MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, March 14, 2013

What is compassion? Lòng Trắc ẩn là gì?

 
What is compassion?
Lòng Từ bi/trắc ẩn là gì?

If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

- Dalai Lama

Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành từ bi. Nếu bạn muốn chính mình hạnh phúc, hãy động lòng trắc ẩn.
Đạt lai lat ma


I am not sure if anyone is with me on this, but I tend to wonder what the definition of compassion actually is. Dictionaries are not always useful when trying to understand the context of a word. First, I will teach you the opposite word, which is “apathy”. In short, the dictionary defines apathy as “a lack of concern”.

Tôi không chắc rằng bất kỳ ai cũng đồng tình với tôi về vấn đề này nhưng tôi luôn tự hỏi rằng lòng từ bi thực chất là gì. Từ điển không phải luôn có ích khi ta tìm hiểu nghĩa của từ. Đầu tiên, tôi sẽ dạy bạn từ trái nghĩa của nó, đó là sự “vô cảm”. Nói ngắn gọn, từ điển định nghĩa nó chỉ là sự thờ ơ, thiếu quan tâm.

Apathy is not always a bad thing, but it happens to be the antagonist of compassion. Apathy was the reason the Second World War started and, compassion is what ended it.

Vô cảm không phải lúc nào cũng mang nghĩa xấu, nhưng nó tình cờ lại trái nghĩa với lòng trắc ẩn. Vô cảm là lý do khởi đầu chiến tranh thế giới lần thứ 2 và lòng trắc ẩn đã kết thúc nó.

Compassion is love in action. Love begins by caring for someone and, compassion acts on love by attempting to alleviate pain and/or discomfort. However, love cannot exist without compassion and, compassion cannot exist without love. In a sense, they form a single cohesive definition. I think compassion is more of an aspect of love. Without compassion, true love ceases to exist.

Lòng trắc ẩn là cái tình trong cư xử, hành động. Sự yêu thương bắt đầu bởi việc chăm sóc ai đó và lòng trắc ẩn tác động lên tình thương bằng cách cố gắng xoa dịu nỗi đau hay sự lo lắng. Tuy nhiên, tình yêu không thể tồn tại mà không có lòng trắc ẩn và ngược lại lòng trắc ẩn không thể tồn tại mà không có tình yêu. Trong một ý nghĩa nào đó, chúng tạo nên sự liên hệ rất mật thiết với nhau. Tôi nghĩ rằng, lòng trắc ẩn là khía cạnh lớn lao của tình yêu. Thiếu lòng trắc ẩn, tình yêu thực sự sẽ không còn tồn tại.

What is most important is how the word is applied. Saying, “compassion is important” does not necessarily make you compassionate. Hence, it contains the word “passion”, suggesting a desire towards action. Compassion starts with a deep desire to help others and, then the decision to follow through.

Điều quan trọng nhất chính là từ ngữ này được áp dụng như thế nào. Khi bạn nói rằng “lòng từ bi là quan trọng”, điều đó không nhất thiết làm cho bạn trở nên nhân ái, vì trong từ này còn chứa cả từ “đam mê” (passion), mà vốn gợi ý cho ta một ham muốn hướng tới hành động. Lòng từ bi bắt đầu từ một ước muốn sâu xa muốn giúp đỡ người khác rồi mới quyết định theo đuổi ước muốn đó.

In Mahayana Buddhism, the highest form of spirituality is putting others’ salvation before your own. According to this form of Buddhism, one who devotes his/her life for the concern of another is called a bodhisattva. In many religions, compassion is the most important aspect to personal salvation.

Theo Phật giáo đại thừa, hình thức cao nhất của tinh thần chính là đặt việc cứu rỗi tha nhân trước cứu rỗi bản thân. Theo hình thức Phật giáo này, người dành cuộc sống của mình để quan tâm tới người khác được gọi là bồ tát. Ở nhiều tôn giáo thì từ bi là khía cạnh quan trọng nhất đối với sự cứu rỗi nhân sinh.

In order to practice compassion, you do not need to take any vows as a bodhisattva. It can be free and provide a form of personal liberation. A simple smile or buying someone a cup of coffee will do just fine. Just do whatever you can do. If you have money, then you can help others financially, if not your friendship is a priceless gift that no one can purchase. Just follow your passion for compassion… wherever it leads you…and your heart will follow.

Để thực hành lòng từ bi, bạn không cần thốt lên bất kỳ một lời thề nào như một vị bồ tát. Từ bi có thể tự do và mang lại cho bạn một hình thức giải phóng bản thân. Chỉ cần đơn giản mở một nụ cười hay mua cho ai đó tách cà phê là bạn đã có thể làm một điều tốt đẹp. Nếu bạn giàu có, bạn có thể giúp đỡ người khác về tài chính. Còn nếu không có tiền thì tình bạn chính là món quà vô giá mà không ai có thể mua được. Chỉ cần sự mê say của bạn hướng về phía đồng cảm với mọi người… thì dù nó dẫn dắt bạn đi bất cứ nơi nào… trái tim của bạn cũng bước theo tới đó.Translated by ha suong y2E lsl_hatquykhoc@yahoo.com


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn