MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, April 5, 2012

Hu warns successors over 'peaceful evolution' Hồ Cẩm Đào cảnh báo những người kế nhiệm về "diễn biến hòa bình"Hu warns successors over 'peaceful evolution'

Hồ Cẩm Đào cảnh báo những người kế nhiệm về "diễn biến hòa bình"

By Wu Zhong, China Editor

Wu Zhong/AsiaTimes

HONG KONG - The Chinese Communist Party (CCP) greeted 2012 by publicizing a speech by its general secretary, President Hu Jintao that called for effective measures against "ideological and cultural infiltration" by "hostile forces".

Tin từ HỒNG KÔNG - Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chào đón năm 2012 qua việc công bố một bài phát biểu của tổng bí thư, chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi đề ra các biện pháp hiệu quả nhằm chống lại "sự xâm nhập tư tưởng và văn hóa" bởi các "thế lực thù địch".

Hu's remarks on cultural infiltration appeared in a lengthy speech given to a party plenum in October, with the unusually toughly-worded rhetoric taking many in and outside China by surprise. Some foreign media saw it as a declaration of war against Western culture.

Các nhận xét của Hồ Cẩm Đào về sự xâm nhập văn hóa xuất hiện trong một bài phát biểu dài đọc trước hội nghị trung ương đảng vào tháng Mười, với những lời lẽ hùng hồn cứng rắn bất thường khiến nhiều giới bên trong và bên ngoài Trung Quốc phải ngạc nhiên. Một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã nhìn thấy đó như một lời khai chiến chống lại văn hóa phương Tây.

The speech reminded some Chinese intellectuals of campaigns against "(Western) spiritual pollution" and "bourgeois liberalization" in the 1980s that eventually led to the Tiananmen protests and subsequent crackdown in 1989. Some have read Hu's statement as a signal that Beijing will tighten ideological controls to suppress dissenting voices.

Bài phát biểu nhắc nhở một số trí thức Trung Quốc đến các chiến dịch chống "ô nhiễm tinh thần (phương Tây)" và "tự do hóa giới tư sản" trong những năm 1980 vốn cuối cùng đã đưa đến những cuộc biểu tình tại Thiên An Môn và cuộc đàn áp sau đó vào năm 1989. Một số đã đọc lời tuyên bố của Hồ Cẩm Đào như một tín hiệu rằng Bắc Kinh sẽ thắt chặt kiểm soát tư tưởng để đàn áp các tiếng nói bất đồng.

Hu's speech was published by Seeking Truth, the CCP's flagship magazine run by the Central Party School, in its first issue of 2012. The warning was contained in the following text (translated and highlighted by this author):

Bài phát biểu của Hồ Cẩm Đào đã được xuất bản bởi tờ Tìm kiếm Sự Thật, một tạp chí hàng đầu của ĐCSTQ do Trường Đảng Trung ương điều hành, trong ấn bản đầu tiên của mình cho năm 2012. Lời cảnh báo được trích dẫn sau đây (do tác giả bài viết này dịch và nhấn mạnh):

Internationally, a remarkable feature of the competitiveness of a nation's comprehensive strength is how prominent its cultural status and role would be.

Trong quốc tế, một đặc điểm đáng chú ý về khả năng cạnh tranh của sức mạnh toàn diện của một quốc gia là tình trạng và vai trò văn hóa của đất nước ấy được nổi bật như thế nào.

Many countries, especially big countries, all set as an important strategy to strengthen their cultural soft power. In today's world, as exchange, integration and confrontation between all kinds of thoughts and cultures become ever increasingly frequent, whoever can take hold of a cultural commanding point obtains strong cultural soft power and thus will gain the initiative.

Nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước lớn, tất cả đều hình thành việc tăng cường sức mạnh cho sức mạnh mềm của nền văn hóa mình như một chiến lược quan trọng. Trong thế giới ngày nay, khi những trao đổi, hội nhập và đối đầu giữa tất cả các loại tư tưởng và văn hóa ngày càng thường xuyên hơn, bất cứ ai nắm giữ được một điểm cốt yếu chỉ đạo về văn hóa, đạt được sức mạnh mềm văn hóa sẽ có được thế chủ động.

At the same time, we must clearly see that international hostile forces are stepping up their strategic attempts to Westernize and divide our country, and ideological and cultural fields are a focus of their long-term infiltration. We must be clearly aware of the seriousness and complicatedness of struggles in ideological fields, always remain alert and always heighten our vigilance, and take effective countermeasures...

Đồng thời, chúng ta phải thấy rõ rằng các lực lượng thù địch quốc tế đang đẩy mạnh nỗ lực chiến lược của họ nhằm Âu Hoá và phân rẽ đất nước chúng ta, và các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là trọng tâm cho sự xâm nhập lâu dài của họ. Chúng ta phải nhận thức rõ mức độ và tính phức tạp của cuộc đấu tranh trong các lĩnh vực về tư tưởng, luôn luôn duy trì cảnh giác, nâng cao thận trọng của chúng ta và có biện pháp đối phó hiệu quả...

This is perhaps the first time since Hu took power nine years ago that he has openly expressed Beijing's concern about a so-called "peaceful evolution". The concept was formulated during the Cold War by John Foster Dulles, former US secretary of state, in the 1950s. It envisioned a "peaceful" transition from autocracy or dictatorship to democracy in a communist country.

Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ chín năm trước đây khi lên nắm quyền, ông Hồ Cẩm Đào đã công khai bày tỏ nỗi quan ngại của Bắc Kinh về cái gọi là "diễn biến hoà bình". Khái niệm này từng được xây dựng trong thời Chiến tranh Lạnh bởi John Foster Dulles, cựu Tổng trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ trong những năm 1950. Khái niệm này báo trước một tiến trình chuyển đổi từ chuyên chế hoặc độc tài đến dân chủ bằng con đường hoà bình tại một quốc gia cộng sản.

Since the Mao Zedong-era, the CCP has resisted a "peaceful evolution", viewing such a transition as the biggest threat to its continuous rule. For CCP leaders, nothing is more important than safeguarding party rule. This is why led Deng Xiaoping ordered People's Liberation Army troops to evacuate Tiananmen Square in 1989. Hu is simply reiterating the party line.

Kể từ kỷ nguyên của Mao Trạch Đông, Trung Cộng đã từng chống lại một "diễn biến hoà bình", xem quá trình chuyển đổi ấy như mối đe dọa lớn nhất cho sự cai trị liên tục của mình. Đối với các lãnh đạo ĐCSTQ, không có gì là quan trọng hơn là bảo vệ sự lãnh đạo của đảng. Đây là lý do vì sao Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh cho dân quân Quân đội Giải phóng giải tán quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Ngày nay, Hồ Cẩm Đào chỉ đơn giản là nhắc lại đường lối của đảng mà thôi.

If Hu's statement is read as a declaration of cultural war, then obviously that war on China's part is defensive. Hu's warning is directed domestically. Having survived the "domino effect" of the collapse of the former Soviet bloc in late 1980s and early 1990s, the CCP was once again reminded of the threat of "peaceful evolution" by the Jasmine Revolution and last year's Arab Spring movement in Middle East and North Africa.

Nếu lời tuyên bố của Hồ Cẩm Đào được xem như một lời tuyên chiến về văn hóa, thì rõ ràng là Trung Quốc đang ở phía chống đỡ của cuộc chiến. Cảnh báo của ông Hồ Cẩm Đào nhằm chỉ đạo ở trong nước. Từng sống sót sau "hiệu ứng domino" từ cuộc xụp đổ của khối Liên Xô cũ trong cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990, ĐCSTQ đã lại một lần nữa được nhắc nhở bởi mối đe dọa "diễn tiến hòa bình" từ các cuộc cách mạng Hoa Nhài và phong trào Mùa Xuân Ả Rập năm ngoái tại Trung Đông và Bắc Phi.

After more than 30 years of capitalist-style economic reforms, China has become a more open society than ever before. The CCP may also be finding it increasingly hard to justify the legitimacy of its continuous rule as calls for democratization become louder.

Sau hơn 30 năm cải cách kinh tế theo kiểu tư bản chủ nghĩa, Trung Quốc đã trở thành một xã hội cởi mở hơn bao giờ hết. Đảng Cộng sản Trung Quốc có lẽ cũng nhìn ra mình ngày càng khó biện minh tính hợp pháp cho sự cai trị liên tục của mình khi các lời kêu gọi dân chủ trở nên ồn ào lớn tiếng hơn.

However, Hu's warning is better understood against the backdrop of the CCP's 18th National Congress, which when held later this year will endorse a new central leadership.

Tuy nhiên, lời cảnh báo của ông Hồ Cẩm Đào được hiểu rõ hơn trong bối cảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc thứ 18 của ĐCSTQ vốn sẽ được tổ chức vào cuối năm nay để thông qua một tầng lớp lãnh đạo trung ương mới.

It is a long-term task for the CCP to fight against "peaceful evolution". But Hu will step down as party general secretary. So his statement could also be read as: "During my tenure, I have successfully safeguarded party rule against the threat of 'peaceful evolution'. I hope the new leadership will continue to do so."

Đấu tranh chống lại "diển biến hoà bình" là một nhiệm vụ lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng ông Hồ Cẩm Đào sẽ rời khỏi chức vụ tổng bí thư đảng. Vì thế, lời tuyên bố của ông cũng có thể được đọc như sau: "Trong suốt nhiệm kỳ của tôi, tôi đã thành công trong việc giữ gìn lãnh đạo của đảng chống lại đe dọa của "diễn biến hoà bình", tôi mong rằng các lãnh đạo mới sẽ tiếp tục làm được như vậy".

The CCP needs to maintain political and social stability ahead of the 18th congress to ensure that the power transition goes smoothly. It has been reported that Beijing has ordered regions to take all necessary measures to prevent any incident from happening before and during the congress that could cause instability.

ĐCSTQ cần phải duy trì sự ổn định chính trị và xã hội trước Đại hội thứ 18 để đảm bảo rằng cuộc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra êm thắm. Được biết rằng Bắc Kinh đã ra lệnh cho các khu vực phải xử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào xảy ra trước và trong Đại hội khiến có thể dẫn đến sự mất ổn định.

Beijing has tightened Internet controls in the name of curbing rumors - in the CCP's history, rumors have always flown during a power transition. In this regard, the party's secrecy policy must take some blame. In the absence of official information, people chase after hearsay. But Beijing apparently believes that some rumors will be deliberately fabricated overseas in an attempt to influence the party congress.

Bắc Kinh đã thắt chặt kiểm soát mạng Internet để hạn chế các tin đồn đại - trong lịch sử của ĐCSTQ, khi có thay đổi quyền lực, các tin đồn luôn luôn được thổi lên. Về vấn đề này, chính sách bí mật của đảng chắc phải có một số khuyết điểm. Khi không có những thông tin chính thức, dân chúng sẽ phải chạy theo những tin đồn. Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như tin rằng một số tin đồn được cố tình chế tạo ở nước ngoài trong nỗ lực gây ảnh hưởng đến đại hội đảng của mình.

Ahead of the congress, many Chinese-language books have been published in Hong Kong - and more are expected - about who will be the new leaders and their background, or about fierce power struggles among different factions. Not many local residents are interested in reading such books. Such publications mainly cater to the taste of mainland Chinese visitors, who arrive in their tens of thousands daily. Needless to say, much of the writing is based speculation. But now Chinese customs have stepped up checks to prevent travelers from taking such books back to the mainland.

Trước Đại hội, nhiều sách bằng tiếng Trung - và dự kiến sẽ có nhiều cuốn khác nữa - được xuất bản ở Hồng Kông, viết về việc ai sẽ là nhà lãnh đạo mới và quá khứ của họ ra sao, hoặc về cuộc đấu tranh quyền lực khốc liệt giữa các phe phái khác nhau. Không mấy ai trong số dân địa phương quan tâm đến việc đọc những cuốn sách như vậy. Các ấn phẩm này chủ yếu phục vụ sở thích của giới du khách, mỗi ngày cả hàng chục ngàn người, đến thăm Trung Quốc đại lục. Không cần phải nói, đa phần các cuốn sách ấy chỉ là suy đoán. Nhưng hiện nay, Hải quan Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra để ngăn chặn các du khách đem những cuốn sách đó vào lục địa.

This is an example of how Beijing has stepped up efforts to fight against ideological and cultural infiltration by "international hostile forces".

Đây là một ví dụ về về việc Bắc Kinh đã tăng cường nỗ lực chiến đấu chống xâm nhập tư tưởng và văn hóa từ những "lực lượng thù địch quốc tế" như thế nào.

Despite this, fears that Hu may launch a nationwide campaign to tighten ideological control may not be based on fact; times have changed.

Mặc dù vậy, nỗi sợ hãi mà Hồ có thể khởi động một chiến dịch toàn quốc để thắt chặt kiểm soát tư tưởng có lẽ không thể dựa vào thực tế, thời đại đã thay đổi rồi.

Not many people, including party members, would be interested in such a campaign nowadays. So it would be hard for Hu to do it even if he wanted. More importantly, he will step down as general secretary some months later. It is unlikely he would want to upset the political and social atmosphere before his retirement, as any radical change in major policy would be deemed "unharmonious" for a smooth power transition.

Không mấy ai, kể cả các đảng viên đều quan tâm đến một chiến dịch như hiện nay. Do đó, thật là khó khăn cho ông Hồ Cẩm Đào để thực hiện điều đó ngay cả như nếu ông có muốn. Điều quan trọng hơn là, vài tháng sau, ông sẽ rời khỏi chức vụ tổng bí thư. Không có gì chắc rằng ông muốn phá vỡ bầu không khí chính trị và xã hội trước khi đi nghỉ hưu, khi mà bất kỳ sự thay đổi căn bản nào trong chính sách lớn sẽ được coi là "không hài hòa" cho một cuộc chuyển giao quyền lực êm thắm.


Translated by Lê Quốc Tuấn

http://atimes.com/atimes/China/NA11Ad02.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn