MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, September 25, 2011

Bullfighting in Barcelona to end with Catalonia ban Đấu bò tót Barcelona sắp chấm dứt do lệnh cấm ở Catalonia

Bullfight in Barcelona. Photo: 2011
Bullfighting has declined in popularity in Catalonia but fights have still been held in Barcelona-
Đấu bò đã suy giảm ở
Catalonia nhưng các trận đấu vẫn được tổ chức tại BarcelonaBullfighting in Barcelona to end with Catalonia ban

Đấu bò tót Barcelona sắp chấm dứt do lệnh cấm ở Catalonia

Bullfighting fans in Catalonia are set to see the last fights before a ban on the age-old tradition comes into effect in Spain's north-eastern region.

Người hâm mộ đấu bò ở Catalonia sắp sửa xem các trận đấu cuối cùng trước khi một lệnh cấm về môn thể thao truyền thống lâu đời này có hiệu lực trong khu vực đông bắc của Tây Ban Nha.

About 20,000 spectators are expected to fill Barcelona's Monumental arena, where top matadors will be performing.

Khoảng 20.000 khán giả dự kiến ​​sẽ vào đấu trường Monumental của Barcelona, ​​nơi các matadors hàng đầu sẽ biểu diễn.

Lawmakers voted for the ban last year - the first in mainland Spain - after 180,000 people signed a petition.

Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ lệnh cấm này năm ngoái - đầu tiên là ở Tây Ban Nha lục địa, sau khi có 180.000 người ký đơn thỉnh cầu.

They say the bullfighting is barbaric, but opponents say they will challenge the ban in Spain's top court.

Họ nói rằng đấu bò tót là dã man, nhưng những người phản đối nói rằng họ sẽ thách thức lệnh cấm tại tòa án tối cao của Tây Ban Nha.The ban takes effect on 1 January, but Sunday's fights in Catalonia will be the last events of the 2011 season.

Lệnh cấm này có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng giêng, nhưng các trận đấu hôm Chủ nhật ở Catalonia sẽ là sự kiện cuối cùng của mùa đấu bò 2011.

Sold-out show.

Trận đấu bán hết vé

Spain's top matadors will be performing at the arena, including legendary Jose Tomas.

Các Matador hàng đầu của Tây Ban Nha sẽ biểu diễn tại đấu trường, bao gồm cả tay đấu bò huyền thoại Jose Tomas.

"This is such a beautiful arena, with a lot of tradition both for bullfighters and this national celebration," matador Julian Lopez was quoted as saying by the Associated Press news agency.

"Đây là một đấu trường đẹp, với nhiều truyền thống cho cả đấu sĩ và môn thi đấu quốc gia này", Matador Julian Lopez phát biểu khi nói chuyện với hang thông tấn Associated Press (AP).

Tickets for the historic bullfights in Barcelona sold out at record speed. They have been trading on the black market ever since for up to five times their original value, the BBC's Sarah Rainsford in Spain reports.

Vé xem các trận đấu bò lịch sử tại Barcelona được bán ra với tốc độ kỷ lục. Vé đã được mua bán trên thị trường chợ đen kể từ đó đến nay với giá lên đến năm lần giá ban đầu của, phóng viên BBC Sarah Rainsford ở Tây Ban Nha cho hay.

But such large crowds have been rare at the Barcelona bullring, La Monumental, for some time, and this dwindling support is one reason the regional parliament voted in favour of banning the corrida, our correspondent adds.

Nhưng, trong một thời gian, những đám đông khan giả lớn như thế rất hiếm có tại đấu trường Barcelona, ​​La Monumental, và sự hâm hộ giảm sút này đã là một trong những lý do quốc hội khu vực bỏ phiếu ủng hộ việc cấm corrida, phóng viên của chúng tôi cho biết thêm.

She adds that there is also a growing awareness of animal rights and, crucially, the desire of Catalan nationalists to distinguish the region from the rest of Spain and its traditions.

Bà nói thêm rằng đó cũng là nhận thức ngày càng gia tăng về quyền động vật, điều quan trọng là những người dân tộc Catalan mong muốn của phân biệt khu vực từ này với phần còn lại của Tây Ban Nha và các truyền thống của nó.

Bullfighting is permitted in all other regions of Spain except in the Canary Islands.

Đấu bò được cho phép trong tất cả các vùng khác của Tây Ban Nha, ngoại trừ tại quần đảo Canary.

Campaigners hope to extend the ban across the country, but they face a far tougher task in traditional bullfighting heartlands like Andalucia and Madrid, our correspondent says.

Những người vận động hy vọng mở rộng lệnh cấm trên toàn quốc, nhưng họ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn tại các trung tâm đấu bò truyền thống như Andalucia và Madrid, phóng viên của chúng tôi cho hay.

She says many people there dismiss all talk of cruelty and argue that the corrida is an age-old art form that must be protected and preserved.

Bà cho biết nhiều người ở đó phủ nhận tất cả các lập luận về sự tàn ác và cho rằng corrida là một hình thức nghệ thuật lâu đời phải được bảo vệ và duy trì.

Bullfighting

Đấu bò

Those taking part in the a bullfight are called toreros, while the person in charge of killing the bull is the matador de toros - killer of bulls

Những người tham gia vào một trận đấu bò được gọi là toreros, còn người phụ trách giết con bò là Matador de Toros - kẻ giết bò đực.

Fighters can be awarded the bull's ears, tail or hooves as a trophy

Người đấu bò có thể được ban thưởng tai bò, đuôi bò hay móng bò như chiến lợi phẩm.

Barcelona's last bullring, the Monumental, stages 15 fights each year - each contest involves about six bulls

Đấu trường cuối cùng của Barcelona, ​​Monumental, thực hiện 15 trận đấu mỗi năm - mỗi cuộc thi bao gồm khoảng sáu con bò đực

Author Ernest Hemmingway was an admirer of Spanish bullfighting and wrote about its rituals in 1932 in Death in the Afternoon.

Nhà văn Ernest Hemmingway là một người hâm mộ các trận đấu bò tót ở Tây Ban Nha và đã viết về nghi lễ của nó vào năm 1932 in tác phẩm Death in the Afternoon Chết vào buổi chiều

The tradition dates back at least 4,000 years and is thought to have been popularised by the Romans

It remains popular in southern France, Portugal and some South American countries

Truyền thống này bắt đầu cách đây ít nhất 4.000 năm và được cho là đã được người La Mã phổ biến.

Đấu bò còn phổ biến ở miền Nam nước Pháp, Bồ Đào Nha và một số nước Nam Mỹ.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn