MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, September 21, 2011

Car fumes 'raise heart attack risk for six-hour window' - Khói xe hơi tăng nguy cơ cơn đau tim đột ngột


Car exhaust

Car fumes 'raise heart attack risk for six-hour window'

Khói xe hơi làm tăng nguy cơ đau tim đột ngột.

By Michelle Roberts Health reporter, BBC News

Michelle Roberts – Phóng viên chuyên mục Sức Khỏe, Đài BBC

Breathing in heavy traffic fumes can trigger a heart attack, say UK experts.

Theo các chuyên gia ở Anh, việc hít khói xe cộ dày đặc có thể gây ra cơn đau tim.

Heart attack risk is raised for about six hours post-exposure and goes down again after that, researchers found.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nguy cơ đau tim tăng lên trong vòng 6 giờ sau khi tiếp xúc và giảm xuống lại sau đó.

They say in the British Medical Journal that pollution probably hastens rather than directly cause attacks.

But repeated exposure is still bad for health, they say, substantially shortening life expectancy, and so the advice to people remains the same - avoid as far as is possible.

Theo tạp chí Y học Anh, sự ô nhiễm có thể thúc đẩy những cơn đau tim hơn là trực tiếp gây ra. Nhưng sự tiếp xúc khói bụi lặp lại cũng rất có hại cho sức khỏe, về thực chất, có thể làm giảm tuổi thọ, vì vậy, lời khuyên cho mọi người vẫn là – tránh nó càng xa càng tốt.

Prof Jeremy Pearson, associate medical director at the British Heart Foundation, which co-funded the study, said: "This large-scale study shows conclusively that your risk of having a heart attack goes up temporarily, for around six hours, after breathing in higher levels of vehicle exhaust.

Giáo sư Jeremy Pearson, Chủ tịch Hiệp hội tim mạch Anh, đồng tài trợ cho cuộc nghiên cứu, nói: “Nghiên cứu với quy mô lớn này cho thấy một cách thuyết phục rằng nguy cơ đau tim của bạn tăng lên tạm thời trong vòng 6 tiếng, sau khi hít vào không khí dày đặc khói xe.”

"We know that pollution can have a major effect on your heart health, possibly because it can 'thicken' the blood to make it more likely to clot, putting you at higher risk of a heart attack.

Chúng ta biết rằng sự ô nhiễm có ảnh hưởng quan trọng đến tim, có lẽ bởi vì nó làm máu đặc hơn và dễ đông hơn, dẫn đến tăng lên nguy cơ đau tim đột ngột.

"Our advice to patients remains the same - if you've been diagnosed with heart disease, try to avoid spending long periods outside in areas where there are likely to be high traffic pollution levels, such as on or near busy roads."

“Lời khuyên của chúng tôi cho bệnh nhân vẫn là – nếu bạn được chẩn đoán là mắc bệnh tim mạch, hãy cố gắng tránh ở lâu những nơi có mức độ ô nhiễm do xe cộ cao, chẳng hạn như đi trên hay ở gần những con đường đông đúc.”

Early peak

Lên cơn sớm

The research looked at the medical records of almost 80,000 heart attack patients in England and Wales, cross-referencing these details with air pollution data.

Cuộc khảo sát đã xem xét hồ sơ y tế của 80,000 bệnh nhân tim mạch ở Anh và xứ Wales, tham khảo chéo các chi tiết này với những dữ kiện ô nhiễm.

This enabled the investigators to plot hourly levels of air pollution (PM10, ozone, CO, NO2, and SO2) against onset of heart attack symptoms and see if there was any link.

Điều này cho phép những người nghiên cứu xác định mức ô nhiễm không khí mỗi giờ (PM10, ozone, CO, NO2, và SO2) đối chiếu với sự khởi phát các triệu chứng cơn đau tim đột ngột và xem thử liệu có mối liên hệ nào không.

Higher levels of air pollution did appear to be linked with onset of a heart attack lasting for six hours after exposure. After this time frame, risk went back down again.

Mức ô nhiễm không khí cao dường như có mối liên hệ với sự khởi phát các triệu chứng đau tim đột ngột kéo dài trong 6 giờ sau khi tiếp xúc ô nhiễm. Sau khoảng thời gian này, nguy cơ giảm xuống lại như lúc đầu.

Krishnan Bhaskaran from the London School of Hygiene and Tropical Medicine, who led the research, said the findings suggested that pollution was not a major contributing factor to heart attacks.

Krishnan Bhaskaran thuộc Trung tâm Vệ sinh và Y học nhiệt đới London, người chỉ đạo cuộc khảo sát, nói rằng phát hiện này cho thấy sự ô nhiễm không phải là nhân tố đóng góp quan trọng dẫn đến cơn đau tim đột ngột.

For example, being exposed to a spell of medium-level rather than low-level pollution would raise heart attack risk by 5%, by his calculations.

Ví dụ như, theo tính toán của ông, việc tiếp xúc với mức ô nhiễm trung bình thay vì mức thấp sẽ làm tăng nguy cơ cơn đau tim đột ngột lên 5%.

"If anything, it looks like it brings heart attack forward by a few hours. These are cardiac events that probably would have happened anyway."

“Nếu có, thì có vẻ như nó làm tăng nguy cơ đau tim đột ngột trong vòng vài giờ. Những vấn đề về tim hầu như cũng sẽ xảy ra cho dù không có ô nhiễm.”

But he said the findings should not detract from the fact that chronic exposure to air pollution was hazardous to health.

Nhưng ông cũng cho rằng những phát hiện này không phủ định sự thật rằng tiếp xúc lâu ngày với ô nhiễm không khí là rất nguy hại cho sức khỏe.

Prof Pearson from the BHF agrees: "Unhealthy diets and smoking etc are much bigger heart attack risk factors, but car fumes are the cream on the cake that can tip you over."

Giáo sư Pearson thuộc BHF đồng ý rằng: “Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh cùng với thuốc lá… là những tác nhân gây bệnh tim lớn hơn nhiều, nhưng khói xe hơi sẽ như giọt nước tràn ly có thể đánh gục bạn”Translated by Trần Thị Huyền Trân, Y2E Gr2 - huyentran.1101@gmail.comNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn