MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 1, 2011

Man grabs French president before being tackled by security - Một người đàn ông chộp cổ TT Pháp trước khi bị an ninh xử lý


(CNN) A man grabbed French President Nicolas Sarkozy by his shoulder and pulled him up against a barricade Thursday before being tackled by security officers.

(CNN) - Một người đàn ông nắm lấy vai Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và kéo ông vào một hàng rào chắn hôm thứ năm trước khi được nhân viên an ninh xử lý.

The incident came as Sarkozy visited the town of Brax in southwest France.

Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Sarkozy đến thăm thị trấn Brax ở phía tây nam nước Pháp.

Television footage showed the man being wrestled to the ground by four bodyguards.

Hình ảnh truyền hình cho thấy người đàn ông đang bị bốn vệ sĩ đè xuống đất.

The suspect, who is 32 and works at a local music school, was taken into custody and questioned by police who were already present for security reasons, a police spokesman said. He is now being held at Agen police station, the spokesman added.

Người tình nghi, 32 tuổi, làm việc tại một trường âm nhạc địa phương, đã bị bắt giữ được thẩm vấn bởi những cảnh sát có mặt ở đó vì lý do an ninh, phát ngôn viên cảnh sát cho biết. Người này hiện đang được giữ tại đồn cảnh sát Agen, người phát ngôn nói thêm.

Sarkozy appeared to have been seized by the shoulder of his jacket as he shook hands with members of the public lined up behind a metal security barrier in the town, near Agen.

Sarkozy có vẻ như đã bị chộp vào vai áo khoác khi ông bắt tay với các thành viên của công chúng xếp hàng phía sau một hàng rào an ninh bằng kim loại trong thị trấn, gần Agen.

The president was due to attend a meeting of local mayors during his visit to the Lot-et-Garonne region, according to local media reports. Earlier, he was to tour a local factory.

France sets date for presidential elections

Tổng thống là sắp tham dự một cuộc họp của các thị trưởng địa phương trong chuyến thăm tới vùng Lot-et-Garonne, theo thông báo của các phương tiện truyền thông địa phương cho biết. Trước đó, ông được tham quan một nhà máy địa phương.


Pháp
đã ấn định ngày bầu cử tổng thống.

Sarkozy, who was elected president in 2007, is expected to seek re-election next year.

Sarkozy, người được bầu làm tổng thống vào năm 2007, dự kiến ​​sẽ tìm cách tái tranh cử vào năm tới.


Translated by nguyen quang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn