MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 12, 2013

What is corruption? Tham nhũng là gì?
What is corruption?

Tham nhũng là gì?
WISE GEEKThere is an old axiom often applied to those with political ambitions: Power corrupts; absolute power corrupts absolutely. In this case, the term corruption means the abuse of a public office for personal gain or other illegal or immoral benefit. Political corruption is a recognized criminal offense, along with bribery, extortion, and embezzlement – three illegal acts often associated with corruption in office. Some forms of corruption may escape legal notice, such as the hiring of relatives for key positions, but they may not escape the scrutiny of voters on Election Day.

Có một câu châm ngôn cũ thường được áp dụng cho những người có tham vọng chính trị: Quyền lực thường tham nhũng; quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối. Trong trường hợp này, thuật ngữ tham nhũng có nghĩa là sự lạm dụng chức vụ công quyền để phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc lợi ích bất hợp pháp hoặc vô đạo đức khác. Tham nhũng chính trị được coi là  tội hình sự, cùng với hối lộ, tống tiền, và tham ô - ba hành vi phạm pháp thường gắn liền với tham nhũng liên quan chức vụ. Một số hình thức tham nhũng có thể nằm ngoài tầm chú ý của pháp lý, chẳng hạn như việc tuyển người thân vào các vị trí chủ chốt, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự giám sát của cử tri vào ngày bầu cử.

Whenever a person accepts a political appointment or wins election to an office, he or she must take an oath to uphold the public trust. While this may sound noble on paper, enforcement of this oath can prove problematic. Very few political candidates successfully reach office without making a few promises along the way. Many of these campaign promises are harmless, such as sponsoring a bill or lobbying for more funding for schools. Other promises, however, may come closer to crossing an ethical line, such as hiring relatives or awarding government contracts to influential contributors.

Bất cứ khi nào một người chấp nhận một chỉ định chính trị hoặc chiến thắng cuộc bầu cử vào một chức vụ công quyền, người đó phải tuyên thệ để duy trì lòng tin của công chúng. Trong khi điều này ghi trên giấy nghe có vẻ cao quý, thì việc thực thi lời thề này có thể là vấn đề nan giải. Rất ít ứng cử viên chính trị thành công đạt được chức vụ mà không thể hiện một số lời hứa trên đường ra tranh cử. Nhiều lời hứa trong chiến dịch tranh cử là vô hại, chẳng hạn như tài trợ cho một dự luật hoặc vận động hành lang để trợ cấp tài chính cho các trường học. Tuy nhiên, những lời hứa khác, có thể đưa gần hơn đến chỗ vượt qua lằn ranh đạo đức, chẳng hạn như bổ nhiệm người thân hoặc trao các hợp đồng của chính phủ cho những người có đóng góp quan trọng.

Political corruption has been a fact of life for thousands of years, beginning with the first attempts at a democratic form of government in ancient Greece and Rome. Almost all of these countries' political representatives were from the wealthier class, which inevitably led to a division between the influential haves and the virtually powerless have-nots. The seeds of political corruption were planted as soon as the senators and other political leaders realized that power and wealth could be equals. Political corruption often begins with favoritism towards those with wealth and influence.

Tham nhũng chính trị đã là một thực tế của cuộc sống hàng ngàn năm nay, bắt đầu với các nỗ lực đầu tiên ở một hình thức dân chủ của chính phủ Hy Lạp và La Mã cổ đại. Hầu như tất cả các đại diện chính trị của các nước này đều xuất thân từ tầng lớp giàu có, mà chắc chắn dẫn đến sự phân biệt giữa những người giàu có quyền thế và những người bất lực hầu như chẳng có gì. Những hạt giống của tham nhũng chính trị đã được gieo trồng ngay sau khi các thành viên viện nguyên lão và các nhà lãnh đạo chính trị khác nhận ra rằng quyền lực và sự giàu có mới có thể bình đẳng. Tham nhũng chính trị thường bắt đầu với sự thiên vị dành cho những người giàu có và thế lực.

tham nhũng là tội ác

In the modern sense of the term, political corruption is a cancer on the integrity of a governmental body. Very few public officials begin their careers with the intention of becoming corrupt, but some succumb to a sinister form of peer pressure over time. Being placed in a position of significant political power can be overwhelming, and the temptation to bend or break rules for a perceived 'greater good' is always present.

Trong ý nghĩa hiện đại của thuật ngữ này, tham nhũng chính trị là một bệnh ung thư di căn vào sự toàn vẹn cơ thể của Chính phủ. Rất ít công chức bắt đầu sự nghiệp của mình với ý định trở thành tham nhũng, nhưng dần dần phải đầu hàng trước thủ đoạn nham hiểm mà áp lực đồng liêu tạo ra. Được đặt ở một vị trí quyền lực chính trị đáng kể có thể áp đảo được kẻ khác, thì thường phải đối mặt với sự cám dỗ muốn uốn cong hoặc bẻ gãy các quy tắc để nhận được một lợi ích to lớn hơn.

There are a few experienced politicians, however, for whom political corruption is a natural state of being. History is filled with examples of corrupt public officials, such as New York City's Boss Tweed and his political cronies at Tammany Hall during the late 19th century. Charges ranging from bribery and graft to nepotism, racketeering and fraud were all leveled at Tweed's administration, but it was Tweed's skills in political corruption that kept law enforcement at bay for years. A number of judges and law enforcement officers were already on Boss Tweed's secret payroll. Political corruption may always remain a concern for democratic governments, but there are a number of independent checks and balances that can root out corruption before it affects the integrity of the political body as a whole.
Tuy nhiên, có một ít chính trị gia lão luyện, mà với họ tham nhũng chính trị là một lẽ tự nhiên. Lịch sử đầy dẫy những ví dụ về các quan chức công  quyền tham nhũng, chẳng hạn như Boss Tweed của thành phố New York và bè cánh chính trị của y tại Hội trường Tammany hồi cuối thế kỷ 19. Các cáo buộc đủ loại, từ hối lộ và đút lót, gian lận, tới gia đình trị, tống tiền và lừa đảo, tất cả đều nhằm vào chính quyền Tweed, nhưng chính các mánh khóe của Tweed về tham nhũng chính trị đã khiến việc thực thi pháp luật phải bất lực trong nhiều năm. Một số thẩm phán và nhân viên thực thi pháp luật đã nhận tiền bí mật của Boss Tweed. Tham nhũng chính trị có thể vẫn luôn luôn là  một mối quan tâm đối với các chính phủ dân chủ, nhưng một số kiểm soát và cân bằng độc lập có thể nhổ tận gốc nạn tham nhũng trước khi nó ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cả thể chế chính trị

 


cải cách và tham nhũng


http://www.wisegeek.com/what-is-corruption.htm


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn