MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 11, 2013

What Is the Difference Between a Republic and a Democracy? Sự khác biệt giữa thể chế Cộng hòa và Dân chủ là gì?
What Is the Difference Between a Republic and a Democracy?
Sự khác biệt giữa thể chế Cộng hòa và Dân chủ là gì?

By definition, a republic is a representative form of government that is ruled according to a charter, or constitution, and a democracy is a government that is ruled according to the will of the majority. Although these forms of government are often confused, they are quite different. The main difference between a republic and a democracy is the charter or constitution that limits power in a republic, often to protect the individual's rights against the desires of the majority. In a true democracy, the majority rules in all cases, regardless of any consequences for individuals or for those who are not in the majority on an issue.

Theo định nghĩa, thể chế cộng hòa là một hình thức đại diện của chính quyền được quy định theo hiến chương, hoặc hiến pháp, và một thể chế dân chủ là một chính phủ được quy định theo ý muốn của đa số. Mặc dù hai hình thức chính quyền này thường bị dùng lẫn, nhưng chúng khá khác nhau. Sự khác biệt chính giữa thể chế cộng hòa và thể chế dân chủ là hiến chương hoặc hiến pháp giới hạn quyền lực trong thể chế cộng hòa, thường là để bảo vệ quyền của cá nhân chống lại mong muốn của đa số. Trong một nền dân chủ thực sự, đa số quyết định mọi trường hợp, bất chấp bất kỳ hậu quả nào gây ra cho cá nhân hoặc cho những người không thuộc về đa số khi xử lý một vấn đề.

Variations

Biến thể
Adding to the confusion over the difference between the two forms of government is the fact that, in practice, there are many variations of each. For example, a representative democracy is one in which, like a republic, officials are elected to vote on behalf of the people on most issues, rather than having all of the citizens vote on every issue. Furthermore, a constitutional democracy is a representative democracy in which the government's power is restricted by a constitution. In essence, this is a republic, so for practical purposes, the difference between a republic and a constitutional democracy is often largely one of semantics.
Một nhầm lẫn khác về sự khác biệt giữa hai hình thức của chính quyền này là một sự thực rằng, trong thực tế, có rất nhiều biến thể của mỗi thể chế. Ví dụ, dân chủ đại diện là thể chế trong đó, giống như thể chế cộng hòa, các quan chức được bầu vào bỏ phiếu thay mặt cho người dân trên hầu hết các vấn đề, thay vì tất cả các công dân phải bỏ phiếu về mọi vấn đề. Hơn nữa, một nền dân chủ lập hiến là một nền dân chủ đại diện trong đó quyền lực của chính phủ bị hạn chế bởi hiến pháp. Về bản chất, đây là thể chế cộng hòa, do đó, cho với mục đích thực tế, sự khác biệt giữa thể chế cộng hòa và dân chủ lập hiến phần lớn thường là khác biệt về ngữ nghĩa.

Government by the People

Chính phủ nhân dân
In both types of government, decisions are made by the people or their representatives rather than by a monarch. The head of state, in most cases, is referred to as a president and is elected by the people, directly or indirectly. Government representatives in either type of government also are elected by the people. In a direct democracy, in which people themselves vote on all issues, government officials or representatives merely carry out the will of the majority rather than voting on behalf of the people.

Trong cả hai hình thức chính quyền, các quyết định được thực hiện bởi nhân dân hoặc đại diện của họ chứ không phải bởi một vị vua. Người đứng đầu nhà nước, trong hầu hết các trường hợp, được gọi là tổng thống được nhân dân bầu lên, trực tiếp hoặc gián tiếp. Các đại diện chính quyền trong cả hai loại chính phủ cũng được người dân bầu ra. Trong nền dân chủ trực tiếp, mà người dân tự bỏ phiếu về tất cả các vấn đề, thì các quan chức chính phủ hoặc người đại diện chỉ đơn thuần thực hiện ý muốn của đa số chứ không được bỏ phiếu thay mặt cho người dân.

Protecting Individuals' Rights

Bảo vệ Quyền của cá nhân
A true democracy is rare because of the potential for it to turn into what might be called "mob rule." This occurs when the majority makes decisions that benefit itself at the expense of the minority. For example, a racial, religious or socioeconomic class that consists of more than 50% of the voting population could — theoretically — vote to give itself certain benefits or to oppress or restrict those in the minority. In a true democracy, there is no legal power that protects minorities.

Một nền dân chủ thật sự là rất hiếm vì những tiềm năng khiến cho nó để trở thành cái có thể được gọi là "quy tắc đám đông." Điều này xảy ra khi đa số đưa ra những quyết định có lợi cho đa số mà hy sinh quyền lợi của thiểu số. Ví dụ, một nhóm sắc tộc, tôn giáo, hay kinh tế xã hội, bao gồm hơn 50% dân số cử tri có thể - về mặt lý thuyết - bỏ phiếu cho những lợi ích nào đó của chính nhóm này hoặc để đàn áp hoặc hạn chế những lợi ích của nhóm thiểu số. Trong một nền dân chủ thật sự, không có quyền lực pháp lý để bảo vệ cho thiểu số.

In a republic or a constitutional democracy, however, the charter or constitution typically guarantees certain rights to individuals or minority groups. This prevents those rights from being taken away or infringed upon by the will of the majority. This protection is fundamental to the republican form of government.

Tuy nhiên, trong thể chế cộng hòa hoặc dân chủ lập hiến, hiến chương hoặc hiến pháp thường đảm bảo một số quyền lợi cho cá nhân, hoặc các nhóm thiểu số. Điều này ngăn cản các quyền không bị lấy đi hoặc xâm phạm bởi ý muốn của đa số. Sự bảo vệ này là cơ bản của hình thức chính phủ cộng hòa.
http://www.wisegeek.com/what-is-the-difference-between-a-republic-and-a-democracy.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn