MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, March 31, 2012

Bo Xilai Placed Under House Arrest, Reports Suggest Bo Xilai bị quản chế tại gia, theo báo cáo truyền thôngBo Xilai on March 13 in Beijing, China, two days before he was replaced

Bạc Hy Lai ngày 13 tháng 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hai ngày trước khi ông bị thay thế

Bo Xilai Placed Under House Arrest, Reports Suggest

Bo Xilai bị quản chế tại gia, theo báo cáo truyền thông

By Cheng Jing and Matthew Robertson

Epoch Times , March 20, 2012

Cheng Jing và Matthew Robertson

Epoch Times, 20/3/ 2012

Bo Xilai has been placed under house arrest by the agency responsible for the security of top Chinese Communist Party leaders, according to an overseas Chinese magazine thought to be affiliated with a former Party leader. Bo has also been put under the CCP’s disciplinary proceedings known as “shuanggui,” according to reports in the Hong Kong and Japanese media.

Bạc Hy Lai đã bị quản thúc tại gia bởi cơ quan chịu trách nhiệm về sự an toàn của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo một tạp chí Trung Quốc ở nước ngoài được liên kết với một cựu lãnh đạo của Đảng trước đây. Bo cũng đã được đặt dưới thủ tục kỷ luật của Trung Cộng được gọi là "shuanggui," (*) theo các báo cáo truyền thông Hồng Kông và Nhật Bản.

The article in Foreign Reference News, the magazine rumored to be affiliated with Jiang Zemin’s faction of the Chinese regime, said that Bo and officials who support him are in the hands of the secretive security force the Central Guard Bureau.

Bài viết của Foreign Reference News, (tin tham khảo nước ngoài), tạp chí được đồn đại là thuộc phe nhóm Giang Trạch Dân của chế độ Trung Quốc, nói rằng Bo và cán bộ hỗ trợ ông ta đang ở trong tay của lực lượng an ninh bí mật của Cục bảo vệ Trung ương.

Jiang Zemin was the leader of the CCP from 1989-2002; Bo Xilai was one of his proteges, and recently fell out of favor in a dramatic power struggle.

Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo của ĐCSTQ từ 1989-2002, Bạc Hy Lai là một trong những nhân vật thân tín của ông, và gần đây đã bị thất sủng trong một cuộc đấu tranh giành quyền lực kịch liệt.

The Foreign Reference News piece also said that Bo’s wife, Gu Kailai, has been taken away by the Party’s Central Commission for Discipline Inspection “for investigation.”

Tờ Foreign Reference News cũng cho biết rằng vợ của Bo, Gu Kailai, đã bị bắt đi bởi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng "để điều tra."

Party chief Hu Jintao was said to have personally handled Bo’s arrest, sending orders to the Secretariat and the Director of the General Office of the CCP’s Central Committee to mobilize the Central Guard Bureau’s bodyguards against Bo, according to Foreign Reference News.

Lãnh tụ Đảng Hồ Cẩm Đào được cho là chính ông xử lý vụ bắt giữ Bo, đã ra lệnh cho Ban Bí thư và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng động viên các vệ sĩ của của Bảo Vệ trung ương chống lại ông, theo tin của Foreign Reference News.

Hu Jintao and his right-hand-man, Wen Jiabao, are understood to have long been dissatisfied with Bo’s public behavior and political initiatives. Formerly the regime’s Commerce Minister, Bo was sent to Chongqing after being caught in embarrassing international lawsuits lodged by Falun Gong practitioners, who Bo had previously persecuted under Jiang’s orders.

Hồ Cẩm Đào và trợ thủ đắc lục của Ông, Ôn Gia Bảo, được hiểu từ lâu là không hài lòng với hành vi công cộng của Bo và các sáng kiến ​​chính trị của ông. Cựu Bộ trưởng Thương mại của chế độ Bạc Hy Lai đã được gửi đến Trùng Khánh sau khi bị dính líu vào các vụ kiện quốc tế rất lúng túng bởi học viên Pháp Luân Công, mà Bo đã từng bức hại theo lệnh của Giang Trạch Dân.

But when he got to Chongqing, rather than go down quietly, Bo tried to resurrect his political career with brash public mobilization campaigns. Styling himself as a Mao Zedong-like figure, Bo organized the mass singing of revolutionary songs and conducted a sometimes brutal campaign against individuals alleged to be part of the “mafia.” Critics contend this was merely a way to eliminate political enemies and in the process seize their assets.

Nhưng khi ông ta tới Trùng Khánh, thay vì bước xuống lặng lẽ, Bo đã tìm cách để phục hồi lại sự nghiệp chính trị của ông với các chiến dịch huy động công chúng. Tự tạo cho mình bộ mặt kiểu mẫu một Mao Trạch Đông, Bo tổ chức ca hát hàng loạt các bài hát cách mạng và tiến hành một chiến dịch đôi khi tàn bạo đối với cá nhân bị cáo buộc là "mafia." Mhuwng người phê phán cho rằng đâychỉ đơn thuần là một cách để loại trừ kẻ thù chính trị và trong quá trình thu giữ tài sản của họ.

Bo’s fortunes began to unravel when his deputy, Wang Lijun, on Feb. 6 traveled secretly to the American consulate in Chengdu, a city some hours from Chongqing, and attempted to defect. It was thought that central authorities were investigating Wang as a way of getting at Bo. Subsequent reports and rumors said that Wang had divulged Bo’s secrets, including an elaborate coup plot that would be sprung next year on the new leadership, with the help of another Jiang Zemin stalwart.

Vận mệnh của của Bo bắt đầu được làm sáng tỏ ra khi người phụ tá của ông, Wang Lijun, vào ngày 6 bí mật đến lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, một thành phố chỉ cách Trùng Khánh vài giờ xe, và tìm cách để đào thoát. Người ta nghĩ rằng các cơ quan trung ương điều tra Wang là một phương cách nhằm bắt giữ Bo. Báo cáo tiếp theo và tin đồn nói rằng Wang đã tiết lộ bí mật về Bo, bao gồm cả một âm mưu đảo chính phức tạp được bung ra năm tới với giới lãnh đạo mới, với sự giúp đỡ của những người khác trung kiên với Giang Trạch Dân.

In a related development, Japan’s Sankei newspaper and Hong Kong’s Apple Daily reported rumors that Bo Xilai had been put under “shuanggui,” which literally means “double designation” (to be investigated at a designated time and place).

Trong một diễn biến liên quan, tờ báo Sankei của Nhật Bản và Hong Kong Apple Daily đưa tin những lời đồn rằng Bạc Hy Lai đã được đặt dưới "shuanggui," có nghĩa đen: 'được điều tra tại một thời gian và địa điểm đã được chỉ định'.

Shuanggui is an internal Party procedure of detention and interrogation, ostensibly used to deal with corrupt cadres or cadres who have “violated discipline.” Strictly speaking it is unlawful, but its existence is widely acknowledged and has been used by the Party since its days as a guerrilla insurgency.

Shuanggui là một thủ tục nội bộ Đảng, về giam giữ và thẩm vấn, bề ngoài là được sử dụng để đối phó với các cán bộ tham nhũng hoặc cán bộ đã "vi phạm kỷ luật." Nói đúng ra nó là bất hợp pháp, nhưng sự tồn tại của nó được thừa nhận rộng rãi và đã được Đảng sử dụng kể từ ngày nổi dậy kiểu du kích.


(*) Shuanggui là một thủ tục nội bộ Đảng, về giam giữ và thẩm vấn, bề ngoài là được sử dụng để đối phó với các cán bộ tham nhũng hoặc cán bộ đã "vi phạm kỷ luật."

http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/bo-xilai-placed-under-house-arrest-reports-suggest-208372.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn