MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, December 15, 2013

CCTV Producer Forced to Resign for Blog Criticizing Censorship Nhà Sản xuất Chương trình của CCTV bị buộc Từ chức vì biết Blog Chỉ trích Kiểm duyệt

CCTV Producer Forced to Resign for Blog Criticizing Censorship

Nhà Sản xuất Chương trình của CCTV bị buộc Từ chức vì biết Blog Chỉ trích Kiểm duyệt


A woman walks pass the China Central Tel
In this file photo a woman walks pass the China Central Television (CCTV) complex in Beijing on Aug. 13, 2010. CCTV producer Wang Qinglei was forced to resign after he criticized the network's propaganda against some high-profile bloggers. (Franko Lee/AFP/Getty Images)

Một phụ nữ đi qua  Đài TH Trung ương Trung Quốc.
Trong ảnh này một phụ nữ đi qua phức hợp Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tại Bắc Kinh ngày 13 tháng 8 năm 2010.Nhà sản xuất Wang Qinglei của CCTV đã buộc phải từ chức sau khi ông chỉ trích mạng tuyên truyền chống lại một số blogger có tiếng. (Franko Lee / AFP / Getty Images)
Katy Mantyk,
Epoch Times      
December 14, 2013
Katy Mantyk,
Epoch Times      
December 14/12/2013

His blocked farewell post criticizes the state run propaganda machine that he served for 10 years

Bài viết cuối cùng của ông bị chặn đã chỉ trích bộ máy tuyên truyền nhà nước mà ông phục vụ suốt 10 năm

Wang Qinglei, producer of the TV program “Twenty-Four Hours” at China Central Television (CCTV) was forced to resign, and announced it on his micro-blog on the evening of Dec. 1. His leaving the network was triggered by Wang’s blogging about his disdain for the CCTV’s propaganda attacking bloggers.

Wang Quinglei là nhà sản xuất của chương trình truyền hình “ Hai mươi bốn giờ” của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Wang bị buộc phải từ chức, và ông đã tuyên bố thông tin này trên blog vào tối mồng 1 Tháng mười hai. Nguyên nhân khiến ông phải từ chức là vì bài blog đã tỏ thái độ khinh thị hành vi của CCTV đã tuyên truyền chống lại các blogger.

His farewell blog post, “Leaving Some True Words for This Time in History,” was blocked by the following morning, and any reposts or quotes shared online have been blocked as well.

Bài viết trên blog cuối cùng của ông tên là “ Hãy để lại cho lịch sử một vài từ trung thực”, bị chặn truy cập ngay sáng hôm sau, các bài viết tường thuật lại, trích dẫn hay chia sẻ cũng bị khóa lại.


His main concerns are the suffocating control the Chinese authorities have over the media in general and his job personally.

Mối quan tâm chính của ông Wang là sự kiểm soát ngặt nghèo của chính quyền với phương tiện truyền thông nói chung và công việc của ông nói riêng.

After the arrest of Xue Manzi, a well-known microblog editor, CCTV allocated significant coverage to defame Xue for alleged prostitute visits. It was this type of propaganda that infuriated Wang, and lead him to write online about it.

Sau khi Xue Manzi, một người biên tập blog nổi tiếng, bị bắt. CCTV đã bố trí theo dõi nhằm hạ thấp uy tín của Xue khi cáo buộc ông có quan hệ với gái mại dâm. Đây là một loại tuyên truyền khiến ông Wang bất bình, và viết bài về nó.

“The past two weeks have been a shameful period for CCTV employees as the news reporting principles have been violated. We have shied away from legal principles and used the propaganda machine to attack the so-called spreaders of internet rumors … ”

“Hai tuần vừa qua thật là đáng xấu hổ cho nhân viên của CCTV vì những nguyên tắc đưa tin đã bị vi phạm. Chúng tôi đã bất chấp pháp luật và sử dụng bộ máy truyền thông để tấn công những người được gọi là phát tán tin đồn trên mạng”


As part of a wide-ranging crackdown in Internet bloggers, in early September the authorities issued new regulations that made a criminal offense posting comments “defamatory comments” that were clicked on 5,000 times or re-posted 500 times. State-run media described these rules as part of an effort to stop the spreading of online rumors.


Là một phần của chiến dịch đàn áp các blogger, đầu tháng Chín chính quyền ban hành quy định mới rằng hành vi đăng tải những nhận xét “ có tính phỉ báng” được truy cập từ 5000 lần và tái đăng tải từ 500 lần được xem là tội hình sự. Các phương tiện truyền thông nhà nước xem đây là một phần của nỗ lực ngăn chặn việc phát tán những tin đồn trên mạng.


“It’s getting more and more painful to be a newsman,” wrote Wang, likening it to self castration.

Ông Wang so sánh điều này với việc tự thiến, “ Người làm báo ngày càng đau khổ hơn”.


“There are too many news stories that we can’t report, and when it comes to news that we can report, no one believes it anymore because there is an agenda in it,” Wang wrote in his blocked post “Leaving SomeTrue Words.”

Trong bài viết “Hãy để lại cho lịch sử một vài từ trung thực”, ông viết “ Có quá nhiều câu chuyện mà chúng tôi không được phép đưa tin, và khi nó được đưa tin thì không còn ai tin tưởng nữa vì nó đã được sắp xếp lại”.

“As a journalist with conscience, the subjects I wanted to report, to voice, and the viewpoints that I wanted to express were constantly rejected or cut off. In a single year, I received more than 1,000 pieces of prohibitions for curbing news,” Wang wrote. “China needs truth. People ought to have the right to criticize the government and the authorities. They should have the right to criticize social injustice, systemic inadequacies, and interest groups.”

“Là một nhà báo có lương tâm, những vấn đề tôi muốn đưa tin, lên tiếng và những quan điểm tôi muốn công khai liên tục bị từ chối đăng hoặc cắt bỏ. Trong một năm, tôi nhận được hơn 1000 thông báo cấm đăng tải tin tức. Ông Wang còn viết “Trung Quốc cần sự thật. Mọi người dân phải có quyền chỉ trích chính phủ và chính quyền. Họ nên có quyền lên án những bất công xã hội và những nhóm lợi ích”.


He acknowledged the difficulty journalists face in China, forced to chose between their livelihoods and their conscience.

Ông thừa nhận sự khó khăn mà nhà báo phải đối mặt ở Trung Quốc, bị buộc phải lựa chọn giữa kiếm sống hoặc lương tâm.

“Many people know that for a journalist, especially one who dares to speak truth and attempt to guide public opinion, it is very hard to survive in China. Chinese journalists are dancing with shackles.”

“Nhiều người biết rằng đối với một nhà báo, đặc biệt là một trong những người dám nói sự thật và cố gắng để định hướng dư luận , rất khó để tồn tại ở Trung Quốc. Nhà báo Trung Quốc đang nhảy múa với gong xiềng.”http://www.theepochtimes.com/n3/388022-cctv-producer-forced-to-resign-for-blog-criticizing-censorship/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn