MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Friday, May 9, 2014

Exercise 1: Articles

Exercise 1: Articles
123.             
a, the
124.             
the
125.             
a, an
126.             
a, the
127.             
Ø, the
128.             
a, Ø, Ø, the/Ø
129.             
Ø, a
130.             
a
131.             
the, the
132.             
Ø
133.             
the
134.             
the, the
135.             
the


136.             
the
137.             
the
138.             
a
139.             
the
140.             
the, the Ø,
141.             
a Ø, the
142.             
Ø, Ø, Ø,
143.             
Ø, Ø, the
144.             
Ø, a
145.             
the
146.             
the, Ø
147.             
a, Ø
148.             
the
149.             
the, a Ø
150.             
a, the, the, Ø,
151.             
an, a, the, a
152.             
a, the, a
153.             
Ø, Ø
154.             
the, the
155.             
the
156.             
a, Ø, Ø
157.             
the, Ø
158.             
Ø, a
159.             
Ø,
160.             
the
161.             
Ø, Ø, Ø
162.             
a, a
163.             
the
164.             
a
165.             
a
166.             
the/Ø, Ø, Ø, Ø
167.             
Ø/the, Ø,
168.             
Ø, Ø, Ø, Ø, Ø
169.             
the
170.             
a
171.             
Ø, a
172.             
Ø, Ø (chance)
173.             

174.             

175.             

176.             
a, a,
177.             
a, the
178.             
the, the
179.             
the, the, Ø
180.             
the, a, Ø, the
181.             
Ø, an, Ø
182.             
the, Ø, Ø
183.             
the,
184.             
a, a
185.             
a, Ø, the
186.             
an, a
187.             
Ø
188.             
Ø, Ø
189.             
the
190.             
the
191.             
the, the
192.             
Ø, Ø
193.             
the
194.             
Ø, Ø, the
195.             
a, the, the
196.             
the
197.             
Ø, Ø, a
198.             
a
199.             
the
200.             
a
201.             
the, the
202.             
the, Ø, the, a, a, a, the, a,
203.             
the, the, Ø,
204.             
the, the, the Ø,
205.             
Ø, Ø,
206.             
a,
207.             
Ø,
208.             
the
209.             
the, Ø,
210.             
the
211.             
the
212.             
Ø, Ø,
213.             
a, a
214.             
the, the, the
215.             
Ø, Ø,
216.             
Ø, the, Ø,
217.             
the, a
218.             
Ø, Ø,
219.             
a, an
220.             
the
221.             
the, Ø,
222.             
the/Ø, Ø,
223.             
the
224.             
an, a, an
225.             
the, a
226.             
a,
227.             
the
228.             
the, the
229.             
an, a
230.             
a, a, the/Ø
231.             
the
232.             
an
233.             
the
234.             

235.             
the, Ø,
236.             
the, the, the
237.             
the, Ø, the, the
238.             
Ø,
239.             
Ø,
240.             
Ø,
241.             
the, an, the, Ø, the, Ø,
242.             
a, an
243.             
Ø, the
244.             
a
245.             
a
246.             
a, a
247.             
the, the the
248.             
a, Ø,
249.             
the, the
250.             
the
251.             
the, a/the, a
252.             
Ø, the
253.             
the, a, the
254.             
the, the, Ø,
255.             
a, Ø, Ø, Ø,
256.             
the, the
257.             
the, the, a, a, the, the
258.             
Ø, Ø,
259.             
the, Ø
260.             
the, Ø
261.             
a, Ø,
262.             
a, a, the
263.             
the, a
264.             
Ø/the, Ø, the
265.             
the, the
266.             
the, Ø, Ø, Ø,
267.             
the
268.             
a, a, the
269.             
the,
270.             
a
271.             
the, the
272.             
Ø,
273.             
an, the, the
274.             
the, Ø, a
275.             
the, the/Ø, the
276.             
the, Ø, Ø, Ø, the
277.             
Ø, Ø,
278.             
the
279.             
the, the, the, the
280.             
the, the,
281.             
the
282.             
a
283.             
the
284.             
Ø, the, the
285.             
the, a, the, the, a,
286.             
a, the
287.             
Ø, a
288.             
the
289.             
a, the
290.             
the, the, Ø, Ø, Ø, Ø, the
291.             
Ø, Ø
292.             
a
293.             

294.             

295.             
a,
296.             
a
297.             
the
298.             
the
299.             
Ø,
300.             
the/Ø, a
301.             
Ø, Ø,
302.             
Ø, a
303.             
an, Ø, the
304.             
Ø, Ø, a
305.             
the, a, the
306.             
Ø, Ø, the
307.             
the
308.             
Ø, the, the
309.             
the, a
310.             
Ø, (farmers) Ø, Ø, Ø/the, the, Ø,
311.             
the, Ø,
312.             
the, the
313.             
the
314.             
the, Ø, Ø
315.             
Ø, the Ø
316.             
the, Ø
317.             
the, the
318.             
Ø, Ø,
319.             
the, the
320.             
the, the
321.             
Ø, Ø
322.             
the, Ø,
323.             
Ø, Ø, Ø, a
324.             
a
325.             
Ø
326.             
Ø, Ø
327.             
Ø, the
328.             
Ø, the
329.             
Ø, Ø,
330.             
the, the
331.             
Ø, the
332.             
Ø, the
333.             
the, the
334.             
Ø, Ø, the
335.             
the, the
336.             
the
337.             
the, the, the
338.             
the, the
339.             
Ø, Ø
340.             
a, Ø, Ø, Ø,
341.             
the
342.             
Ø, the
343.             
the, Ø,
344.             
an
345.             
a, a
346.             
the
347.             
Ø, the
348.             
Ø, Ø,
349.             
the
350.             
the, the, a, the, the, Ø, Ø
351.             
(young) the, a, the
352.             
a, a, a
353.             
the, the, the
354.             
Ø
355.             
the, a, Ø, a
356.             
the, the
357.             
the
358.             
the, Ø
359.             
the, the
360.             
Ø, Ø, the
361.             
(in) Ø, a
362.             
the, Ø
363.             
the, the
364.             
the
365.             
the, the, an, a, a
366.             
a, Ø,
367.             
a
368.             
the, the
369.             
the, the, the, the, the, the
370.             
the
371.             
Ø, Ø
372.             
ØNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn