MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, June 12, 2012

Vietnam's Gold Habit Weighs Down Dong Thói quen sắm vàng của Việt Nam kéo tiền đồng đi xuốngVietnam's Gold Habit Weighs Down Dong
Thói quen sắm vàng của Việt Nam kéo tiền đồng đi xuống

Tim Johnson,  Financial Times
Tim Johnson,  Financial Times


"Per income dollar, Vietnamese consume more gold than anyone else on earth."

Tính theo mỗi đô la thu nhập, Việt Nam tiêu thụ vàng nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên trái đất.
Buying 500 Vietnamese taels of gold, a large but not exceptional purchase equivalent to a little under 19 kg., takes more than 2.5 times that weight in local bank notes.

Khi mua 500 lượng vàng Việt Nam, tuy là một số lượng lớn nhưng không bất thường tương đương dưới 19 ký lô, nhưng số tiền đồng dùng để trả cũng nặng gấp 2,5 lần.


For purchases of that size, Hanoi Gold Dealer Bao Tin Minh Chau offers complimentary armored car service and home deliveries.


Với những thương vụ cỡ này, tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội sẽ cung cấp xe bọc thép miễn phí giao tận nhà.

Per dollar of income, the Vietnamese consume more gold on average than anyone else on earth—in 2009, more than twice as much as Indians, 10 times as much as Chinese and 44 times as much as Americans, according to World Gold Council (WGC) data.

Với thu nhập tính theo Mỹ kim, trung bình người Việt tiêu thụ vàng nhiều hơn bất cứ ai trên trái đất này: năm 2009 họ đã mua gấp đôi người Ấn, gấp 10 lần người Trung Quốc và gấp 44 lần người Mỹ, theo thông tin của Hội đồng Vàng Thế giới.

This heavy habit is creating concerns in the corridors of power by contributing to the country's chronic trade deficit, as most gold is imported. This in turn adds to pressure on the dong, Vietnam's currency.

Thói quen sâu nặng này đang tạo ra những quan ngại đối với giới lãnh đạo vì đã góp phần vào nạn thâm thủng mậu dịch kinh niên của quốc gia này vì đa phần vàng đều được nhập khẩu. Việc này làm tăng thêm áp lực đối với tiền đồng Việt Nam.


The WGC estimates that Vietnam's net imports of gold were worth $2.3 billion last year, or more than 20% of the country's current account deficit. At the official exchange rate, the dong has lost almost 11% of its value against the dollar since the beginning of 2009, though it has become more stable over the past few months and the black market rate indicates that it would fall still further if the currency was allowed to float freely.

Hội đồng Vàng Thế giới ước tính tổng số thực của vàng được nhập khẩu của Việt Nam trị giá 2,3 tỉ Mỹ kim trong năm ngoái, chiếm hơn 20 phần trăm tỉ lệ thâm thủng mậu dịch quốc gia hiện nay. Theo tỉ giá trao đổi chính thức, tiền đồng đã mất gần 11 phần trăm giá trị so với đồng Mỹ kim kể từ cuối năm ngoái, mặc dù nó đã trở nên ổn định hơn trong hai tháng vừa qua và tỉ giá chợ đen cho thấy rằng nó sẽ suy giảm thêm nếu không được tự do thả nổi.


"People want to invest in gold because they believe that the dong is overvalued," says Do Xuan Quynh, a manager at Bao Tin Minh Chau.


"Người dân thích đầu tư vàng vì họ tin rằng tiền đồng được đánh giá quá cao," Đỗ Xuân Quỳnh, một quản trị viên của Bảo Tín Minh Châu nói.


Gold demand dropped by 37% in 2009, partly as a result of the global slowdown and as investors sold off holdings into a rising market. But Do believes that as the economy recovers, gold consumption could grow as much as 50% this year.

Nhu cầu về vàng giảm 37 phần trăm trong năm 2009, một phần là do kết quả của sự suy giảm toàn cầu và vì các nhà đầu tư đã bán đi những cổ phần khi thị trường tăng cao. Nhưng ông Đỗ tin rằng khi kinh tế được phục hồi, việc tiêu thụ vàng sẽ tăng đến 50 phần trăm trong năm nay.


"Demand is still growing because people don't believe in any other channel of investment," Do says.

"Nhu cầu vẫn tăng cao vì mọi người không tin tưởng vào những hình thức đầu tư khác," ông Đỗ nói.


Speculative and largely unregulated margin trading in gold grew so rapidly – trading volumes fluctuated between $1bn and $1.5bn a day late last year, as opposed to $200m-$500m a day on the dollar foreign exchange market – that the government stepped in at the end of last year and ordered gold trading floors to close.

Hiện tượng đầu cơ và giới hạn trao đổi vàng phần đông không được qui định đã tăng vụt - khối lượng giao dịch giao động từ 1 tỉ đến 1,5 tỉ Mỹ kim mỗi ngày vào cuối năm ngoái, so với khoảng 200 đến 500 triệu Mỹ kim mỗi ngày trên thị trường ngoại hối với đồng Mỹ kim - đến nỗi chính quyền phải can thiệp vào cuối năm và ra lệnh đóng cửa các sàn vàng.


The feeding frenzy on the trading floors is symptomatic of a country where gold holds a unique emotional and economic significance.


Việc mua bán mạnh mẽ trên sàn trao đổi là một triệu chứng của một quốc gia nơi vàng mang một giá trị quan trọng về tình cảm lẫn kinh tế.


Houses are frequently priced in gold, jewellers have illuminated signs displaying buy and sell rates on their walls – bangles and chains are sold by weight, with little if any premium for the jewellers art – and there are an astonishing number of streetside shops in Hanoi and Ho Chi Minh City selling safes.


Nhà cửa thường được trị giá bằng vàng, các tiệm nữ trang treo những bảng hiệu đăng tỉ giá mua bán sáng rực trên tường - vòng lắc và dây chuyền được bán theo trọng lượng và tài nghệ của người thợ kim hoàn chẳng được tính đến - và tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, con số các cửa hiệu bán két sắt nhiều đến kinh ngạc.


In the run up to Tet, the Vietnamese new year which fell in February and is a time of traditional spending, Saigon Jewellery, the state-owned goldsmith that controls 40 per cent of the market, released 30,000 taels of gold a day (1,120kg) to satisfy demand.

Khi gần đến ngày lễ Tết năm mới của người Việt vào tháng Hai, cũng là thời điểm mua sắm theo truyền thống, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, một hiệu vàng của nhà nước kiểm soát khoảng 40 phần trăm thị trường, đã tung ra 30 nghìn lượng vàng mỗi ngày (1.120kg) để thoả mãn nhu cầu.


Gold is effectively a parallel currency, says Scott Robertson, a senior economist with Dragon Capital in Ho Chi Minh. “It is a form of savings, people transact in it and it earns interest on deposit,” he says.


Vàng là một loại tiền tệ song song đầy hiệu lực, Scott Robertson kinh tế gia hàng đầu của Dragon Capital tại Thành phố Hồ Chí Minh nói. "Nó là một dạng thức tiết kiệm, người ta trao đổi nó và nó tạo ra tiền lãi khi ký gửi," ông nói.

Many Vietnamese banks were offering 4.5 per cent interest by weight on gold deposits last year, 300 basis points above the rate they were offering for dollar deposits, and banks took in some $3bn worth of gold deposits in 2009, more than double what they held the previous year.

Nhiều ngân hàng Việt Nam năm ngoái đã đưa ra tỉ giá lãi 4,5 phần trăm theo trọng lượng vàng ký gửi, hơn 300 điểm so với tỉ giá ký gửi bằng Mỹ kim, và các ngân hàng đã thu nhận khoảng 3 tỉ Mỹ kim giá trị vàng ký gửi trong năm 2009, tăng hơn gấp đôi lượng vàng một năm trước đó.


There are no accurate surveys as to how much gold Vietnamese hold, but Mr Robertson estimates that “street gold”, sums held outside the banking system, amounts to about $30bn, or 29 per cent of gross domestic product, and more than triple the volume of “street dollars”.

Không có một thống kê chính xác rằng người Việt giữ bao nhiêu vàng, nhưng ông Robertson ước đoán rằng "vàng trôi nổi", tức số lượng vàng nằm ngoài hệ thống ngân hàng, chiếm khoảng 30 tỉ Mỹ kim, hoặc 29 phần trăm tổng sản phẩm nội địa, và hơn ba lần số lượng đồng "Mỹ kim trôi nổi".


The wars and vast political upheavals that have ripped across Vietnamese society over the past six decades created a disposition toward assets that are liquid, portable and hold their value independent of bureaucrats, Mr Robertson says.

Những cuộc chiến tranh và những thay đổi chính trị lớn xâu xé xã hội Việt Nam trong suốt sáu thập niên đã tạo ra sự ưa chuộng đối với những tài sản lưu động, uyển chuyển và giữ vững giá trị độc lập với các chính thể, ông Robertson nói.
But he also says that Vietnamese investors have become expert hedgers of their currency and of equity risks. He points out that there was a huge spike in gold imports in mid-2008, just before the world stumbled into the financial crisis, although he declines to say whether he thought the move was driven by good luck or good judgment.


Nhưng ông cũng nói rằng những nhà đầu tư người Việt đã trở thành những chuyên gia bảo hiểm đối với tiền đồng và những hiểm nguy về cổ phần. Ông chỉ ra rằng đã có một nhảy vọt về vàng nhập khẩu vào giữa năm 2008, ngay trước khi thế giới rơi vào cơn khủng hoảng tài chính, mặc dù ông từ chối trả lời rằng có phải ông cho là việc này xảy ra là do may mắn hay một tính toán giỏi.
Dollars are popular, but have a number of shortcomings. Many Vietnamese have lingering memories of January 1996, when the US Treasury introduced new $100 bills and local currency dealers began refusing to accept older bills at par.

Đồng Mỹ kim được ưa chuộng, nhưng cũng có những nhược điểm của nó. Nhiều người Việt vẫn còn mang những kỷ niệm của tháng Giêng năm 1996, khi Ngân khố Hoa Kỳ phát hành tờ 100 Mỹ kim mới và các dịch vụ ngoại hối trong nước đã từ chối thu mua tờ tiền cũ với giá tương đương.


That is not the only problem. “Dollars fall apart in a highly humid environment. They go off,” says Mr Robertson.
Đây không phải là vấn đề duy nhất. "Tờ Đô-la dễ bị phân huỷ trong môi trường ẩm thấp. Chúng bị vữa ra," ông Robertson nói.
Translated by Diên Vỹ


http://www.theaureport.com/pub/na/6579

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn