MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 28, 2012

Newly identified oral bacterium linked to heart disease and meningitis - Mới phát hiện vi khuẩn đường miệng liên quan tới bệnh tim và viêm màng nãoNewly identified oral bacterium linked to heart disease and meningitis

Mới phát hiện vi khuẩn đường miệng liên quan tới bệnh tim và viêm màng não

A novel bacterium, thought to be a common inhabitant of the oral cavity, has the potential to cause serious disease if it enters the bloodstream, according to a study in the International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Its identification will allow scientists to work out how it causes disease and evaluate the risk that it poses. The bacterium was identified by researchers at the Institute of Medical Microbiology of the University of Zurich and has been named Streptococcus tigurinus after the region of Zurich where it was first recognised. S. tigurinus was isolated from blood of patients suffering from endocarditis, meningitis and spondylodiscitis (inflammation of the spine). It bears a close resemblance to other Streptococcus strains that colonise the mouth. Bleeding gums represent a possible route of entry for oral bacteria into the bloodstream.

Theo một nghiên cứu của Tạp chí quốc tế về vi sinh vật học hệ thống và tiến hóa, có một loại vi khuẩn mới, được cho là cư trú thường xuyên ở khoang miệng, có khả năng gây nguy hiểm nếu nó đi vào trong máu. Việc xác định nó sẽ cho phép các nhà khoa học biết cách thức nó gây bệnh và đánh giá rủi ro mà nó đem lại. Vi khuẩn được nhận diện bởi các nhà nghiên cứu tại viện Y vi sinh học của Đại học Zurich và được đặt tên là Streptococcus tigurinus theo tên một khu vực của Zurich nơi nó được phát hiện đầu tiên. S. tigurinus được phân lập từ máu của bệnh nhân viêm nội tâm mạc, viêm màng não và viêm đốt sống. Nó có sự tương đồng chặt chẽ với các chủng Streptococcus khác cư trú trong miệng. Chảy máu lợi là một trong những con đường vi khuẩn xâm nhập vào máu.

The similarity of S. tigurinus to other related bacteria has meant that it has existed up until now without being identified. Its recent identification is clinically important, explained Dr Andrea Zbinden who led the study. "Accurate identification of this bacterium is essential to be able to track its spread. Further research must now be done to understand the strategies S. tigurinus uses to successfully cause disease. This will allow infected patients to be treated quickly and with the right drug."

Sự tương đồng của S.tigurinus với các vi khuẩn khác có liên quan có nghĩa là nó đã tồn tại từ lâu đến nay nhưng không được xác định. Việc xác định nó gần đây có tầm quan trọng về mặt lâm sang, tiến sĩ Andrea Zbinden, người dẫn đầu nghiên cứu giải thích. “Xác định chính xác loại vi khuẩn này là điều cần thiết để có thể theo dõi sự lây lan của nó. Bây giờ phải có thêm các nghiên cứu để hiểu về chiến lược mà S.tigurinus sử dụng để gây bệnh thành công. Điều này cho phép bệnh nhân nhiễm trùng được điều trị nhanh chóng và đúng loại thuốc

Dr Zbinden said that while the discovery of the bacterium is no cause for alarm, it is important that it is recognised and the risk is quantified. "This bacterium seems to have a natural potential to cause severe disease and so it's important that clinicians and microbiologists are aware of it," she said. "The next step is to work out exactly how common this bacterium is in the oral cavity and what risk it poses. Immunosuppression, abnormal heart valves, dental surgeries or chronic diseases are common predisposing factors for blood infections by this group of bacteria. However, the specific risk factors for S. tigurinus remain to be determined."

Tiến sĩ Zbinden nói rằng trong khi việc phát hiện ra vi khuẩn không gây nên một sự báo động nào, thì điều quan trọng là nó đã được nhận biết và nguy cơ được định lượng. “Vi khuẩn này dường như có khả năng tự nhiên gây ra bệnh nặng và điều quan trọng là các bác sĩ lâm sàng và nhà vi sinh vật phải nhận thức được điều đó”, bà cho biết. “Bước tiếp theo là nghiên cứu để xác định vi khuẩn này phổ biến như thế nào trong khoang miệng và nguy cơ nó nó gây ra là gì. Ức chế miễn dịch, van tim bất thường, phẩu thuật nha khoa và các bệnh mạn tính là những yếu tố phổ biến dẫn đến nhiễm trùng máu do nhóm vi khuẩn này. Tuy nhiên, các yếu tố nguy cơ đặc hiệu đối với S.tigurinus vẫn còn phải được xác định.

Translated by HỒ KIẾN PHÁT Y2E

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn