defense Force off the coast of Korea in early June; and strong criticism of China’s behavior in the South China Sea by the Australian prime minister and the defense ministers of the United States, Australia, and Japan at the Shangri-La Dialogue, also in early June.

Những phát triển này bao gồm: việc chính quyền Trump nối lại quyền tự do đi tuần tra hàng hải của Hoa Kỳ tại quần đảo Trường Sa vào ngày 24 tháng 5; việc Trung Quốc đánh chặn một chiếc máy bay tuần tra hàng hải P-3C Orion của Hoa Kỳ trên vùng biển gần đảo Hải Nam, cũng vào ngày 24 tháng 5; việc ông Phúc viếng thăm Washington và Tokyo cuối tháng 5 và đầu tháng 6, thảo luận về các quan hệ quốc phòng và an ninh hàng hải; các cuộc tập trận hải quân chung của Hoa Kỳ và Lực lượng Phòng vệ Hàng hải của Nhật Bản ngoài khơi bờ biển Triều Tiên vào đầu tháng 6; và những lời chỉ trích mạnh mẽ về hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông do Thủ tướng Australia và các bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, Australia và Nhật Bản đưa ra tại cuộc Đối thoại Shangri-la, cũng vào đầu tháng Sáu.


Evidence for the linkage of Fan’s cancellation of the border exchange activities and actions by the United States and its allies may be found in the Global Times’ coverage of Fan’s visit. The Global Times noted:


Bằng chứng về mối liên hệ giữa việc Phạm Trường Long huỷ bỏ các hoạt động giao lưu ở biên giới với các hoạt động của Hoa Kỳ và các đồng minh có thể được tìm thấy trong bài báo của Hoàn Cầu thời báo về chuyến thăm của Phạm Trường Long. Hoàn Cầu thời báo lưu ý:


A relaxation in the South China Sea situation is not in the desire of external powers such as the U.S. and Japan, which seek to turn the South China Sea into a place for geopolitical competition. They are more willing to see Vietnam and the Philippines make trouble for China, creating opportunities for them to interfere. They have now attached more importance to Hanoi after Manila changed its attitude.

“Tình hình Biển Đông Sự giảm căng thẳng không phải là mong muốn của các cường quốc bên ngoài như Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm biến Biển Nam Trung Hoa thành nơi cạnh tranh về địa chính trị. Họ mong thấy Việt Nam và Philippines gặp rắc rối với Trung Quốc, tạo cơ hội cho họ can thiệp. Giờ đây họ đã coi trọng Hà Nội hơn sau khi Manila thay đổi thái độ”.

There is speculation that Fan acted on his own volition; if so his actions were clumsy as such protests are normally handled by China’s Foreign Ministry. Fan’s remarks, coming from a very senior PLA general, would have implied the threat to use military force. Fan’s remarks were also counterproductive as they were unlikely to intimidate Vietnam’s leaders. In fact, Vietnamese sources reported in private that “Vietnamese leaders rebuked [Fan], and Fan was not happy, he decided to return [to] China at night.”

Có những suy đoán rằng Phạm Trường Long đã hành động theo ý của mình; nếu thế, thì ông hành động rất vụng về vì các cuộc phản đối như vậy thường được Bộ ngoại giao Trung Quốc thực hiện. Những lời phát biểu của Phạm Trường Long, một vị tướng PLA cấp cao, có thể hàm ý mối đe dọa sử dụng quân đội. Những lời phát biểu của Phạm Trường Long cũng phản tác dụng vì không đe dọa được các nhà lãnh đạo của Việt Nam. Thực vậy, trong chỗ riêng tư, các nguồn tin Việt Nam cho biết rằng “các nhà lãnh đạo Việt Nam khiển trách [Phạm Trường Long], và Phạm Trường Long không vui, ông quyết định trở lại Trung Quốc vào ban đêm”.

The abrupt cancellation of the fourth Vietnam-China border exchange undermines strategic trust between Hanoi and Beijing and represents the most significant setback in bilateral relations since the HD-981 oil rig incident in mid-2014.

Sự hủy bỏ đột ngột giao lưu ở biên giới Việt - Trung đã làm suy yếu lòng tin chiến lược giữa Hà Nội và Bắc Kinh và là sự thất bại quan trọng nhất trong quan hệ song phương kể từ vụ giàn khoan HD-981 vào giữa năm 2014.

Uncertainly hangs over whether or not Beijing will step up the pressure on Vietnam to demonstrate that Xi Jinping is a strong leader in advance of the 19th congress of the Communist Party of China. Vietnamese sources have privately speculated that China’s deployment of the mega oil drilling platform HD-981 in waters near the Paracels several days before Fan’s visit may portend a new crisis. These same sources have also circulated as yet unconfirmed reports that China has deployed 40 ships, vessels, and boats to the South China Sea.

Không chắc chắn rằng liệu Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh áp lực lên Việt Nam để chứng minh rằng Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 của Trung Quốc hay không. Các nguồn tin từ Việt Nam đã đưa ra ý kiến ​​riêng rằng việc Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu mỏ cỡ lớn HD-981 ở vùng biển gần Hoàng Sa vài ngày trước khi chuyến thăm của ông Phạm Trường LongTranslated by Anh Hoàng

http://thediplomat.com/2017/06/is-a-new-china-vietnam-maritime-crisis-brewing-in-the-south-china-sea/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn