MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 18, 2011

Patriotism is growing - Có phải lòng yêu nước đang dâng


Patriotism is growing


CHARLOTTE MCPHERSON
c.mcpherson@todayszaman.comThis past weekend was a national holiday for Canada and the United States. Do you ever wonder if patriotism is growing or not? Is there a difference between patriotism and nationalism? When I was a child growing up in Texas and the South, “patriotism” to me meant those who treasured the liberties and heritage of the homeland.

Cuối tuần vừa qua là ngày lễ quốc khánh của Canada và Hoa Kỳ. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu lòng yêu nước đang dâng hay không? Có một sự khác biệt giữa lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc? Khi tôi là một đứa trẻ lớn lên ở Texas và miền Nam, "lòng yêu nước" đối với tôi có nghĩa là những người trân trọng các quyền tự do và di sản của quê hương.
I came across some interesting statistics on patriotism between 1990 and 1992. A World Values Survey of nations measured the degree of patriotism in various countries on a scale of one to four, with four being the strongest degree. At that time the United States led the pack with a rating of 3.74, followed by Ireland with a rating of 3.73. The next nations in line were India (3.67), South Africa (3.55), Canada (3.53), Spain (3.46), the United Kingdom (3.38), Denmark (3.27), Italy (3.25), Sweden (3.22), France (3.18) and Germany with a rating of only 2.75. The average patriotism rating was a 3.26.
Tôi điểm qua một số thống kê thú vị về lòng yêu nước từ năm 1990 và 1992. Một khảo sát giá trị ở nhiều quốc gia nhằm định lượng mức độ của lòng yêu nước ở các nước khác nhau trên thang điểm từ 1-4, với bốn là mức độ mạnh mẽ nhất. Vào thời điểm đó Hoa Kỳ dẫn đầu các nước với một điểm số là 3,74, tiếp theo là Ireland với 3,73. Các quốc gia tiếp theo trong bảng xếp hạng là Ấn Độ (3,67), Nam Phi (3,55), Canada (3,53), Tây Ban Nha (3,46), Anh (3,38), Đan Mạch (3,27), Italy (3,25), Thụy Điển (3.22), Pháp (3,18) và Đức với điểm số chỉ có 2,75. Điểm số lòng yêu nước trung bình là 3,26.
The results of a subsequent survey conducted between 1995 and 1997 indicated some new nations had been added, and some of those in the earlier survey had lower ratings the second time round. The United States rated 3.92; Venezuela rated 3.73 and Canada remained the same while Germany dropped to 1.37. As I read this information I wondered about Turkey. From my observations, Turks tend to be very nationalistic. What do you think?
Kết quả của một cuộc khảo sát tiếp theo được thực hiện từ năm 1995 và 1997 cho thấy một số quốc gia mới đã được thêm vào, và một số những nước được điều tra trước đó có thứ hạng thấp hơn lần thứ hai. Hoa Kỳ có điểm số 3,92; Venezuela 3,73 và Canada vẫn giữ nguyên, trong khi Đức giảm xuống đến 1,37. Khi tôi đã đọc thông tin này, tôi tự hỏi về Thổ Nhĩ Kỳ. Từ quan sát của tôi, người Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng rất dân tộc chủ nghĩa. Bạn nghĩ sao?

When I visited some Canadian friends a few years ago on the Fourth of July, unlike their neighbors to the South -- those in the United States, most of the Canadians I spoke with did not have any special celebrations planned, but they were appreciative for the long weekend to enjoy the beautiful countryside and lakes. Meanwhile, just across the border Americans were planning their celebrations for the national holiday and barbeques. Across the country you could go to special programs and watch fireworks and be entertained and have a good time. Many would even be wearing T-shirts and shorts with the American flag on it and silly red, white and blue-colored hats, etc.
Khi tôi đến thăm một số bạn bè Canada một vài năm trước đây vào ngày 4 tháng 7, không giống như nước láng giềng của họ miền Nam - những người Hoa Kỳ, hầu hết những người Canada tôi đã trò chuyện đều không có bất kỳ kế hoạch kỷ niệm đặc biệt nào, nhưng họ đã đánh giá cao kỳ nghĩ cuối tuần dài để tận hưởng những vùng quê và hồ nước xinh đẹp. Trong khi đó, chỉ cần qua bên kia biên giới thì đã thấy người Mỹ lập kế hoạch lễ kỷ niệm ngày lễ quốc gia và tiệc barbeques. Trên khắp đất nước, bạn có thể tham gia những chương trình đặc biệt và xem pháo hoa và được giải trí và có một thời gian vui vẻ. Nhiều người thậm chí mặc T-shirt và quần soóc in cờ Mỹ trên đó và những chiếc mũ ba màu đỏ, trắng và xanh lố lăng, vv.

Not all nations allow the flag to be worn as clothing. In Turkey, it is an offense to wear a garment made out of the Turkish flag. A well-loved Turkish TV presenter outraged the Turkish national press a while back by kicking a balloon that had the crescent and star on it during a program celebrating Republic Day. It is a serious insult to make jokes about the national anthem, the flag or Atatürk. If you are new to Turkey, you will notice Turks may be very critical of their own nation or government, but they do not like it if you agree with them or make negative statements of your own.
Không phải tất cả các quốc gia đều cho phép lá cờ được mặc như quần áo. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc y phục làm từ lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ là một hành vi phạm tội. Một người dẫn chương trình truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ được yêu thích cũng bị báo chí quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ khi anh đá một quả bóng có hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao trên nó trong một chương trình kỷ niệm ngày Cộng hòa. Làm trò cười về quốc ca, quốc kỳ (Ataturk) là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Nếu bạn là người mới đến Thổ Nhĩ Kỳ, bạn sẽ thấy người Thổ rất hay chỉ trích quốc gia và chính phủ họ, nhưng họ không thích nếu bạn đồng ý với họ hoặc có những phát biểu tiêu cực của riêng bạn.

I thought I would do a little simple research myself this past week to find out how people feel about America. My research really just involved informally asking Americans one question -- which was to hear what they like about America. The results were interesting in that the most common reply given was “I’ll take America any day.” Some people expressed regret for some of America’s past mistakes involving injustices towards American Indians and Blacks, but they were still glad to be American.
Tôi nghĩ tự tôi sẽ làm một nghiên cứu đơn giản trong tuần vừa qua để tìm hiểu cách thức mọi người cảm nhận về nước Mỹ. Nghiên cứu của tôi thực sự chỉ bao gồm hỏi người Mỹ một cách than mật một câu hỏi để được nghe họ nói những gì họ thích về nước Mỹ. Các kết quả thú vị ở chỗ câu trả lời phổ biến nhất là "Tôi sẽ chọn nước Mỹ bất kỳ ngày nào." Một số người bày tỏ sự hối tiếc cho một số những sai lầm quá khứ của Mỹ liên quan đến những bất công đối với người da đỏ và người da đen, nhưng họ vẫn vui mừng được làm người Mỹ.

It is all a matter of perspective. For example, although nearly every American thinks that gasoline is expensive, when I share with them the price in Turkey they are shocked and quickly perk up about what they are paying and state they are glad to be American.

Tất cả điều đó là vấn đề quan điểm. Ví dụ, mặc dù gần như tất cả người Mỹ đều nghĩ xăng đắt, khi tôi chia sẻ với họ giá ở Thổ Nhĩ Kỳ thì họ bị sốc và nhanh chóng phấn khởi về cái giá mà họ đang trả tiền và nói họ rất vui mừng được làm người Mỹ.
Let me just share a few other comments that people expressed about what they like about America:
Hãy để tôi chia sẻ một vài ý kiến ​​khác mà mọi người bày tỏ về những gì họ thích về nước Mỹ:
“Even though we have had setbacks and are experiencing high unemployment, when I go to the grocery store the shelves are stocked, and I remember that many in the world go without, but I can find what I need.”
"Mặc dù chúng tôi đã có những trở ngại và đang trải qua thất nghiệp cao, khi tôi đi đến các cửa hàng tạp hóa các kệ chất hàng, thì tôi nhớ ra rằng nhiều người trên thế giới không có gì để mua, nhưng tôi có thể tìm thấy những gì tôi cần."

“America is still the land of the free and a land of opportunity. In many countries the ruling elite own the most lucrative industries and are very wealthy and the poor wallow in poverty.”
"Nước Mỹ vẫn là mảnh đất của tự do và cơ hội. Ở nhiều nước, các tầng lớp cầm quyền chiếm hữu các ngành công nghiệp sinh lợi nhất và rất giàu có còn người nghèo chìm trong cảnh nghèo đói. "

“I believe when there is a temporary abuse of power in America, the constitution eventually wins over it. Not so in some countries.” Not every nation is as patriotic as some others but one thing is for sure -- all citizens usually have the same idea for celebrating: The majority of Americans and Canadians were at parks, lakes and the seaside this past weekend having a barbecue.
Share with us how patriotic your home country is or what your plans are for Aug. 30 -- Victory Day?
"Tôi tin rằng khi có lạm dụng quyền lực tạm thời ở Mỹ, hiến pháp cuối cùng sẽ chiến thắng lạm quyền. Ở một số nước không được thế." Không phải mọi quốc gia đều yêu nước như các quốc gia khác nhưng có một điều chắc chắn là tất cả các công dân thường có cùng một ý tưởng để ăn mừng: Phần lớn người Mỹ và Canada tụ tập tại các công viên, hồ nước và bãi biển vào cuối tuần vừa rồi với món thịt nướng. 


Chia sẻ với chúng tôi người dân nước bạn yêu nước như thế nào hoặc bạn có kế hoạch dành cho ngày 30 tháng 8 - Ngày Chiến thắng?


Translated by nguyenquang

http://www.todayszaman.com/columnist-249513-patriotism-is-growing.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn