MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 2, 2011

PATRIOTIC QUOTATION 1 - DANH NGÔN YÊU NƯỚC 1"If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music which he hears, however measured or far away."

- Thoreau"Nếu một người không
theo nhịp bước với người đồng hành của mình, có lẽ đó là vì tai anh ta nghe một tay trống khác. Hãy để y bước theo điệu nhạc mà y nghe, dù nhịp điệu có xa lạ đến đâu."


- Thoreau

"A house divided against itself cannot stand. I believe this government cannot endure permanently half slave and half free."

- Abraham Lincoln, 1858

"Một ngôi nhà chia đôi thì không thể đứng vững. Tôi tin chính phủ này không thể vững bền mãi mãi với một nửa nô lệ và một nửa tự do".

- Abraham Lincoln, 1858

Are you a politician who says to himself: "I will use my country for my own benefit"?...

Or are you a devoted patriot, who whispers in the ear of his inner self: "I love to serve my country as a faithful servant."?

- Kahlil Gibran

Bạn có phải là chính trị gia tự nói với mình: "Tôi sẽ sử dụng đất nước tôi vì lợi ích riêng của tôi "?...

Hoặc là bạn là một người yêu nước nhiệt thành, thường thì thầm vào tai mình câu này: "Tôi yêu được phục vụ đất nước tôi như một người đầy tớ trung thành."?

- Kahlil Gibran

"Each man must for himself alone decide what is right and what is wrong, which course is patriotic and which isn't. You cannot shirk this and be a man."

- Thomas Tusser

"Mỗi người tự bản thân mình phải quyết định cái gì là đúng và cái gì là sai, ứng xử thế nào là yêu nước, và thế nào là không yêu nước. Bạn không thể trốn tránh điều này nếu muốn làm một con người."
- Thomas Tusser

"Patriotism is not short, frenzied outbursts of emotion, but the tranquil and steady dedication of a lifetime.

- Adlai Stevenson

"Lòng yêu nước không phải là những cơn bùng phát cảm xúc cuồng nhiệt, ngắn ngủi, mà là sự cống hiến thầm lặng và ổn định của cả một đời người.

- Adlai Stevenson

"True patriotism hates injustice in its own land more than anywhere else."

- Clarence Darrow

"Lòng ái quốc chân chính căm ghét sự bất công trong đất nước của mình nhiều hơn bất cứ nơi nào khác."
- Clarence Darrow

Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth."

- Abraham Lincoln

“Chính phủ của dân, do dân, vì dân, không bao giò biến mất khỏi trái đất này."

- Abraham Lincoln

"Human nature will not change. In any future great national trial, compared with the men of this, we shall have as weak and as strong, as silly and as wise, as bad and as good."

- Abraham Lincoln

"Bản chất con người sẽ không thay đổi. Trong bất kỳ thử thách tương lai nào của dân tộc, khi so sánh những người này, chúng ta sẽ biết kẻ yếu với người mạnh, kẻ ngu với người khôn, kẻ xấu với người tốt ."

- Abraham Lincoln

"The basis of our political system is the right of the people to make and to alter their constitutions of government."

- George Washington's

"Gốc rễ của hệ thống chính trị của chúng ta là quyền của người dân được làm ra và thay đổi hiến pháp."

- George Washington

"A great man, tender of heart, strong of nerve, boundless patience and broadest sympathy, with no motive apart from his country."

- Frederick Douglass on Abraham Lincoln

"Một người đàn ông tuyệt vời, trái tim dịu dàng, thần kinh mạnh mẽ, kiên nhẫn vô bđồng cảm sâu rộng, không có động cơ ngoài đất nước mình."

- Frederick Douglass nói về Abraham Lincoln

O God of battles! steel my soldiers' hearts.

- William Shakespeare

Hỡi thần chiến trận! Chiến binh của ta có trái tim thép.
- William Shakespeare

I like to see a man proud of the place in which he lives. I like to see a man live so that his place will be proud of him.

- Abraham Lincoln

Tôi muốn thấy một người tự hào về nơi mình sống. Tôi muốn thấy một người sống sao cho nơi họ sống phải tự hào về họ.

- Abraham Lincoln

The country is a tune. It must be sung together.

- Gerald Stanley Lee, Crowds

Đất nước là một giai điệu. Giai điệu đó phải được mọi người cùng nhau cất tiếng hát.

- Gerald Stanley Lee

We can't all be Washingtons, but we can all be patriots.

- Charles F. Browne

Chúng ta không thể tất cả đều làm Washington, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm người yêu nước.

- Charles F. Browne

Find and maintain that perfect, delicate balance between freedom "to" and freedom "from."

- Marilyn Savant

Hãy tìm kiếm và duy trì sự cân bằng, tinh tế hoàn hảo giữa tự do "dành cho ai" tự do và "thoát khỏi ai".

- Marilyn Savant

A man's country is not a certain area of land, of mountains, rivers, and woods, but it is a principle; and patriotism is loyalty to that principle.

- George William Curtis

Đât nước của một người không phải là một mảnh đất, không phải là ngọn núi, con sông hay khu rừng, mà là một nguyên tắc, và lòng yêu nước là trung thành với nguyên tắc đó.

- George William Curtis

When an American says that he loves his country, he means not only that he loves the New England hills, the prairies glistening in the sun, the wide and rising plains, the great mountains, and the sea. He means that he loves an inner air, an inner light in which freedom lives and in which a man can draw the breath of self-respect.

- Adlai Stevenson

Khi người Mỹ nói rằng họ yêu nước của mình, họ không muốn nói họ yêu những ngọn đồi ở New England, những thảo nguyên lấp lánh ánh mặt trời, các vùng đồng bằng trải rộng bao la, những ngọn núi hùng vỹ, và biển cả mênh mông. Họ muốn nói là họ yêu bầu không khí bên trong, thứ ánh sáng nội tâm, trong đó tự do được sống và trong đó người ta có thể hít thở lòng tự trọng.

- Adlai Stevenson

National honor is national property of the highest value.

- James Monroe

Danh dự Quốc gia là tài sản quốc gia có giá trị cao nhất.

- James Monroe

There are those, I know, who will say that the liberation of humanity, the freedom of man and mind, is nothing but a dream. They are right. It is the American dream.

- Archibald MacLeish

Tôi biết có những người nói rằng giải phóng nhân loại, đem tự do cho con người và đầu óc con người chỉ là một giấc mơ. Họ nói đúng. Đó là giấc mơ Mỹ.

- Archibald MacLeish

This nation will remain the land of the free only so long as it is the home of the brave.

- Elmer Davis

Quốc gia này sẽ vẫn là mảnh đất của tự do chừng nào nó còn là ngôi nhà của những người quả cảm.

- Elmer Davis

If our country is worth dying for in time of war let us resolve that it is truly worth living for in time of peace. - Hamilton Fish

Nếu quốc gia của chúng ta đáng để hy sinh trong thời chiến tranh thì chúng ta hãy khẳng định nó thực sự là là nơi đáng sống trong thời bình.

- Hamilton Fish

The cement of this union is the heart-blood of every American. - Thomas Jefferson

Chất kết dính quốc gia là máu trong trái tim của mỗi người dân.

- Thomas JeffersonThis country will not be a good place for any of us to live in unless we make it a good place for all of us to live in. - Theodore Roosevelt

Đất nước này sẽ không thành một nơi tốt đẹp cho mọi người trong chúng ta sinh sống nếu chúng ta không làm cho nó trở thành một nơi tốt đẹp cho tất cả chúng ta sinh sống

-Theodore Roosevelt

"Our country, right or wrong." When right to be kept right; when wrong to be put right. - Carl Schurz

"Đất nước của chúng ta, có thể đúng có thể sai." Khi đúng thì hãy giữ đúng, khi sai phải sửa lại cho đúng. - Carl Schurz

There is nothing wrong with America that cannot be cured by what is right with America.

- William J. Clinton

Không có điều gì sai trái với đất nước mà không thể được sửa chữa bởi những điều đúng đắn với đất nước.

- William J. Clinton

Men love their country, not because it is great, but because it is their own.

- Seneca

Người ta yêu đất nước mình, không phải vì nó tốt đẹp nhưng vì nó là của riêng họ.

- Seneca

Territory is but the body of a nation. The people who inhabit its hills and valleys are its soul, its spirit, its life.

- James Garfield

Lãnh thổ chính là cơ thể của một quốc gia. Những người cư trú ở đồi núi và thung lũng của quốc gia là linh hồn, là tinh thần, sự sống của cơ thể đó.

- James Garfield

Patriotism is easy to understand in America - it means looking out for yourself by looking out for your country. - Calvin Coolidge

Lòng yêu nước là rất dễ hiểu ở nước Mỹ - yêu nước có nghĩa là tìm ra cái cho chính mình bằng cách tìm ra cái cho đất nước mình.

- Calvin Coolidge

Intellectually I know that America is no better than any other country; emotionally I know she is better than every other country.

- Sinclair Lewis

Trí tuệ tôi biết rằng nước Mỹ là không tốt hơn so với bất kỳ nước nào khác; tình cảm tôi biết đất nước tôi tốt hơn so với mọi quốc gia khác.

- Sinclair Lewis

What we need are critical lovers of America - patriots who express their faith in their country by working to improve it.

- Hubert H. Humphrey

Những gì chúng tôi cần là những người yêu nước Mỹ tích cực - những người yêu nước bày tỏ niềm tin vào đất nước của họ bằng cách làm việc để làm cho đất nước tốt đẹp hơn.

- Hubert H. Humphrey

I think there is one higher office than president and I would call that patriot.

- Gary Hart

Tôi nghĩ rằng có một chức vụ cao hơn làm Tổng thống: đó là làm người yêu nước.

- Gary Hart

All we have of freedom - This our fathers bought for us long and long ago.

- Rudyard Kipling

Tất cả những gì chúng ta có đều được làm nên từ tự do - Cha ông chúng ta đã mua tự do cho chúng ta từ thủa xa xưa

- Rudyard Kipling

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn