MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, March 14, 2012

Huế Forbidden City in Vietnam - Tử cấm thành ở Việt Nam

Forbidden City in Vietnam
Huế is the capital city of Thừa Thiên - Huế province, Vietnam. Between 1802 and 1945, it was the imperial capital of the Nguyễn Dynasty. As such, it is well known for its monuments and architecture. Its population stands at about 340,000 people.

Click image for larger version Name: 1.jpg Views: 113 Size: 35.9 KB ID: 21944

Click image for larger version Name: 2.jpg Views: 79 Size: 44.7 KB ID: 21945

Click image for larger version Name: 3.jpg Views: 100 Size: 40.2 KB ID: 21946

Click image for larger version Name: 4.jpg Views: 104 Size: 68.8 KB ID: 21947

Click image for larger version Name: 5.jpg Views: 87 Size: 48.4 KB ID: 21948

Click image for larger version Name: 6.jpg Views: 85 Size: 45.1 KB ID: 21949

Click image for larger version Name: 7.jpg Views: 86 Size: 50.0 KB ID: 21950

Click image for larger version Name: 8.jpg Views: 84 Size: 43.6 KB ID: 21951

Click image for larger version Name: 9.jpg Views: 80 Size: 48.2 KB ID: 21952

Click image for larger version Name: 10.jpg Views: 92 Size: 51.2 KB ID: 21953

Click image for larger version Name: 11.jpg Views: 92 Size: 66.3 KB ID: 21954

Click image for larger version Name: 12.jpg Views: 95 Size: 49.9 KB ID: 21955

Click image for larger version Name: 13.jpg Views: 105 Size: 52.8 KB ID: 21956

Click image for larger version Name: 14.jpg Views: 93 Size: 37.4 KB ID: 21957

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn