MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, October 24, 2011

Beijing urges Manila to return Chinese vessels Bắc Kinh yêu cầu Manila trả lại tàu của Trung QuốcBeijing urges Manila to return Chinese vessels

Bắc Kinh yêu cầu Manila trả lại tàu của Trung Quốc

By Pia Lee-Brago (The Philippine Star) Updated October 25, 2011

Pia Lee Brago (The Star Philippines) Cập nhật October 25, 2011

MANILA, Philippines - China has justified the activities of Chinese fishermen who strayed into Philippine waters last week, saying the actions taken by the Philippines have harmed the “lawful rights and interests of fishermen.”

MANILA, Philippines - Trung Quốc đã biện minh hoạt động của ngư dân Trung Quốc đã đi lạc vào vùng biển Philippines tuần trước, nói rằng các hành động của Philippines đã làm tổn hại đến "quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân."

Beijing urged Manila to “unconditionally return the Chinese dinghies as soon as possible and appropriately handle relevant issue.”

Bắc Kinh kêu gọi Manila " trả lại vô điều kiện các xuồng của Trung Quốc càng sớm càng tốt và xử lý vấn đề có liên quan một cách phù hợp."

China’s Foreign Ministry spokesperson Jiang Yu claimed during a press conference in Beijing last Oct. 20 that the Philippine naval vessel entered the waters off Liyue Bank of Spratlys, called the Nansha Islands in Chinese, last Oct. 18 and attempted to approach a Chinese fishing boat under “normal operation” towing 25 unoccupied dinghies.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 20 tháng 10 rằng các tàu hải quân Philippine đã vào vùng biển ngoài khơi Bãi Liyue thuộc Trường Sa, được gọi là quần đảo Nam Sa trong tiếng Hoa, ngày 18 tháng 10 và đã tìm cách tiếp cận một chiếc thuyền đánh cá của Trung Quốc đang "hoạt động bình thường" kéo theo 25 chiếc xuồng trống.

The Philippine Navy vessel’s propeller, she said, got entangled with the cables of the fishing boat, disconnecting it from the dinghies. But the Chinese fishermen and the fishing boat were safe.

Cánh quạt tàu của Hải quân Philippine, bà cho biết, đã vướng mắc với các loại cáp của tàu đánh cá, làm đứt lìa các xuồng. Tuy nhiên, ngư dân Trung Quốc và tàu đánh cá được an toàn.

She said China enjoys indisputable sovereignty over the Nansha Islands and their adjacent waters.

Bà cho biết Trung Quốc chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa và các vùng biển lân cận.

“It is completely justified for Chinese fishermen to fish in an area that has been a traditional fishing ground for generations,” Jiang said.

"Thật hoàn toàn hợp lý khi ngư dân Trung Quốc đánh cá trong một khu vực đã một ngư trường truyền thống qua nhiều thế hệ", Jiang nói.

“China has expressed its position to the Philippines, urging it to unconditionally return the Chinese dinghies as soon as possible and appropriately handle relevant issue,” she added.

"Trung Quốc đã bày tỏ lập trường đối với Philippines, bắt Philippines trả lại vô điều kiện các xuồng của Trung Quốc càng sớm càng tốt và xử lý phù hợp các vấn đề có liên quan," bà nói thêm.

The Department of Foreign Affairs (DFA) was firm that no apology was necessary for the collision of Navy and Chinese vessels.

Bộ Ngoại giao (DFA) chắc chắn rằng sẽ không cần có lời xin lỗi về va chạm của tàu Hải quân Philippines và các tàu các của Trung Quốc.

Sources told The STAR that the Chinese side does not deserve an apology because their boats were in Philippine waters.

Các nguồn tin cho đài STAR hay rằng phía Trung Quốc nên có một lời xin lỗi vì tàu của họ đã ở vùng biển Philippines.

Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario maintained last week that the Chinese fishing vessel towing 35 unmanned dinghies strayed into Philippine waters.

Tổng trưởng Ngoại giao Albert del Rosario tuần trước vấn giữ ý kiến rằng các tàu đánh cá của Trung Quốc kéo 35 xuồng không người lái đi lạc vào vùng biển Philippines.

Del Rosario said “when we took a closer look, our naval ship developed a steering problem and collided with the dinghies.”

The Chinese vessel left the scene and abandoned 24 of the dinghies, now in possession of the Navy, he said.

Del Rosario cho biết: "khi chúng tôi lại gần quan sát kỹ hơn, thì tàu hải quân của chúng tôi đã có vấn đề về diểu khiển và va chạm với các xuồng."
Tàu Trung Quốc rời khỏi hiện trường, bỏ rơi 24 cái xuống, bây giờ thuộc về Hải quân, ông nói.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn