MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 18, 2013

Power addiction Nghiện Quyền lực

Power addiction

Nghiện Quyền lực
MOST REV. OSCAR V. CRUZ, D.D., JUDICIAL VICAR
MOST REV. OSCAR V. CRUZ, DD, đại diện tư pháp

Saturday, November 26, 2005
Thứ Bảy 26 tháng 11, 2005


There are many kinds of addiction. But all addicts are the same. They are all insatiable, irresponsible and predictable. They always want something more. They do anything to satisfy their craving. They use anybody for their gain. They are all sick.

Có nhiều loại nghiện. Nhưng tất cả những người nghiện đều giống nhau. Họ đều là những người tham lam vô độ, vô trách nhiệm và nhìn họ có thể dự đoán trước được. Họ luôn luôn muốn có một cái gì đó nhiều hơn nữa. Họ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn ham muốn của họ. Họ sử dụng bất cứ ai để đạt được của họ. Tất cả họ là các con bệnh.


Just like drug and gambling addictions, there is also addiction to power. For a power addict, nothing is sacred, nobody is indispensable. Only power matters. Ego and power are glued as one. Dangerous and destructive—this is a power addict. No power is enough. More power is desired.

Cũng giống như nghiện ma túy và cờ bạc, có cả nghiện quyền lực. Đối với một người nghiện quyền lực, không có gì là thiêng liêng, không ai là không thể loại bỏ. Chỉ có quyền lực mới quan trọng. Cái Tôi và quyền lực dính chặt vào nhau như một. Nguy hiểm và phá hoại này chính là bản chất kẻ nghiện quyền lực. Không có quyên uy nào là đủ. Nhiều quyền lực hơn là cái mà họ mong muốn.

Woe to a family, a community, a country under the mercy of a power addict. Life is not respected. Rights are violated. Individuals are made pawns for the addict to become more powerful even, to stay in power longer.
Khốn khổ cho một gia đình, một cộng đồng, một quốc gia theo khi phải sống dưới ách một kẻ nghiện quyền lực. Cuộc sống không được tôn trọng. Các quyền của người dân bị vi phạm. Cá nhân được dùng làm con tốt cho những người nghiện để trở nên hùng mạnh hơn thậm chí, để duy trì quyền lực lâu hơn.

There are power addicts from barangay* to national levels of government. They secure their hold on power by empowering their relatives and supporters, giving favors and making accommodations, buying loyalties and silence. Whoever, whatever, however do not matter provided they keep their power—and usually their wealth as well.
Có những kẻ nghiện quyền lực từ cấp làng xã (barangay*) đến cấp chính phủ quốc gia. Họ đảm bảo việc nắm giữ quyền lực của họ bằng cách trao quyền cho người thân và những người ủng hộ của họ, ban ơn và sắp đặt, mua lòng trung thành và cả sự im lặng. Dùng bất cứ ai, bất cứ điều gì, bất cứ phương cách nào đều không thành vấn đề miễn là họ nắm giữ được quyền lực và thường cả tài sản của họ nữa.

*a unit of administration in Philippine society consisting of from 50 to 100 families under a headman.

*đơn vị hành chính Philippine bao gồm từ 50 đến 100 gia đình dưới quyền một người đứng đầu.
But whatever has a beginning has an end. Power addicts no matter how powerful ultimately become powerless, discarded and dead. And this happens when people have enough of them, kick them out of office, have them jailed, exiled—if not worse.

Nhưng bất cứ điều gì có bắt đầu đều kết thúc. Kẻ nghiện quyền lực cho dù hùng mạnh đến thế nào đi nữa cuối cùng cũng sẽ trở nên bất lực, bị loại bỏ đi và chết. Và điều này xảy ra khi người dân đã chịu đựng họ quá đủ, đá họ ra khỏi chức vụ, tống họ vào tù, cho họ lưu vong nếu không phải là tồi tệ hơn.

This is the standing truth about holders and lovers of power. There is always someone, something, somehow much more powerful than they are. And time always comes when the addiction comes to a stop, and the addict is gone.

Đây là sự thật chắc chắn về kẻ nắm giữsi mê quyền lực. Luôn luôn có một ai đó, một cái gì đó, một cách nào đó mạnh hơn rất nhiều so với bọn nghiện quyền lực. Và luôn luôn xuất hiện những thời điểm cơn nghiện chấm dứt và con nghiện biến mất.
Truth stands out in the long history of humanity. No matter how high addicts become with power, their destiny is only one: down! They never lasted. They never will.

Chân lý luôn luôn nổi bật trong lịch sử lâu dài của nhân loại. Cho dù kẻ nghiện quyền lực giữ vị trí cao mức nào đi nữa, số phận của họ chỉ có một: Rớt xuống! Chúng không bao giờ trường tồn. Sẽ không bao giờ.


In this country, it has always been power addicts who are impediments to progress and development. When will these vain and deluded individuals learn, stop and go on their on? Or would they rather be de-glued from chairs of power, degraded to their faces, shamed for the rest of their mortal lives?

đất nước Philippine này, kẻ nghiện quyền lực luôn luôn là kẻ cản trở sự tiến bộ và phát triển. Khi nào thì những cá nhân vô vọng và tự huyễn này mới chịu hiểu ra, dừng lại và quay đầu? Hay liệu chúng phải  bị lôi ra khỏi chiếc ghế quyền lực đang dính chặt, phỉ nhổ vào mặt, và xấu hổ suốt phần còn lại của cuộc sống chết chóc của chúng?

MOST REV. OSCAR V. CRUZ, D.D., JUDICIAL VICAR • National Tribunal of Appeals (former CBCP-NAMT Office) • CBCP Bldg. 470 Gen. Luna Street, Intramuros, Manila 1002

MOST REV. OSCAR V. CRUZ, DD, đại diện tư pháp • Tòa án phúc thẩm Quốc gia (trước đây là văn phòng CBCP-NAMT) • CBCP Bldg. 470 Đường Đại tướng Lunat, Intramuros, Manila 1002
http://ovc.blogspot.com/2005/11/power-addiction.html


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn