MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 2, 2016

FROM THE HEART OF A MUSLIM Từ đáy lòng của một người Hồi GiáoFROM THE HEART OF A MUSLIM
Từ đáy lòng của một người Hồi Giáo

Tawfik Hamid
Bác sĩ Tawfik Hamid
Monday, April 19, 2010
Monday, April 19, 2010


I was born a Muslim and lived all my life as a follower of Islam.

Tôi được sinh ra là người Hồi Giáo và đã sống suốt cuộc đời như một tín đồ Hồi Giáo.

After the barbaric terrorist attacks done by the hands of my fellow Muslims everywhere on this globe, and after the too many violent acts by Islamists in many parts of the world, I feel responsible as a Muslim and as a human being, to speak out and tell the truth to protect the world and Muslims as well from a coming catastrophe and war of civilizations.

Sau những cuộc tấn công khủng bố man rợ khắp nơi trên thế giới của hành tinh này qua bàn tay của những anh em hồi giáo của tôi, và sau quá nhiều hành vi bạo lực của những tín đồ hồi giáo ở nhiều nơi trên thế giới, tôi - một người hồi giáo và là một con người, cảm thấy có trách nhiệm nói lên và kể ra sự thật để bảo vệ cho thế giới, kể cả người hồi giáo, tránh khỏi một tai họa có thể thấy trước và một thảm họa xung đột giữa các nn văn minh.


I have to admit that our current Islamic teaching creates violence and hatred toward Non-Muslims. We Muslims are the ones who need to change. Until now we have accepted polygamy, the beating of women by men, and killing those who convert from Islam to other religions.

Tôi phải thừa nhận rằng giáo huấn hiện hành của hồi giáo kích động bạo lực và sự thù ghét đối với những người không phải là tín đồ hồi giáo. Chúng ta, những người hồi giáo là những kẻ cần phải thay đổi. Cho đến nay, chúng ta vẫn chấp nhận chế độ đa thê, sự bạo hành thể xác của đàn ông với phụ nữ và tử hình những người bỏ đạo Hồi để theo các tôn giáo khác.

We have never had a clear and strong stand against the concept of slavery or wars, to spread our religion and to subjugate others to Islam and force them to pay a humiliating tax called Jizia. We ask others to respect our religion while all the time we curse non-Muslims loudly (in Arabic) in our Friday prayers in the Mosques.

Chúng ta chưa từng bao giờ có được một lập trường rõ ràng và vững chắc chống lại quan niệm về nạn nô lệ hoặc chiến tranh, chống lại phương thức truyền bá đạo chúng ta bằng áp chế người khác theo đạo Hồi và buộc họ phải trả một loại thuế nhục nhã gọi là Jizia. Chúng ta đòi người khác phải tôn trọng tôn giáo của chúng ta, trong khi chúng ta lúc nào cũng chưởi lớn (bằng tiếng Ả Rập) những kẻ ngoại đạo trong những buổi cầu nguyện vào ngày thứ sáu trong các thánh thất hồi giáo.

What message do we convey to our children when we call the Jews “Descendants of the pigs and monkeys?” Is this a message of love and peace, or a message of hate?

Chúng ta phát ra thông điệp nào cho con cháu của chúng ta khi chúng ta gọi những người Do Thái là “đồ hậu sinh của loài heo khỉ”? Vậy đó là  thông điệp của tình thương và hòa bình, hay là thông điệp của lòng thù hận ?

I have been into churches and synagogues where they were praying for Muslims. While all the time we curse them, and teach our generations to call them infidels, and to hate them.

Tôi đã từng đi vào các nhà thờ và giáo đường ở đó họ đang cầu nguyện cho những người hồi giáo. Trong khi đó thì mọi lúc chúng ta đều nguyền rủa họ, và dạy cho những thế hệ con cháu chúng ta phải gọi họ là “bọn vô đạo” và thù ghét họ.

We immediately jump in a ‘knee jerk reflex’ to defend Prophet Mohammed when someone accuses him of being a pedophile while, at the same time, we are proud with the story in our Islamic books, that he married a young girl seven years old (Aisha) when he was above 50 years old.

Chúng ta lập tức nhảy cng lên theo “phản xạ đầu gối” để bênh vực cho Tiên Tri Mohammed khi có ai đó tố giác ông là kẻ thích ấu dâm trong khi chúng ta lại hãnh diện về câu chuyện trong sách đạo hồi của chúng ta kể rằng ông ấy đã cưới một bé gái bảy tuổi (tên là Aisha) làm vợ khi ông ta đã ngoài 50 tuổi.

I am sad to say that many, if not most of us, rejoiced in happiness after September 11th and after many other terror attacks.

Tôi thấy buồn khi nói rằng nhiều người, nếu không phải là hầu hết chúng ta, đầu hân hoan vui sướng sau vụ 9/11 và nhiều vụ tấn công khủng bố khác.
Muslims denounce these attacks to look good in front of the media, but we condone the Islamic terrorists and sympathize with their cause. Till now our ‘reputable’ top religious authorities have never issued a Fatwa or religious statement to proclaim Bin Laden as an apostate, while an author, like Rushdie, was declared an apostate who should be killed according to Islamic Shania law just for writing a book criticizing Islam.

Trước mặt truyền thông thì người Hồi giáo tố giác những vụ tấn công đó, nhưng chúng ta lại khoan dung cho nhũng kẻ khủng bố hồi giáo đó và có thiện cảm với lý tưởng của họ. Đến nay thì những vị đỉnh cao “lừng danh” trong giáo quyền đã không hề ban bố một Fatwa hay là một thông báo tôn giáo nào để tuyên bố rằng Bin Laden là một tên lạc đạo, trong khi đó thì nhà văn Rushdie lại bị tuyên bố là tên lạc đạo cần phải giết chết chiếu theo luật Sharia của hồi giáo chỉ vì ông ta viết ra một cuốn sách chỉ trích đạo Hồi.

Muslims demonstrated to get more religious rights as we did in France to stop the ban on the Hijab (Head Scarf), while we did not demonstrate with such passion and in such numbers against the terrorist murders.

Những người hồi giáo đã biểu tình để đòi nhiều quyền tôn giáo hơn những gì họ đã có Pháp để chống lại lịnh cấm choàng khăn trùm đầu Hejab, nhưng chúng ta đã không biểu tình với một niềm đam mê như thế đối với quá nhiều vụ ám sát khủng bố.

It is our absolute silence against the terrorists that gives the energy to these terrorists to continue doing their evil acts.
Chính sự im lặng tuyệt đối của chúng ta đối với những kẻ khủng bố đã khiến chúng có thêm năng lực để tiếp tục thực hiện những hành vi xấu xa của chúng.

We Muslims need to stop blaming our problems on others or on the Israeli/Palestinian conflict. As a matter of honesty, Israel is the only light of democracy, civilization, and human rights in the whole Middle East.

Chúng ta, những người Hồi giáo phải chấm dứt việc đổ lỗi cho rằng các vấn đề của chúng ta là do người khác hoặc do xung đột giữa Do Thái và Palestine. Thành thật mà xét, Do Thái là ánh sáng duy nhất của sự dân chủ, của văn minh, nhân quyền trong toàn khu vực Trung Đông.

We kicked out the Jews with no compensation or mercy from most of the Arab countries to make them “Jews-Free countries” while Israel accepted more than a million Arabs to live there, have its nationality, and enjoy their rights as human beings.

Chúng ta đã xua đuổi những người Do Thái ra khỏi hầu hết các xứ rập mà không bồi thường hoặc thương xót để trở thành các quốc gia không có người Do Thái”, trong khi đó nước Do Thái đã chấp nhận cho hơn một triệu người rập được sống trong ở đất nước họ, cói quốc tịch và được hưởng đầy đủ quyền con người.

In Israel , women cannot be beaten legally by men, and any person can change his/her belief system with no fear of being killed by the Islamic law of ‘Apostasy,’ while in our Islamic world people do not enjoy any of these rights.

Ở Do Thái, những phụ nữ rập không thể bị đánh đập một cách hợp pháp bởi bọn đàn ông, và mọi người đều có thể thay đổi niềm tin của họ mà không sợ bị kết án tử hình bởi luật “bội giáo” của đạo Hồi, trong khi đó trong thế giới của Hồi giáo, không một ai được hưởng chút trong những quyền đó.

I agree that the ‘Palestinians’ suffer, but they suffer because of their corrupt leaders and not because of Israel.

Tôi đồng ý là những người dân Palestine đang đau khổ, nhưng họ đau khổ là vì những kẽ lãnh đạo của họ hư hỏng chứ không phải vì Do Thái.

It is not common to see Arabs who live in Israel leaving to live in the Arab world. On the other hand, we used to see thousands of Palestinians going to work with happiness in Israel, its ‘enemy’. If Israel treats Arabs badly as some people claim, surely we would have seen the opposite happening.

Thật hiếm thấy những người Ả Rập đang sống tại Do Thái bỏ ra đi để về sống trong những nước rập. Ngược lại chúng ta chứng kiến hàng ngàn người dân Palestine vui sướng đi lao động tại Do Thái là “kẻ thù của họ”. Nếu nước Do Thái đối xử tàn tệ với người Ả Rập như có kẻ đã rêu rao, thì hẳn chúng ta đã thấy điều ngược lại xảy ra rồi.

We Muslims need to admit our problems and face them. Only then can we treat them and start a new era to live in harmony with human mankind.

Chúng ta, những người Hồi Giáo, cần phải thừa nhận các đề của chúng ta và đối mặt với chúng. Chỉ lúc đó chúng ta mới có thể giải quyết được vấn nạn bắt đầu một kỷ nguyên mới sống hòa hợp với tình đồng loại của con người.

Our religious leaders have to show a clear and very strong stand against polygamy, pedophilia, slavery, killing those who convert from Islam to other religions, beating of women by men, and declaring wars on non-Muslims to spread Islam.
Những vị lãnh đạo tôn giáo phải chứng minh một lập trường rõ ràng và vững chắc chống lại thói đa thê, ấu dâm, nô lệ, bỏ án tử hình đối với những kẻ bỏ đạo Hồi theo các tôn giáo khác, chống lại bạo hành thể xác của đàn ông đối với phụ nữ và tuyên chiến với những k ngoại đạo để bành trướng Hồi Giáo.

Then, and only then, do we have the right to ask others to respect our religion. The time has come to stop our hypocrisy and say it openly: ‘We Muslims have to Change’.

Khi đó, và chỉ có khi đó thì chúng ta mới có quyền đòi hỏi những kẻ khác tôn trọng tôn giáo của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta chấm dứt thói đạo đức giả của chúng ta và công khai nói: “Chúng ta, những người Hồi Giáo phải thay đổi.”

Tawfik Hamid


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn