MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, September 15, 2011

TB: Plan to tackle rise in drug-resistant cases Lao: Kế hoạch đối phó với các ca kháng thuốc gia tăng

TBThe UK has been using opportunistic X-rays to detect undiagnosed cases of TB

Nước Anh sử dụng X-quang cơ hội để phát hiện các trường hợp lao không được chẩn đoán.

TB: Plan to tackle rise in drug-resistant cases

Lao: Kế hoạch đối phó với các ca kháng thuốc gia tăng

By Jane Dreaper

Jane Dreaper

A plan has been drawn up to try to tackle cases of drug-resistant tuberculosis in 53 European countries.

The World Health Organisation (WHO) has described the problem as "alarming".

Một kế hoạch đã được vạch ra nhằm cố gắng giải quyết các của bệnh lao kháng thuốc tại 53 quốc gia châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã mô tả các vấn đề này là "đáng báo động".

Eastern Europe has the highest level of infection, while in Western Europe, London has the highest TB rate of any capital city.

Đông Âu có mức nhiễm lao cao nhất, trong khi ở Tây Âu, London có tỷ lệ bệnh lao cao nhất trong bất kỳ thành phố thủ đô nào.

The WHO estimates there are 81,000 cases of drug-resistant TB a year in Europe, although many countries are failing to diagnose it.

WHO ước tính có 81.000 trường hợp lao kháng thuốc mỗi năm tại châu Âu, mặc dù nhiều nước không thể chẩn đoán được.

The plan aims to increase diagnosis and access to treatment. Experts believe it has the potential to save several billion pounds and 120,000 lives by 2015.

Kế hoạch này nhằm tăng cường chẩn đoán và điều trị. Các chuyên gia tin rằng nó có tiềm năng để tiết kiệm nhiều tỷ bảng Anh và 120.000 sinh mạng vào năm 2015.

European problem

Russia, Ukraine and Azerbaijan are among the countries with the highest burden of illness.

TB cases in the UK are concentrated in large cities. There are 3,500 cases in London each year.

Vấn đề Châu Âu

Nga, Ukraine và Azerbaijan là một trong những nước có gánh nặng bệnh tật cao nhất.

Trường hợp bệnh lao tại Anh tập trung ở các thành phố lớn. Có 3.500 trường hợp ở London mỗi năm.

In 2009, there were 58 cases of drug-resistant TB in the UK. Resistance can arise if patients fail to complete their course of medication.

Trong năm 2009, đã có 58 trường hợp lao kháng thuốc ở Anh. Kháng thuốc có thể xảy ra nếu bệnh nhân không hoàn thành liệu trình.

The Health Protection Agency's TB expert, Dr Ibrahim Abubakar, said: "Although the overall numbers are small, the trend has been for an increase in the past decade.

Chuyên gia lao của Cơ quan Bảo vệ Y tế, Tiến sĩ Ibrahim Abubakar, cho biết: "Mặc dù con số tổng thể là nhỏ, nhưng đã có xu hướng gia tăng trong thập kỷ qua.

"We cannot be complacent. The cost of managing each case can stretch to several hundred thousand pounds. "So it's significant - and while that person is infectious, other people can get TB.

"The larger numbers in Eastern Europe represent a failure to take action."

He urged GPs and casualty departments to be vigilant for possible cases.

"Chúng ta không thể tự mãn, chi phí quản lý từng ca bệnh có thể lên đến vài trăm ngàn bảng Anh. "Vì vậy, điều quan trọng là - trong khi một người mắc bệnh, người khác có thể bị lây bệnh lao.

"Những con số lớn hơn ở Đông Âu thể hiện một sự thiếu hành động."

Ông kêu gọi các bác sĩ đa khoa thực hành và các bộ phận cấp cứu tai nạn phải thận trọng đối với trường hợp có thể xảy ra.

TB is an airborne infection which still proves fatal in about 7% of cases. Almost half of patients with the multi-drug resistant form of the disease die.

The WHO has praised the UK's "Find and Treat" service, which uses a mobile X-ray van to screen homeless people and drug addicts for TB.

Lao là một bệnh nhiễm trùng theo đường không khí mà vẫn còn gây tử vong trong khoảng 7% ca bệnh. Gần một nửa số bệnh nhân với các hình thức đa kháng thuốc tử vong. WHO đánh giá cao dịch vụ "Tìm kiếm và Điều trị" của Vương quốc Anh, trong đó sử dụng một xe tải có X-quang di động để khám sàng lọc người vô gia cư và người nghiện ma tuý để phát hiện lao.

Dr Ogtay Gozalov, from the WHO's Europe office, said: "It's not just the vulnerable populations like migrants and prisoners - all of us could be exposed.

"If member states don't take action now, there could be a dramatic situation in the future."

Tiến sĩ Ogtay Gozalov, thuộc văn phòng châu Âu của WHO, cho biết: "Không phải chỉ là các đối tượng dễ bị tổn thương như người di cư và các tù nhân – mà tất cả chúng ta có thể bị mắc lao.

"Nếu các nước thành viên không có hành động ngay bây giờ, sẽ có thể có một tình huống kịch tính trong tương lai."

Cocktail of drugs

Barrister Anna Watterson spoke of how she became ill with drug-resistant TB when she was a law student living in north-west London.

She made a full recovery but missed a year of studying and spent four months in hospital.

She said: "I had a cough I couldn't shake off. I lost weight and had night sweats.

Phối hợp nhiều loại thuốc

Luật sư Anna Watterson kể cô đã trở thành bệnh nhân lao kháng thuốc như thế nào khi cô là một sinh viên luật sống ở phía tây bắc London.

Cô đã hồi phục hoàn toàn nhưng đã bỏ mất một năm học tập và phải trải qua bốn tháng trong bệnh viện.

Cô nói: "Tôi đã bị ho không ngừng được. Tôi giảm cân và đã đổ mồ hôi vào ban đêm.

"I visited my GP a few times but TB wasn't suspected because of my background and age - I was in my mid-20s.

"Once I'd been admitted to hospital, I started the standard three-drug regime.

"But six weeks later came the depressing news that none of the three antibiotics were effective. I had the impression the doctors were scraping the barrel.

"Tôi tới thăm bác sĩ của tôi một vài lần nhưng bệnh lao đã không bị nghi ngờ bởi vì bối cảnh xuất thân và độ tuổi của tôi - Tôi đang ở giữ tuổi 20.

"Khi tôi được nhập viện, tôi bắt đầu chế độ thuốc tiêu chuẩn.
"Nhưng sáu tuần sau đó xuất hiện những tin tức thất vọng rằng cả ba loại thuốc kháng sinh đều không có hiệu quả, tôi có cảm tưởng các bác sĩ đã hết cách.

"The next cocktail of drugs left me feeling unwell. I had bruises from injecting them, and one of the side-effects was sensitivity to the sun.

"As a pale-skinned redhead, this meant having to wear gloves when I went outside in the summer."

"Phối hợp thuốc tiếp theo làm tôi cảm thấy không khỏe, tôi bị vết bầm tím từ các mũi tiêm, và một trong những tác dụng phụ là nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.

"Là một người tóc hung da sáng, điều này có nghĩa là tôi phải đeo găng tay khi đi ra ngoài trong mùa hè."No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn