MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 24, 2012

Rosatom-owned company accused of selling shoddy equipment Công ty con của Rosatom bị tố giác bán thiết bị thiếu chất lượng
Inside the ZiO-Podolsk macine works.

Bên trong cơ xưởng sản xuất, nhà máy Zio- Podolsk

Rosatom-owned company accused of selling shoddy equipment to reactors at home and abroad, pocketing profits

Công ty con của Rosatom bị tố giác bán thiết bị thiếu chất lượng dùng cho các lò phản ứng hạt nhân tại Nga và các nước khác, bỏ túi riêng số tiền sai biệt lớn


Charles Digges, 28/02-2012
Charles Digges, 28/02-2012


Russian Federal Prosecutors have accused a company owned by the country’s nuclear energy corporation, Rosatom, with massive corruption and manufacturing substandard equipment for nuclear reactors under construction both at home and abroad.

Các công tố viên Liên bang Nga đã tố giác một công ty con của tập đoàn điện hạt nhân Nga, Rosatom, đã tham nhũng nghiêm trọng và sản xuất thiết bị không đạt tiêu chuẩn cho các lò phản ứng hạt nhân đang xây cất tại Nga và các nước khác.

The ZiO-Podolsk machine building plant’s procurement director, Sergei Shutov, has been arrested for buying low quality raw materials on the cheap and pocketing the difference as the result of an investigation by the Federal Security Service, or FSB, the successor organization to the KGB.


Giám đốc nhà máy chế tạo máy móc Zio-Podolsk, Sergei Shutov, đã bị câu lưu vì thu mua nguyên vật liệu chất lượng thấp giá rẻ để bỏ túi riêng số tiền sai biệt, sau khi có kết quả của cuộc điều tra bởi Cơ quan An ninh Liên bang, FSB, hậu thân của KGB.


It is not clear how many reactors have been impacted by the alleged crime, but reactors built by Russia in India, Bulgaria, Iran, China as well as several reactor construction and repair projects in Russia itself may have been affected by cheap equipment, given the time frame of works completed at the stations and the scope of the investigation as it has been revealed by authorities.


Không biết có bao nhiêu lò phản ứng hạt nhân nghi ngờ bị ảnh hưởng bởi hành động phạm pháp này, nhưng các lò hạt nhân do Nga xây cất tại Ấn Độ, Bulgaria, Iran, Trung Quốc, luôn cả những lò hạt nhân đang xây và sửa chữa ngay tại Nga có thể bị ảnh hưởng bởi thiết bị rẻ tiền không chất lượng, dựa vào thời kỳ những các việc xây dựng được hoàn tất và tầm mức của cuộc điều tra mà cơ quan điều tra tiết lộ.


“The scope of this scandal could reach every reactor in Russian and every reactor built by Russia over the past several years and demands immediate investigation,” said Bellona President Frederic Hauge. “Were is the political leadership in the Russian government to deal with such a crime?"


“Mức độ vi phạm có thể liên quan đến tất cả lò phản ứng hạt nhân tại Nga và những lò hạt nhân được Nga xây dựng trong những năm qua, đòi hỏi phải lập tức tiến hành điều tra”, Tổng Thống của Bellona, Frederic Hauge nói. “Lãnh đạo của chính quyền Nga ở đâu để giải quyết vi phạm nghiêm trọng như vậy?”.
Hauge expressed outrage that an alleged crime of such a massive scale was not leading to immediate action to check each reactor that may have been affected by the profit pocketing scheme, and he was frustrated that the FSB and prosecutors were not naming specific reactors that may be involved.

Ông Hauge đã bày tỏ sự tức giận rằng tội ác nghiêm trọng và rất nghiêm trọng như vậy mà không được nhanh chóng có hành động kiểm tra tất cả lò phản ứng hạt nhân có thể bị ảnh hưởng bởi kế hoạch rút ruột bỏ túi riêng, và ông rất bực bội về việc FBS đã không phổ biến danh sách những lò hạt nhân nào có thể bị ảnh hưởng vì hành động phi pháp này.


“As long as the Russian government is not investigating this case correctly, we will have to ask international society to do it,” he said.  “Bellona will be taking further action in this case.”

“Nếu chính quyền Nga không điều tra vụ việc này theo đúng qui trình, chúng tôi sẽ phải yêu cầu cộng đồng thế giới làm việc này”, ông tuyên bố. “Bellona sẽ theo đuổi sự việc này sát sao hơn”.

Vladimir Slivyak, co chair of Russia’s Ecodefense agreed.

Vladimir Slivyak, đồng Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Môi trường của Nga đồng ý với phát biểu của ông Hauge.


“Stopping and conducting full-scale checks of reactors where equipment from ZiO-Podolsk has been installed is absolutely necessary,” said Slivyak. “Otherwise [there is] the risk of a serious accident at a nuclear power plant with cleanup bills stretching into the tens and even hundreds of millions of dollars [that] will have to be footed by taxpayers.”


“Ngưng vận hành và tiến hành kiểm tra tổng thể những lò phản ứng hạt nhân mà ZiO-Podolsk đã lắp ráp là tuyệt đối cần thiết”, ông Slivyak nói. “Nếu không thì có nguy cơ xảy ra thảm họa tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân, với chi phí thu dọn từ hằng chục đến hằng trăm triệu USD sẽ trút lên đầu người dân đóng thuế”.

The criminal case was opened against ZiO-Poldolsk in December, but information about the investigation was released in the Russia media via the official Rosbalt agency only last week – a common circumstance in FSB-associated investigations.

Vụ điều tra vi phạm hình sự của công ty ZiO-Poldolsk đã được triển khai vào tháng Mười hai, nhưng tin tức về cuộc điều tra này chỉ được công bố vào tuần trước - một điều bình thường cho những vụ điều tra của Cảnh sát Liên bang Nga (FSB)!


The charges leveled against ZiO-Podolsk, which is Russia’s only manufacturer of steam generators for nuclear plants built by Rosatom domestically and by its international reactor construction subsidiary Atomstroiproyekt are a staggering blow to Rosatom’s credibility.


Những án lệnh đưa ra với ZiO- Poldolsk, nhà máy duy nhất của Nga sản xuất các lò hơi dùng cho các nhà máy điện hạt nhân do tập đoàn Rosatom* xây trong nước Nga và cho công ty con của Rosatom, Atomstroiproyekt, để xây các nhà máy điện hạt nhân tại các nước khác, là một đòn chí tử đánh vào uy tín của tập đoàn Rosatom.


ZiO-Podolsk is a subsidiary organization of Atomenergomash, founded in 2006. Atomenergomash was acquired by Atomenergoprom, which is 100-percent state-owned, in 2007. Atomenergoprom is a part of Rosatom.


ZiO-Podolsk là chi nhánh của tập đoàn Atomenergomash, được thành lập vào năm 2006. Atomenergomash được tập đoàn nhà nước Atomenergoprom mua lại, năm 2007. Atomenergoprom là một công ty con của tập đoàn quốc doanh Rosatom.


But the paperwork is rather a technicality for a machine works that has been involved with the nuclear industry since its inception. Founded in 1919, ZiO-Podolsk produced the boiler for the first electricity-producing nuclear reactor at Obninsk in 1952, and has produced the boilers for every Russian reactor built ever since.

Các tài liệu cho thấy cơ xưởng sản xuất thiết bị này đã từng liên quan đến kỹ nghệ hạt nhân từ lúc nó được dựng lên. Được thành lập từ năm 1919, nhà máy ZiO-Podolsk sản xuất lò hơi cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Obninsk vào năm 1952, và đã sản xuất lò hơi cho tất cà lò phản ứng hạt nhân được xây dựng tại Nga từ ngày đó đến nay.


A shudder in the environmental community

According to prosecutors, ZiO-Podolsk began shipping shoddy equipment in 2007 or perhaps even earlier. This has implications for the safety of nuclear power plants built by, or that bought equipment from, Rosatom in Bulgaria, China, India and Iran – as well as Russia – striking a chord of outrage and distress among environmental groups.


Cộng đồng bảo vệ môi trường rúng động sợ hãi

Theo các công tố viên, ZiO-Podolsk đã bắt đầu cung cấp thiết bị không chất lượng từ năm 2007 hoặc cũng có thể sớm hơn. Việc này có ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân xây dựng bởi, hay mua thiết bị từ, Rosatom tại Bulgaria, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran - luôn cả Nga - tạo ra làn sóng phẫn nộ và đầy lo lắng trong các nhóm bảo vệ môi trường.


ZiO-Podolsk is also making critical parts for the reactor pressure vessel and other main equipment for the BN-800 fast reactor at Beloyarsk Nuclear Power Plant, in Russia’s Sverdlovsk Region in the Urals, a source told Bellona on the condition of anonymity.

Một nguồn tin không chính thức cho biết nhà máy ZiO-Podolsk cũng đang sản xuất các bộ phận trọng yếu cho cho các bồn cao áp của lò phản ứng hạt nhân và các thiết bị chủ yếu khác cho lò hạt nhân phàn ứng nhanh loại BN-800 tại nhà máy điện hạt nhân Beloyarsk, trong vùng Sverdlovsk tại Urals của Nga.


The machine works giant is also making steam generators for Russia’s Novovoronezh, Kalinin, and Leningrad Nuclear Power Plants, and Belene in Bulgaria, according to the London-based World Nuclear Association.

Cơ xưởng sản xuất thiết bị to lớn này cũng đang sản xuất lò hơi cho các nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh, Kalinin, Leningrad của Nga, và Belene tại Bulgaria, theo nguồn tin của Hiệp hội hạt nhân thế giới có trụ sở tại London.


The case assembled against ZiO-Podolsk involves embezzlement of state funding intended for purchases of raw material that are compatible with contemporary safety standards for nuclear reactors, Rosbalt reported.


Việc thu thập các sai phạm của ZiO-Podolsk gồm tham ô công quỹ dùng mua nguyên liệu theo đúng với yêu cầu về các tiêu chuẩn an toàn cho các lò phản ứng hạt nhân. Rosbalt báo cáo.

The FSB investigation

According to the FSB investigation – which was described in unusual detail by the news wire – procurement director Shutov allegedly purchased low-grade steel for equipment in collusion with ZiO-Podolsk’s supplier AТОМ-Industriya. That company’s general director, Dmitry Golubev, is currently at large after embezzlement charges were filed against him by the same Moscow court that ordered Shutov’s arrest, Rosbalt quoted FSB sources as saying.

Cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang Nga (FSB) về Tập đoàn Rosatom*, Nga

Theo như cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang Nga - được các hệ thống truyền thông tường trình rất chi tiết một cách bất thường – Giám đốc vật tư Shutov bị nghi ngờ đã thông đồng với nhà cung cấp thép ATOM - Industriya của Zio-dolsk, mua thép chất lượng thấp dùng chế tạo các thiết bị. Tổng giám đốc của ATOM-Industriya, Dmitry Golubev, hiện đang lẫn trốn sau khi các tội danh tham nhũng nhắm vào ông được chính thức tường trình và chính toà án Moscow này đã ra lệnh bắt giữ ông Shutov. Rosbalt cho biết theo nguồn tin của FSB.


The scheme between Shutov and Golubev allegedly involved Shutov turning a blind eye to inferior quality steel in return for a large portion of the profits reaped by ATOM-Industriya, the FSB told Rosbalt, citing transactions that were accounted for in bookkeeping documents the security service said it confiscated from the financial director of ATOM-Industriya.


Kế hoạch do Shutov và Golubev cùng nhau cấu kết, bao gồm Shutov lờ đi về tình trạng thiếu chất lượng của thép mua vào để được chia phần của số tiền lợi thu được bởi ATOM- Industriya, FSB đã nói với Rosbalt, tố giác rằng những giao dịch đó được ghi trong các tài liệu kế toán của công ty được tịch thu từ ông Tổng giám đốc của tổ hợp ATOM-Industriya.


“This company purchased cheap steel in Ukraine and then passed it off as [a] more expensive [grade]; the revenues were shared by the scam’s organizers,” an FSB source was quoted by Rosbalt as saying.


“Tổ hợp này đã mua thép rẻ tiền tại Ukraine rồi sau đó tráo đổi chứng từ như là thép tốt; phần lợi sai biệt được họ chia với nhau”, Rosbalt nói, căn cứ theo nguồn tin của Cảnh sát Liên bang Nga.


FSB agents said that ATOM-Industriya produced some 100 million roubles’ (€2.5 million) worth of pipe sheets, reactor pit bottoms, and reservoirs for ZiO-Podolsk – equipment that was delivered to Russian and foreign reactors – including an order of so-called tube plates for high-pressure heaters at Bulgaria’s Kozloduy NPP. High-pressure heaters, while having no relation to the safe operation of reactors, are used to improve efficiency of power output.

Nhân viên điều tra FSB nói rằng ATOM-Industriya đã sản xuất trị giá khoảng 100 million Roubles (2,5 million Euro) thép tấm, khung thép của đáy lò phản ứng hạt nhân, và các bồn chứa cho nhà máy ZiO-Podolsk - loại thiết bị đã được giao cho các lò phản ứng hạt nhân tại Nga và các nước – bao gồm những tấm thép ống cho các lò nấu cao áp tại lò phản ứng hạt nhân Kozloduy NPP của Bulgaria. Các lò nấu cao áp, tuy không liên quan trực tiếp đến sự vận hành an toàn cùa các lò phản ứng hạch tâm, nhưng được dùng để cải tiến hiệu năng sản xuất điện của nhà máy điện hạt nhân.


Bulgarian plant expressing concern

When Rosbalt ran its detailed story last week, the management of Kozloduy NPP was quick to respond by releasing an early statement saying its two heaters had been “functioning flawlessly” since their installation dates in 2010 and 2011.
Nhà máy điện hạt nhân tại Bulgaria bày tỏ mối quan tâm

Khi Rosbalt phổ biến chi tiết bài phóng sự vào tuần trước, Ban quản lý nhà máy điện hạt nhân Kozloduy NPP đã nhanh chóng trả lời với một bản tuyên bố cho biết hai lò hơi đã hoạt động “không có gì trở ngại” kể từ ngày được lắp ráp và hoạt động năm 2010 và 2011.


A statement released 10 hours later that day carried by a different news agency, however, reported that Kozloduy NPP CEO Alexander Nikolov had sent off a letter to ZiO-Podolsk and Atomstroiexport demanding that they certify the quality of the metal in the heaters.

Tuy nhiên một bản tuyên bố được một cơ quan truyền thông khác phổ biến sau đó 10 tiếng đồng hồ, lại cho biết rằng Chủ tịch công ty Kozloduy NPP, Alexander Nikolov, trước đó đã gởi một lá thư đến tập đoàn ZiO-Podolsk và Atomstroiexport* yêu cầu họ chính thức chứng nhận chất lượng của thép dùng trong các lò nấu.


The FSB alleged to Rosbalt that the use of shoddy steel in the case of the heaters manufactured for Kozloduy NPP alone netted a black profit of 39 million roubles (€1 million) for ATOM-Industriya.

Cảnh sát Liên bang Nga cho Rosbalt biết rằng chỉ việc dùng thép kém phẩm chất trong việc sản xuất các lò nấu cho nhà máy điện hạt nhân đã tạo ra số tiền lời bất chính 39 triệu Roubles (1 triệu Euro) cho công ty ATOM-Industriya.

Detailed report likely true

Bản tường trình chi tiết có thể sẽ đúng sự thật

Ecodefense’s Slivyak said he believed the Rosbalt report and its copious quotations from the typically secretive FSB to be on the level.

Ông Slivyak của tổ chức Bảo vệ Môi trường nói ông tin tưởng vào bài tường trình của Rosbalt và những chứng cứ dồi dào súc tích từ cơ quan FSB, cơ quan điều tra luôn có khuynh hướng giữ bí mật hồ sơ điều tra cho trường hợp quan trọng như vậy.


Aside from the suspicions raised by Kozloduy NPP, Slivyak also said that the Russian built Tianwan Nuclear Power Plant in China had previously complained to Rosatom with over 3,000 grievances regarding the low quality of materials delivered to construct the plant, lending credence to the FSB’s version of events.

Ngoài những nghi ngờ được nêu ra bởi lãnh đạo công ty Kozloduy NPP, Slivyak cũng cho hay rằng nhà máy điện hạt nhân Tianwan tại Trung quốc do Nga xây cất, đã than phiền Rosatom với 3.000 khiếu nại liên quan đến các vật liệu chất lượng thấp dùng để xây nhà máy điện hạt nhân tại Tianwan, giúp thêm cho sự đáng tin cậy của bàn phúc trình của FSB.


Slivyak further noted the FSB, which functions as an attack dog for the government of Vladimir Putin, has nothing politically to gain by giving Rosatom – a pet corporation in Putin’s “power vertical” – a black eye.


Slivyak ghi chú thêm rằng FSB, thường hoạt động như là người thừa sai của chính quyền của ông Vladimir Putin, không được lợi lộc gì về chính trị từ việc đánh đo ván Rosatom - một tập đoàn con cưng trong “hệ thống quyền lực” của Putin.


The week following Robalt’s article, Rosatom, which had previously refused comment, and Atomenergomash, released a bristling denial as interesting for what it does say as for what it leaves unsaid.


Một tuần sau bài viết của Robalt, Rosatom, mà trước đó từ chối bình luận, và Atomenergomash đã công bố một văn bản quyết liệt phủ nhận những gì nêu trong bài viết với chi tiết cũng thú vị như những gì không được nói ra.


“Rosatom and Atomenergomash deny information related to substandard equipment at nuclear power station that was delivered by ZiO-Podolsk,” read the joint statement. The companies say that “all possible announcements about unsuitable production quality at ZiO-Podolsk are knowingly incorrect and mistaken.”

“Rosatom và Atomenergomash phủ nhận các tin tức liên quan đến thiết bị thiếu phẩm chất tại nhà máy điện hạt nhân được cung cấp bởi ZiO-Podolsk”, bản tuyên bố chung viết. Hai công ty này nói rằng “tất cả những tuyên bố về thiết bị có phẩm chất kém dưới tiêu chuẩn qui định của ZiO-Podolsk đều không đúng và sai trái”.


The statement continued, saying: “A stringent multi-layered system of quality control is in place at ZiO-Podolsk, encompassing all level of production: from expert evaluations of received materials and ores to final inspection of products. Evaluations of the compliance of equipment’s quality delivered to foreign nuclear power stations is carried out by the authorized organization OAO Zarubezhatomenergostroi.”

Bản tuyên bố tiếp tục nói: “Một hệ thống kiểm tra gắt gao chất lượng qua nhiều mức bây giờ đã được thành lập tại nhà máy Zio-Podolsk, bao trùm tất cả công đoạn sản xuất: từ việc thẩm định rất chuyên môn đối với những vật liệu mua vào và nguy ên liệu quặng cho đến kiểm tra giai đoạn cuối cùng trên những thành phẩm. Công tác thẩm định sự đạt yêu cầu về phẩm chất của các thiết bị chuyển giao cho các nhà máy điện hạt nhân của nước ngoài sẽ được thực hiện bởi tổ chức có thẩm quyền OAO Zarubezhatomenergostroi”.


But the joint statement failed to contradict information supplied to Rosbalt by prosecutors concerning the arrests of upper-management officials at ZiO-Podolsk and ATOM-Industriya.


Nhưng bản tuyên bố chung đã thất bại trong cố gắng phủ nhận những tin tức được cung cấp cho Rosbalt bởi những công tố viên liên quan đến việc bắt giữ những viên chức cao cấp của ZiO-Podolsk và ATOM-Industriya.


Two spokesmen for the FSB contacted by Bellona confirmed the version of events their colleagues described to Rosbalt, but refused to discuss “an ongoing investigation” further. They also refused to comment on what other nuclear power plants besides Kozloduy may have been affected by defective materials from ZiO-Podolsk.


Hai phát ngôn nhân của FSB được Bellona tiếp xúc đã xác nhận những gì mà các đồng nghiệp của họ truyền đạt cho Rosbalt, nhưng từ chối bàn thảo thêm “trong khi đang điều tra”. Họ cũng từ chối bình luận về những gì mà những nhà máy điện hạt nhân khác ngoài Kozloduy có thể bị liên lụy vì những vật liệu thiết bị thiếu chất lượng xuất xứ từ nhà máy ZiO-Podolsk.


A spokesman for Russia’s Prosecutor General’s office refused to discuss the case, also because the investigation into the allegations continues. The joint Rosatom-Atomenergomash statement avoids adressing altogether assertions made by law enforcement sources to Rosbalt.


Một phát ngôn viên của Văn phòng Công tố Trung ương Nga từ chối bàn thảo về vấn đế này, cũng với lý do là vì cuộc điều tra còn tiếp diễn. Tuyên bố chung của Rosatom - Atomenergomash hoàn toàn tránh nói đến tất cả những vấn đề mà các viên chức điều tra cung cấp cho Rosbalt.


A source with ATOM-Industriya told Rosbalt that his company had been through a similar legal ringer in 2010, but the case was dismissed from lack of evidence of a crime.

Một nhân vật xuất xứ từ ATOM-Industriya cho Robalt biết rằng công ty của ông ta đã từng đối diện với vụ tố tụng tương tự như vậy vào năm 2010, nhưng vụ kiện này đã bị hủy bỏ vì không có đủ bằng chứng phạm tội.


“Now, more than a year later, prosecutors have brought charges,” he told Rosbalt and protested his company’s innocence.


“Bây giờ, hơn một năm sau, các công tố viên đã đưa việc làm phạm pháp ra tòa” ông ta nói với Rosbalt và lên tiếng cho rằng công ty của ông không có tôị gì cả.


“We have done nothing illegal – our innocence has been confirmed in the arbitration courts,” he said.


“Chúng tôi không làm gì có tội - sự vô tội của chúng tôi đã được xác định tại các tòa án” ông nói.


Bellona’s Hauge said that, “this is a real case for Russia’s security services to be working on – instead of harassing the environmental movement.”
Ông Hauge của nhà máy Bellona nói rằng, “Vụ việc này là vụ có thực, cơ quan an ninh Nga cần tiến hành điều tra – thay vì lo tìm cách làm khó dễ các tổ chức bảo vệ môi trường”.http://www.bellona.org/articles/articles_2012/podolsk_corruption

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn