MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 6, 2017

THINKING STYLES KIỂU/PHONG CÁCH TƯ DUYTHINKING STYLES
KIỂU/PHONG CÁCH TƯ DUY


WHAT IS THINKING STYLE
According to Dr. Robert Sternberg, the human mind functions in a way that is similar to the government. In fact, governments are mere extensions of the individuals. Just like governments have different functions, forms, levels, orientations and leanings so does the mind. According to Sternberg, “What happens to us in life depends not just on how well we think but also on how we think…. Understanding thinking styles can help people better understand why some activities fit them and others don’t, and even why some people fit them and others don’t.” Sternberg believed that people acquire their thinking styles through socialization. Understanding of thinking styles is important because it’ll help people perceive:
1) Which activities fit them and which do not
2) Why some people suit them and others do not.
KIỂU TƯ DUY LÀ GÌ?
Theo Tiến sĩ Robert Sternberg, tâm trí con người hoạt động theo cung cách tương tự như chính phủ. Quả thực, các chính phủ chỉ là sự mở rộng của các cá nhân. Giống như chính phủ có nhiều chức năng, hình thức, mức độ, định hướng và khuynh hướng khác nhau, tâm trí con người cũng vậy. Theo Sternberg, "Cái xảy ra với chúng ta trong cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta suy nghĩ tốt mức nào còn phụ thuộc vào cách chúng ta suy nghĩ như thế nào... Tìm hiểu về các kiểu tư duy có thể giúp người ta hiểu rõ hơn tại sao một số hoạt động phù hợp với họ mà các hoạt động khác thì không, và thậm chí tại sao một số người hợp với họ mà những người khác thì không." Sternberg tin rằng mọi người có được kiểu tư duy thông qua hòa nhập xã hội. Hiểu biết về phong cách tư duy là rất quan trọng bởi vì nó sẽ giúp mọi người nhận thức được: 1) Các hoạt động nào phù hợp với họ và hoạt động nào thì không
2) Tại sao một số người hợp với họ mà những người khác thì không.


THINKING STYLES BY FUNCTION

There are thinking styles by functions: legislative, executive and judicial.

KIỂU TƯ DUY THEO CHỨC NĂNG

Có ba kiểu tư duy xét theo chức năng: tư duy lập pháp, tư duy hành pháp và tư duy tư pháp.

1. People with Legislative style of thinking like doing things on their own way. They like creating, formulating, and planning things. This type of style favors creativity. This is because creative people need to come with new ideas and they also have a desire to do so. Individuals with this thinking style like activities such as creative writing, inventing new things, designing innovative projects, starting new businesses etc.

1. Những người có kiểu tư duy lập pháp thích làm việc theo cách riêng của họ. Họ thích tạo ra, xây dựng và hoạch định mọi việc. Kiểu tư duy này tạo thuận lợi cho sự sáng tạo. Đó là bởi vì những người sáng tạo cần phải nghĩ ra những ý tưởng mới mà họ lạikhao khát đó nữa. Các cá nhân với phong cách tư duy này thích các hoạt động như sáng tác, phát minh ra những cái mới, thiết kế các dự án cách tân, khởi đầu các doanh nghiệp mới...

EXAMPLE: I am following the legislative style of thinking because I like to create and plan things. Creating, formulating, planning things requires far sightedness. I make my own rules and follow them. As said this style favors creativity. I like doing the work differently and creatively which requires innovations, designing and inventions. I even appreciate the creative minds.

VÍ D: Tôi suy nghĩ theo kiểu tư duy lập pháp vì tôi muốn tạo ra và lập kế hoạch cho mọi thứ. Nghĩ ra, xây dựng, hoạch định mọi thứ đòi hỏi phải có tầm nhìn xa. Tôi tự đặt ra các quy tắc cho riêng mình và tuân thủ chúng. Như đã nói, kiểu tư duy này ủng hộ sáng tạo. Tôi thích thực hiện công việc một cách khác biệt và sáng tạo, mà điều đòi hỏi sự đổi mới, thiết kế và sáng chế. Tôi thậm chí đánh giá cao những đầu óc sáng tạo.

2) Executive style of thinking people generally prefer being given guidance as to what or how to do what needs to be done. They like following rules and prefer to deal with problems that are structured. This style of thinking is valued in schools and organizations. People with this thinking style do what is told to them and they do it cheerfully.


2) Những người có kiểu tư duy hành pháp thường muốn được hướng dẫn phải làm việc gì và làm những gì cần làm như thế nào. Họ thích tuân thủ các quy tắc và thích xử lý các vấn đề đã được cấu. Kiểu tư duy này được đánh giá cao trong các trường học và các tổ chức. Những người tư duy theo phong cách này làm những gì họ được yêu cầu và họ làm điều đó vui vẻ.

EXAMPLE: I am partially following the Executive style of thinking as I always first want to try the work being given on my own and if I do not succeed then I look for the guidance on how the work needs to be done. Individuals with this thinking style prefer solving well defined mathematical problems, applying rules, and giving lessons on other people ideas. I do not like solving not well-defined complex mathematical problems as I am not good at that. I like doing creative things rather than solving trigonometry questions.

VÍ D: Tôi tư duy một phần theo phong cách hành pháp bởi vì trước hết tôi muốn tự mình làm công việc được giao và nếu tôi không thành công thì tôi sẽ tìm kiếm hướng dẫn về cách phải làm công việc như thế nào. Các cá nhân phong cách tư duy này thích giải các bài toán đã được xác định rõ ràng, áp dụng các quy tắc, và giảng các bài học dựa trên ý tưởng của người khác. Tôi không thích giải các đề toán phức tạp không được xác định rõ ràng tôi không giỏi việc này. Tôi thích làm những công việc sáng tạo hơn là giải các bài toán lượng giác.

3) Judicial people prefer evaluating rules and procedures and judging situations. They favor problems which can be analyzed and evaluated. This style of thinking is often not given the importance it deserves. In organizations, individuals with an executive style are promoted to higher levels of management even though the legislative and judicial styles are more desirable at higher levels.

3) Người tư duy kiểu tư pháp thích đánh giá các quy tắc và thủ tục và phán đoán các tình huống. Họ ủng hộ các vấn đề có thể đem ra phân tích và đánh giá được. Phong cách tư duy này thường không được coi trọng như nó đáng được coi trọng. Trong các tổ chức, cá nhân có phong cách hành pháp thường được đưa lên cấp quản lý cao mặc dù các cấp cao đó cần những người có kiểu tư duy lập pháp và tư pháp hơn.
EXAMPLE:
I am following judicial style of thinking as I prefer giving opinions and advices to people, judging people and their work and evaluating programs. I help out people by giving opinion and advice to the people who are in need of some kind of help.
VÍ D:
Tôi suy nghĩ theo phong cách tư pháp vì tôi thích đưa ra ý kiến ​​và lời khuyên cho mọi người, đánh giá người khác và công việc của họ, đánh giá các chương trình. Tôi giúp đỡ mọi người bằng cách đưa ra ý kiến ​​và lời khuyên cho người cần trợ giúp.

THINKING STYLES BY FORMS

Sternberg differentiated between four types of thinking styles: monarchic, hierarchic, oligarchic and anarchic. These different forms of thinking styles affect the way an individual approaches the world to its problems.

KIỂU TƯ DUY THEO HÌNH THỨC

Sternberg phân biệt bốn kiểu tư duy: kiểu tư duy độc đoán/quân chủ, kiểu tư duy phân cấp, kiểu tư duy đầu sỏ và kiểu tư duy vô chính phủ. Những kiểu tư duy này ảnh hưởng đến cách cá nhân tiếp cận thế giới để giải quyết những vấn đề của nó.
1. Monarchic thinking style
People with this thinking style tend to be motivated by a single goal or need at a time. They are single minded, concentrate only on one issue and assess a situation only from their point of view.

1. Kiểu tư duy quân chủ/độc đoán
Những phong cách tư duy độc đoán có khuynh hướng được thúc đẩy bởi một mục tiêu hoặc nhu cầu duy nhất trong một lần. Họ chuyên tâm và chỉ tập trung vào một vấn đề và đánh giá một tình huống chỉ từ quan điểm của họ.

EXAMPLE:
I am not following the monarchic form of thinking style as I am not single minded and also when I had to look upon some situation, I not only assess it just from my point of view but also try and think from others point of view whether the decision taken will be in favor of society as a whole.
VÍ D:
Tôi không theo phong cách tư duy độc đoán bởi vì tôi không chuyên tâmngoài ra khi tôi phải xem xét một tình huống nào đó, tôi không chỉ đánh giá nó theo quan điểm của tôi mà còn cố gắng suy nghĩ từ quan điểm của những người khác nữa, liệu quyết định đưa ra sẽ có lợi cho toàn xã hội hay không.

2. Hierarchic thinking style
They are motivated by hierarchy of goals. They tend to be systematic and organized when formulating their solutions to the problems and in their decision making.
2. Kiểu tư duy phân cấp
Những người này được thúc đẩy bởi sự phân cấp các mục tiêu. Họ có khuynh hướng (tư duy) có hệ thống và có tổ chức khi xây dựng các giải pháp cho các vấn đề và trong quá trình ra quyết định.
EXAMPLE: I usually follow the hierarchic form of thinking style as I like things to be systematic and organized. I try setting priorities before doing any work. I will always do the work which is of core importance first. The less important work I will divide between my subordinates with the given resources.

VÍ D:
Tôi thường theo phong cách tư duy phân cấp tôi thích mọi thứ hệ thống và tổ chức. Tôi cố gắng thiết lập các ưu tiên trước khi làm bất kỳ công việc. Tôi sẽ luôn luôn làm những việc quan trọng cốt lõi trước. Công việc ít quan trọng hơn tôi sẽ phân chia cho các cấp dưới quyền với các nguồn lực đã cho.

3. Oligarchic thinking style
It is same like hierarchic form but they have difficulties in deciding which goals to give priority to. They also might have problem with allocation of resources.
3. Kiểu tư duy đầu sỏ
Nó giống với kiểu tư duy phân cấp nhưng những người này gặp khó khăn trong việc quyết định mục tiêu nào được ưu tiên. Họ cũng có thể có vấn đề với việc phân bổ các nguồn lực.
EXAMPLE:
Sometimes having so many goals and decisions which are to be made at the same time creates pressure and frustrates you. So in this kind of situation I might be following oligarchic form of thinking style where I might feel problem allocating people and resources.

VÍ D:
Đôi khi có quá nhiều mục tiêu và quyết định phải được thực hiện đồng thời tạo ra áp lực và làm bạn nản lòng. Vì vậy, trong tình huống này, tôi có lẽ nên theo kiểu tư duy đầu sỏ, tôi có thể cảm thấy vấn đề khi phân bổ người và nguồn lực.

4. Anarchic thinking style
People with anarchic form of thinking style have a tendency of being motivated by variety of needs and goals. They are usually creative.

4. Kiểu tư duy vô chính phủ
Những người có phong cách tư duy vô chính phủ có khuynh hướng bị thúc đẩy bởi rất nhiều nhu cầu và mục tiêu. Họ thường sáng tạo.

EXAMPLE:
Yes I am following the anarchic form as I get motivated if I am assured of my need being fulfilled after my work/target gets completed effectively and efficiently. I try to be creative while doing my work.

VÍ DỤ:
Vâng, tôi đang theo kiểu tư duy vô chính phủ bởi vì tôi có động cơ kích thích nếu tôi chắc chắn rằng rằng nhu cầu của tôi sẽ đạt được sau khi công việc / mục tiêu của tôi được thực hiện một cách hiệu quả và hiệu suất. Tôi cố gắng sáng tạo trong khi làm việc.

THINKING STYLES BY LEVEL
KIỂU TƯ DUY THEO CẤP ĐỘ

1. Global thinking style
They prefer dealing with broad concepts as well as relatively large and often abstract issues.

1. Kiểu tư duy toàn cục
Những người này thích làm việc với các khái niệm rộng cũng như các vấn đề tương đối lớn và thường trừu tượng.
EXAMPLE:
As I said before also that I would always look forward on the core and broader issues first which would require my urgent attention. Therefore I will follow global thinking style as I would first see into the broader issues and concepts first and then go into the minute details.

VÍ DỤ:
Như tôi đã nói trước đó tôi luôn hướng tới các vấn đề cốt lõi và rộng lớn trước tiên mà sẽ đòi hỏi tôi phải chú ý ngay. Cho nên, tôi sẽ tư duy theo kiểu toàn cục bởi vì trước hết tôi sẽ xem xét các vấn đề và khái niệm rộng và sau đó mới đi vào các chi tiết nhỏ.

2. Local thinking styles
They prefer dealing with details, sometimes minute ones, which often surround concrete issues.

2. Kiểu tư duy cục bộ
Những người này thích xử lý các tiểu tiết, đôi khi những chi tiết nhỏ nhặt nằm xung quanh các vấn đề cụ thể.
EXAMPLE:
I partially follow the local thinking style as I would first look into the broader issues and after solving the issue, I will focus on the minute details.

VÍ DỤ:
Tôi một phần theo phong cách tư duy cục bộ bởi vì trước tiên tôi xem xét các vấn đề lớn và sau khi giải quyết xong, tôi sẽ tập trung vào các chi tiết nhỏ.

THINKING STYLES BY SCOPE
KIỂU TƯ DUY THEO QUY MÔ
1. Internal thinking style
People with this thinking style are likely to be introverted i.e. people focuses primarily on their own mind and affairs. These people are task oriented and socially less sensitive then other people. They like to work alone and lack interpersonal awareness.

1. Kiểu tư duy hướng nội
Những người có phong cách tư duy này có thể là người hướng nội, nghĩa là người tập trung chủ yếu vào tâm trí và công việc của riêng mình. Những người này định hướng theo nhiệm vụ và ít nhạy cảm về mặt xã hội hơn những người khác. Họ thích làm việc một mình và thiếu ý thức liên cá nhân.

EXAMPLE:
I do not follow internal thinking style as I like to work in a group rather than doing it alone. I am more kind of extrovert, people oriented, outgoing and socially more sensitive.

VÍ DỤ:
Tôi không theo phong cách tư duy hướng nội bởi vì tôi muốn làm việc trong nhóm hơn làm việc một mình. Tôi là người hướng ngoại nhiều hơn, định hường (phục vụ) con người, cởi mở và nhạy cảm về mặt xã hội.
2. External thinking style People with this style are more extroverts and socially more sensitive. In general, they prefer working in groups.

1. Kiểu tư duy hướng ngoại
Những người có phong cách này thường là người hướng ngoại và nhạy cảm về mặt xã hội. Nhìn chung, họ thích làm việc theo nhóm.
EXAMPLE:
I am following this style as I am more socially sensitive and like working in groups. Also I am more people oriented as well as extrovert and outgoing.
VÍ DỤ:
Tôi theo phong cách này vì tôi nhạy cảm về mặt xã hội và thích làm việc theo nhóm. Ngoài ra tôi còn định hướng (phục vụ) con người, hướng ngoại và cởi mở.

THINKING STYLES BY LEANING
KIỂU TƯ DUY THEO KHUYNH HƯỚNG

1. Liberal thinking styles
They like surpassing existing rules and attempt to maximize changes. They also seek and are comfortable with multiple interpretations.
1. Kiểu tư duy khai phóng/tự do
Những người này thích vượt qua các quy tắc hiện và cố gắng đẩy mạnh thay đổi tối đa. Họ cũng tìm kiếm và cảm thấy thoải mái với nhiều cách giải thích khác nhau.

EXAMPLE:
I am not following this style as I would not prefer changing certain rules and regulation just for my comfort. Though, I will look forward to change the rules which need to be change with the time and are vague and controversial in the current scenario.

VÍ DỤ:
Tôi không theo phong cách này vì tôi không thích thay đổi một số quy tắc và quy định phục vụ sự thoải mái của tôi. Dù vậy, tôi mong muốn thay đổi các quy tắc cần được thay đổi theo thời gian, các quy tắc mơ hồ và gây tranh cãi trong bối cảnh hiện tại.

2. Conservative thinking styles
They like to adhere existing rules and procedures, minimize changes and avoid ambiguous situations.
2. Kiểu tư duy bảo thủ
Những người này thích tuân thủ các quy tắc và thủ tục hiện có, giảm thiểu thay đổi và tránh những tình huống không rõ ràng.
EXAMPLE:
As I said earlier that I would prefer not to change rules and procedures therefore I am following the conservative style of thinking. I prefer familiarity in life and work.

VÍ DỤ:
Như tôi đã nói trước đây tôi không muốn thay đổi các quy tắc và thủ tục vì vậy tôi đang theo kiểu tư duy bảo thủ. Tôi thích sự quen thuộc trong cuộc sống và công việc hơn.
https://www.slideshare.net/chopramehul94/forms-of-thinking-styles

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn