MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 12, 2013

What is kleptocracy? Chính quyền kẻ cắp là gì?What is kleptocracy?

Chính quyền kẻ cắp là gì?
WISE GEEK

WISE GEEK
The pejorative term “kleptocracy” is applied to a government tainted by widespread greed and corruption and headed by a person who has used the government for personal enrichment and gain. While the suffix “-ocracy” often implies a form of government, kleptocracies are not forms of government, but rather governments so fundamentally corrupt that they are difficult, if not impossible, to salvage.

Thuật ngữ miệt thị "chính quyền kẻ cắp" được áp dụng cho một chính quyền đã bị thối nát bởi sự tham lam vô độ và tham nhũng lan rộng và được lãnh đạo bởi kẻ sử dụng chính phủ để làm giàu và vun vén cá nhân. Trong khi hậu tố "-ocracy" thường có nghĩa là một hình thức của chính quyền, thì kleptocracies không phải là hình thức chính phủ, mà thay đó dùng chỉ các chính phủ về cơ bản tràn đầy tham nhũng tới mức mà họ đang rất khó khăn để tồn tài được, nếu không phải muốn nói là vô phương cứu chữa.Most commonly, this situation arises in authoritarian governments. Such governments lend themselves to corruption because there is little accountability and the head of the government usually appoints friends, family members, and close associates to key positions in the government in order to retain control. This sets up a ruling class, and with no accountability, members of the government can freely abuse government funds.

Thông thường thì tình trạng này phát sinh trong lòng chính thể độc tài. Chính phủ bán mình cho tham nhũng bởi vì chính phủ hầu như vô trách nhiệm và người đứng đầu của chính phủ thường chỉ định bạn bè, các thành viên trong gia đình, và các cộng sự gần gũi vào các vị trí chủ chốt trong chính phủ để giữ quyền kiểm soát. Điều này tạo nên một tầng lớp thống trị thiếu trách nhiệm, và các thành viên của chính phủ có thể tự do đục khoét tài sản của chính phủ.

In a kleptocracy, most government revenues wind up in the hands of officials, and are not applied to public works projects, welfare, and other activities. Government agencies are often dysfunctional as a result of limited funding and being headed by people who lack qualifications. Aid organizations attempting to provide assistance in the country may be frustrated by seeing all the aid diverted for personal profit, with national leaders selling humanitarian aid to the highest bidder instead of allowing it to be distributed for the good of the populace.

Trong một chính quyền kẻ cắp, hầu hết các nguồn thu chính phủ bay vào tay của các quan chức, và không được sử dụng cho các dự án công trình công cộng, phúc lợi, và các hoạt động khác. Các cơ quan chính phủ thường rối loạn chức năng do ngân sách eo hẹp và được lãnh đạo bởi những người thiếu trình độ. Các tổ chức cứu trợ mà đang nỗ lực cung cấp hỗ trợ trong các nước kẻ cắp này có thể bị thất vọng khi nhìn thấy tất cả mọi trợ giúp bị chuyển hướng sang lợi ích cá nhân, và các nhà lãnh đạo quốc gia bán viện trợ nhân đạo cho người trả giá cao nhất thay vì cho phép nó được phân phối vì lợi ích của dân chúng.

Bribery is commonly necessary to accomplish tasks ranging from getting a building permit to opening a new business. The more money people have, the higher they can rise in the kleptocracy, by greasing the way with high ranking officials, and this in turn generates more money for them as they accept bribes and gifts from people fighting for a position in the government. It is not uncommon to see the justice system break down as people simply refuse to attend their own trials or bribe their way out of legal penalties.

Hối lộ thường là cần thiết để thực hiện các công việc khác nhau, từ xin giấy phép xây dựng đến mở một doanh nghiệp mới. Càng nhiều tiền, người ta càng leo cao trong một chính quyền kẻ cắp, bằng cách bôi trơn con đường tiến thân với các quan chức cấp cao, và điều này  đến lượt nó tạo ra tiền nhiều hơn cho họ khi họ nhận hối lộ và quà tặng từ những người phần đấu để giành một vị trí trong chính quyền. Không có gì là lạ khi chứng kiến hệ thống tư pháp tan rã khi có những người chỉ đơn giản từ chối bị xử án hoặc hối lộ để tìm cách thoát khỏi trừng phạt của pháp luật.
For the average citizen, living in a kleptocracy can be marked with extreme hardship. Lacking clout and funding, people may have difficulty completing basic tasks. The lack of public services can result in problems like uncollected garbage, unpaved and poorly maintained roads, limited access to health care, and other issues. Citizens who protest government policy or attempt to draw attention to the problems with the government may become political prisoners and can face penalties like execution for treason. Free elections are usually not present in a kleptocracy and some nations may not even bother to hold sham elections, allowing leaders to remain in place for decades and to pass power on to their children.
Đối với công dân trung bình, sống trong một chính thể kẻ cắp có thể thấy rõ là cực kỳ khó khăn. Thiếu quyền và thiếu tiền, mọi người có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản. Việc thiếu các dịch vụ công có thể dẫn đến các vấn đề như không thu gom rác, không trải nhựa đường và đường giao thông duy tu kém, tiếp cận hạn chế với các dịch vụ y tế, và các vấn đề khác. Các công dân phản đối chính sách của chính phủ hoặc cố gắng để thu hút sự chú ý của công chúng về các vấn đề của chính phủ có thể trở thành tù nhân chính trị và có thể phải đối mặt với hình phạt như tử hình vì tội phản quốc. Bầu cử tự do thường không hiện diện trong một chính thể kẻ cắp và một số quốc gia thậm chí có thể không thèm tiến hành ngay cả một cuộc bầu cử giả tạo, mà cho phép các nhà lãnh đạo vẫn được giữ nguyên cương vị trong nhiều thập kỷ và bàn giao quyền lực cho con cái họ.

http://www.wisegeek.com/what-is-kleptocracy.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn