MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, January 24, 2013

Burma released hundreds of prisoners Miến Điện thả hàng trăm tù nhân
Burma released hundreds of prisoners

Miến Điện thả hàng trăm tù nhân

15 Nov, 2012

15/11/2012

Mr. Obama is expected to continue to urge Burma reform

Burma about to pardon and freed 452 prisoners a few days before the visit of U.S. President Barack Obama, according to officials.


Ông Obama được chờ đợi tiếp tục hối thúc Miến Điện cải cách

Miến Điện sắp ân xá và trả tự do cho 452 tù nhân vài ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama, theo lời giới chức.


State media said the drop phase of this prison, which may include many political prisoners, is to "help promote goodwill and bilateral relations."


Truyền thông nhà nước cho hay đợt thả tù này, trong đó có thể gồm nhiều tù nhân chính trị, là để "giúp thúc đẩy thiện chí và mối quan hệ song phương".

This is the latest in a series of released prisoners under the reform government of President Thein Sein.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các đợt phóng thích tù nhân dưới thời Chính phủ cải cách của Tổng thống Thein Sein.

Obama's trip, the first visit of a U.S. president in office, in order to encourage the government to continue reforms.


Chuyến công du của ông Obama, chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương chức, nhằm khích lệ Chính phủ tiếp tục cải cách.

However, it is still not clear how many political prisoners will be released in this stage. Human rights groups believe that there are still at least 300 political prisoners are in jail.


Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ràng bao nhiêu chính trị phạm sẽ được thả đợt này. Các nhóm nhân quyền tin rằng vẫn còn có ít nhất 300 tù nhân chính trị đang ở ngồi tù.

Still according to state media, some foreign nationals were among those expected to be pardoned.


Vẫn theo truyền thông nhà nước, một số công dân nước ngoài cũng nằm trong số những người dự kiến sẽ được ân xá.

Round of amnesty in September has released more than 500 prisoners, with the opposition saying that at least 58 political prisoners were released.

Đợt ân xá vào tháng Chín đã thả hơn 500 tù nhân, với phe đối lập nói rằng ít nhất trong đó có 58 tù chính trị phạm được trả tự do.


"No achieve"

"Chưa đạt mục tiêu"

With nominally civilian government led by President Thein Sein carried out a series of reforms since the end of the military regime in the elections on May 11/2010.

Chính phủ với danh nghĩa là dân sự do Tổng thống Thein Sein lãnh đạo đã tiến hành một loạt các cải cách kể từ khi kết thúc chế độ quân sự trong các cuộc bầu cử vào tháng 11/2010.

Reforms including the release of hundreds of prisoners, including many political prisoners and application of freedom of the press. In response, Western sanctions against Burma have been relaxed.


Các cải cách bao gồm thả hàng trăm tù nhân, trong đó có nhiều chính trị phạm và áp dụng tự do báo chí. Đáp lại, lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Miến Điện đã được nới lỏng.


Alliance for Democracy Party (NLD) opposition of Aung San Suu Kyi returned to participate in the political process after boycotting the November / 2010 and won overwhelmingly in parliamentary elections supplements earlier this year.


Đảng Liên minh vì Dân Chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi trở lại tham gia tiến trình chính trị sau khi đã tẩy chay vào tháng 11/2010 và đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử nghị viện bổ sung hồi đầu năm nay.

However, according to the BBC correspondent Jonathan Head in Bangkok, critics are questioning Obama's decision to choose Burma as one of the first destinations after re-election, saying it is too early " to award "for the reform of government which just started.

Tuy nhiên, theo phóng viên Jonathan Head của BBC tại Bangkok, giới chỉ trích đang đặt câu hỏi về quyết định của ông Obama chọn Miến Điện làm một trong các điểm đến đầu tiên sau khi tái đắc cử và nói rằng hãy còn quá sớm “để trao phần thưởng” cho các cải cách của Chính phủ vốn chỉ mới bắt đầu.


Phóng viên của chúng tôi cho biết thêm, giới chỉ trích cho rằng những lời hứa lặp đi lặp lại của ông Thein Sein rằng ông sẽ cam kết với con đường cải cách sẽ chỉ đáng tin khi tất cả các chính trị phạm được trả tự do.

Our correspondent adds that critics say repeated promises of Thein Sein that he will commit to the path of reform will be reliable only when all political prisoners freed .

Thêm hàng chục người đã bị giam giữ trong năm nay trong các cuộc biểu tình khác nhau, và quân đội Miến Điện vẫn còn triển khai các chiến dịch thảo phạt ở khu vực biên giới nhắm vào các phần tử nổi dậy là người dân tộc, vẫn theo Jonathan Head.

Add dozens of people have been detained this year in various demonstrations, and the Burmese army is still deployed Crusade campaign in border areas to target insurgents from ethnic, still in Jonathan Head.


Ngay trong chuyến thăm của lãnh tụ đối lập Miến Điện tới Ấn Độ tuần này, bà Suu Kyi lên tiếng tỏ ‎ý thận trọng về quá trình cải cách, nói rằng Miến Điện “vẫn chưa đạt được mục tiêu của nền dân chủ ".

Even during the visit of the Burmese opposition leader to India this week, Suu Kyi spoke expressed caution about the reform process, saying that Burma "has not achieved the goal of democracy."
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn