MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, March 8, 2012

Thinking ‘time is money’ can spoil time off Thời gian là tiền bạc?


Thinking ‘time is money’ can spoil time off

Thời gian là tiền bạc?

Thinking about time in terms of money "changes the way you actually experience time," says Sanford DeVoe, a researcher at the University of Toronto.

Suy nghĩ rằng thời gian là tiền bạc sẽ "thay đổi cách bạn thực sự trải nghiệm thời gian," Sanford DeVoe, một nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto cho biết.

People who put a price on their time are more likely to feel impatient when they’re not using it to earn money. And that hurts their ability to derive happiness during leisure activities.

Những người định giá tiền cho thời gian của mình thường thấy mất kiên nhẫn khi họ không sử dụng thời gian để kiếm tiền. Và điều này làm tổn thương khả năng vui hưởng hạnh phúc của họ trong các hoạt động giải trí.

Treating time as money can actually undermine your well-being,” says Sanford DeVoe, one of two researchers at the University of Toronto’s Rotman School of Management who carried out the study, which is scheduled for publication in the Journal of Experimental Social Psychology.

Coi thời gian là tiền bạc thực sự có thể làm suy yếu cuộc sống lành mạnh của bạn", Sanford DeVoe, một trong hai nhà nghiên cứu tại khoa quản lý Rotman thuộc Đại học Toronto đã thực hiện nghiên cứu này. Hai ông dự kiến ​​sẽ được công bố trên Tạp chí Tâm lý học xã hội thực nghiệm.

DeVoe and PhD student Julian House based their conclusions on three experiments. In each, a sub-group of participants was primed, through survey questions, to think about their time in terms of money.

DeVoe và Nghiên cứu sinh Julian House đưa ra kết luận dựa trên ba thí nghiệm. Trong mỗi thí nghiệm, một nhóm những người tham gia được chỉ dẫn để suy nghĩ về thời gian của họ xét theo khía cạnh làm ra tiền, thông qua các câu hỏi khảo sát.

This group subsequently showed greater impatience and lower satisfaction during leisure activities introduced during the experiments.

Nhóm này sau đó biểu thị sự thiếu kiên nhẫn và sự hài lòng thấp hơn trong các hoạt động giải trí được giới thiệu trong thời gian thí nghiệm.

However, those put into the sub-group reported more enjoyment and less impatience when they were paid during one of those activities, which was listening to music.

Tuy nhiên, những người nằm trong nhóm này khai báo rằng họ thấy thú vị nhiều hơn và ít thiếu kiên nhẫn hơn nếu họ được trả tiền trong khi tiến hành một trong những hoạt động thí nghiệm: nghe nhạc.

The experiments’ results demonstrate that thinking about time in terms of money “changes the way you actually experience time,” says DeVoe. “Two people may experience the same thing, over the same amount of time, yet react to it very differently.”

Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng suy nghĩ về thời gian theo khía cạnh tiền bạc làm "thay đổi cách bạn thực sự trải nghiệm thời gian", DeVoe nói. "Hai người có thể trải nghiệm cùng một việc, trong cùng một thời lượng, nhưng lại có phản ứng rất khác nhau."

With growth over the last several decades in jobs paid by the hour, it’s important for people to be “mindful” of the impact this can have on their leisure enjoyment, he says, and allow themselves “to really smell the roses.”

Với tốc độ tăng trưởng trong vài thập kỷ gần đây về công việc trả lương theo giờ, thì điều quan trọng là mọi người phải "lưu tâm" đến tác động có thể có của nó đối với niềm vui giải trí của mình, DeVoe nói, và hãy tự cho phép mình "thực sự ngửi thấy mùi hương hoa hồng" của cuộc sống.


Liệu thời gian có luôn luôn là tiền bạc như ta vẫn nghĩ?

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn