MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 2, 2011

CHINA DEMANDS WAR Trung Quốc muốn chiến tranh


CHINA DEMANDS WAR
Trung Quốc muốn chiến tranh
Miles Yu – Sep 28, 2011
Miles Yu - 28-09-2011
The lead article the Chinese Communist Party newspaperGlobal Times on Tuesday contained an alarming call for a declaration of war against Vietnam and Philippines, two nations that in recent weeks launched the loudest protests against China’s sweeping maritime sovereignty claims over the South China Sea.
Bài báo hàng đầu trên Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm thứ Ba có lời kêu gọi gây hoang mang về tuyên bố chiến tranh chống Việt Nam và Philippines, hai nước mà trong các tuần gần đây đã có những lời phản đối to nhất, chống lại các tuyên bố chủ quyền toàn bộ trên biển Đông (nguyên văn: Nam Hải) của Trung Quốc.
Headlined “The Time to Use Force Has Arrived in the South China Sea; Let’s Wage Wars on the Philippines and Vietnam to Prevent More Wars,” the article was written by Long Tao, a likely pseudonym literally translated as “The Dragon’s Teaching.” The name refers to the third chapter of the famous Chinese ancient military classic “Six Secret Military Teachings” that, among other things, promotes the idea that the best way to establish military awesomeness is to kill the highest-ranked dissenters.
Tựa đề “Đã đến lúc sử dụng vũ lực ở biển Đông; Hãy tiến hành chiến tranh với Philippines và Việt Nam để ngăn chặn có thêm chiến tranh”, bài báo của tác giả Long Tao, một bút danh có thể dịch theo nghĩa đen là “Lời giáo huấn của rồng”. Cái tên này muốn ám chỉ đến chương thứ ba trong tác phẩm cổ điển quân sự cổ đại Trung Quốc nổi tiếng “Sáu giáo lý bí mật quân sự”, rằng ngoài những điều khác, thúc đẩy ý tưởng về cách tốt nhất để tạo ra sự kinh hoàng trong quân sự là tiêu diệt những kẻ bất đồng cao cấp nhất.
Vietnam is viewed by China as the most militarily capable state whose government is the most politically uncompromising when it comes to challenging China’s territorial claims in the South China Sea.
Việt Nam được Trung Quốc coi như một nước có khả năng quân sự nhất, đất nước mà chính phủ kiên quyết nhất về chính trị, liên quan đến thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở biển Đông.
The Philippines recently riled China greatly for its closeness to Japan, and its cantankerous and successful move last week to hold talks within the Association of Southeast Asian Nations, without inviting China, on cooperating and clarifying consensual and disputed claims in the South China Sea.
Gần đây, Philippines đã chọc tức Trung Quốc rất nhiều vì gần gũi với Nhật Bản, và hành động thành công và khó chịu [của Philippines] hồi tuần trước là tổ chức các cuộc hội đàm với ASEAN mà không mời Trung Quốc, hợp tác và làm rõ các tuyên bố tranh chấp, cũng như đồng thuận về vấn đề biển Đông.
The fiery rhetoric of the article states that “the South China Sea is the best place for China to wage wars” because “of the more than 1,000 oil rigs there, none belongs to China; of the four airfields in the Spratly Islands, none belongs to China; once a war is declared, the South China Sea will be a sea of fire [with burning oil rigs]. Who will suffer the most from a war? Once a war starts there, the Western oil companies will flee the area, who will suffer the most?”
Lời nói bốc lửa trong bài viết “Biển Đông là nơi tốt nhất để Trung Quốc tiến hành chiến tranh” là vì “hơn 1.000 giàn khoan dầu ở đó, không có cái nào thuộc về Trung Quốc, bốn sân bay ở quần đảo Trường Sa, không sân bay nào thuộc về Trung Quốc, một khi tuyên bố chiến tranh, biển Đông sẽ là một biển lửa [đốt giàn khoan dầu]. Ai sẽ gánh chịu nhiều nhất từ một cuộc chiến? Một khi chiến tranh bắt đầu ở đó, các công ty dầu phương Tây sẽ chạy khỏi khu vực, ai sẽ chịu thiệt thòi nhất”?
The article further calculates that “the wars should be focused on striking the Philippines and Vietnam, the two noisiest troublemakers, to achieve the effect of killing one chicken to scare the monkeys.”
Bài viết này tiếp tục tính toán rằng, “các cuộc chiến tranh nên tập trung tấn công vào Philippines và Việt Nam, là hai nước gây rối nhiều nhất, để đạt được hiệu quả của việc giết một con gà để dọa con khỉ”.
What about possible U.S. intervention once China starts a war in the South China Sea? No worry, the article states, because the U.S. will be utterly unable to open a second front in the South China Sea to fight China because it is deeply mired in the anti-terror wars of the Middle East.
Về khả năng có thể có sự can thiệp của Mỹ khi Trung Quốc bắt đầu một cuộc chiến ở biển Đông hay không? Theo như bài báo thì, không có gì phải lo, vì Mỹ hoàn toàn không thể mở một mặt trận thứ hai ở biển Đông để đánh Trung Quốc vì Mỹ bị sa lầy trong cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông.
The Global Times is China’s largest paper focusing on international news under direct sponsorship from the Communist Party central authority.
Hoàn Cầu Thời báo là tờ báo lớn nhất của Trung Quốc, tập trung vào tin tức quốc tế, dưới sự bảo trợ trực tiếp từ Trung ương Đảng Cộng sản.
HEAVENLY PALACE
Thiên Cung
China is set to launch its first space lab Thursday or Friday, depending on weather conditions at the Jiuquan Space Launch Center in the remote Gansu province.
Trung Quốc có kế hoạch phóng phòng thí nghiệm không gian đầu tiên vào thứ Năm hay thứ Sáu, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết tại Trung tâm phóng Vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc xa xôi.
The lab, called Heavenly Palace, is an initial part of China’s plans to develop space rendezvous and docking capabilities for a future large-scale, inhabited space station to be built by 2020. It is designed to dock with the soon-to-be-launched space vehicles Divine Vessel 8, Divine Vessel 9 and Divine Vessel 10.
Phòng thí nghiệm, được gọi là Thiên Cung, là phần khởi đầu trong kế hoạch của Trung Quốc phát triển các điểm hợp lại và lắp ghép trong không gian cho một quy mô lớn trong tương lai, trạm không gian có người ở sẽ được xây dựng vào năm 2020. Trạm này được thiết kế để làm nơi dừng chân của các tàu Tuần Châu 8, 9, 10, sẽ sớm được phóng vào không gian.
The 8 1/2-ton Heavenly Palace will be carried to its orbit by a Long March 2F rocket. China is taking advantage of the U.S. and Russia’s rapidly dwindling space programs. The mission of the International Space Station is scheduled to end in 2020, the year China plans to take over and become the only country with its own space station.
Thiên cung nặng 8,5 tấn, sẽ được đưa vào quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh 2F. Trung Quốc đang tận dụng lợi thế trong việc thu hẹp chương trình không gian của Mỹ và Nga. Nhiệm vụ của Trạm Không gian Quốc tế dự định sẽ kết thúc năm 2020, là năm Trung Quốc có kế hoạch thay thế và trở thành quốc gia duy nhất có trạm không gian riêng của họ.
• Miles Yu’s column appears Thursdays. He can be reached at mmilesyu@gmail.com.
• Miles Yu là người có các bài viết vào thứ Năm [trên Washington Times]. Có thể liên lạc với ông tại mmilesyu@gmail.com.

Translated by Ngọc Thu

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn