MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 6, 2012

Vietnam’s Asymmetrical Strategy: Location Offers Advantages Over China Chiến lược bất đối xứng của Việt Nam: Vị trị địa lý chiếm ưu thế so với Trun
Vietnam’s Asymmetrical Strategy: Location Offers Advantages Over China

Chiến lược bất đối xứng của Việt Nam: Vị trị địa lý chiếm ưu thế so với Trung Quốc

On Jan. 17, Vietnam unveiled its first homemade warship. Seemingly a heavily modified Russian Tarantul corvette, the new ship is equipped with anti-ship missiles and artillery systems.

Vào ngày 17, Việt Nam đã công bố tàu chiến tự đóng đầu tiên của mình. Nó giống như tàu hộ tống Tarantul Nga được thay đổi rất nhiều, con tàu mới này được trang bị tên lửa chống tàu và hệ thống pháo.

Although unimpressive by modern warship standards, this unveiling reflects Vietnam’s concerted efforts at developing its regional naval power to offset the growing capabilities of its larger neighbor, China.

Mặc dù không mấy ấn tượng theo tiêu chuẩn tàu chiến hiện đại, tiết lộ này phản ánh nỗ lực có tính toán của Việt Nam nhằm phát triển sức mạnh hải quân khu vực của mình để đối lại khả năng ngày càng tăng của người hàng xóm lớn xác, Trung Quốc.

Vietnam appears to be upping the ante in its disputes with China over the past few years in the South China Sea. As Vietnam’s economy grows, it is faced with the same insatiable appetite for oil as China did during its own reforms. Some of its major offshore oilfields, such as the Bach Ho, are expected to run out in 2020, thus making the need to explore and drill in new basins all the more pressing.

Việt Nam có vẻ gia tăng phần đặt cược trong các tranh chấp với Trung Quốc trong vài năm qua biển Đông. Khinền kinh tế Việt Nam phát triển, nước này phải đối mặt với cùng một sự thèm khát dầu mỏ ăn vô độ của Trung Quốc đang trong quá trình cải cách. Một số mỏ dầu lớn ngoài khơi của Việt Nam, chẳng hạn như Bạch Hồ, dự kiến ​​sẽ cạn kiệt vào năm 2020, khiến cho nhu cầu thăm dò và khai thác ở các túi dầu mới càng lúc càng cấp bách hơn.

However, China has proved that it is willing and able to disrupt these activities through the combined efforts of its Navy and its marine paramilitary forces. The former is well on the way to achieving its goal of having a blue-water Navy by 2050, with its first aircraft carrier already undertaking sea trials.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã chứng minh rằng họ sẵn sàng và có thể làm gián đoạn các hoạt động này thông qua các nỗ lực kết hợp của Hải quân và các lực lượng biển bán quân sự. Nước này đang tiến hành tốt nhằm đạt được mục tiêu có Hải quân ở vùng biển sâu vào năm 2050, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã thực hiện thử nghiệm trên biển.

While much speculation and effort has focused on the growth of Chinese naval power over the past decade, little notice has been paid to Vietnam’s growing military ambitions. In 2009, it bought six Russian Kilo-class diesel attack submarines for about $3.2 billion, a considerable chunk of its defense budget and Russia’s largest naval export contract.

Trong khi nhiều dự đoán và nỗ lực tập trung vào sự phát triển của lực lượng hải quân Trung Quốc trong thập kỷ qua, người ta ít chú ý đến tham vọng quân sự ngày càng tăng của Việt Nam. Trong năm 2009, Việt Nam đã mua 6 tàu ngầm tấn công lớp Kilo động cơ diesel của Nga với khoảng giá $3,2 tỷ USD, một phần đáng kể trong ngân sách quốc phòng và là hợp đồng xuất khẩu hải quân lớn nhất của Nga.

In late 2011, the Dutch Schelde shipyard signed a contract to build four Sigma-class corvettes for Vietnam, with two being built in the country itself under Dutch supervision.

Cuối năm 2011, các nhà máy đóng tàu Schelde của Hà Lan đã ký một hợp đồng để xây dựng bốn tàu hộ tống lớp Sigma cho Việt Nam, với 2 chiếc được đóng trong nước dưới sự giám sát của Hà Lan.

It is not only the Vietnamese Navy that is upgrading its fleet; the Vietnamese Marine Police (VMP) has purchased several offshore patrol vessels from the Dutch Damen group, including one that is more than 1,000 tons and can carry a helicopter, which will be the largest ship in the VMP. This would give the VMP considerable punch against increased numbers of 1,000-ton-plus vessels of the Chinese Marine Surveillance Agency in the South China Sea.

Nó không chỉ là Hải quân Việt Nam nâng cấp hạm đội của nó, Cảnh sát biển Việt Nam (VMP) đã mua một số tàu tuần tra nước ngoài từ tập đoàn Damen của Hà Lan, bao gồm một tàu trên 1.000 tấn và có thể chở một máy bay trực thăng, sẽ là tàu lớn nhất trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Điều này sẽ tạo cho Cảnh sát biển Việt Nam những cú đấm đáng kể chống lại số lượng ngày càng gia tăng tàu trên 1.000 tấn của Cơ quan Hải Giám Trung Quốc ở Biển Đông.

These are not purely turnkey imports. The inclusion of licensed production and the building of specialized maintenance facilities along with the vessels themselves are helping establish a nascent naval research and development infrastructure within Vietnam. And the timing helps Vietnam take advantage of China’s inability to acquire foreign arms imports (either due to embargoes or fears of reverse-engineering, as in the case with Russia), as well as help form strategic alliances with China’s old rival, India.

Đây không phải là hoàn toàn nhập khẩu khiểu chìa khóa trao tay. Sự kết hợp gồm sản xuất được cấp phép và xây dựng các cơ sở bảo trì chuyên ngành cùng với bản than các tàu này đang giúp thiết lập một cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu và phát triển hải quân mới ra đời trong phạm vi Việt Nam. Và thời gian sẽ giúp Việt Nam tận dụng lợi thế trước việc Trung Quốc không có khả năng để có được vũ khí nước ngoài nhập khẩu (hoặc do cấm vận hoặc lo ngại về bắt chước kỹ thuật, như trong trường hợp của Nga), cũng như giúp hình thành liên minh chiến lược với đối thủ cũ của Trung Quốc, Ấn Độ.

The latter stated in September that it will sell Vietnam the BrahMos cruise missile to augment Vietnam’s coastal deterrence suites, which already include the Russian Bastion system. It is perhaps not a coincidence that India made this decision at a time when the Indian state oil company, ONGC, announced plans to jointly explore and develop Vietnam’s claimant oil blocks in the South China Sea. India also is helping Vietnam train its crews for the new Kilo subs once they begin to arrive in 2014.

Ấn độ tuyên bố vào tháng Chín rằng nước này sẽ bán tên lửa hành trình BrahMos để Việt Nam gia tăng khả năng răn đe ven biển, trong đó đã bao gồm các hệ thống tên lửa Bastion Nga. Có lẽ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Ấn Độ đã thực hiện quyết định này tại một thời điểm khi công ty dầu khí nhà nước Ấn Độ ONGC, công bố kế hoạch liên doanh thăm dò và phát triển các lô dầu mà Việt Nam yêu sách chủ quyền trong vùng biển Đông. Ấn Độ cũng giúp Việt Nam đào tạo phi hành đoàn cho các tàu ngầm Kilo mới một khi tầu đến Việt Nam năm 2014.

However, it is reasonable to wonder if Vietnam’s efforts are all in vain. The Vietnamese Navy has never had as much prestige as the Army, with the latter being the main force that decided the bloody Vietnam War.

Tuy nhiên, thật hợp lý khi ta thắc mắc liệu những nỗ lực của Việt Namvọng hay không. Hải quân Việt Nam chưa bao giờ có uy tín nhiều như bộ binh, là lực lượng chính quyết định cuộc chiến tranh Việt Nam đẫm máu.

Still, that appears to be changing, as Vietnamese state propaganda is striving to increase the visibility of its marine forces, especially in the garrisons in the Spratly Islands.

Tuy nhiên, điều đó dường như đang thay đổi, như tuyên truyền của nhà nước Việt Nam đang phấn đấu để tăng khả năng hiển hiện của các lực lượng biển, đặc biệt là trong các đơn vị đồn trú tại quần đảo Trường Sa.

This growth of a semimanufactured provenance of the Navy is aimed to prepare its people for the possibilities of future offshore conflicts. The funding for the Navy also has been drastically increased over the past few years.

Sự gia tăng của lực lượng Hải quân nhằm nửa tinh nhuệ này nhằm mục đích để chuẩn bị cho khả năng xung đột ngoài khơi trong tương lai. Ngân sách cho Hải quân cũng đã được tăng lên đáng kể trong vài năm qua.

Strategically, Vietnam actually has the advantage over China. Far from being the underdog that Vietnam likes to portray itself to the world, it actually possesses some of the largest and most numerous of the disputed Spratly Islands, while China has only half a dozen reef-sized forts and pillboxes. While the ever-expanding Chinese fleet seems larger and more advanced, it has to travel vast distances to reach the ends of its claimant zone.

Về mặt chiến lược, Việt Nam thực sự có lợi thế hơn Trung Quốc. Còn lâu Việt Nam mới là kẻ dưới cơ khi họ phơi bày ra thế giới, nước này thực sự sở hữu một số lớn nhất và nhiều nhất các đảo ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, trong khi Trung Quốc chỉ có một nửa tá các pháo đài và bê tông ngầm có kích thước rạn san hô. Trong khi hạm đội Trung Quốc không ngừng mở rộng có vẻ lớn hơn và tiên tiến hơn, nó phải vượt khoảng cách rộng lớn để đến đích tại khu vực tranh chấp chủ quyền.

Vietnam, on the other hand, is contesting an area that is right on its doorstep. Its fleet of missile-armed light corvettes and submarines can strike and retreat into their homeports at will, while a stricken Chinese fleet would more or less be lost.

Việt Nam, ngược lại, đang thi thố trong một khu vực ngay trước cửa nhà mình. Hạm đội hộ tống nhẹ có trang bị tên lửa và tàu ngầm có thể tấn công và rút lui vào các cảng nội địa của họ theo ý muốn, trong khi một hạm đội bị tấn công cảu Trung Quốc sẽ thiệt hại tương đối nhiều hơn.

Vietnam does not need to match China ship for ship, but rather take its doctrine of guerrilla warfare to the high seas. An asymmetrical strategy, combined with the forging of timely alliances with China’s rivals, places Vietnam well for the coming conflict. Whether this turns out to be a hot war, however, is still likely to be decided at the conference tables. But one thing is certain, Vietnam is making sure it has all the best cards before sitting down to talk.

Việt Nam không cần phải sánh kịp từng tàu với Trung Quốc, thay vào đó họ thực hiện học thuyết chiến tranh du kích biển sâu. Một chiến lược không đối xứng, kết hợp với việc giả mạo liên minh với đối thủ của Trung Quốc, Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc xung đột sắp tới. Tuy nhiên, liệu có xảy ra là một cuộc chiến tranh nóng hay không, vẫn còn có khả năng được quyết định ở bàn hội nghị. Nhưng có một điều chắc chắn, Việt Nam đảm bảo nó có tất cả các con bài tốt nhất trước khi ngồi xuống để nói chuyện.

Gary Li is head of Marine & Aviation Forecasting, Exclusive Analysis, London.

Gary Li là người đứng đầu của Marine & Hàng không dự báo, phân tích độc quyền, London.


Translated by by nguyen quang

http://www.defensenews.com/article/20120205/DEFFEAT05/302050007/Vietnam-8217-s-Asymmetrical-Strategy-Location-Offers-Advantages-Over-China?odyssey=nav|head

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn