MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 15, 2013

Meteorite explosion over Chelyabinsk injures hundreds Vụ nổ thiên thạch trên bầu trời Chelyabinsk làm bị thương hàng trăm ngườiMeteorite explosion over Chelyabinsk injures hundreds

Vụ nổ thiên thạch trên bầu trời Chelyabinsk làm bị thương hàng trăm người
Howard Amos in Moscow
guardian.co.uk
Friday 15 February 2013 13.28 GMT
Howard Amos in Moscow
guardian.co.uk
Thứ 6 ngày 15 tháng 2, 2013, 13.28 GMT

Almost 500 people hurt as aftershock damages buildings and jammed mobile networks spread panic
Gần 500 người bị thương khi sóng xung kích gây thiệt hại các tòa nhà và mạng lưới điện thoại di động bị nghẽn làm lây lan hoảng loạn

Almost 500 people have been injured after a huge meteorite flared spectacularly in the skies above the Russian city of Chelyabinsk. It broke windows, damaged buildings and caused panic as mobile networks overloaded.

Gần 500 người đã bị thương sau khi một thiên thạch khổng lồ bùng cháy ngoạn mục trên bầu trời thành phố Chelyabinsk của Nga. Nó đã phá vỡ cửa sổ, làm hư hỏng các tòa nhà và gây hoảng loạn khi các mạng di động quá tải.


Videos from the scene at 9:23am local time showed objects plunging through the clear morning sky and erupting into enormous fireballs to the sound of multiple explosions. Long vapour trails were seen hundreds of miles away.

Hình ảnh Video tại hiện trường lúc 9:23 sáng giờ địa phương cho thấy thiên thạch lao qua bầu trời trong vào buổi sáng rõ ràng và cháy thành những quả cầu lửa khổng lồ với những âm thanh của nhiều vụ nổ. Vệt hơi khói vẫn được nhìn thấy ở cách xa hàng trăm dặm."I didn't understand what was going on," said Galina Zaglumyonova, who lives in Chelyabinsk, a city of over a million people to the south of the Ural mountains.

"Tôi không hiểu những gì đang xảy ra", Galina Zaglumyonova, người sống ở Chelyabinsk, một thành phố có hơn một triệu dân ở phía nam của dãy núi Ural.


"There was a big explosion and then a series of little explosions … our first thought was that it was a plane crash," she said. The alarms of all the cars on the street went off after the loud bangs. Shockwaves were felt in buildings.

"Có một tiếng nổ lớn và sau đó một loạt các vụ nổ nhỏ ... Đầu tiên chúng tôi nghĩ của rằng đó là một vụ tai nạn máy bay", cô nói. Còi báo động của tất cả các xe ô tô trên đường phố kêu lên sau khi có vụ nổ lớn. Sóng chấn động được cảm thấy trong các tòa nhà.The Russian Academy of Sciences estimated that the meteorite weighed about 10 tons and entered the Earth's atmosphere at a speed of at least 54,000 kph (33,000 mph), shattering about 30-50km (18-32 miles) above ground.

Viện Hàn lâm khoa học Nga ước tính rằng thiên thạch nặng khoảng 10 tấn và đi vào bầu khí quyển của Trái đất với tốc độ ít nhất là 54.000 km (33.000 mph), cháy vỡ hoàn toàn khi cách mặt đất khoảng 30-50km (18-32 dặm).


Russian officials said that they had already found where the main chunk of the meteorite had fallen, on the outskirts the city.

Các quan chức Nga cho biết họ đã tìm thấy nơi phần chính của thiên thạch đã rơi ở ngoại ô thành phố.
At the last count, 474 people had been injured with over 20 hospitalised, according to Russia's emergency situations ministry. The figure rose throughout the morning and is expected to continue to rise. Many of those who suffered were hit by flying glass, but there were no reports of any deaths or life-threatening injuries.

Theo thống kê gần nhất, 474 người đã bị thương với hơn 20 nhập viện, theo Bộ các tình huống khẩn cấp của Nga. Con số bị thương tăng trong suốt buổi sáng và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng. Nhiều người trong số này bị ảnh hưởng bởi thủy tinh vỡ bay, nhưng không có báo cáo về bất kỳ trường hợp tử vong hoặc chấn thương đe dọa tính mạng nào.


Zaglumyonova told the Guardian that the windows of her balcony were shattered by the explosion, and the clay pots containing plants on her windowsill were broken.

Zaglumyonova nói với Guardian rằng các cửa sổ của ban công nhà bị vỡ bởi vụ nổ, và các chậu sứ trồng cây trên bậu cửa sổ của cô cũng đã bị vỡ.


Mobile networks were down for about two hours after the meteorite plunged to Earth as people attempted to call each other and find out what had happened, she added.

Các mạng di động đã nghẽn khoảng hai giờ sau khi thiên thạch rơi xuống Trái đất khi mọi người tìm cách gọi nhau và tìm hiểu những gì đã xảy ra, cô nói thêm.

The Chelyabinsk authorities said that radiation levels in the region, which has several nuclear power stations, were normal and that evacuations were not underway. But schools and universities were closed, staff sent home early, and heavy damage reported at one zinc factory that suffered broken windows and collapsed walls.

Các nhà chức trách Chelyabinsk nói rằng mức phóng xạ trong khu vực, trong đó có một số nhà máy điện hạt nhân, bình thường và sơ tán không được tiến hành. Nhưng các trường phổ thông và các đại học đã đóng cửa, nhân viên về nhà sớm. Thiệt hại nặng được báo cáo tại một nhà máy sản xuất kẽm nơi có cửa sổ bị phá vỡ và các bức tường sụp đổ.
Rumours swirled in the hours after the incident. The meteorite may have been engaged by local air defence units and blown apart at an altitude of 20km (12.4 miles), according to reports on state-owned TV channel Russia Today. There was no official confirmation of any military action.
Có tin đồn lan đi mấy giờ sau vụ nổ này. Thiên thạch có thể được tác động bởi các đơn vị phòng không địa phương và được đẩy ra xa ở độ cao 20 km (12,4 dặm), theo phóng sự trên kênh truyền hình nhà nước Nga hôm nay. Không có xác nhận chính thức về bất kỳ hành động quân sự nào.The ultranationalist leader of Russia's Liberal Democrat party, Vladimir Zhirinovsky, said that it was not a meteorite shower, but "a test of new American weapons," Interfax reported.
Nhà lãnh đạo dân tộc cực đoan của đảng Dân chủ Tự do Nga, Vladimir Zhirinovsky, nói rằng đó là không phải một trận mưa thiên thạch, nhưng "một thử nghiệm vũ khí mới của Mỹ", Interfax đưa tin.Both the president, Vladimir Putin, and the prime minister, Dmitry Medvedev, were informed about the incident.

Cả hai tổng thống Vladimir Putin, thủ tướng, Dmitry Medvedev, đã được thông báo về vụ việc.

"I hope the consequences will not be serious," Medvedev said at an economic forum in Siberia, Interfax reported. "It's proof that not only are economies vulnerable, but the whole planet."

"Tôi hy vọng hậu quả sẽ không nghiêm trọng", ông Medvedev cho biết tại một diễn đàn kinh tế ở Siberia, Interfax đưa tin. "Đó là bằng chứng cho thấy rằng không những các nền kinh tế, mà toàn bộ hành tinh rất dễ bị tổn thương."
The deputy prime minister, Dmitry Rogozin, Russia's former ambassador to Nato, called for an international initiative to create a warning system for "objects of an alien origin".

Phó Thủ tướng, Dmitry Rogozin, cựu đại sứ Nga của NATO, kêu gọi một sáng kiến quốc tế để tạo ra hệ thống cảnh báo ​​về các vật thể có nguồn gốc ngoài hành tinh ".
Neither the United States nor Russia has the capability to bring down such objects, he added.
Cả Mỹ cũng như Nga đều không có khả năng bắn hạ các thiên thạch như thế đó, ông nói thêm.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/15/hundreds-injured-meteorite-russian-city-chelyabinsk

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn