MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, September 1, 2013

Political Parties Đảng phái chính trị (P1)Political Parties
Đảng phái chính trị

Functions and Organisation in Democratic Societies

Chức năng và tổ chức trong xã hội dân chủ

Wilhelm Hofmeister and Karsten Grabow
Wilhelm Hofmeister và Karsten Grabow

Konrad Adenauer Stiftung-2011

Nhà xuất bản Konrad Adenauer Stiftung-2011

The responsibility for facts and opinions expressed in this publication rests exclusively with the contributors and their interpretations do not necessarily reflect the views or the policy of the publishers.

Trách nhiệm về các sự kiện và ý kiến ​​trình bày trong ấn phẩm này hoàn toàn thuộc về các tác giả và kiến giải của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chính sách của các nhà xuất bản.

Printed in Singapore

In tại Singapore

ISBN: 978-981-40-2283-5 (pbk.)

ISBN: 978-981-40-2283-5 (pbk.)

Contents
Introduction 6
1. Parties and Party Systems 10
1.1. What is a political party? 11
1.2. Criteria to identify political parties 12
1.3. Why do parties exist? 14
1.4. Functions of political parties 16
1.5. Political party systems 18
1.6. Typologies of political parties 20
1.7. Parties and ideologies 24
2. Modern Political Party Management 26
2.1. Organisation and membership 27
2.2. The members of a political party 33
2.3. Recruitment of new members 35
2.4. Education and training of the party members 37
2.5. Political party programmes 40
2.6. Internal and external communication 41
2.7. Intra-party democracy 48
2.8. Inner party conflicts and conflict resolution 51
2.9. Quota for women and minorities 53
2.10. Party financing 55
3. Political Parties and their Relation with Civil Society and Interest Groups 60
3.1. Parties and civil society 62
3.2. Parties and associations 64
4. Political Parties in Parliament and Government 68
4.1. Parliamentary groups (factions) 70
5. Political Leadership 72
5.1. The dilemma of political leadership 76
5.2. Lessons of political leaders 77
6. Challenges for Political Parties in Democratic Regimes 80
6.1. Political parties and social change 81
6.2. Criteria for sustainable and successful party work 87
7. Conclusion: There is No Democracy without Political Parties 90
8. Notes and References 92


Nội dung
Giới thiệu 6
1. Các đảng phái và hệ thống đảng 10
1.1. Đảng chính trị là gì? 11
1.2. Tiêu chí xác định các đảng chính trị 12
1.3. Tại sao đảng tồn tại? 14
1.4. Chức năng của các đảng chính trị 16
1.5. Hệ thống đảng phái chính trị 18
1.6. Các loại hình đảng chính trị 20
1.7. Đảng và ý thức hệ 24
2. Quản lý Đảng Chính trị hiện đại 26
2.1. Tổ chức và  tư cách thành viên 27
2.2. Các thành viên của một đảng chính trị 33
2.3. Kết nạp đảng viên mới 35
2.4. Giáo dục và đào tạo đảng viên 37
2.5. Chương trình của đảng chính trị 40
2.6. Thông tin nội bộ và bên ngoài 41
2.7. Dân chủ trong nội bộ đảng 48
2.8. Xung đột bên trong đảng và giải quyết xung đột 51
2.9. Hạn định đối với phụ nữ và người dân tộc thiểu số 53
2.10. Tài chính đảng 55
3. Chính đảng và quan hệ của đảng với xã hội dân sự và các nhóm lợi ích 60
3.1. Đảng và xã hội dân sự 62
3.2. Đảng và các hiệp hội 64
4. Các đảng chính trị trong Quốc hội và Chính phủ 68
4.1. Các nhóm trong quốc hội (phe phái) 70
5. Lãnh đạo chính trị 72
5.1. Các nan đề của lãnh đạo chính trị 76
5.2. Bài học của các nhà lãnh đạo chính trị 77
6. Thách thức đối với đảng chính trị trong các chế độ dân chủ 80
6.1. Đảng phái chính trị và thay đổi xã hội 81
6.2. Tiêu chí cho hoạt động đảng bền vững và thành công 87
7. Kết luận: không có nền dân chủ nào mà không có các đảng chính trị 90
8. Ghi chú và tài liệu tham khảo 92


Introduction
Politics is the process to organise how we live together in a society. In a democracy, every citizen can participate in this process – by freely acceding information about political issues, by openly expressing the own opinion on public affairs, by formulating expectations, proposals or requirements without fear of repression, by voting in elections, by engaging in civil society organizations or political parties, or by standing up as a candidate in democratic elections. In this way, democracy is the “government of the people, by the people, for the people”, in the a famous words of Abraham Lincoln, president of the United States of America from 1861-65.

Giới thiệu
Chính trị là quá trình tổ chức phương thức mà theo đó chúng ta sống chung với nhau trong một xã hội. Trong một nền dân chủ, mọi công dân có thể tham gia vào quá trình này - bằng cách tự do tiếp cận các thông tin về vấn đề chính trị, bằng cách công khai bày tỏ ý kiến riêng về các vấn đề công cộng, bằng cách xây dựng các nguyện vọng, kiến ​​nghị, yêu cầu mà không sợ bị đàn áp, bằng cách bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, bằng cách tham gia các tổ chức xã hội dân sự hoặc đảng phái chính trị, hoặc bằng cách đứng ra làm ứng cử viên trong các cuộc bầu cử dân chủ. Bằng cách này, dân chủ là "chính phủ của dân, do dân, và vì dân", như trong câu nói nổi tiếng của Abraham Lincoln, Tổng thống Hoa Kỳ từ 1861 đến 1865.

To fully meet all the requirements of a government ‘of the people, by the people, and for the people’, politics in a democracy need to satisfy certain conditions:
• Politics require ideas and values that set the goals and standards of political organisation. Freedom, justice and solidarity are such principles that can guide the political organisation of any society.
• Politics require social organisations that collect interests, aggregate, and communicate them to the political and governmental institutions. Political parties, but also business and workers associations as well as other non-governmental organizations of the civil society, are such organizations that collect and aggregate social interests.
• Politics require institutions that collect proposals for the organisation of society, and then represent, discuss, decide and implement them. Parliaments and governments—which normally rely on political parties—are the most important institutions of politics in a democratic state.
• Politics require active citizens who take part in political discussions with ideas, demands and expectations, and actively contribute to the functioning of political institutions:

Để đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của một chính phủ của dân, do dân và vì dân, nền chính trị trong một thể chế dân chủ cần phải đáp ứng một số điều kiện:
• Chính trị đòi hỏi phải có các ý tưởng và các giá trị mà thiết lập nên các mục tiêu và tiêu chuẩn của tổ chức chính trị. Tự do, công lý và đoàn kết là những nguyên tắc mà có thể hướng dẫn việc tổ chức chính trị của bất kỳ xã hội nào.
• Chính trị đòi hỏi kiểu tổ chức xã hội mà thu thập các mối quan tâm, tổng hợp lại và trao đổi chúng với các thiết chế chính trị và chính phủ. Đảng phái chính trị, và cả hiệp hội kinh doanh và hội đoàn công nhân cũng như các các tổ chức phi chính phủ của xã hội dân sự là những tổ chức thu thập và tổng hợp các mối quan tâm xã hội.
• Chính trị đòi hỏi các thiết chế thu thập các đề xuất cho việc tổ chức xã hội, và sau đó trình bày, thảo luận, quyết định và thực hiện các đề xuất đó. Quốc hội và chính phủ-mà thường dựa vào đảng chính trị-là những thiết chế chính trị quan trọng nhất trong một nhà nước dân chủ.
• Chính trị yêu cầu các công dân tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị với những ý tưởng, yêu cầu và kỳ vọng, và tích cực đóng góp cho hoạt động của các thiết chế chính trị:

In a democracy, most if not all citizens should be involved in political activities. However, a direct democracy where every citizen is directly involved in all political decisions is not possible within modern mass societies. This is why a modern democracy needs institutions and organisations that represent the will and the interests of the citizens as authentically as possible. These can be associations, informal groups or non-governmental organisations. In particular, the political parties carry out such a representative function. They offer to the citizens the possibility to influence politics and political decisions. They are an important instrument and institution of politics.

Trong một nền dân chủ, hầu hết nếu không phải tất cả các công dân nên tham gia vào hoạt động chính trị. Tuy nhiên, một nền dân chủ trực tiếp mà mỗi công dân là trực tiếp tham gia vào tất cả các quyết định chính trị là không thể có được trong xã hội đại chúng hiện đại. Đây là lý do tại sao một nền dân chủ hiện đại cần các thiết chế và tổ chức đại diện cho ý chí và quyền lợi của công dân càng chân thực nhất càng tốt. Đây có thể là các hiệp hội, các nhóm không chính thức hoặc các tổ chức phi chính phủ. Đặc biệt, thực hiện chức năng đại diện đó là các đảng chính trị. Các đảng cung cấp cho các công dân khả năng gây ảnh hưởng đến chính trị và các quyết định chính trị. Đảng là một công cụ và thiết chế chính trị quan trọng.

Without political parties, a modern representative democracy is not conceivable. Only, the parties ensure that the citizens are permanently capable to act politically. They articulate and integrate different interests, visions and opinions. They are also the main source for the recruitment of political elites.

Nếu không có đảng phái chính trị, một nền dân chủ đại diện hiện đại không thể hình thành được. Chỉ bằng cách này, các đảng đảm bảo rằng các công dân vĩnh viễn có khả năng hành động chính trị. Các chính đảng kết hợp và tích hợp các mối quan tâm, tầm nhìn và ý kiến khác nhau. Đảng cũng là nguồn tuyển chọn chính giới tinh hoa chính trị.

In order to participate successfully in elections, the political parties have to be the voice of broad sectors of society. Associations, social organizations or citizens’ initiatives normally concentrate more on individual and a limited scope of issues. Political parties, in contrast, are expected to take positions on all those questions and topics that are related to public order and the organisation of society.

Để tham gia thành công các cuộc bầu cử, các đảng phái chính trị phải là tiếng nói của các tầng lớp rộng lớn của xã hội. Các hiệp hội, tổ chức xã hội hoặc các sáng kiến ​​công dân thường tập trung hơn vào một phạm vi riêng biệt và giới hạn của các vấn đề. Đảng phái chính trị, ngược lại, được yêu cầu thể hiện lập trường về tất cả những vấn đề và các chủ đề có liên quan đến trật tự công cộng và tổ chức xã hội.
Parties are competing amongst each other for the best ways of resolving political problems. They are in competition for influence and power. Without the power to enforce political vision it is not possible to organize a society. Internal discussions and conflicts within, as well as between, the parties accompany this contest for ideas and power. They are legitimate and essential.

Các đảng cạnh tranh nhau về những phương cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề chính trị. Đảng cạnh tranh nhau để giành ảnh hưởng và quyền lực. Nếu không có sức mạnh để thực thi tầm nhìn chính trị thì không thể tổ chức nên một xã hội. Các cuộc thảo luận nội bộ và xung đột bên trong đảng, cũng như giữa các đảng phái, thường đi kèm việc cạnh tranh về ý tưởng và quyền lực. Chúng là hợp pháp và cần thiết.

In this book, we present political parties as central institutions of a modern democracy. The characteristics and functions of parties, the basic elements of their organisation, their political and social context, as well as the problems of party democracy and the specific challenges faced by parties are main topics. This is to convey fundamental information on the different facets of political parties. At the same time it is meant to raise interest in, and willingness to contribute to, a party. Even though criticism of political parties is easy and always popular, political parties are indispensable for
a democracy. They will only be able to fulfil their functions when more citizens are willing to engage politically in parties.

Trong cuốn sách này, chúng tôi trình bày các đảng chính trị như các thiết chế trung tâm của một nền dân chủ hiện đại. Các đặc tính và chức năng của đảng, các yếu tố cơ bản của tổ chức đảng, bối cảnh chính trị và xã hội của các đảng, cũng như các vấn đề dân chủ trong Đảng và những thách thức cụ thể mà các đảng phải đối mặt là các chủ đề chính. Cuốn sách này nhằm để truyền đạt thông tin cơ bản về các khía cạnh khác nhau của các đảng chính trị. Đồng thời cũng nhằm nâng cao mối quan tâm và sẵn sàng đóng góp cho một chính đảng. Mặc dù việc chỉ trích các đảng phái chính trị là dễ dãi và luôn luôn phổ biến, nhưng đảng phái chính trị lại không thể thiếu để có một nền dân chủ. Các đảng chỉ có thể thực hiện chức năng của mình khi ngày càng có nhiều công dân hơn sẵn sàng tham gia chính trị trong trong các đảng phái.

1. Parties and Party systems
1. 1. What is a political party?
Political parties are a special form of social organisation. They should not be confused with associations, federations, and social clubs. A well-known definition of political parties comes from the American political scientist Antony Downs, who wrote:

1. Đảng và hệ thống đảng
1. 1. Đảng chính trị là gì?
Đảng phái chính trị là một hình thức đặc biệt của tổ chức xã hội. Không nên nhầm lẫn đảng với các hiệp hội, liên đoàn, và các câu lạc bộ xã hội. Một định nghĩa nổi tiếng về đảng chính trị do nhà khoa học chính trị Mỹ Antony Downs viết như sau:

“A political party is a team of men seeking to control the governing apparatus by gaining office in a duly constituted election”1. The Italian scholar Giovanni Sartori, who has lectured for a long time at the Columbia University in New York and is internationally one of the most well-known researchers on political parties, defined a party as: “any political group identified by an official label that presents at elections, and is capable of placing through election, candidates for public office.”

"Một đảng chính trị là một nhóm người tìm cách kiểm soát bộ máy cai trị bằng cách giành được các chức vụ dân cử trong một cuộc bầu cử được tổ chức hợp lệ"1. Học giả người Ý, Giovanni Sartori, người đã giảng dạy một thời gian dài tại Đại học Columbia ở New York và là một trong những nhà nghiên cứu về các đảng chính trị nổi tiếng thế giới, đã định nghĩa đảng là: "bất kỳ nhóm chính trị nào được xác định bởi một nhãn hiệu chính thức trình bày tại các cuộc bầu cử, và thông qua bầu cử có khả năng đưa ra các ứng cử viên cho các chức vụ công cộng."

Even if these definitions demonstrate some difference in the understanding of political parties, they all emphasize the participation in elections and the interest to gain public offices and mandates as essential elements that characterise political parties. They must meet certain criteria which can be summarized as follows.

Ngay cả khi các định nghĩa này cho thấy một số khác biệt về cách hiểu các đảng chính trị, thì tất cả định nghĩa đều nhấn mạnh rằng sự tham gia vào bầu cử và quan tâm nhằm giành được các chức vụ và nhiệm vụ dân cử là yếu tố quan trọng đặc trưng cho các đảng chính trị. Đảng phải đáp ứng các tiêu chí nhất định mà có thể tóm tắt như dưới đây.

• Parties can therefore be understood as permanent associations of citizens that are based on free membership and a programme, and which are anxious to occupy through the path of elections, the politically decisive positions of the country with their team of leaders, in order to materialize suggestions for resolving outstanding problems. The means of elections implies the competition of at least two parties.

• Đảng có thể được hiểu như là các hiệp hội lâu dài của công dân dựa trên việc gia nhập tự do và một chương trình hành động, và mong mỏi chiếm được, thông qua con đường bầu cử, các chức vụ ra quyết định về chính trị của quốc gia với ê-kíp các nhà lãnh đạo của mình, nhằm hiện thực hóa các đề xuất để giải quyết các vấn đề nổi bật. Phương thức bầu cử ngụ ý sự cạnh tranh của ít nhất là hai đảng.

• A party strives to influence the formation of political opinion and aims to have a general political impact. The active influence of political opinion-making is aimed at a longer period of time as well as a wider region and should not be concentrated on a local level or a single issue.

• Đảng nỗ lực gây ảnh hưởng lên sự hình thành các quan điểm chính trị và nhằm mục đích để có một tác động chính trị nói chung. Ảnh hưởng tích cực của việc nêu quan điểm chính trị là nhằm vào một giai đoạn dài hơn cũng như một khu vực rộng lớn hơn và không nên tập trung vào một cấp địa phương hoặc một vấn đề duy nhất.

• A party is an association of citizens holding individual memberships, and shall have a minimum number of members, so that the seriousness of its targets and the prospects of success remain clear.

• Đảng là một hiệp hội của các công dân có tư cách đảng viên, và phải có một số lượng đảng viên tối thiểu, sao cho độ nghiêm túc của các mục tiêu và triển vọng thành công là rõ ràng.

• A party has to demonstrate the will to consistently take part in the political representation of the people during elections. It, therefore, distinguishes itself from unions, non-governmental organisations and other initiatives that do not want to carry any political responsibilities for larger sectors but only try to have selective influence, and that do not participate in elections.

• Đảng phải thể hiện ý chí để liên tục tham gia làm đại diện chính trị của nhân dân trong các cuộc bầu cử. Đảng, do đó, khác biệt với những đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ và các sáng kiến ​​khác mà không muốn có bất kỳ trách nhiệm chính trị nào đối với các bộ phận xã hội lớn hơn mà chỉ cố gắng để tạo ảnh hưởng có chọn lọc, và không tham gia vào các cuộc bầu cử.

• A party has to be an independent and permanent organisation; it shall not be formed only for one election and cease to exist afterwards.
• A party must be willing to appear in public.
• A party does not necessarily need to win a seat in parliament, but it has to fulfil all the other criteria.

• Đảng phải có một tổ chức độc lập và thường trực; nó không được hình thành chỉ để phục vụ cho một cuộc bầu cử và không còn tồn tại sau đó.
• Đảng phải sẵn sàng để xuất hiện trước công chúng.
• Đảng không nhất thiết cần phải giành chiến thắng một ghế trong quốc hội, nhưng nó phải thực hiện đầy đủ tất cả các tiêu chí khác.

1. 2. Criteria to identify political parties
Parties not only strive to participate in the formation of political opinion. They also aspire to participate in the representation of the people in parliament. This presumes that parties take part in elections. A party’s political contribution as well as its political “weight” is closely tied to elections. The will of the voters is of significant importance for the parties.

1. 2. Tiêu chí xác định các đảng chính trị
Đảng không chỉ phấn đấu để tham gia vào sự hình thành các quan điểm chính trị. Đảng cũng khao khát được tham gia làm đại diện của người dân trong Quốc hội. Điều này khiến các đange phải tham gia bầu cử. Đóng góp chính trị cũng như "sức nặng" chính trị của một đảng gắn chặt với các cuộc bầu cử. Ý muốn của cử tri có tầm quan trọng đáng kể đối với các đảng.


Typical for parties is their “fighting spirit”—their readiness for political action and political confrontation—and their aspiration to takeover and retain governing power. This competition among parties is the instrument to gain political power and the whole organisation of a party is ultimately subject to this aim. Only those parties that participate successfully in this competition can obtain posts of political representation. This is also the main stimulation to participate in party activities and makes a party especially interesting once it is a part of a government.

Điển hình cho các đảng là "tinh thần chiến đấu" của họ, là sự sẵn sàng cho hành động chính trị và đối đầu chính trị và nguyện vọng của họ được tiếp quản và giữ quyền lãnh đạo. Cạnh tranh giữa các đảng là công cụ để đạt được quyền lực chính trị và toàn bộ tổ chức của một đảng cuối cùng nhằm phục vụ mục đích này. Chỉ có những đảng tham gia thành công trong cuộc thi này mới có thể có được cương vị đại diện chính trị. Đây cũng là sự kích thích chính để tham gia vào các hoạt động đảng phái và khiến cho đảng đặc biệt hấp dẫn một khi đảng là một phần của một chính phủ.

Even the less attractive opposition role offers interesting elements for active participation. Political parties are always the center for debates and discussions about political reforms and political change. Those interested in politics will mostly find a party that reflects the own perception, may it be a party in government or opposition. Parties in opposition exercise an important function in a democratic system as a “watchdog” of government policy and as a political alternative in the future. Opposition may be considered awful, but it is essential for the functioning of democracy.

Ngay cả vai trò đối lập ít hấp dẫn cũng tao nên các yếu tố thú vị khiến người ta tham gia tích cực. Đảng phái chính trị luôn là trung tâm của các cuộc tranh luận và thảo luận về cải cách chính trị và thay đổi chính trị. Phần lớn những người quan tâm về chính trị sẽ tìm thấy một đảng phản ánh nhận thức của chính mình, cho dù đó là đảng của chính phủ đang cầm quyền hay đảng đối lập. Các đảng đối lập thực hiện một chức năng quan trọng trong một hệ thống dân chủ với tư cách là một "cơ quan giám sát" về chính sách của chính phủ và như là một sự thay thế chính trị trong tương lai. Đối lập có thể được coi là khủng khiếp, nhưng nó là điều cần thiết cho sự hoạt động của nền dân chủ.

Contrary to interest groups, a party is expected to express itself on all issues relevant for government. One expects parties to propose views on domestic and foreign policies, economic and social policies, and youth and civil policies etc. In order to meet these requirements, each party should have a programme, in which its fundamental positioning in various areas is retained. Furthermore, one expects a party to have a consistent organisation.

Trái với các nhóm lợi ích, một đảng mong muốn thể hiện bản thân mình trên tất cả các vấn đề liên quan đến chính phủ. Người ta hy vọng các đảng đề xuất các quan điểm về chính sách đối nội và đối ngoại, các chính sách kinh tế và xã hội, và các chính sách về thanh thiếu niên và dân sự, vv Để đáp ứng các yêu cầu này, mỗi đảng phải có một chương trình hành động, trong đó lập trường cơ bản của đảng trong các lĩnh vực khác nhau được duy trì. Hơn nữa, người ta kỳ vọng một đảng có tổ chức nhất quán.

1. 3. Why do parties exist?
Within every society there are different opinions, needs, expectations and views over daily issues; likewise “big” questions on the social organisation, its norms and procedures also exist. Something like a common will of the people or a predetermined common good does not exist. In contrast, in every society there are rivalling interests that often collide very hard. In order to peacefully mediate conflicts, the formation of political views must take place in an open process of debate between different opinions. A minimum of common conviction is necessary. This is the common sense of democracy. It is based on the principle that each citizen has the right to represent his opinion and conviction in a peaceful competition of minds.

1. 3. Tại sao phải có đảng?
Trong mọi xã hội đều có nhiều ý kiến, nhu cầu, kỳ vọng và quan điểm ​​khác nhau về các vấn đề hàng ngày, tương tự như vậy các vấn đề "lớn" về tổ chức xã hội, chuẩn mực và thủ tục của nó cũng tồn tại. Một cái gì đó như là một ý chí chung của nhân dân hoặc một lợi ích chung được xác định trước không hề tồn tại. Ngược lại, trong mọi xã hội đều có lợi ích cạnh tranh thường xung đột mạnh mẽ. Để dung hòa các xung đột một cách hòa bình, sự hình thành các quan điểm chính trị phải diễn ra trong một quá trình công khai tranh luận giữa các ý kiến ​​khác nhau. Một niềm tin chung tối thiểu là cần thiết. Đây là lương tri của nền dân chủ. Nó dựa trên nguyên tắc mỗi công dân có quyền đại diện cho ý kiến ​​và niềm tin của mình trong một cuộc tranh đua hòa bình của trí tuệ.

This assumption of conflicting interests within every society, which in principle are legitimate, is called pluralism or “competition theory” of democracy. According to this theory, the formation of political opinion in the pluralistic society is achieved through an open process of competition between heterogeneous interests. Due to the diversity of opinions and social conflicts there is no perfect solution to problems. Decisions have to be made on the basis of consent and approval of a majority of the
citizens. Nevertheless, there may be no “tyranny of the majority” that offends democratic rules and violates inalienable human rights. Even majority decisions may imply deficiencies or even injustice. Therefore, a distinct and constitutionally guaranteed protection of minorities on the one hand, as well as the recognition of voting or election defeat of the losing side on the other hand—provided that it is a (largely) free and fair poll—are constitutive elements of this concept of democracy.

Giả định về lợi ích xung đột trong mọi xã hội, mà về nguyên tắc là hợp pháp, được gọi là đa nguyên hay "lý thuyết cạnh tranh" của nền dân chủ. Theo lý thuyết này, sự hình thành các quan điểm chính trị trong các xã hội đa nguyên được thực hiện thông qua một quá trình công khai cạnh tranh giữa các lợi ích không đồng nhất. Do sự đa dạng của các ý kiến ​​và xung đột xã hội, nên sẽ không có giải pháp hoàn hảo cho mọi vấn đề. Các quyết định được thực hiện trên cơ sở có sự đồng thuận và chấp thuận của đa số công dân. Tuy nhiên, có thể không có "chuyên chế của đa số" mà vốn xúc phạm quy tắc dân chủ và vi phạm những nhân quyền bất khả xâm phạm. Thậm chí quyết định của đa số cũng có thể bao hàm sự thiếu sót hoặc thậm chí bất công. Do đó, một mặt sự bảo vệ đặc biệt những người thiểu số được hiến pháp bảo đảm, và mặt khác, việc công nhận kkeets quả bầu cử hay thất bại trong bầu cử  của bên thua cuộc - với điều kiện đây là một cuộc bầu cử (phần lớn) tự do và công bằng - ​​là những thành tố của khái niệm dân chủ.

Within the context of democratically managed conflicts of interests, political parties represent particular interests. Only once the contrasting interests are openly expressed and the parties accord other parties the right to represent particular interests too, and when the parties agree to the principles of the political game—for instance, if they agree principally on the democratic constitution—then it is possible to resolve conflicts in a society and form political compromises in an appropriate manner.

Trong bối cảnh các xung đột lợi ích được quản lý một cách dân chủ, các đảng chính trị đại diện cho các lợi ích cụ thể. Chỉ khi các lợi ích tương phản nhau được công khai bày tỏ và các đảng cũng thuận lòng cho các đảng khác quyền đại diện cho lợi ích cụ thể của họ, và khi các đảng thoả thuận các nguyên tắc của trò chơi chính trị - ví dụ, nếu họ nhất trí trên nguyên tắc về hiến pháp dân chủ, thì mới có thể giải quyết xung đột trong một xã hội và hình thành các thỏa hiệp chính trị một cách thích hợp.
Of course, the freedom of parties must be ensured in the process. That means that the creation of political parties has to be free of political constraints. Nevertheless, there may be some limitations with regard to the creation of parties who openly reject the democratic constitution of a country. In principle, however, citizens must posses the right to create a party, to belong to a party and to express themselves freely in it. Freedom of parties also includes the notion that nobody can be forced to adhere to a specific party or to remain in it against his will—as was the case in some countries and still may be. The affirmation of the diversification of parties is a corollary of the recognition of pluralistic democracy. This competitive concept of democracy stands opposed to the vision of homogeneity, which supposes a uniformity of the will of the people.

Tất nhiên, sự tự do của các đảng phải được đảm bảo trong quá trình này. Điều đó có nghĩa là việc tạo ra các đảng phái chính trị phải thoát khỏi các hạn chế chính trị. Tuy nhiên, có thể có một số hạn chế đối với  sự thành lập các đảng công khai bác bỏ hiến pháp dân chủ của một đất nước. Tuy nhiên, về nguyên tắc, công dân phải có quyền lập ra một đảng, gia nhập một đảng và thể hiện bản thân một cách tự do trong việc này. Tự do đảng phái cũng bao gồm ý niệm cho rằng không ai có thể bị buộc phải gắn bó với một đảng nào đó hoặc tiếp tục ở lại trong đảng đó ngươcj lại với ý chí của mình -  như đã từng có trong một số quốc gia và có thể vẫn còn tồn tại. Khẳng định sự đa dạng của các đảng phái là một hệ quả tất yếu của việc công nhận nền dân chủ đa nguyên. Khái niệm cạnh tranh của nền dân chủ đối lập với quan điểm đồng nhất, mà giả định một sự thống nhất về ý chí của nhân dân.

The French political philosopher Jean-Jacques Rousseau (1712 – 78) had created this vision that in theory denies the legitimacy of conflicts and defines democracy as the identity of the government and the citizens. This concept does not accept afor a plurality of parties. They are not regarded as legitimate, as they would inevitably falsify the “common will” by their particular behaviour. Deviations from the imposed and mandatory common good are not tolerated by this theory. However, it is obvious that this concept is characteristic of totalitarian states where the diversity of parties is banned and where the “common will” is defined only by a small ruling elite. Consequently, totalitarian states are identified with Rousseau. It should be noted that even Rousseau could not clarify how this “common sense” would be discovered and decided. We have to be aware that modern societies are characterized by a diversity of interests and world-views. They need political parties as central instances for the representation of this diversity of interests within the political system.

Triết gia chính trị học người Pháp, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) đã tạo ra quan điểm này mà về mặt lý thuyết phủ nhận tính hợp pháp của các cuộc xung đột và định nghĩa dân chủ như danh tính của cả chính phủ và công dân. Khái niệm này không chấp nhận đa đảng. Đa đảng không được coi là hợp pháp, vì các đảng chắc chắn sẽ làm sai lệch "ý chí chung" bằng các hành vi cụ thể của họ. Sai lệch khỏi lợi ích chung đã được áp đặt và bắt buộc sẽ không được dung nạp trong lý thuyết này. Tuy nhiên, rõ ràng rằng khái niệm này là đặc trưng của quốc gia chuyên chế, nơi sự đa dạng của các đảng bị cấm và nơi mà các "ý chí chung" chỉ được xác định bởi một tầng lớp tinh hoa thống trị nhỏ. Do đó, các quốc gia độc tài toàn trị được xác định theo kiểu Rousseau. Cần lưu ý rằng ngay cả Rousseau không thể làm rõ "lẽ thường" này được phát hiện và quyết định như thế nào. Chúng ta phải nhận thức được rằng xã hội hiện đại được đặc trưng bởi sự đa dạng về lợi ích và thế giới quan. Xã hội cần các đảng chính trị như các thực thể trung tâm đại diện cho sự đa dạng về lợi ích trong hệ thống chính trị.

1. 4. Functions of political parties2
• They articulate and aggregate social interests: Parties express public expectations and demands of social groupings to the political system (= function of political opinion-making).
• They recruit political personnel and nurture future generations of politicians: They select persons and present them as candidates for elections (= function of selection).
• They develop political programmes: Parties integrate various interests into a general political project and transform it into a political programme, for which they campaign to receive the consent and support of a majority (= function of integration).
• They promote the political socialisation and participation of citizens: Parties create a link between citizens and the political system; they enable political participation of individuals and groupings with the prospect of success. (= function of socialization and participation).
• They organise the government. They participate in elections to occupy political charges. Normally in party democracies, a good part of government authorities arise from political parties
(= function of exercising political power).
• They contribute to the legitimacy of the political system: in establishing the connection between citizens, social groupings and the political system, the parties contribute in anchoring the political order in the consciousness of the citizens and in social forces (= function of legitimating).

1. 4. Chức năng của các đảng chính trị 2
• Đảng tìm hiểu và tổng hợp các mối quan tâm xã hội: Bên bày tỏ mong đợi của công chúng và nhu cầu của các nhóm xã hội đối với hệ thống chính trị (= chức năng về nêu quan điểm định chính trị).
• Đảng tuyển dụng nhân sự chính trị và bồi dưỡng thế hệ các nhà chính trị tương lai: Đảng chọn người và giới thiệu họ làm ứng cử viên trong các cuộc bầu cử (= chức năng lựa chọn).
• Đảng phát triển các chương trình chính trị: Đảng tích hợp các quan tâm khác nhau vào một dự án chính trị tổng thể và biến nó thành một chương trình chính trị, mà họ vận động để có được sự đồng ý và ủng hộ của đa số (= chức năng tích hợp).
• Đảng thúc đẩy xã hội hóa chính trị và sự tham gia của công dân: Đảng tạo ra liên kết giữa công dân và hệ thống chính trị, hiện thực hóa sự tham gia chính trị của các cá nhân và nhóm có triển vọng thành công. (= Chức năng xã hội và tham gia).
• Đảng tổ chức chính phủ. Đảng tham gia bầu cử để chiếm quyền lực chính trị. Thông thường trong các nền dân chủ có đảng phái, một phần quan trọng của chính phủ xuất phát từ các đảng chính trị (= Chức năng thực thi quyền lực chính trị).
• Đảng đóng góp vào tính chính danh của hệ thống chính trị: trong việc thiết lập kết nối giữa các công dân, các nhóm xã hội và hệ thống chính trị, các đảng đóng góp trong việc neo giữ trật tự chính trị theo ý thức của người dân và các lực lượng xã hội (= chức năng hợp chính danh).


To participate successfully in the political process and to contribute to the consolidation of democracy, political parties have to demonstrate certain capacities. In political science, these capacities are called “functions”. In modern societies, the process of political opinion-building is a polymorphic process: The mass media, social organisations, associations, citizen’s initiatives, religious communities and the modern form of electronic communication via Internet, sms, Facebook, Twitter and other virtual communities exercise enormous influence on political opinions and political decisions. Nevertheless, political parties are still the principal agents to aggregate public opinion and represent it in the political decisionmaking process—and they finally also take the political decisions through their representatives in the parliament and government. By following the work of the parties, perceiving and evaluating its argumentation during political debate, citizens can orientate themselves politically through the parties. Furthermore, by engaging with a party, every citizen can exercise some influence on the political decision-making process.

Để tham gia thành công vào tiến trình chính trị và góp phần vào sự củng cố nền dân chủ, đảng phái chính trị phải chứng minh năng lực nhất định. Trong khoa học chính trị, những năng lực này được gọi là "chức năng". Trong xã hội hiện đại, quá trình xây dựng ý kiến chính trị là một quá trình đa hình: Các phương tiện truyền thông đại chúng, tổ chức xã hội, các hiệp hội, các sáng kiến ​​công dân, cộng đồng tôn giáo và các hình thức hiện đại của thông tin liên lạc điện tử qua Internet, SMS, Facebook, Twitter và các cộng đồng ảo có ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm chính trị và quyết định chính trị. Tuy nhiên, các đảng chính trị vẫn còn là các tác nhân chính để tổng hợp công luận và trình bày nó trong quá trình ra quyết định chính trị - và cuối cùng Đảng cũng có những quyết định chính trị thông qua đại diện trong quốc hội và chính phủ. Bằng cách theo dõi công việc của các đảng phái, nhận thức và đánh giá lập luận của các đảng trong các cuộc tranh luận chính trị, công dân có thể tự định hướng chính trị thông qua các đảng. Hơn nữa, bằng cách gia nhập một đảng, mọi công dân có thể thực hiện một ảnh hưởng nào đó đến quá trình ra quyết định chính trị.
Besides its candidates, the political programme is the “merchandise” of a party, which it offers to the voters. The party programmes fulfil in particular two main functions: on the one hand, they shall articulate the interests of the population (parties as “organs” of the people) and on the other hand, they orientate and influence the opinions of the citizens (parties as “former” of public will; see also point 4.2.). With regard to the party programme the voters can evaluate if a party has sufficient sensibility for societal problems and if they are able to propose adequate suggestions for the resolution of problems and challenges.

Ngoài các ứng cử viên của mình, chương trình chính trị là "hàng hóa" mà một đảng cung cấp cho cử tri. Các chương trình của đảng thực hiện đặc biệt hai chức năng chính: một mặt, chúng tìm hiểu quan tâm  của người (các đảng là các "cơ quan" của người dân) và mặt khác, đảng định hướng và ảnh hưởng đến ý kiến ​​của người dân (đảng như là "tiền thân" của ý chí nhân dân, xem thêm 4.2).. Xem xét chương trình của đảng cử tri có thể đánh giá liệu đảng có đủ nhanh nhạy đối với các vấn đề xã hội và liệu họ có thể đề xuất các kiến nghị đầy đủ nhằm giải quyết các vấn đề và thách thức.


Oppositional parties have the function to criticise the government, control it and put up constructive alternatives. This function is of great significance for a democracy, because without opposition a government tends to drift towards complacency and presumptuousness and fails to search for alternatives.

Đảng đối lập có chức năng chỉ trích chính phủ, kiểm soát nó và thiết lập lựa chọn thay thế mang tính xây dựng. Chức năng này có ý nghĩa lớn đối với một nền dân chủ, bởi vì nếu không có đối lập một chính phủ có xu hướng trôi dạt theo hướng tự mãn và kiêu ngạo và không thể tìm kiếm sự lựa chọn thay thế.

By fulfilling these functions, political parties are providing important services for the democratically organised society. The quality of the “delivery”—that is, the way they comply with their functions—contributes decisively to the reputation and the potential of the political parties.

Bằng cách hoàn thành các chức năng này, các đảng chính trị cung cấp các dịch vụ quan trọng cho xã hội được tổ chức theo phương thức dân chủ. Chất lượng của các đợt "Giao hàng", nghĩa là, cách thức mà các đảng truân thủ chức năng của mình, góp phần quyết định vào việc tạo nên danh tiếng và tiềm năng của các đảng phái chính trị.


1. 5. Political party systems
1. 5. Hệ thống đảng phái chính trị
(còn tiếp)

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn