MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, March 30, 2012

How Bo Xilai, China’s political ‘princeling,’ fell from grace in the Communist party Thái tử đỏ Bạc Hy Lai của Trung Quốc bị thất sủng thế nào?
This photo taken on March 14, 2012, shows Chongqing Party Secretary Bo Xilai during the closing ceremony of the National People's Congress at the Great Hall of the People in Beijing. Bo Xilai, the charismatic but controversial Communist Party leader of China's Chongqing metropolis, has been removed from his post.

Bức ảnh được chụp ngày 14 tháng 3 năm 2012 này cho thấyBí thư Đảng ủ Trùng Khánh Bạc Hy Lai trong lễ bế mạc của Quốc hội tại Hội trường Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Bạc Hy Lai, lãnh đạo đảng tại thành phố Trùng Khánh đầy lôi cuốn nhưng gây tranh cãi của Trung Quốc, đã bị tước bỏ cương vị.

How Bo Xilai, China’s political ‘princeling,’ fell from grace in the Communist party

Thái tử đỏ Bạc Hy Lai của Trung Quốc bị thất sủng thế nào?

Reuters Mar 23, 2012

Reuters 23-03-2012

Chris Buckley

Chris Buckley

BEIJING — Bo Xilai received a hint of a gathering storm that would soon topple him and shake China’s ruling Communist Party in the form of an oblique warning about the weather.

BẮC KINH – Bạc Hy Lai đã nhận được tín hiệu về một cơn bão sẽ đánh đổ ông và làm rung chuyển đảng Cộng sản Trung Quốc dưới hình thức cảnh báo ngầm về thời tiết.

Bo had flown to Beijing from Chongqing, his city power-base in the southwest, for the annual session of the party-run parliament. He was struggling to subdue an uproar after his police chief took refuge in a U.S. consulate for a day.

Họ Bạc từ Trùng Khánh, địa phương quyền lực của ông ở vùng tây nam, bay lên Bắc Kinh để tham dự hội nghị thường niên của quốc hội. Ông cố gắng giảm thiểu sự xôn xao về việc giám đốc công an của ông đã xin tỵ nạn ở lãnh sự quán Hoa Kỳ một ngày trước đây.

Telegenic and self-assured in a political elite crowded with wary conformists, Bo was already controversial for thrusting forward “red” Chongqing as a bold alternative model for China.

Nổi bật và đầy tự tin trong giới chính trị cấp cao giữa tập thể đông đảo những người hòa đồng trong thận trọng, Bạc Hy Lai đã là người gây tranh cãi về việc ông đẩy mạnh Trùng Khánh “đỏ” như là một mô hình táo bạo cho Trung Quốc.

The astounding antics of his long-time aide, Vice Mayor Wang Lijun, threatened to spoil parliament’s show of unity and Bo’s run for a place in the party’s innermost circle of power.

Trò hề đầy kinh ngạc của người thân cận lâu năm, Phó Thị trưởng Vương Lập Quân, đe dọa làm hư hỏng bộ mặt thống nhất của quốc hội và nỗ lực chạy đua của Bạc vào trung tâm quyền lực của đảng.

The warning came on March 3 from a senior central leader who told Bo and other assembled officials in Chongqing to be careful while attending the parliament session in Beijing.

Còi báo động xảy ra vào ngày 3 tháng 3 từ một nhà lãnh đạo trung ương lão thành đã khuyên Bạc và những viên chức khác của Trùng Khánh cẩn thận khi tham dự hội nghị quốc hội ở Bắc Kinh.

“The climate in Chongqing is very different from the climate in Beijing,” said the official, who several sources have told Reuters was He Guoqiang, the Party’s top man for keeping discipline and fighting corruption. “So I hope that everyone will take care against the cold and stay warm, and be careful to stay healthy.”

Vị viên chức kia, mà nhiều nguồn tin cho Reuters biết là Hà Quốc Cường, người đứng đầu Đảng về giữ kỷ luật và chống tham nhũng, nói: “Khí hậu Bắc Kinh rất khác với khí hậu Trùng Khánh. Vì thế tôi hy vọng mọi người sẽ ráng chống cơn lạnh, giữ mình ấm áp, và bảo trọng”.

NO ISOLATED INCIDENT

Beijing’s political winds indeed turned brutally against Bo. His removal as party chief of Chongqing was announced last week, stoking uncertainty about how China will manage a tricky handover later this year to a new generation of leaders at the 18th Communist Party Congress.

Không phải tai nạn riêng lẻ

Luồng gió chính trị Bắc Kinh thực sự đã hướng tới Bạc một cách tàn nhẫn. Việc cách chức ông khỏi chức vị bí thư Trùng Khánh được loan báo tuần trước, chỉ dấu sự bất thường về tiến trình trao quyền vào cuối năm cho một thế hệ lãnh đạo mới trong Quốc Hội thứ 18 của Đảng Cộng sản.

A reconstruction of the events leading to Wang’s flight and Bo’s downfall offers insight on how China is run that reaches far beyond their political base in Chongqing, a smoggy city-province of 30 million people on the Yangtze River.

Một sự tái lập của những biến cố dẫn đến cuộc trốn chạy của Vương Lập Quân và sự mất chức của Bạc tỏ rõ sự vận hành của Trung Quốc bao trùm xa khỏi căn cứ chính trị của hai ông ở Trùng Khánh, một tỉnh với 30 triệu dân bên bờ sông Hoàng Hà.

Wang’s flight to the U.S. consulate in nearby Chengdu was not the “isolated incident” Chinese officials first described. In interviews in Beijing and Chongqing, serving officials, retired cadres, Chinese journalists and other sources close to the government called it a climactic outburst of tensions that stretched back a year and involved the top reaches of China’s leadership.

Cuộc trốn chạy của Vương Lập Quân vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Thành Đô (thuộc tỉnh Tứ Xuyên) không phải là tai nạn riêng lẻ như viên chức Trung Quốc diễn giải. Trong những cuộc phỏng vấn ở Bắc Kinh và Trùng Khánh, viên chức nhà nước, cán bộ về hưu, phóng viên và những nguồn tin khác thân cận nhà nước đã gọi đây là sự bùng phát từ những căng thẳng âm ỷ cả năm qua và dính líu tới giới lãnh đạo cao cấp Trung Quốc.

The tale involves allegations of corruption and abuse of power by Bo’s family, bugging of senior leaders, and growing distrust between Bo and Wang.

Câu chuyện bao gồm những tố cáo về tham nhũng và lạm dụng quyền hành của gia đình họ Bạc, ghi âm lén những lãnh đạo kỳ cựu, và sự bất đồng giữa Bạc và Vương.

Above all, Bo’s rise and abrupt fall as a hero of leftist supporters exposed ideological rifts that threaten to tear at party unity if the leadership mishandles his departure.

Trên tất cả, sự lên xuống của Bạc, được coi là người hùng của phe tả, bộc lộ sự rạn nứt tư tưởng đe dọa xé toạc sự thống nhất trong đảng nếu giới lãnh đạo giải quyết sơ suất sự ra đi của ông.

“The loss of Bo Xilai means the whole balance of the 18th Congress succession preparations has been disturbed,” said Li Weidong, an editor and commentator in Beijing who has closely followed the unfolding scandal. “Finding the right equilibrium will be more difficult.”

Li Weidong, chủ bút và bình luận gia ở Bắc Kinh, người từng theo dõi sát cuộc biến động nói rằng, “Việc mất Bạc Hy Lai hàm nghĩa sự cân bằng của Quốc Hội thứ 18 tiếp nối đã bị xáo trộn. Việc tìm kiếm sự cân bằng đúng đắn sẽ khó khăn hơn”.

Since China’s secretive political system discourages people from speaking candidly about contentious news, most of the people interviewed for this report demanded anonymity.

Vì hệ thống chính trị bí mật của Trung Quốc làm dân chúng không dám nói ra một cách thành thật về những tin tức nhạy cảm, đa số những người được phỏng vấn trong bài viết này đòi hỏi được dấu tên.

DEMOTION AND THREATS

Wang’s flight to the U.S. consulate in Chengdu on February 6 was not confirmed until later by the Chinese and U.S. governments. But the intense security surrounding the consulate prompted an outpouring of Internet speculation that made it impossible for party leaders to hush up the scandal.

Giáng chức và hăm dọa

Cuộc trốn chạy của Vương Lập Quân vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ngày 6 tháng 2 đã không được kiểm chứng cho tới khi chính quyền Trung Quốc và Hoa Kỳ xác nhận. Nhưng hàng rào an ninh nghiêm ngặt chung quanh lãnh sự quán khơi động làn sóng suy diễn trên mạng đã làm cho lãnh đạo đảng không thể bưng bít biến cố này.

“It’s like politics in an emperor’s court. The politics behind the screen is very secretive until a crisis exposes all the players,” said Li, the Beijing commentator.

Li, nhà bình luận ở Bắc Kinh, nói rằng: “Việc này giống như chính trị ở cung đình. Chính trị đàng sau bức màn thì rất bí mật cho tới lúc cơn khủng hoảng xảy ra phô bày mọi nhân vật”.

Just days earlier, Bo had removed Wang as public security chief and appointed him vice mayor for education, science and culture. It was an abrupt demotion for a career police officer whose campaign against crime overlords in Chongqing had won him and Bo flattering national attention in 2009.

Chỉ chừng vài ngày trước, Bạc cách chức Vương khỏi chức vụ giám đốc công an và bổ nhiệm ông làm phó thị trưởng về giáo dục, khoa học và văn hóa. Đây là một sự giáng chức đột ngột cho một sĩ quan cảnh sát chuyên ngành đã từng nỗ lực chống băng đảng tội phạm ở Trùng Khánh và đem lại cho ông và Bạc sự khen tặng trên toàn quốc năm 2009.

Distrust had been mounting between the two, according to a former official who said he has often met Bo and his family. “Relations between Bo and Wang began to really sour in January, but it was a process deepening over months.”

Sự bất đồng giữa hai người gia tăng dần, theo lời một cựu viên chức đã từng hay gặp Bạc và gia đình ông: “Mối liên hệ giữa Bạc và Vương thực sự bắt đầu suy thoái từ tháng 1, nhưng càng ngày càng trở nên trầm trọng”.

Bo “forced Wang Lijun out of his police uniform, which made him fall into even deeper despair and panic about his future. At the very least, it looked dictatorial and arbitrary. It made a bad relationship much worse,” the former official said.

Vị cựu viên chức nói thêm, Bạc “đã bắt ép Vương rời khỏi chức vụ càng làm cho ông rơi sâu hơn trong thất vọng và hoảng hốt về tương lai. Ít nhất, điều này có vẻ độc tài và có chủ ý, làm mối quan hệ đã xấu càng xấu thêm”.

Days before the demotion, Wang had confronted Bo over a criminal investigation touching on Bo’s family, including his wife Gu Kailai, and that a task force had been assembled to handle the case, two former officials said.

Hai cựu viên chức khác cho biết, những ngày trước việc giáng chức, Vương đã đối đầu với Bạc về cuộc điều tra liên quan đến gia đình của Bạc, bao gồm vợ ông là Cốc Khai Lai, và một ủy ban chuyên môn đã được thành lập để điều tra vụ này.

“It was because of this special case group that relations finally snapped,” said the first retired official.

Vị cựu viên chức đầu tiên nói, “chính bởi nhóm đặc biệt này mà quan hệ cuối cùng đã bị gẫy đổ”.

Talk spread among Chongqing officials of furious shouting between Bo and Wang, and even of Bo slapping his long-time ally, a city official said.

Một viên chức thành phố cho biết, dư luận loan truyền giữa các viên chức Trùng Khánh về sự tranh cãi nẩy lửa giữa Bạc [Hy Lai] và Vương [Lập Quân], và ngay cả việc Bạc bạt tai người đồng hành lâu đời của mình.

“Bo felt Wang Lijun was using this [case] to take him hostage,” said an editor in Beijing who said he heard about the episode from central government officials. “Bo was furious and then he decided to adjust Wang’s position to protect himself.”

Một chủ bút ở Bắc Kinh nghe được câu chuyện từ viên chức chính quyền trung ương nói: “Bạc cảm thấy Vương Lập Quân đang dùng vụ điều tra để bắt chẹt ông. Ông nổi giận và sau đó quyết định thay đổi chức vị của Vương để tự bảo vệ mình”.

BREAKING THE RULES

Self-protection and self-promotion came easily to Bo.

Phá luật

Tự bảo vệ và tự phong chức đến với Bạc Hy Lai một cách dễ dàng.

His upbringing as the “princeling”, son of revolutionary leader Bo Yibo, dubbed one of the “Eight Immortals”, had imbued him with ambition, confidence and a sometimes dismissive impatience with subordinates and even superiors, said several people who had dealings with him.

Sự giáo dục như một “thái tử”, con của lãnh tụ cách mạng Bạc Nhất Ba, được xưng tụng là một trong “Bát Tiên”, đã cấy cho ông lòng tham vọng, tự tin và đôi khi sự thiếu kiên nhẫn bộc lộ với cấp dưới và ngay cả cấp trên, nhiều người giao tiếp với ông nói vậy.

“The red second generation feel that they naturally deserve to be on top, and the current leaders have been too weak,” said a former Chongqing official turned businessman.

Một cựu viên chức Trùng Khánh hiện đang là thương gia nói: “Thế hệ đỏ thứ hai cảm thấy rằng, họ hẳn nhiên xứng đáng ở trên đỉnh, và những nhà lãnh đạo hiện tại thì quá yếu đuối”.

After arriving in Chongqing in 2007, Bo turned it into a bastion of Communist “red” culture and egalitarian growth, winning national attention with the crackdown on organized crime that jailed or even executed officials accused of protecting crime bosses.

Sau khi tới Trùng Khánh năm 2007, Bạc đã biến thành phố thành pháo đài của văn hóa cộng sản đỏ và sự phát triển bình đẳng, được sự chú ý toàn quốc về việc dẹp tan những tổ chức tội phạm bằng cách bỏ tù hoặc ngay cả tử hình những viên chức bị buộc tội bảo vệ những đầu sỏ tội ác.

It was a bold comeback for a sharp-suited and sharp-elbowed politician whose assignment to Chongqing was widely seen as a grimy exile after serving as commerce minister since 2003.

Đây là một sự trở lại công khai của một chính trị gia chải chuốt mà sự bổ nhiệm về Trùng Khánh được xem là một cuộc đi đầy sau khi nắm giữ chức bộ trưởng thương mại từ năm 2003.

The campaign against endemic corruption could not have cast either of his predecessors there in a good light: Wang Yang, now governor of Guangdong and a candidate for a coveted position on the Standing Committee; and He Guoqiang, the disciplinarian.

Cuộc vận động chống nạn tham nhũng đang lan rộng không thể đem một trong hai người tiền nhiệm ra ánh sáng là Uông Dương, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông và là ứng viên cho một vị trí hấp dẫn trong Ban Thường vụ Bộ Chính Trị; và Hạ Quốc Cường, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Bo’s populist social and economic reform, and crime clean-up won a large following who hoped he could try his policies nationwide as a member of the Communist Party’s next generation of central leaders who will emerge in late 2012.

Cuộc cải cách kinh tế và xã hội quần chúng của Bạc và làm sạch tội phạm đã được nhiều người ủng hộ với hy vọng, ông có thể áp dụng chính sách này trên toàn quốc khi trở thành lãnh đạo trung ương của thế hệ kế tiếp của Đảng Cộng sản sẽ xuất hiện vào cuối năm 2012.

His bald self-promotion and Maoist revivals, however, irked pro-market liberals, as did his courting of left-wing intellectuals who lauded the “Chongqing model.”

Tính tự cao không che đậy của ông và sự phục hồi tư tưởng Mao, vì thế, đã làm giới cấp tiến thiên thị trường khó chịu, cũng như việc ông lôi kéo giới trí thức cánh tả, là những người hoan hô “mô hình Trùng Khánh”.

“Bo made a big gamble in Chongqing. He played a card that he could set the direction for the whole country,” said Zhu Zhiyong, a former businessman in Chongqing who has been critical of Bo. “It breaks the rules of politics.”

Zhu Zhiyong, một cựu thương gia ở Trùng Khánh đã từng chỉ trích Bạc nói: “Bạc đã đánh một ván cờ lớn tại Trùng Khánh. Ông chơi một lá cờ có thể đặt ra hướng đi mới cho toàn quốc. Điều này đã phá vỡ luật chính trị”.

TAKING AIM AT WANG

Contention over whether Bo would win a place in the Party’s next Standing Committee, the inner core of power now with nine members, intensified last year, and added to the tensions that turned Bo and Wang against each other, said several sources close to Chongqing leaders.

Nhắm vào Vương

Nhiều nguồn tin thân cận với giới chức lãnh đạo Trùng Khánh tiết lộ, cuộc tranh luận về Bạc có thể đoạt một ghế trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cốt lõi quyền lực gồm chín thành viên, gia tăng hơn năm trước, và gây thêm căng thẳng, đã làm Bạc và Vương kình chống nhau.

“A group in the central leadership has been adamantly opposed to Bo’s entry, because he was seen as a trouble-maker who doesn’t respect the rules,” said the former official, who has often met Bo and other senior leaders.

Một cựu viên chức thường gặp Bạc và những lãnh đạo lão thành khác nói: “Một nhóm lãnh đạo trung ương đã quyết liệt chống lại sự gia nhập của Bạc, bởi vì ông bị xem là một người kẻ gây rối không tôn trọng luật lệ”.

“The most likely possibility is that high-level people didn’t want Bo to rise, so they took aim at Wang Lijun.”

“Rất có khả năng là những nhân vật cao cấp không muốn Bạc vươn lên, nên họ nhắm vào Vương”.

The central leader who played a key role in marshalling accusations against Bo and Wang was He Guoqiang, said the ex-official and several other sources.

Một cựu viên chức và nhiều nguồn tin khác nói, vị lãnh đạo trung ương giữ vai trò then chốt trong việc tiến hành việc kết tội Bạc và Vương là Hạ Quốc Cường.

From 1999 to 2002, He was party chief of Chongqing, watching as his acolytes in government there were sidelined under Bo’s campaigns. As head of the party’s Central Discipline Inspection Commission, he backed corruption investigations that could damage Bo, said the sources. By last year, He had seen enough, and began driving the initial wedge between Wang and Bo.

Từ 1999 tới 2002, Hạ là Bí thư Đảng ủy ở Trùng Khánh, chứng kiến cảnh thuộc cấp của mình trong chính quyền bị gạt ra ngoài dưới sự vận động của Bạc. Khi giữ chức Trưởng ban Điều tra Kỷ luật Trung ương, ông hỗ trợ những cuộc điều tra tham nhũng có thể gây tổn hại cho Bạc. Năm trước, Hạ đã thấy đủ, và bắt đầu gây ra rạn nứt giữa Vương và Bạc.

“He Guoqiang supported investigating Wang Lijun to go after Bo Xilai,” said a Chongqing official.

Một viên chức Trùng Khánh cho biết, “Hạ Quốc Cường hỗ trợ cuộc điều tra về Vương Lập Quân để nhắm vào Bạc Hy Lạc”.

His gambit, according to this account, worked to perfection. Distrust between the once close allies broke down “and so then Wang Lijun began to turn to blackmail to protect himself,” the Chongqing official said

Theo nguồn tin này, bước đầu của ông tiến hành một cách hoàn hảo. Sự ngờ vực giữa hai liên minh vỡ ra “và sau đó Vương Lập Quân bắt đầu quay sang hăm dọa để bảo vệ lấy mình”, một viên chức Trùng Khánh nói.

PRAISE FROM KISSINGER

As of late January, Bo was still focused on securing a spot in the Communist Party core leadership. The top job, successor to President Hu Jintao, is almost sure to go to Vice President Xi Jinping. Bo had been leading the pack of provincial chiefs whose prominence, age and connections made them contenders for spots around Xi.

Sự khen tặng từ Kissinger

Vào cuối tháng 1, Bạc vẫn còn chú tâm vào việc chiếm được một chỗ trong hàng lãnh đạo trung ương của Đảng Cộng sản. Chức vụ cao nhất, kế thừa Hồ Cẩm Đào, hầu như chắc chắn dành cho Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Bạc đã dẫn đầu nhóm những chủ tịch tỉnh với danh tiếng, tuổi tác và mối liên hệ có khả năng tranh những chức chung quanh Tập Cận Bình.

On January 9, the top Party newspaper, the People’s Daily, devoted the top of its front-page to effusive praise for Chongqing’s successes.

Ngày 9 tháng 1, Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính của Đảng, đã dành hàng tít đầu để nồng nàn khen ngợi những thành quả của Trùng Khánh.

Foreign heavyweights, including former U.S. Secretary of State Henry Kissinger, had flown to Chongqing to meet Bo and admire the steel and glass buildings rising along the steep sides of the Yangtze.

Những nhà ngoại giao lão luyện, bao gồm cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Henry Kissinger, đã bay qua Trùng Khánh để gặp Bạc và cảm phục những tòa nhà thép và kiếng mọc lên dọc theo bờ dốc của sông Hoàng Hà.

Chongqing claimed to have achieved China’s fastest growth rate for any province-level area, 16.4 percent.

Trùng Khánh tự nhận đã đạt được mức phát triển nhanh nhất Trung Quốc so với bất cứ vùng cấp tỉnh nào, 16,4%.

Then came Wang’s stunning dash to the consulate of China’s chief rival. He was worn out and emotionally spent and had taken “vacation-style therapy”, the city initially explained.

Thình lình, sự trốn chạy bất ngờ của Vương vào lãnh sự quán của địch thủ chính của Trung Quốc. Ông tiều tụy và run sợ và đã trải qua “cuộc điều trị kiểu nghỉ hè”, thành phố đã giải thích lúc khởi đầu.

With the national parliament in session, the central government also tried to downplay the incident, with an official scolding the media for speculating about it and praising Chongqing’s successes.

Khi quốc hội nhóm họp, chính quyền trung ương cũng cố gắng che đậy sự kiện này, bằng cách khiển trách những cơ quan truyền thông dám thắc mắc về vấn đề này và khen ngợi những thành quả của Trùng Khánh.

“Initially, the central leadership wanted to cool things down during the parliament session, but that failed,” said a former Chongqing official.

Một viên chức trước kia của Trùng Khánh nói: “Đầu tiên, lãnh đạo trung ương muốn làm lắng dịu mọi chuyện trong lúc quốc hội nhóm họp, nhưng thất bại”.

Wang, meanwhile, was in custody, raising the possibility that damaging information about Bo could come out. Two sources said word had spread in government circles that Bo and Wang were suspected of bugging rivals and even central leaders.

Hiện thời, Vương bị giam giữ, nêu lên khả năng rằng những tin tức gây hại về Bạc có thể lộ ra. Có hai nguồn tin nói, trong nội bộ nhà nước đã loan tin rằng, Bạc và Vương bị tình nghi nghe lén địch thủ và ngay cả lãnh đạo trung ương.

Bo seized his chance to explain himself at a March 9 news conference at the parliament, and did so in his characteristically brash style.

Bạc đã nắm lấy cơ hội để tự giải thích vào buổi họp báo ngày 9 tháng 3 ở quốc hội, và ứng xử theo kiểu nghênh ngang cố hữu của ông.

Bo dismissed as “nonsense” reports, circulated on the Chinese internet and backed by diplomats’ sightings, that his son, Bo Guagua, whizzed around Beijing in a red Ferrari, and scholarships paid his expensive education at Oxford and Harvard.

Bạc phủ nhận những tường thuật “vô nghĩa”, loan tải trên mạng Trung Quốc và được sự ủng hộ của những trang nhà của các nhà ngoại giao, rằng con của ông, Bạc Qua Qua, phóng vòng quanh Bắc Kinh với chiếc xe Ferrari màu đỏ, và học bổng nhà nước trả tiền cho học vấn ở Oxford và Harvard.

“These people who have formed criminal blocs have wide social ties and the ability to shape opinion,” Bo said of his critics. “There are also, for example, people who have poured filth on Chongqing, and poured filth on myself and my family.”

Bạc nói với những kẻ phê phán ông: “Những người này là những nhóm tội phạm có quan hệ xã hội rộng lớn và khả năng định hướng dư luận. Thí dụ, có người đã đổ rác rưởi lên Trùng Khánh, lên tôi và gia đình tôi”.

Central leaders had had enough. They were riled by Bo’s decision to brandish contempt for foes, rather than show contrition. They were especially irked by Bo’s comment he was confident Hu would visit Chongqing, implicitly claiming the confidence of China’s president.

Lãnh đạo trung ương thấy đã đủ. Họ bị chọc tức bởi hành động khinh bỉ như kẻ thù của Bạc, thay vì chứng tỏ sự hối lỗi. Họ đặc biệt khó chịu bởi câu nói của ông tin tưởng Hồ Cẩm Đào sẽ viếng thăm Trùng Khánh, ngầm ý chứng tỏ sự tin tưởng vào Chủ tịch Trung Quốc.

GAME NOT OVER

Accounts vary of when the party leadership decided Bo had to go, but most sources said the curtain fell within 72 hours of his combative news conference.

Trò chơi chưa chấm dứt

Nhiều tiên đoán khác nhau về thời điểm lãnh đạo đảng sẽ quyết định cho Bạc ra đi, nhưng hầu hết nguồn tin cho rằng bức màn sẽ rơi trong vòng 72 tiếng sau cuộc họp báo hiếu chiến của ông.

At a post-parliament news conference five days after Bo’s performance, Premier Wen Jiabao suggested Bo was culpable not only for Wang’s flight but also for conjuring up false nostalgia for Mao’s era. China needed political reform, without which “such historical tragedies as the Cultural Revolution may happen again in China”, Wen said.

Vào một buổi họp báo năm ngày sau cuộc họp báo của Bạc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo gợi ý Bạc có lỗi không những về sự trốn chạy của Vương mà còn khơi dậy sự luyến tiếc không đúng cách về thời đại Mao. Trung Quốc cần đổi mới chính trị, nếu không có thì “những thảm kịch lịch sử như Cách mạng Văn Hóa có thể lại xảy ra”, theo lời Ôn.

“Wen’s words revealed the split,” said the former Chongqing official. “It turned this into a line struggle.”

The next day, the government announced Bo had been removed as party secretary of Chongqing.

Một cựu viên chức Trùng Khánh cho biết: “Lời nói của Ôn biểu lộ sự rạn nứt. Điều này trở thành cuộc đấu tranh chấn chỉnh”.

Ngày hôm sau, chính quyền loan báo Bạc bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

China’s leaders now appear uncertain about how to deal with the downfall of a popular politician.

Những lãnh tụ Trung Quốc bây giờ dường như không biết làm sao giải quyết cuộc suy thoái của một chính trị gia được lòng dân.

“The 18th Congress outcome hasn’t been settled yet, and this makes it more difficult, because Bo Xilai represented many left-leaning voices in China,” said Wang Wen, a Beijing journalist who has met Bo.

Wang Wen, một ký giả Bắc Kinh đã từng gặp Bạc, nói: “Kết quả của Quốc Hội thứ 18 chưa được ổn định, và sự việc này gây thêm khó khăn, bởi vì Bạc Hy Lạc tiêu biểu cho nhiều tiếng nói tả khuynh ở Trung Quốc”.

A week after his fall, Bo remains out of sight, with unconfirmed speculation he remains in Beijing available for questioning. His abrupt departure has kindled wild rumors, including one this week of a coup attempt.

Một tuần sau khi mất chức, Bạc trở nên vắng bóng, với sự phỏng đoán, ông vẫn còn ở Bắc Kinh và sẵn sàng trả lời câu hỏi. Sự ra đi đột ngột của ông đã nhen nhúm những tin đồn, bao gồm sẽ có cuộc đảo chánh trong tuần.

“The game is not over yet. There’s no full-stop on this yet,” said the ex-official familiar with Bo.

Cựu viên chức quen thuộc với Bạc nói: “Cuộc chơi chưa chấm dứt. Vẫn chưa thấy sự việc này chấm dứt hoàn toàn”.


Translated by Trần Văn Minhhttp://news.nationalpost.com/2012/03/23/how-bo-xilai-chinas-political-princeling-fell-from-grace-in-the-communist-party/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn