MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 14, 2012

Here is the first man to be cured of HIV- AIDS Đây là người đàn ông đầu tiên được chữa khỏi HIV-AIDS
Here is the first man to be cured of HIV- AIDS

Đây là người đàn ông đầu tiên được chữa khỏi HIV-AIDS

Wed 25 May, 2011

Wed 25/5/2011


Timothy Ray Brown, 45, from San Francisco Bay Area, is in the news – as the first man cured of HIV- AIDS. “I think so,” he calmly tells his interviewers who ask if he actually is cured.

Timothy Ray Brown, 45 tuổi, từ  San Francisco Bay, đang là nhân vật thời sự với tu cách là người đàn ông đầu tiên được chữa trị khỏi HIV-AIDS. "Tôi nghĩ như vậy", ông bình tĩnh nói với người những người phỏng vấn hỏi nếu ông có phải ông thực sự được chữa khỏi hay không.

Brown has been facing cameras, gun mikes and diagnostic kits ever since the publication of a research paper on his unique case in the journal Blood in December 2010.

Brown đã phải đối mặt với máy ảnh, micro và các bộ dụng cụ chẩn đoán kể từ khi một bài nghiên cứu về trường hợp độc nhất của ông được công bố trên tạp chí Huyết học số ra tháng 12 năm 2010.


The researchers led by Kristina Allers and Gero Hutter at Charite University Medicine Berlin documented what can be dubbed as a miracle.

Các nhà nghiên cứu do Kristina Allers và Gero Hutter tại Đại học Y khoa Berlin Charite đứng đầu đã  tổng kết thành tư liệu cái có thể được mệnh danh là một phép lạ.

The successful reconstitution of a set of white blood cells that the HIV eats up in Brown’s body is a “very rare” occurrence, they noted.

Hoàn nguyên thành công một tập hợp các bạch cầu mà HIV đã ăn hết trong cơ thể của Brown là một sự kiện rất hiếm ", các nhà nghiên cứu lưu ý.

Brown, who was tested HIV back in 1995 in Germany, was later diagnosed with another disease — leukaemia or blood cancer that involves an abnormal increase in white blood cell.


Brown, người đã được xét nghiệm HIV vào năm 1995 tại Đức, sau đó được chẩn đoán mắc một căn bệnh ung thư máu hay bệnh bạch cầu liên quan đến sự gia tăng bất thường về tế bào máu trắng.

He was treated with bone marrow stem cell transplant — a cure for blood cancer. The stem cells came from a donor with a rare gene mutation that involves immunity to HIV — again a rare occurrence.


Ông được điều trị bằng cấy ghép tế bào gốc tủy xương để điều trị bệnh ung thư máu. Các tế bào gốc từ một người hiến tặng có một đột biến gen hiếm gặp liên quan đến miễn dịch đối với HIV - một lần nữa đây là một sự kiện hiếm hoi.

The mechanism involved special white blood cells called CD4+ helper T cells.  When a dangerous material like a bacterium or a virus is detected in the body, immune cells immediately stimulate these special cells.
Cơ chế liên quan đến các tế bào bạch cầu đặc biệt được gọi là tế bào T trọ giúp CD4 +. Khi một dị vật nguy hiểm như một loại vi khuẩn hay vi rút được phát hiện trong cơ thể, các tế bào miễn dịch ngay lập tức kích thích các tế bào đặc biệt này.

The helper T cells further activate and direct other immune cells to fight the disease. HIV specifically attacks helper T cells, making the body unable to launch a counter offensive against invaders.

Các tế bào T trợ giúp cũng kích hoạt và hướng dẫn các tế bào miễn dịch khác chống lại bệnh tật. HIV đặc biệt tấn công các tế bào T trợ giúp, làm cho cơ thể không thể phát động một cuộc phản công chống lại kẻ xâm lược.

Hence, AIDS patients suffer from other lethal infections. The researchers in Berlin showed that after stem cell therapy Brown’s body had reconstitution of CD4+ T cells at a systemic level and specifically in his gut mucosal immune system.

Do đó, bệnh nhân AIDS phải chịu các nhiễm trùng khác gây chết người. Các nhà nghiên cứu tại Berlin cho thấy rằng sau trị liệu tế bào gốc, cơ thể Brown đã phục hồi tế bào T CD4 + ở mức độ hệ thống và đặc biệt là trong hệ thống miễn dịch niêm mạc ruột của ông.

“While the patient remains without any sign of HIV infection,” they wrote. Brown has quit taking his HIV medication. The secret is that if the white cells could be manipulated to a state in which they are no longer infected or infectable by HIV that would mean a functional cure.


"Trong khi bệnh nhân không còn có bất kỳ dấu hiệu nào của nhiễm HIV," các nhà nghiên cứu viết. Brown đã ngừng dùng thuốc HIV. Điều bí ẩn là nếu các tế bào bạch cầu có thể được tác động tới một trạng thái trong đó chúng không còn bị nhiễm hoặc không thể bị nhiễm HIV, điều đó có nghĩa đây là một điều trị chức năng.


Researchers, however, have warned that though the study offers promise, it is not a surefire cure from the dreaded disease — transplants are risky, and this involved a very rare transplant. Brown is a rather lucky man. He said in a recent interview that appeared in the San Francisco media about his cure: “It makes me very happy — very, very happy.”

Tuy nhiên, Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng mặc dù nghiên cứu này cung cấp một sự hứa hẹn, nó không phải là một trị liệu chắc chắn khỏi căn bệnh đáng sợ này – cấy ghép là nguy hiểm, và điều này kéo theo một cấy ghép rất hiếm. Brown là một người may mắn. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây được phát trên các phương tiện truyền thông San Francisco về việc chữa khỏi bệnh của mình: "Nó làm cho tôi rất hạnh phúc, rất hạnh phúc."http://in.news.yahoo.com/here-is-the-first-man-to-be-cured-of-hiv--aids-.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn