MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, June 25, 2013

How Brain Training Can Make You Significantly Smarter Làm thế nào để luyện não bạn thông minh hơn đáng kể

How Brain Training Can Make You Significantly Smarter

Làm thế nào để luyện não bạn thông minh hơn đáng kểAs many people hit middle age, they often start to notice that their memory and mental clarity are not what they used to be.  We suddenly can't remember where we put the keys just a moment ago, or an old acquaintance's name, or the name of an old band we used to love.  As the brain fades, we euphemistically refer to these occurrences as "senior moments."

Khi đến tuổi trung niên, nhiều người thường bắt đầu nhận thấy rằng bộ nhớ của mình và sự sáng suốt về mặt trí tuệ không còn như trước nữa. Chúng ta đột nhiên không thể nhớ nơi chúng ta cất chìa khóa chỉ một chốc trước đây, hoặc tên một người quen cũ, hoặc tên của một ban nhạc cũ mà chúng ta yêu thích. Như bộ não yếu dần, chúng ta mỹ từ hóa những sự việc này bằng thuật ngữ "khoảnh khắc cao tuổi."
While seemingly innocent, this loss of mental focus can potentially have a detrimental impact on our professional, social, and personal well-being.
Trong khi việc mất tập trung tinh thần này có vẻ vô tội, thì nó lại có thể có một tác động bất lợi đối với công việc chuyên môn, sự lành mạnh về mặt xã hội và hạnh phúc cá nhân của chúng ta.It happens to most of us, but is it inevitable?

Neuroscientists are increasingly showing that there's actually a lot that can be done.  It turns that the brain needs exercise in much the same way our muscles do, and the right mental workouts can significantly improve our basic cognitive functions.  Thinking is essentially a process of making neural connections in the brain.  To a certain extent, our ability to excel in making the neural connections that drive intelligence is inherited.  However, because these connections are made through effort and practice, scientists believe that intelligence can expand and fluctuate according to mental effort.

Nó xảy ra với hầu hết chúng ta, nhưng có phải là không thể tránh khỏi không?

Các nhà thần kinh học đang chứng tỏ rằng thực sự có rất nhiều cách để khắc phục. Hóa ra là não cần tập thể dục theo cung cách tương tự như cơ bắp của chúng ta, và rèn luyện trí não phù hợp có thể cải thiện đáng kể chức năng nhận thức cơ bản của chúng ta. Suy nghĩ, về thực chất, là một quá trình tạo nên các kết nối thần kinh trong não. Ở một mức độ nhất định, khả năng vượt trội trong việc tạo ra các kết nối điều khiển trí thông minh là do di truyền. Tuy nhiên, vì những kết nối này được thực hiện thông qua nỗ lực và thực hành, các nhà khoa học tin rằng trí thông minh có thể mở rộng và biến động theo tùy vào nỗ lực của chúng ta.
Now, a new San Francisco Web-based company has taken it a step further and developed the first "brain training program" designed to actually help people improve and regain their mental sharpness.  Called Lumosity, it was designed by some of the leading experts in neuroscience and cognitive psychology from Stanford University.

Hiện nay, một công ty hoạt động trên trang Web San Francisco đã thực hiện một bước xa hơn và đã phát triển "chương trình luyện não" đầu tiên được thiết kế để thực sự giúp mọi người cải thiện và lấy lại độ sắc sảo về trí tuệ của họ. Có tên gọi là Lumosity, nó được thiết kế bởi một số các chuyên gia hàng đầu về khoa thần kinh học và tâm lý học nhận thức tại Đại học Stanford.Lumosity, is far more than an online place to exercise your mental skills.  That's because they have integrated these exercises into a Web-based program that allows you to systematically improve your memory and attention skills.  The program keeps track of your progress and provides detailed feedback on your performance and improvement.  Most importantly, it constantly modifies and enhances the games you play to build on the strengths you are developing--much like an effective exercise routine requires you to increase resistance and vary your muscle use.

Lumosity làm nhiều điều hơn là một nơi trực tuyến để rèn luyện các kỹ năng tâm thần của bạn. Đó là vì nó đã tích hợp các bài tập vào một chương trình dựa trên trang web mà cho phép bạn cải thiện trí nhớ và các kỹ năng chú ý một cách có hệ thống. Chương trình theo dõi sự tiến bộ của bạn và cung cấp thông tin phản hồi chi tiết về hiệu suất và tiến bộ của bạn. Quan trọng nhất, nó liên tục sửa đổi và tăng cường các trò bạn chơi để xây dựng trên những thế mạnh bạn đang phát triển - giống như một thói quen tập thể dục hiệu quả đòi hỏi bạn phải tăng sức chịu đựng và thay đổi cách sử dụng cơ bắp của bạn.


Does it work?

Nó có tác dụng không?

Apparently it does. In randomized, controlled clinical trials, Lumosity was shown to significantly improve basic cognitive functions. One study showed students improved their scores on math tests by 34 percent after using Lumosity for six weeks, significantly greater gains than those made by other students in the same class, who were not training with the Lumosity program.

Rõ ràng là nó có hiệu quả. Trong thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có kiểm soát, Lumosity đã được chứng minh là cải thiện đáng kể chức năng nhận thức cơ bản. Một nghiên cứu cho thấy sinh viên đã cải thiện điểm số bài kiểm tra toán 34 phần trăm sau khi sử dụng Lumosity trong sáu tuần, một sự tăng điểm số cao hơn đáng kể so với điểm số của những  sinh viên khác trong cùng một lớp mà đã không rèn luyện với chương trình Lumosity.The company says its users have reported clearer and quicker thinking, improved memory for names, numbers, directions, increased alertness and awareness, elevated mood, and better concentration at work or while driving.

Công ty cho biết người sử dụng đã báo cáo rằng suy nghĩ của họ mạch lạc hơn và nhanh nhạy hơn, cải thiện bộ nhớ về tên, con số, hướng dẫn, tăng sự tỉnh táo và nhận thức, cải thiện tâm trạng, và tập trung tốt hơn khi làm việc hoặc khi lái xe.


While many of the games at Lumosity are free, a modest subscription fee is required to use the full program over the long term.
Trong khi rất nhiều các trò chơi tại Lumosity là miễn phí, một khoản phí thuê bao khiêm tốn là cần thiết để sử dụng chương trình đầy đủ trong thời gian dài.

However, Lumosity is currently offering a free trial of their program to new users so that you can see how well it works before you decide to subscribe.  The trial is completely free (no credit card required) and the company believes the results will speak for themselves.
Tuy nhiên, Lumosity hiện đang cung cấp thử nghiệm miễn phí các chương trình của họ cho người dùng mới để bạn có thể xem nó hoạt động như thế nào trước khi quyết định đăng ký. Thử nghiệm hoàn toàn miễn phí (không cần thẻ tín dụng) và công ty tin rằng kết quả sẽ tự biện minh cho nó.Translated by nguyenquang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn