MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, June 9, 2011

Vietnam accuses China of harassing another boat - Việt nam tố cáo tàu Trung Quốc lại quấy nhiễu tàu Việt nam


Vietnam accuses China of harassing another boat - Việt nam tố cáo tàu Trung Quốc lại quấy nhiễu tàu Việt nam


Thu Jun 9, 2011 10:33am GM

HANOI, June 9 (Reuters) - Vietnam accused China again on Thursday of harassing a ship conducting seismic surveys in the South China Sea, the second such incident in two weeks to increase tensions between the neighbouring countries with competing maritime claims.

Thứ năm, ngày 9, tháng 6, năm 2011 10:33 GM

HÀ NỘI, ngày 09 tháng 6 (Reuters) - Việt Nam cáo buộc Trung Quốc vào ngày thứ năm một lần nữa quấy rối một tàu khảo sát địa chấn ở biển Đông, một sự cố xảy ra lần thứ hai trong vòng hai tuần lễ, làm tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng đang tranh chấp về lãnh hải.

A Chinese fishing boat deployed a "cable cutting device" and got it trapped in a network of underwater cables in use by a ship hired by Vietnam, Foreign Ministry spokeswoman Nguyen Phuong Nga said. The ship was operating over Vietnam's continental shelf and within its exclusive economic zone off the southern coast, she said.

Một tàu đánh cá của Trung Quốc triển khai một "thiết bị cắt cáp" và đã bị mắc kẹt trong một mạng lưới cáp ngầm dưới nước được sử dụng bởi một chiếc tàu của Việt Nam thuê, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết. Con tàu đang hoạt động trên thềm lục địa của Việt Nam và trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài khơi bờ biển phía nam, bà nói.

Two Chinese ships then came to help the Chinese fishing vessel, she said, calling the incident part of a campaign of systematic and intentional violations by China.

Hai tàu Trung Quốc khác sau đó đã đến giúp đỡ tàu đánh cá Trung Quốc, bà nói, gọi sự cố là một phần của một chiến dịch vi phạm có hệ thống và có chủ ý của Trung Quốc.

Vietnam lodged a complaint with China in late May when a Chinese patrol vessel slashed the cables of a Vietnamese ship conducting a seismic survey off its south-central coast.

Việt Nam đã gởi khiếu nại với Trung Quốc vào cuối tháng năm khi một tàu tuần tra của Trung Quốc cắt cáp của tàu Việt Nam lúc đang tiến hành một cuộc khảo sát địa chấn ngoài khơi bờ biển phía nam-trung bộ Việt Nam.

Nga said Thursday's episode amounted to a "serious violation" of Vietnam's sovereignty that kept tensions in the region high. Vietnamese foreign ministry officials have met representatives of the Chinese embassy to express their opposition to the incident.

Bà Phương Nga cho biết câu chuyện hôm thứ Năm tao nên một "sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và gây căng thẳng cao trong khu vực. Các quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện các đại sứ quán Trung Quốc để bày tỏ sự phản đối của họ với vụ việc này.

The two countries, which fought a brief war on their land border in 1979, have since exchanged accusations and re-staked long-standing claims of sovereignty over maritime territory in the South China Sea which covers important shipping routes and may hold large oil and gas reserves.

Hai quốc gia, mà đã từng đối đầu trong một cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi trên đất của liền vào năm 1979, từ đố đến nay đã cáo buộc lẫn nhau và tái khẳng định chủ quyền lãnh thổ lâu dài ở biển Đông bao gồm các tuyến đường vận chuyển quan trọng và có thể có dự trữ dầu khí lớn.

On Sunday, up to 300 people gathered in Hanoi and several thousand marched in Ho Chi Minh City in a rare public protest against China's assertiveness over its maritime claims.

Ngày chủ nhật, đến 300 người đã tụ tập tại Hà Nội và vài ngàn người đã tuần hành tại thành phố Hồ Chí Minh trong một cuộc biểu tình hiếm hoi chống lại sự cả quyết của Trung Quốc về chủ quyền vùng biển.

The Philippines, Malaysia, Brunei and Taiwan also claim territories in the South China Sea, but China's claim is by far the largest, forming a vast U-shape over most of the sea's 648,000 sq miles (1.7 million sq km).

Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông, nhưng cho đến nay tuyên bố chủ quyện của Trung Quốc là lớn nhất, tạo nên một hình chữ U rộng lớn trên 648.000 dặm vuông (1,7 triệu sq km) của vùng biển này

Nga said the ship involved in the incident on Thursday was the 'Viking 2,' a vessel that state-run newspaper Tuoi Tre identified last week as being Norway-registered and chartered by state oil and gas group Petrovietnam.

Bà Phương Nga cho biết các tàu bị sự cố ngày Thứ năm là tàu "Viking 2," chiếc tàu mà báo Tuổi Trẻ của nhà nước tuần trước xác định là đăng ký tại Na Uy và được tập đoàn dầu khí nhà nước Petrovietnam thuê.

In April French company CGG Veritas and Petrovietnam's Petroleum Technical Services Corporation set up a joint venture to conduct seismic surveys, Tuoi Tre said.

Vào tháng Tư công ty CGG Veritas của Pháp và Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Petrovietnam thiết lập một liên doanh để thực hiện khảo sát địa chấn, Tuổi Trẻ cho biết.


Translated by nguyenquang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn