MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, June 6, 2015

THE WORLD HAS CHINA WRONG, SAYS TOP PENTAGON ADVISER Cố vấn cấp cao Lầu Năm Góc: Thế giới đang sai lầm khi đánh giá Trung Quốc

THE WORLD HAS CHINA WRONG, SAYS TOP PENTAGON ADVISER

Cố vấn cấp cao Lầu Năm Góc: Thế giới đang sai lầm khi đánh giá Trung Quốc


Navy personnel on board the USS Makin Island look towards the ICC building (C) in Hong Kong on Aug. 20, 2014. Michael Pillsbury, a top adviser to the Pentagon, says the US needs to rethink its analysis on China. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Nhân viên hải quân trên tàu USS Makin Island nhìn về phía tòa nhà ICC tại Hồng Kông vào ngày 20/8/2014. Cố vấn cao cấp của Lầu Năm Góc – ông Michael Pillsbury cho biết, Mỹ cần phải xem lại các phân tích về Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

By Joshua Philipp,
Epoch Times | November 25, 2014

Joshua Philipp,
Epoch Times | November 25, 2014

Military leaders in China are known for their outlandish plots. Due to the nature of their strange proposals, which are often coupled with highly aggressive undertones, many China experts write their claims off as little more than internal propaganda to rally the Chinese people.

Các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc được biết đến với những âm mưu khó lường. Những đề xuất kỳ lạ trên giọng điệu hung hăng ít nhiều gây khó dễ đối với nhiều chuyên gia về Trung Quốc trong việc nhận diện chiến lược thực sự của Trung Quốc. Đâu là điều Trung Quốc sắp làm và sẽ làm?


According to Michael Pillsbury, a long-time adviser to the Pentagon, the failure to recognize China’s aggressive threats have brought about a major problem whereby the public and the defense community too often only recognize China’s strategies after they happen.

Ông Michael Pillsbury, một cố vấn lâu năm của Lầu Năm Góc cho rằng, thất bại trong việc nhận ra mối đe dọa hung hăng từ Trung Quốc đã dẫn đến hậu quả to lớn về phòng thủ khi giới quan sát chỉ kịp nhận ra chiến lược của Trung Quốc sau khi sự việc đã xảy ra.

The community of China and security experts, he said, needs a new approach in its analysis on China. Thus, Pillsbury and analysts at the Hudson Institute are building a new approach in analyzing the nature of China’s strategy towards the United States.

Ông cho biết thêm, cộng đồng người Hoa và các chuyên gia bảo mật cần có cách tiếp cận mới trong các phân tích về Trung Quốc. Theo đó, ông Pillsbury và các nhà phân tích tại Viện Hudson đang xây dựng một cách tiếp cận mới trong việc phân tích bản chất các chiến lược của Trung Quốc đối với Mỹ.

Their approach is to first look back 30 years or more, then look ahead 30 years. By doing this, Pillsbury hopes the United States can gain a clearer picture of China’s strategies and motives, and better predict what it will do next.

Phương pháp này được tiến hành theo trình tự, trước hết phải nhìn lại ít nhất từ 30 năm trước, rồi đánh giá tiếp 30 năm tới. Bằng cách này, ông Pillsbury hy vọng Mỹ sẽ có được bức tranh rõ ràng hơn về các chiến lược và động cơ của Trung Quốc, từ đó có thể dự đoán tốt hơn những gì Bắc Kinh sẽ làm.

One of the first problems, Pillsbury said in a phone interview, is “We’re not taking seriously a lot of writings and speeches by the Chinese hawks.”

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Pillsbury cho biết, một trong những vấn đề đầu tiên là: “Chúng tôi không quan tâm tới rất nhiều bài viết và phát biểu hung hăng của Trung Quốc”.

He noted the Chinese regime does in fact follow through on the strategies proposed by its military leaders, however outlandish they may sound. Examples of this can be seen in recent developments in the South China Sea.

Ông lưu ý, trên thực tế, Bắc Kinh đã thực hiện hầu hết các chiến lược do các lãnh đạo quân sự nước này đề xuất, tuy những đề xuất ấy có vẻ lạ lùng. Lấy ví dụ, vấn đề này có thể thấy được qua diễn biến gần đây ở Biển Đông.

In March when China participated in the search for Malaysian Airlines flight 370, China’s People’s Liberation Army Navy Adm. Yin Zhou said that China should build airstrips, harbors, and ports in the South China Sea-in case China’s military needs to help with relief efforts in the future.

Vào tháng 3, khi Trung Quốc tham gia vào việc tìm kiếm máy bay MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines, Đô đốc Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là ông Ngân Châu nói rằng, Bắc Kinh cần phải xây dựng đường băng, bến cảng và các cảng ở Biển Đông trong trường hợp quân đội Trung Quốc cần nỗ lực tham gia giúp đỡ cứu trợ trong tương lai.

Yin’s statements were largely overlooked by China experts at the time, yet soon after China began constructing airstrips, harbors, ports, and even man-made islands in the South China Sea—and news of its activities can now be found in most major news outlets.

Hầu hết các chuyên gia phân tích đã bỏ qua phát biểu của ông Châu vào thời điểm đó, nhưng ngay sau khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng đường băng, bến cảng, bến cảng và các đảo thậm chí đảo nhân tạo ở Biển Đông, thì tin tức về các hoạt động của họ đều có thể được tìm thấy tại hầu hết các hãng tin lớn.

Then there was Chinese Gen. Zhang Zhaozhong, who proposed in May 2013 what he called the “cabbage strategy” to capture disputed territory in the South China Sea. Zhang said it worked by sending fishing ships into disputed waters, then marine surveillance ships, then warships.

Tiếp đó, Tướng Trương Triệu Trung của Trung Quốc đã đề xuất “chiến lược bắp cải” vào tháng 5/2013 để có được vùng lãnh thổ đang tranh chấp ở Biển Đông. Ông Trương tuyên bố, đầu tiên là đưa các tàu cá vào vùng biển tranh chấp, sau đó là tàu hải giám và tàu chiến.

Just months later, the world saw Zhang’s strategy take shape. The Chinese regime began equipping fishing fleets with military-grade satellite navigation systems, and now most major news outlets have covered China’s use of fishing boats in what appear to be highly coordinated incursions into disputed waters in the East China Sea and South China Sea.

Chỉ vài tháng sau, thế giới mới định hình và nhìn ra chiến lược của ông Trương. Chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu trang bị cho các tàu đánh cá với hệ thống định vị vệ tinh cấp độ quân sự. Và bây giờ, các hãng tin lớn nhất đã tràn đầy tin tức về số lượng lớn tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập vào các vùng tranh chấp ở Biển Hoa Đông và Biển Đông dưới chiêu bài phối hợp đánh bắt hải sản.

China’s “cabbage strategy” is now well known among China defense experts.

Hiện nay, “chiến lược bắp cải” của Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng đối với các chuyên gia quân sự về Trung Quốc.

The problem, according to Pillsbury, is that many China experts are only recognizing China’s strategies after they unfold—and this trend has been going on for decades.

Vấn đề ở đây là, nhiều chuyên gia chỉ nhận ra chiến lược của Bắc Kinh sau khi nó đã được tiến hành, thậm chí xu hướng ấy đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, ông Pillsbury nhận định.

Concepts of military strategy are different in China. Pillsbury said the very word for “strategy” in Chinese has the word “war” in it. And areas of society not recognized as grounds for war-fighting in the United States are being used by the Chinese regime in its military strategies towards the United States.

Ở Trung Quốc, khái niệm về chiến lược quân sự cần phải được hiểu theo nghĩa khác. Ông Pillsbury cho hay, mỗi từ “chiến lược” của Bắc Kinh đều có hàm nghĩa “chiến tranh” trong đó. Và trong các lĩnh vực xã hội chưa được nhận ra, sẽ là nơi các chiến lược của quân đội Trung Quốc sử dụng để tiến hành cuộc chiến tranh chống lại Mỹ.

China is challenging the U.S. concepts of cyberattacks, political warfare, and economic theft.
Yet, even its use of unconventional warfighting and its intentions behind these strategies have been clearly stated by Chinese military leaders.

Trung Quốc đang thách thức Mỹ trong các cuộc tấn công mạng, chiến tranh chính trị và trộm cắp kinh tế.
Tuy nhiên, các lãnh đạo quân sự của chính quyền Trung Quốc thậm chí không hề giấu diếm việc sử dụng chiến tranh bất quy tắc và những mục đích đằng sau các chiến lược này.

Pillsbury said one of the clearest texts on China’s use of unconventional warfare was a 1999 book by two Chinese colonels—one of whom is now a Major General—called “Unrestricted Warfare.”

Ông Pillsbury cho biết, một trong những tài liệu nổi tiếng nhất về việc Trung Quốc sử dụng chiến tranh bất quy tắc là cuốn sách “Chiến tranh Không giới hạn” (Unrestricted Warfare) được xuất bản năm 1999 bởi hai đại tá, một trong số đó hiện giờ là Thiếu Tướng.

“That was widely dismissed at the time as two crazy Chinese colonels,” Pillsbury said, referring to the book. He added, the book was not translated into English for many years, and in the community of China experts, “almost nobody read the book.”

“Tại thời điểm hai đại tá điên rồ này công bố, phần lớn các chuyên gia đã bỏ qua nó”, ông Pillsbury đề cập đến cuốn sách. Nhiều năm sau đó, cuốn sách đã không được dịch sang tiếng Anh và cộng đồng các chuyên gia về Trung Quốc “hầu như không ai đọc nó”.

In a recent op-ed in the Wall Street Journal, Pillsbury wrote, “How did Western policy makers and academics repeatedly get China so wrong?”

Gần đây, trong một bài xã luận đăng trên Wall Street Journal, ông Pillsbury viết: “Làm thế nào mà các nhà hoạch định chính sách phương Tây và các học giả liên tục mắc phải các sai lầm về Trung Quốc như vậy?”

“The experts in the Truman and Eisenhower administrations believed it would not enter the Korean War. Kennedy and Johnson believed that China would stay out of Vietnam,” he wrote, and noted several other miscalculations on China from the unexpected 1969 Sino-Soviet border war, to the lack of foresight on the 1989 Tiananmen Square massacre.

“Các chuyên gia trong chính phủ như ông Truman và Eisenhower tin là Trung Quốc sẽ không can dự vào chiến tranh ở Triều Tiên. Hay như Tổng thống Kennedy và Johnson cũng tin Trung Quốc sẽ ở không can thiệp vào Việt Nam”, ông Pillsbury cho hay đồng thời chỉ ra những tính toán sai lầm khác của Mỹ về Trung Quốc, từ sau khi Chiến tranh biên giới Trung-Xô 1969 bất ngờ xảy ra hay tầm nhìn thiển cận đối với cuộc thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989.

As things now stand, he wrote, “the Middle Kingdom—potentially the most formidable opponent we have ever faced—remains as much of a mystery as ever.” Pillsbury said he hopes to change that.
Và như bây giờ, ông viết, “Trung Quốc có khả năng trở thành đối thủ đáng gờm nhất mà chúng ta từng phải đối mặt – vẫn còn quá nhiều bí mật chưa được biết”. Ông Pillsbury hy vọng Mỹ sẽ thay đổi được điều này.

http://www.theepochtimes.com/n3/1104469-the-world-has-china-wrong-says-top-pentagon-adviser/


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn