MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, November 5, 2016

ДА, Я СКАЗАЛА: “УХОДИ”
Em bảo anh: “Đi đi!
YES, I SAID: GO AWAY!Сильва Капутикян (Армения) (1919-2006)
Silva Kaputikyan (Armenia) (1919-2006)
Silva Kaputikyan (Armenia) (1919-2006)

Да, я сказала: “Уходи.” –
Но почему ты не остался?
Сказала я: “Прощай, не жди”, –
Но как же ты со мной расстался?


Em bảo anh: “Đi đi”!
Sao anh không đứng lại?
Em bảo anh: “Đừng đợi”!
Sao anh vội về ngay!


Yes, I said: "Go away",
Why would you not stay?
I said: “Good bye, do not wait,"
How come you left without a trace?


Моим словам наперекор,
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?

Lời nói thoảng gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế!
Không nhìn vào mắt em.

Words got out in fear
Eyes were full of tears.
How come trust these words?
But not trust my eyes?  

Huyền Anh
Unknown?No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn