MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 13, 2012

Nationalism Looms Over South China Sea Disputes Chủ nghĩa dân tộc bùng phát trong tranh chấp Biển Đông
Nationalism Looms Over South China Sea Disputes
Chủ nghĩa dân tộc bùng phát trong tranh chấp Biển Đông

Richard Colapinto, July 12, 2012
Richard Colapinto, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Secretary of State Hillary Clinton delivers remarks at a ministerial meeting of ASEAN nations and the United States in Phnom Penh, Cambodia, July 11

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã phát biểu tại một cuộc họp bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN và Hoa Kỳ ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 11 tháng 7

The annual ministerial meeting of the ASEAN Regional Forum in Phnom Penh, Cambodia this week hosts a myriad economic and trade discussions but the real focus is on the growing security concerns in the South China Sea amid the backdrop of an increasingly testy relationship between China and the United States.

Cuộc họp bộ trưởng thường niên của Diễn đàn Khu vực ASEAN tại Phnom Penh, Cam-pu-chia tuần này tổ chức rất nhiều cuộc thảo luận về kinh tế và thương mại nhưng tập trung thực sự là mối quan tâm an ninh ngày càng tăng trong vùng biển Nam Trung Hoa trong bối cảnh của mối quan hệ ngày càng khó chịu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.


Officials in the region must figure out how to put the nationalist genie back in the bottle regarding the South China Sea disputes because it is preventing cooler heads from prevailing in resolving it.


Các quan chức trong khu vực phải tìm ra cách làm thế nào để đưa các kìm hãm bớt tinh thần dân tộc trong khi xem xét tranh chấp Biển Đông bởi vì nó được ngăn cản những cái đầu lạnh trổi lên trong việc giải quyết vấn đề.


A binding agreement governing conduct in the sea would be considered a very positive development but that will likely prove too difficult to achieve given the current climate and the emotions surrounding the issue.


Một thỏa thuận ràng buộc chi phối ứng xử trên biển sẽ được coi là một phát triển rất tích cực nhưng điều đó có thể sẽ chứng minh rằng thật quá khó khăn để đạt được với tình thế hiện tại và những cảm xúc xung quanh vấn đề này.


Indeed, on the eve of the meetings, officials from the Association of Southeast Asian Nations convened and were said to be close to reaching an agreement with China on a “code of conduct” aimed at preventing disputes from escalating into conflict.


Thật vậy, vào đêm trước của cuộc họp, các quan chức từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhóm họp và được cho là gần đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc về một "quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn tranh chấp leo thang thành xung đột.


While the Chinese foreign ministry said that it was ready to discuss a code of conduct, it stressed that it views such an agreement not aimed at resolving the disputes but as a means to building “mutual trust and cooperation.” As such, any hopes for an agreement resolving the disputes or ratcheting down tensions should be tempered.


Trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ đã sẵn sàng để thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử, họ nhấn mạnh rằng nó xem như một thỏa thuận không nhằm mục đích giải quyết các tranh chấp, nhưng như là một phương tiện để xây dựng "sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác." Do đó, bất kỳ hy vọng nào về một thỏa thuận để giải quyết tranh chấp hoặc giảm bớt căng thẳng đều đã bị phá hỏng.


China is commonly blamed for fueling anger with its heavy handed approach to the issue but many regional governments are fanning the flames of nationalism.


Trung Quốc thường được đổ lỗi về việc thúc đẩy sự giận dữ với cách tiếp cận nặng tay của họ đối với vấn đề này, nhưng nhiều chính phủ trong khu vực đang thổi bùng ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc.


In Hanoi, there were unprecedented anti-China demonstrations last Sunday over the Spratly and Paracel Islands, which is very rare in Vietnam. In Beijing, in a seemingly regular occurrence, angry crowds assemble outside foreign embassies whenever disputes flare up over the South China Sea. While in May, protests in the Philippines related to the Scarborough Shoal row were widespread.


Tại Hà Nội, đã có cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm chủ nhật tuần trước về quầng đảo Trường Sa và Hoàng Sa, mà vốn rất hiếm ở Việt Nam. Tại Bắc Kinh, với một sự xuất hiện dường như thường xuyên, đám đông giận dữ tập trung bên ngoài đại sứ quán nước ngoài bất cứ khi nào tranh chấp bùng lên trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Trong khi vào tháng năm, các cuộc biểu tình ở Philippines liên quan đến bãi Scarborough lan truyền rộng rãi.


China has fed into regional fears and provided nationalists in other countries plenty to fret about though. Last month, its defense ministry announced that it would be deploying combat ready patrols in the waters around the disputed islands in the waters and then appointed a known hawkish commander to lead the fleet.

Trung Quốc đã đưa vào khu vực sự lo ngại và khiến cho những người dân tộc chủ nghĩa ở các nước khác có rất nhiều thứ để băn khoăn. Tháng trước, Bộ Quốc phòng TQ đã thông báo rằng bộ sẽ triển khai tuần tra sẵn sàng chiến đấu trong các vùng biển quanh các đảo tranh chấp ở các vùng biển và sau đó bổ nhiệm một chỉ huy nổi tiếng diều hâu lãnh đạo đội này.


On the same day that Vietnam’s National Assembly reaffirmed its claim to the Spratly and Paracel Islands, China upgraded the status of Sansha to a prefecture level city, something vehemently opposed to by Vietnam and the Philippines. A Chinese official explained that the move will help China strengthen its claims over the entire sea.

Cùng ngày, Quốc hội Việt Nam tái khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, Trung Quốc nâng cấp tình trạng của Tam Sa lên  thành phố cấp tỉnh, điều này khiến Việt Nam và Philippines kịch liệt phản đối. Một quan chức Trung Quốc giải thích rằng hành động này sẽ giúp Trung Quốc củng cố tuyên bố của mình trên toàn bộ biển Đông.

The competing claims are made even more complicated because there are believed to be vast oil deposits in the area. The United States Energy Information Agency estimates the reserves to worth up to 213 billion barrels. If true, that would be more oil than everywhere except in Saudi Arabia and Venezuela.


Những tuyên bố chủ quyền tranh chấp thậm chí được làm cho phức tạp hơn bởi vì người ta cho là có mỏ dầu lớn trong khu vực. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ ước tính trữ lượng lên đến 213 tỷ thùng. Nếu đúng, thì vùng này sẽ có nhiều dầu hơn bất nơi đâu ngoại trừ ở Saudi Arabia và Venezuela.

China’s next generation of leadership, taking office between this year and next, will have difficulty settling the disputes. They need to avoid appearing weak and relinquishing sovereignty in the sea after the government previously claimed the entire sea as its domain. It would also be risky for the incoming leaders, during a year of transition, to even negotiate such a hot button issue.


Thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Trung Quốc, sẽ nhậm chức giữa năm nay và sang năm, sẽ có khó khăn trong việc giải quyết các tranh chấp. Họ cần phải tránh tỏ ra yếu mềm và từ bỏ chủ quyền trên biển sau khi chính phủ trước đó tuyên bố toàn bộ biển là thuộc phạm vi chủ quyền của họ. Nó cũng sẽ là nguy hiểm cho các nhà lãnh đạo sắp tới, trong năm chuyển tiếp, đàm phán, ngay cả khi đàm phán một vấn đề nóng hổi như thế.


Finally, it would be constitute a change in Chinese policy to endorse a multilateral framework for resolving the competing claims in the sea since it has historically preferred a bilateral setting for negotiations due in part from the leverage it has over smaller neighbors.

Cuối cùng, sẽ cấu thành một sự thay đổi trong chính sách Trung Quốc để chứng thực một khuôn khổ đa phương nhằm giải quyết các yêu sách chủ quyền tranh chấp trên bởi vì nước này từ trước đến nay về mặt lịch sử vốn ưa thích một thiết lập song phương cho các cuộc đàm phán một phần do ưu thế của nó đối với các nước láng giềng nhỏ hơn.


In light of the announced Asian “pivot” in 2011 by the Obama Administration, Sino-American relations have also come under pressure, causing allied Asian nations to be increasingly concerned that the rebalancing policy has been too focused on the military while ignoring economic issues. As such, the United States have begun to talk up and focus on political and economic reforms in the region.

Do ảnh hưởng của "trục châu Á" công bố vào năm 2011 bởi chính quyền Obama, quan hệ Trung-Mỹ cũng chịu áp lực, khiến quốc gia đồng minh châu Á ngày càng lo ngại rằng chính sách tái cân bằng đã quá tập trung vào quân đội trong khi bỏ qua các vấn đề kinh tế. Như vậy, Hoa Kỳ đã bắt đầu nói chuyện và tập trung vào cải cách chính trị và kinh tế trong khu vực.


Secretary of State Hilary Clinton, in Mongolia earlier this week at an international forum on democracy, while not mentioning China specifically, made a point of emphasizing the importance of political reforms in order for economic growth to be sustainable over the long term.

Vào đầu tuần này, ngoại trưởng Hillary Clinton, tại một diễn đàn quốc tế về dân chủ ở Mông Cổ, trong khi không đề cập đến Trung Quốc cụ thể, thực hiện một điểm nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách chính trị để cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn.


American support of the Trans Pacific Partnership, which seeks to address issues like intellectual property rights, the role of state owned enterprises and environmental concerns, has for the most part not been at the forefront of trade agreements involving China however.

Tuy nhiên, hỗ trợ của Mỹ về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, mà vốn tìm cách giải quyết các vấn đề như quyền, sở hữu trí tuệ, vai trò của các doanh nghiệp nhà nước và các vấn đề môi trường, phần lớn không mở đường cho các hiệp định thương mại liên quan đến Trung Quốc.


China, as the region’s major economy and biggest trade partner to most Southeast Asian nations, looms over these regional meetings both as the driver of economic growth and a source of worry for the coming years.


Trung Quốc, nền kinh tế lớn của khu vực và đối tác thương mại lớn nhất đối với hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, đã phủ bóng lên các cuộc họp khu vực này vừa như người lèo lái tăng trưởng kinh tế và là một nguồn lo lắng cho những năm tới.


Southeast Asian nations do not want to be put into a position of having to choose between China and the United States and therefore are in a delicate balancing act. They see relations with both powers as vital for their continued economic growth and for peace in East Asia.

Các quốc gia Đông Nam Á không muốn được đặt vào một vị trí phải chọn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và do đó đang ở trong một hành động cân bằng tinh tế. Họ thấy mối quan hệ với cả hai siêu cường đều quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của họ tiếp tục và cho hòa bình ở Đông Á.

Importantly, the two greater powers also see cordial relations as in their interests. The problem is that events involving nationalism have a tendency to ratchet out of control no matter how much the political leaders would like to see it differently.

Điều quan trọng là, cả hai cường quốc cũng thấy mối quan hệ thân mật nằm trong lợi ích của họ. Vấn đề là các sự kiện liên quan đến chủ nghĩa dân tộc có một xu hướng vượt quá tầm kiểm soát bất luận các nhà lãnh đạo chính trị muốn nhìn thấy nó khác nhau thế nào đi nữa.Richard Colapinto writes about Japanese economics, politics and foreign affairs. He has eleven years' experience on Wall Street as a hedge fund trader and a Master's degree from New York University in international relations where he focused on East Asia. He is also a contributing analyst for the geostrategic consultancy firm Wikistrat.


Richard Colapinto viết kinh tế, chính trị và ngoại giao Nhật Bản. Ông có 11 năm kinh nghiệm trên phố Wall như là một nhà kinh doanh quỹ phòng hộ và bằng thạc sĩ từ Đại học New York trong quan hệ quốc tế, nơi ông tập trung vào khu vực Đông Á. Ông cũng là một nhà phân tích đóng góp cho công ty tư vấn địa chiến lược Wikistrat.http://atlanticsentinel.com/2012/07/nationalism-looms-over-south-china-sea-disputes/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn