MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 7, 2012

Watch China's actions, not words Đừng nghe những gì Trung Quốc nói, hãy nhìn những gì Trung Quốc làm
Watch China's actions, not words
Đừng nghe những gì Trung Quốc nói, hãy nhìn những gì Trung Quốc làm

WikiLeaks cable
WikiLeaks cable

By Jojo Malig, ABS-CBNnews.com
Jojo Malig, ABS-CBNnews.com

07/05/2012
07/05/2012


MANILA, Philippines - China's fire and brimstone rhetorics against other countries are aimed at pleasing its citizens and are not necessarily meant to threaten its neighbors, according a confidential US embassy memo published by anti-secrecy group WikiLeaks.

MANILA, Philippines – Những lời lẽ hùng hổ của Trung Quốc chống lại các nước khác nhằm mục đích làm hài lòng các công dân của họ, không nhất thiết mang ý nghĩa đe dọa các nước láng giềng, theo bản ghi nhớ bí mật của Đại Sứ quán Mỹ được WikiLeaks, một nhóm chống lại các bí mật, đã công bố.


Cable 10BEIJING383, which was sent on February 12, 2010 by the US Embassy in Beijing to the US State Department, discussed complaints of foreign diplomats regarding China's "muscle-flexing, triumphalism, and assertiveness in its diplomacy."


Bức điện tín có tên 10BEIJING383, ngày 12 tháng 2 năm 2010, được Đại Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ thảo luận về những lời than phiền của các nhà ngoại giao nước ngoài về việc Trung Quốc “phô trương sức mạnh, hân hoan chiến thắng, và sự quyết đoán trong chính sách ngoại giao của họ”.


The cable written by U.S. Ambassador to China Jon Huntsman, Jr.  said China was "making no friends" with its "pugnacious" and rude  attitude toward British and French envoys during a summit between Chinese and European leaders.


Bức điện tín này do Đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc, Jon Huntsman Jr. viết, nói rằng Trung Quốc “không có bạn bè”, với thái độ “hay gây gổ” và thô lỗ của họ đối với các phái viên của Anh và Pháp trong một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và châu Âu.

The memo also mentioned the extreme patriotism in the form of aggressive foreign policy being espoused by Communist Party-affiliated tabloid, the Global Times (Huanqiu Shibao).


Bản ghi nhớ cũng đề cập đến chủ nghĩa yêu nước cực đoan qua chính sách đối ngoại hiếu chiến, được tán thành bởi tờ báo của Đảng Cộng sản, Hoàn Cầu Thời báo (Huanqiu Shibao).


Huntsman, however, said that a Global Times senior official, whose name has been redacted in the WikiLeaks-published document, told a US embassy political officer that China and state media's attitude on foreign policy matters are "designed to play to Chinese public opinion" and do not reflect Beijing real intentions.


Tuy nhiên, ông Huntsman nói rằng, một viên chức lâu năm ở Hoàn Cầu Thời báo, tên của người này không được nêu trong tài liệu WikiLeaks đăng tải, nói với một viên chức chính trị của Đại Sứ quán Mỹ, rằng Trung Quốc và thái độ của truyền thông nhà nước về các vấn đề chính sách đối ngoại được “thiết kế để phục vụ ý kiến công chúng Trung Quốc” và không phản ánh các ý định thực sự của Bắc Kinh.


"[The Global Times] contact advised that foreign observers should not take Chinese rhetorical strutting too seriously, as 'actions speak louder than words,'" the US ambassador said.


Đại sứ Mỹ cho biết: “Người liên lạc ở [Hoàn Cầu Thời báo] nói rằng, các quan sát viên nước ngoài không nên xem những lời nói hùng hổ của Trung Quốc là nghiêm trọng, khi ‘hành động có tác dụng nhiều hơn lời nói’.”


"Watch China's actions, not words," Huntsman stressed in his memo.


Ông Huntsman nhấn mạnh trong bản ghi nhớ: “Hãy xem hành động của Trung Quốc, chứ không phải những lời nói“.


"The Chinese government had a clear vision of China´s interests, [the Global Times senior media source] said, and it was most important to maintain a 'favorable foreign policy environment' for the government to pursue pressing economic and social development goals at home," he said.


Ông nói: “Chính phủ Trung Quốc có một tầm nhìn rõ ràng về lợi ích của Trung Quốc, [nguồn tin từ viên chức làm việc lâu năm cho Hoàn Cầu Thời báo] nói, và quan trọng nhất là duy trì một ‘môi trường chính sách đối ngoại thuận lợi để chính phủ theo đuổi các mục tiêu cấp bách về phát triển kinh tế và xã hội ở trong nước“.


"Quoting a Chinese phrase used to describe Deng Xiaoping´s strategy for mollifying ideological Communists with socialist rhetoric while pursuing capitalist economic reforms, [the Global Times senior media source] said we should expect China... to 'put on the left turn signal in order to turn right," he added.


Ông nói thêm: “Trích dẫn một cụm từ tiếng Trung được sử dụng để mô tả chiến lược của Đặng Tiểu Bình, xoa dịu ý thức hệ cộng sản với chủ nghĩa xã hội, trong khi theo đuổi cải cách kinh tế tư bản chủ nghĩa [nguồn tin từ viên chức làm việc lâu năm cho Hoàn Cầu Thời báo] nói rằng, chúng ta nên đoán trước là Trung Quốc … bật đèn tín hiệu rẽ trái để rẽ phải“.


The Chinese Foreign Ministry, backed up by Chinese media led by the Global Times and the Communist Party's official newspaper, the People's Daily, have been waging a war of words with the Philippines and Vietnam over the territorial claims in the West Philippine Sea.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được truyền thông Trung Quốc ủng hộ, dẫn đầu là Hoàn Cầu Thời báo và Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản, đã tiến hành cuộc chiến tranh bằng ngôn từ với Philippines và Việt Nam trong các tuyên bố lãnh thổ trên vùng biển Tây Philippines (ND: tức biển Đông).

The latest vitriol from China involves a US offer to the Philippines on reconnaissance aircraft being deployed to the Spratlys and Scarborough.


Một bài đã kích mới nhất từ Trung Quốc liên quan đến đề nghị của Hoa Kỳ muốn giúp đỡ Philippines triển khai máy bay trinh sát tới quần đảo Trường Sa và Scarborough.


The reconnaissance aircraft proposal being considered by Manila has triggered a slew of fiery comments from the Chinese media.


Đề nghị đưa máy bay trinh sát được Manila cân nhắc đã gây ra hàng loạt ý kiến nảy lửa từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc.


This has prompted Malacañang to issue a response to state-owned Chinese media.


Điều này đã thúc đẩy Malacañang (Phủ Tổng thống Philippines) đưa ra phản ứng đáp trả lại truyền thông của chính phủ Trung Quốc.


“Can I say to the Chinese, ‘Xiao xin yi dian’ (Be a little careful). Be a little careful about your statements,” Presidential spokesperson Edwin Lacierda said in a press conference on Wednesday.


Edwin Lacierda, người phát ngôn của Tổng thống nói trong một buổi họp báo hôm thứ tư: “Tôi có thể nói với người Trung Quốc, Xiao xin yi dian “(Hãy cẩn thận một chút). Hãy cẩn thận về các tuyên bố của quý vị“.


Playing up to local readers

While Chinese diplomats have been careful with their choice of words with regard to the Spratlys and Scarborough, Chinese state media companies have been espousing aggressive moves to end the dispute.


Tâng bốc các độc giả trong nước

Trong khi các nhà ngoại giao Trung Quốc cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ khi nói tới quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough, các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc đã và đang tán thành các hành động hiếu chiến để chấm dứt tranh chấp.


On Wednesday, the Global Times published an opinion piece stating that "the Philippines and Vietnam deserve to be punished" for insisting ownership of the Spratlys and Scarborough Shoal.


Hôm thứ tư, tờ Hoàn Cầu Thời báo, đã đăng tải một bài trong mục ‘quan điểm’, nêu rõ rằng “Philippines và Việt Nam đáng bị trừng phạt” để khẳng định quyền sở hữu về quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough.


"If they go to extremes in their provocations against China, it is likely that they will finally be punished through means including military strikes," the newspaper said.


“Nếu họ đi quá giới hạn qua các hành động khiêu khích chống lại Trung Quốc, có khả năng cuối cùng họ sẽ bị trừng phạt thông qua các biện pháp bao gồm các cuộc tấn công quân sự“, bài báo cho biết.

"However, China definitely will be very cautious in making such decisions," it added.


Bài báo cho biết thêm: “Tuy nhiên, chắc chắn Trung Quốc sẽ rất thận trọng trong việc đưa ra các quyết định như thế“.


"The Philippines and Vietnam are obviously disturbing China. They are not part of China's international political ambitions, but China must not let their disturbance go unchecked," it said.


Bài báo viết: “Philippines và Việt Nam rõ ràng quấy rối Trung Quốc. Hai nước không phải là một phần của tham vọng chính trị quốc tế của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không để sự quấy rối của họ bị mất kiểm soát“.


"The right policy might be to tell them our bottom line and avoid a war of words with them, but teach them an unforgettable lesson when it is time to hit back," said the opinion piece, which did not have a byline.


“Chính sách kịp thời có thể dùng để nói với họ về sức chịu đựng cuối cùng của chúng ta và tránh cuộc chiến bằng lời với họ, mà hãy dạy cho họ một bài học khó quên, khi đến thời điểm đánh lại họ“, bài báo đăng trên mục ‘quan điểm’ đó cho biết, nhưng không ghi tên tác giả.


"The world has entered a stage in which small countries can make trouble for big powers. If these island disputes had happened in imperial times, they would have been handled in a much easier way. China may have many ways to teach the Philippines a lesson, but we must not easily use them," the opinion piece added.


Bài báo viết thêm: “Thế giới đã bước vào giai đoạn mà các nước nhỏ có thể gây rắc rối cho các cường quốc lớn. Nếu chuyện tranh chấp các hòn đảo này xảy ra vào thời đế quốc, thì đã được xử lý dễ dàng hơn nhiều. Trung Quốc có thể có nhiều cách để dạy cho Philippines một bài học, nhưng chúng ta không nên sử dụng một cách dễ dàng“.


"This does not mean China is showing weakness," it added.


“Điều này không có nghĩa là Trung Quốc đang thể hiện sự yếu đuối“.


A careful reading of the strongly-worded article may indicate that it is meant to be read by a nationalist local audience.

Đọc kỹ bài báo này với những lời lẽ mạnh mẽ, có thể chỉ ra rằng nó được nhắm tới các độc giả theo chủ nghĩa dân tộc trong nước.


'To sell more newspapers'

The US embassy cable published by WikiLeaks mentioned a protected source at the Institute of American Studies at the Chinese Academy of Social Sciences who "was withering in her criticism of populist/nationalistic media that exaggerated China´s strength and influence in the world."

‘Để bán báo chạy hơn’

Bức điện tín từ Đại Sứ quán Mỹ do WikiLeaks công bố đã đề cập đến một nguồn tin được bảo vệ ở Viện Nghiên cứu Mỹ, thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, người này thể hiện sự “khinh miệt qua những lời chỉ trích của bà về truyền thông nước này theo chủ nghĩa dân túy / chủ nghĩa dân tộc, phóng đại sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới”.
"Specifically citing the Global Times (Huanqiu Shibao, Chinese edition), she told PolOff [Political Office] February 3 that the media was 'deliberately misleading the public to sell more newspapers.' She said that the Global Times and similar publications were guilty of 'ultra-nationalism' and 'overstating Chinese capabilities,'" US Ambassador Huntsman said.


Đại sứ Huntsman nói: “Đặc biệt, trích dẫn từ Hoàn Cầu Thời báo (Huanqiu Shibao, phiên bản Trung Quốc), bà nói với PolOff [Văn phòng Chính trị] hôm 3 tháng 2 rằng, truyền thông ‘cố ý gây hiểu lầm cho công chúng để báo bán chạy hơn’. Bà nói rằng, Hoàn Cần Thời báo và các ấn phẩm tương tự đã phạm tội ‘siêu chủ nghĩa dân tộc’ và ‘phóng đại khả năng của Trung Quốc’.”


"The 'powerful China' theme, she said, was dangerous and wrong," he added. "These newspapers, and the people, need to sober up a bit and realize the reality of China's position."


Ông [Huntsman] nói thêm: “Bà nói rằng, chủ đề ‘Trung Quốc hùng mạnh’, là nguy hiểm và sai lầm. Những tờ báo này, và những người [có liên quan], cần phải tỉnh táo một chút và nhận ra thực tế vị trí của Trung Quốc“.


"Simplistic nationalism in the press made it very hard for China to show the necessary flexibility and creativity in its foreign affairs," the cable said.


Bức điện tín cho biết: “Chủ nghĩa dân tộc thái quá trên báo chí đã làm cho Trung Quốc rất khó khăn để thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo cần thiết trong các vấn đề đối ngoại của họ“.


Another academic, whose identity was also withheld in the redacted cable, said the Global Times' "hawkish" editorial slant is "consistent with the demands of the readers and normal for a market-driven newspaper."


Một học giả khác cũng được nhắc tới trong bức điện tín nhưng giấu tên, nói rằng Hoàn Cầu Thời báo có quan điểm nghiêng về phía “diều hâu”, “phù hợp với nhu cầu độc giả và bình thường đối với một tờ báo định hướng thị trường”.


The Global Times senior official who talked to a US embassy political officer admitted that while the government and the Communist Party influenced what got reported in the Chinese media, his tabloid "must reflect public opinion to make money."

Viên chức lâu năm ở Hoàn Cầu Thời báo, người đã nói chuyện với một sĩ quan chính trị ở Đại Sứ quán Hoa Kỳ, thừa nhận rằng, trong khi chính phủ và Đảng Cộng sản ảnh hưởng đến những điều mà các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, tờ báo của ông “phải phản ánh ý kiến công chúng để kiếm tiền”.
Translated by Dương Lệ Chi


http://www.abs-cbnnews.com/-depth/07/04/12/wikileaks-cable-watch-chinas-actions-not-words

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn