MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, February 18, 2012

How do I Become a Police Officer? Làm thế nào để Trở thành một sĩ quan cảnh sát?How do I Become a Police Officer?

Làm thế nào để Trở thành một sĩ quan cảnh sát?

Some individuals decide to become police officers when they are very young, while others come to the realization later. Either way, there are number of steps to be taken if someone wants to become a police officer, and the earlier you get started, the better. A career in public service can be diverse, challenging, and fulfilling for those who are able to make it through the highly competitive process. Opportunities in law enforcement are incredibly varied, from urban police to rural sheriffs.

Một số người quyết định để trở thành nhân viên cảnh sát khi họ đang rất trẻ, trong khi những người khác thực hiện điều đó khi đã lớn tuổi hơn. Dù sớm hay muộn, vẫn có rất các bước được phải thực hiện nếu có bạn muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát, và bạn nên bắt đầu trước đó thì tốt hơn. Một công việc trong dịch vụ công có thể là đa dạng, thách thức, và đòi hỏi phải chu toàn dành cho những người có thể để đảm nhận nó thông qua một quá trình có tính cạnh tranh cao. Các cơ hội về thực thi pháp luật vô cùng đa dạng, từ cảnh sát đô thị đến cảnh sát trưởng nông thôn.

If someone wants to become a police officer, he or she should start with education. Police departments require a basic high school education, and additional training such as an Associates or Bachelors degree is recommended. A number of colleges offer criminal justice programs for individuals interested in becoming a police officer. Most of these programs involve education in human behavior, legal issues, computer systems, and a variety of other subjects which assist law enforcement officers. The more advanced your training, the more successful your application as a police officer will be. This training will also serve you well in the field.

Nếu bạn muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát, nên bắt đầu với học vấn. Sở cảnh sát yêu cầu một nền học vấn trung học cơ bản, và khuyến khích đào tạo bổ sung như Cử nhân chẳng hạn. Một số trường cao đẳng cung cấp các chương trình tư pháp hình sự cho những ai quan tâm trở thành một sĩ quan cảnh sát. Hầu hết các chương trình liên quan đến giáo dục về hành vi của con người, các vấn đề pháp lý, hệ thống máy tính, và một loạt các môn học khác hỗ trợ cho cán bộ thực thi pháp luật. Học vấn của bạn càng cao, khả năng thành công trong việc xét tuyển làm sĩ quan cảnh sát của bạn càng lớn. Học vấn này cũng sẽ phục vụ bạn tốt trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Policing requires a high state of physical and moral fitness. Participating in organized sports will condition your body and also serve you well as you apply to a police department. Police officers must also pass a background check, and people with extensive traffic violations, drug convictions, or other indiscretions will likely be rejected. To be accepted as a police officer, you should use common sense, and avoid getting involved in potentially illegal or dangerous situations.

Nghề cảnh sát đòi hỏi một tình trạng thể chất tốt và đạo đức tốt. Tham gia thể thao có tổ chức tạo điều kiện thích nghi cho cơ thể của bạn và cũng phục vụ bạn tốt cho bạn khi nộp đơn vào sở cảnh sát. Cảnh sát cũng phải vượt qua kiểm tra lý lịch, và những người có hành vi vi phạm giao thông nhiều lần, bị kết án về ma túy, hoặc các vi phạm khác có thể sẽ bị từ chối. Để được chấp nhận làm một sĩ quan cảnh sát, bạn nên sử dụng lương tri, lẽ phaie thông thường, và tránh tham gia vào các tình huống có khả năng bất hợp pháp hoặc nguy hiểm.

When you are ready to apply to a police department, you will have to sit for the civil service examination. The civil service exam is administered through the police department you are applying to. If you are concerned about the examination, many companies offer study guides which can help you get a higher score. The civil service exam is offered whenever a department has openings, and some departments also offer it on a regular basis to establish a pool of eligible recruits.

Khi bạn đã sẵn sàng nọp đơn vào một sở cảnh sát, bạn sẽ phải dự kỳ kiểm tra dịch vụ dân sự. Các kỳ kiểm tra dịch vụ dân sự được tổ chức thông qua sở cảnh sát mà bạn đang dự tuyển. Nếu bạn lo lắng về kỳ kiểm tra này, đã có nhiều công ty cung cấp các hướng dẫn học tập có thể giúp bạn có được một điểm số cao hơn. Các kỳ kiểm tra dịch vụ dân sự được cung cấp bất cứ khi nào một bộ phận sở cảnh sát có tuyển người và một số sở cũng tổ chức kiểm tra một cách thường xuyên để tạo lập một nhóm tân binh hội đủ điều kiện.

You will also take a physical exam which tests agility, strength, vision, and hearing. If these tests are passed successfully, you will take drug and lie detector tests and began a series of interviews with the police department. If accepted, you will be sent to the police academy, a program which ranges from three months to one year. The police academy will prepare you fully for your job as a police officer.

Bạn cũng sẽ có một kỳ kiểm tra thể lực sự nhanh nhẹn, sức mạnh, thị lực, và thính lực. Nếu bạn qua được những kiểm tra này một cách thành công, bạn sẽ dự kiểm tra phát hiện ma túy và nói dối và bắt đầu một loạt các cuộc phỏng vấn với sở cảnh sát. Nếu được chấp nhận, bạn sẽ được gửi đến học viện cảnh sát, một chương trình khoảng từ ba tháng đến một năm. Các học viện cảnh sát sẽ giúp bạn chuẩn bị đầy đủ cho công việc của bạn như là một sĩ quan cảnh sát.

Police officers are expected to pursue continuing education as well, and attend yearly seminars and workshops to this end. The law enforcement community must constantly adapt to changing needs, and this ensures that police officers are updated on current legal procedure and cultural sensitivity. Advanced training allows police officers to better serve the communities they work in, and to retain their edge as law enforcement professionals.

Sĩ quan cảnh sát cũng được mong mỏi theo đuổi giáo dục thường xuyên, và tham dự hội thảo hàng năm và tập huấn để đạt được mục tiêu học tập. Những nhân viên thực thi pháp luật phải liên tục thích ứng với nhu cầu thay đổi, và điều này đảm bảo rằng các sĩ quan cảnh sát được cập nhật về thủ tục pháp luật hiện hành và sự nhạy cảm văn hóa. Đào tạo nâng cao cho phép cảnh sát phục vụ tốt hơn cho cộng đồng mà họ làm việc, và để duy trì sự sác bén của họ như là những người chuyên nghiệp về thực thi pháp luật.

In some states, it is possible to attend a police academy without being affiliated with a specific police department. If you are unsure about the area in which you would like to work, you can attend the police academy first and then apply into police departments as a fully trained police officer. With a growing population come growing demands on law enforcement, which translates into increased opportunities for individuals interested in a career in law enforcement. Pursuing your dream of becoming a police officer can be a lengthy process, but well worth it at the end.

Trong một số tiểu bang, cảnh sát có thể dự học tại học viện cảnh sát mà không cần liên kết với một sở cảnh sát cụ thể nào. Nếu bạn không chắc chắn về các lĩnh vực mà bạn muốn làm việc, bạn có thể vào học tại học viện cảnh sát trước và sau đó nộp đơn vào sở cảnh sát như là một sĩ quan cảnh sát được đào tạo đầy đủ. Với một dân số ngày càng tăng đến nhu cầu ngày càng tăng nhu cầu về thực thi pháp luật cúng tăng theo, làm gia tăng cơ hội cho các cá nhân quan tâm đến nghề nghiệp thực thi pháp luật. Theo đuổi ước mơ của bạn trở thành một sĩ quan cảnh sát có thể là một quá trình dài, nhưng đáng theo đuổi đến cùng.

http://www.wisegeek.com/how-do-i-become-a-police-officer.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn