MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, June 11, 2015

WHAT IS MERITOCRACY? Chế độ nhân tài là gì?

WHAT IS MERITOCRACY?
Chế độ nhân tài là gì?
Wise Geek
Wise Geek


A meritocracy is a form of government or administration in which leaders and others are chosen and advance in position based on their merit or ability. There are relatively few governments in the world that are based on this ideology. A modern example of a meritocracy can be found in Singapore.

Một chế độ nhân tài là một hình thức chính phủ hoặc quản trị trong đó các nhà lãnh đạo và những người khác được lựa chọn và thăng tiến chức vụ dựa trên công lao hay năng lực của mình. Có rất ít chính phủ trên thế giới dựa trên hệ tư tưởng này. Một ví dụ hiện đại của chế độ nhân tài có thể được tìm thấy ở Singapore.


Performance is Rewarded

As a form of government, a meritocracy looks for people who have the best abilities and qualifications, including education, and it rewards those who perform well. Identifying people who have certain abilities might be done through testing with educational materials, looking at experience levels and other types of evaluations — or a combination of these assessments. Some critics say that this form of government is highly discriminatory because it might automatically discredit some people who have capable skills but are not quite as intelligent or as educated as others.

Thành tích được khen thưởng

Là một hình thức chính phủ, chế độ nhân tài tìm kiếm những người có khả năng và  phẩm chất/ bằng cấp tốt nhất, bao gồm giáo dục, và nó tưởng thưởng những người thực hiện tốt. Việc xác định những người có những khả năng nhất định nào đó có thể được thực hiện thông qua trắc nghiệm với các tài liệu giáo dục, xem xét mức độ kinh nghiệm và các loại đánh giá khác - hoặc kết hợp tất cả các đánh giá này. Một số nhà phê bình nói rằng hình thức chính phủ này có tính phân biệt đối xử cao vì nó có thể tự động làm bất tín nhiệm một số người có những kỹ năng làm việc nhưng được thông minh cho lắm hoặc không có học vấn như những người khác.

Advantages and Disadvantages

In Singapore, for example, some children might be conditioned and targeted for greater enrichment at a particular age, based on aptitude. It is possible, in some cases, that these children might not be free to choose their own career paths or be exposed to all possible options. In such cases, a meritocracy can be limiting to the well-rounded development of individuals.

Ưu điểm và nhược điểm

Tại Singapore chẳng hạn, một số trẻ có thể được tạo điều kiện và đặt mục tiêu bồi dường nhiều hơn ở một độ tuổi cụ thể, dựa trên năng khiếu. Có thể, trong một số trường hợp, các em có thể không được tự do lựa chọn con đường sự nghiệp của riêng mình hoặc không được tiếp xúc với tất cả các tùy chọn có thể có. Trong trường hợp như vậy, một chế độ nhân tài có thể hạn chế sự phát triển toàn diện của cá nhân.

The trade-off in these situations is that people who are chosen to be inducted into this program are likely to live a life of privilege, never having to want for anything. People in a meritocracy usually work their way through lower levels of government, gaining experience as they go. In some ways, this might not be much different from lower-level government employees in other types of settings gaining experience and working their way up the ranks, gradually being given more responsibility over time.

Sừ đánh đổi trong những tình huống này là những người được lựa chọn để được giới thiệu vào chương trình này có khả năng sống một cuộc sống đặc quyền, không bao giờ phải thiếu thốn bất cứ điều gì. Người dân ở một chế độ nhân tài thường đi theo con đường kinh qua các cấp chính quyền cấp thấp, tích lũy kinh nghiệm trong khi họ tiến lên. Về một số phương diện, điều này có thể không có nhiều khác biệt so với các nhân viên chính phủ cấp thấp trong các thiết chế khác: tích lũy kinh nghiệm và làm việc lien tục để thăng cấp bậc, rồi dần dần được trao trách nhiệm lớn hơn theo thời gian.

Unlimited Advancement Possibilities

Unlike in other forms of government, in a meritocracy, there is often no limit to how far a person can advance. In other types of government, after an official reaches a certain level, he or she might be able to advance only by appointment. This appointment might be based partly on merit, but there usually are political considerations that also play roles in advancement. In a meritocracy, it is possible that a person could advance to the highest level — even becoming the leader of the nation — without having to worry about political considerations.

Khả năng thăng tiến không bị giới hạn

Không giống như các hình thức chính phủ khác, trong chế độ nhân tài, thường là không có giới hạn để một người có thể thăng tiến đến mức nào. Trong các loại hình chính phủ khác, sau khi một quan chức đạt đến một cấp bậc nhất định, người đó chỉ có thể được thăng tiến do chỉ định/ bổ nhiệm. Sự bổ nhiệm này có thể dựa một phần vào thành tích, nhưng thường những cân nhắc chính trị cũng đóng vai trò trong thăng tiến. Trong một chế độ nhân tài, có khả năng một người có thể tiến tới cấp bậc cao nhất - thậm chí trở thành nhà lãnh đạo quốc gia - mà không cần phải lo lắng cân nhắc chính trị.

Promotes Hard Work


A meritocracy, according to those who support such a form of government, has more of an ability to instill a valuable work ethic into individuals than other forms of government do. If citizens know that advancement is based on merit, they are more likely to do things that will improve their chances, it is assumed. Therefore, they will work and study to prove themselves capable of better things.

Khuyến khích làm việc chăm chỉ


Một chế độ nhân tài, theo những người ủng hộ loại hình chính phủ này, có nhiều khả năng làm thấm nhuần đạo đức công tác tốt vào các cá nhân hơn so với các hình thức Chính phủ khác. Người ta giả định rằng nếu công dân biết rằng thăng tiến sẽ căn cứ trên thành tích của họ, thì họ có nhiều khả năng làm những việc mà sẽ cải thiện cơ hội của mình. Do đó, họ sẽ làm việc và học tập để chứng minh rằng mình có thể làm những việc tốt hơn.translated by nguyenquang


http://www.wisegeek.com/what-is-a-meritocracy.htm
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn