MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, April 14, 2012

Chinese general CHEN Bingde says U.S. military drills in South China Sea "inappropriate" Tướng Trung Quốc nói tập trận quân sự của Mỹ ở Biển Đông là

Chinese general CHEN Bingde says U.S. military drills in South China Sea "inappropriate" Tướng Trung Quốc nói tập trận quân sự của Mỹ ở Biển Đông là không thích hợp
Chinese general CHEN Bingde says U.S. military drills in South China Sea "inappropriate".

Tướng Trung Quốc Trần Bỉnh Đức nói: Cuộc tập trận quân sự của Mỹ ở Biển Đông là "không thích hợp".

Visiting Chairman of the US Joint Chiefs of Staff, Admiral Mike Mullen, held talks with his Chinese counterpart in Beijing on Monday. The two sides agreed to advance the dialogue mechanism and carry out a number of joint exercises. Despite both sides hailing Mullen's visit as an important step towards improving China-US military ties, they were unable to reach consensus on a number of issues of mutual concern. Among the topics on the agenda, the South China Sea dispute between the two nations has featured prominently in the talks in Beijing.

Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc, Chủ tịch tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Admiral Mike Mullen đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc ở Bắc Kinh vào hôm thứ Hai. Hai bên nhất trí thúc đẩy cơ chế đối thoại và thực hiện một số cuộc tập trận chung. Mặc dù cả hai bên ca ngợi chuyến thăm của Mullen là một bước tiến quan trọng hướng tới nâng cấp quan hệ quân sự Trung-Mỹ, hai bên vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề mà cả hai cùng quan tâm. Trong số các chủ đề của chương trình nghị sự, vấn đề về tranh chấp Biển Đông giữa hai nước là nổi bật trong các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh.

It is expected to be a renewed relationship between the two armies.

Người ta hi vọng đây sẽ là một khởi đầu mới trong mối quan hệ giữa quân đội hai bên.

Chairman of the US Joint Chiefs of Staff Mike Mullen has been welcomed by his Chinese counterpart, Chief of General Staff of the People's Liberation Army Chen Bingde. Mullen is paying a reciprocal visit after Chen Bingde traveled to Washington in May.

Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Đô đốc Mike Mullen đã được chào đón bởi nhân vật đồng cấp Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, Trần Bỉnh Đức. Chuyến đi lần này của ông Mullen là để đáp lại chuyến viếng thăm Washington hồi tháng năm của ông Trần Bỉnh Đức.

The two military heads held talks on a wide range of security issues. The predominant topic was the US involvement in the South China Sea. The US is deepening its alliances that define its presence in the region.

Người đứng đầu quân đội hai nước đã đàm phán về một loạt các vấn đề an ninh. Chủ đề nổi bật là sự can dự của Mỹ vào biển Đông. Mỹ đang củng cố thêm mối quan hệ với các đồng minh mong muốn có sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Mullen said, "The United States has had a presence in the Asia-Pacific region for decades. And we have exercised with our allies and friends in this part of the world for decades, and we will continue to do that."

Đô đốc Mullen cho biết: "Hoa Kỳ đã hiện diện trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhiều thập kỷ nay. Chúng tôi đã tập trận với các đồng minh và bạn bè của chúng tôi trong khu vực này của thế giới trong nhiều thập kỷ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó."

Chen said, "On the various occasions, the US side has expressed that it does not have the intention to intervene in the disputes in the South China Sea. However, we are observing joint exercises between the US and other countries, like the Philippines and Vietnam. Although we acknowledge that those exercises were there in the past, the timing of the exercises now is inappropriate."

Ông Trần nói: "Rất nhiều lần phía Hoa Kỳ đã bày tỏ rằng họ không có ý định can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, chúng tôi đang quan sát những cuộc tập trận chung giữa Mỹ và các nước khác như Philippines và Việt Nam. Mặc dù chúng tôi thừa nhận rằng những cuộc tập trận đó đã từng diễn ra trong quá khứ nhưng thời điểm các cuộc tập trận hiện nay là không thích hợp".

Tension in the South China Sea has escalated, with frequent US military exercises with China's disputed neighboring countries.

Căng thẳng ở Biển Đông đang leo thang với những cuộc tập trận thường xuyên của Mỹ và với các nước láng giềng có tranh chấp với Trung Quốc.

Washington is taking a hard-line policy to expand its presence in the region. China believes it has undisputable sovereignty over the South China Sea. The US stressed its role in protecting the naval rights.

Washington đang tiến hành một chính sách cứng rắn để mở rộng sự hiện diện của mình trong khu vực. Phía Trung Quốc thì tin rằng mình có chủ quyền không thể bàn cãi được trên Biển Đông. Phía Mỹ thì lại nhấn mạnh vai trò của mình trong việc bảo vệ các quyền hải quân.

Mullen said, "Our focus is freedom of navigation. It's a very important underlying principle that it doesn't just apply in the South China Sea, but applies around the world."

Đô đốc Mullen nói: "Mục tiêu của chúng tôi là tự do hàng hải. Đây là một nguyên tắc cơ bản rất quan trọng không chỉ áp dụng trên Biển Đông mà còn áp dụng trên toàn thế giới."

Chen said, "Freedom of navigation in the South China Sea has never been a problem. The US accusation of China is an excuse for its pursuit of its own strategy and interests. It's unrealistic for some countries to use US support to solve the disputes in the South China Sea. China and related countries can solve the disputes peacefully through diplomatic means."

Tướng Trần nói: "Tự do hàng hải Biển Đông chưa bao giờ là một vấn đề. Việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc chỉ là sự bào chữa cho việc theo đuổi chiến lược và lợi ích riêng của Mỹ mà thôi. Thật là phi thực tế khi một số quốc gia dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ để giải quyết các tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc và các nước liên quan có thể giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua các phương tiện ngoại giao. "

As differences cannot be resolved through Mullen's visit, the talks can increase their capabilities to resolve their disputes.

Khi những mâu thuẫn không thể được giải quyết thông qua chuyến thăm của Đô đốc Mullen, các cuộc đàm phán có thể tăng khả năng giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Mullen has declared that the enduring US presence in the Asia-Pacific region is important and it will continue to be so, and that means China needs to face the reality of growing US involvement in the region in the long run. Both sides want to avoid confrontation, and believe military to military contacts are in the interests of both sides/everyone.

Đô đốc Mullen đã tuyên bố rằng sự hiện diện lâu dài của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là quan trọng và sẽ tiếp tục như thế. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc cần phải chấp nhận thực tế là về lâu về dài sự can dự của Mỹ vào khu vực này ngày càng gia tăng. Cả hai bên đều muốn tránh đối đầu và tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai quân đội là vì lợi ích của cả hai bên/mọi người.


Translated by Thyngoc

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn